e-Kormányzat: rendeletek, határozatok  ·  Honlaptérkép  ·  Levélküldés 2021. február 27. szombat, Ákos, Bátor napja 
A faluról
Önkormányzatunk
Polgármesteri Hivatal
Intézmények
Civil szervezetek
Egyházak
Hasznos információk
Hírarchívum
Vállalkozói oldal
Általános közzétételi lista
Közbeszerzés
 

A mányi plébánia egyházlátogatási jegyzőkönyve 1818-ból

 

Canonica Visitatio

(az eredeti latin nyelvű okmány fordítása)

 

 

Vurum József Isten kegyelméből székesfehérvári püspök, Őcsászári és királyi Felség tanácsosa

 

A jelen sorok erejével emlékül hagyjuk mindazoknak akiket illet, hogy mi az elmúlt évben, 1818. aug. 27-én Mány területén (in possesione Mány) Fejér megyében a bicskei esperesi kerületben bekebelezve levő lelkészséget a mi részünkről tekintetes Szűcs Lajos Úr által és tekintetes Letenyei István, Fejér vármegye esküdt ura által a mi megkeresésünkre kibocsájtott feltételekkel, a méltóságos gróf patrónus részéről jelenlevő Fülessy János igazgatótól pedig canonice megvizsgáltatnak elfogadjuk és az ő állítására tudomásul vesszük a következőket:

 

I.rész

Mányi lelkészségről, másképp Leány-egyházról

 

I.fejezet

A templom fekvése, építése és felszereléseiről

 

1.§

A mányi templom fekvése

 

A mányi templom a községen kívül fekszik annak északi részén egy magas helyen, tűz ellen semmiféle fallal, árokkal vagy kerítéssel nincs körülvéve, hanem szabadon, nyílt helyen fekszik. A temető a községen kívül körülbelül 300 lépésnyi rövid távolságban fekszik, kimérve és 1780-ban megáldva Molnár Márton bicskei esperes által, árokkal körülvéve, kereszttel ellátva, annak közepén kőből kifaragva és 1805-ben Spetzkó Ferencz esperes által megáldva. Ebbe a temetőbe a katolikusok már 36 éve temetkeznek, a szántóföld felőli részén a keresztség nélkül elhalt kisdedek temetőjéül szolgál. Crypta nincs.

 

2.§

A templom épülete és területe

 

A templom szilárd anyagból készült, falai elég szilárdak, minden támaszték nélkül állanak; tetőzete zsindellyel van fedve, a sekrestye felett a tetőzeten egy kis vaskereszt van. Szilárd anyagból áll a templomtorony; felső része, mely zsindellyel van fedve, 1817-ben Pünkösd vigiliáján a villám által felgyújtatott. Vékony lemez védi az eső ellen és nagyon is javításra szorul. A mányi templom tornyában két harang volt: az egyik nagyobb 365 U a Szent Kereszt felmagasztalására, a másik kisebb 185 U a boldogságos Szűz Mária és Mindensz. Vértanúk tiszteletére; b.e. Elődünk: nagym. Milassin Miklós püspök úr által 1805. június 6-án a Canonica Visitatio idején lett megáldva. Bejárat a harangozáshoz a toronyba a templomon keresztül a kórusra. A templomkulcs a tanítónál őriztetik, kinek kötelessége harangozni; a lelkésznél nincs a templomnak a kulcsa és több kulcs nincs is. Az előcsarnok nyomorúságos állapotban van. A templomot 1793-ban Batthyányi Fülöp gróf építtette, amelyből Mány katolikus község napról-napra növekedett. A bicskei anyaegyház jó egyórányira van, azért építtette a gróf a templomot, melyet Batthyányi Antal gróf felszerelt. Miután hosszú ideig javítva nem volt, nagyon elhanyagolt állapotba került az épület.

 

3.§

A templom belseje

 

Minthogy a templom építésétől kezdve belsőleg javítva nem volt, hosszú idő folytán és földrengés miatt (1810. évben) a falak, ablakok megrongálódtak. A kórus szilárd anyagból épült. A prédikálószék fából készült, az evangélium oldalán a templomból lehet rá felmenni. A keresztkút elhanyagolt állapotban van. Az egyházi ruhák a sekrestyében őriztetnek. Két oltár van: egy nagyobb a Szent Kereszt felmagasztalásának tiszteletére, egy kisebb Szent Anna tiszteletére. Mindkettő téglából van építve, a lépcső fából van, illetve deszkából. Oltárkép is volt, de hogy meg lettek-e áldva a püspöktől, az nem biztos; megáldottnak tekintetnek, mert más templomból lettek áthozva; 1. Budáról, 2. zsámbéki templomból, hol mint megáldottak tiszteltettek. Mindegyik oltáron vannak fa-gyertyatartók, Canon-táblák, terítők. A tabernaculum mindig zárva van, kulcsa a sekrestye szekrényében van. Benne van a kehely és a szentségtartó. Van a templomban kereszt-partikula, hiteles, melyet nagyböjtben minden pénteken a híveknek csókra nyújtanak. Egy örök lámpa ég a főoltár előtt: vasárnaponkint szentmise és litánia alatt ég. A templom falain képek lógnak: 1. Fájdalmas Szűz, 2. Fábián és Sebestyén, 3. Krisztus születése, 4. Nepomuki Szent János, 5. Szent Vendel, 6. Krisztus statiokép, 7. Szent Anna és páduai Szent Antal. Vannak a templomban fapadok, szenteltvíztartó hintővel. Ha a víz kifogy, megújítandó. Ereklye több nincs a Szent Keresztén kívül, melyet elődünk, Milassin püspök approbált, mely nagyböjtben minden pénteken és Szent Kereszt felmagasztalásának napján tiszteletre kitétetik és csókra nyújtatik. A sekrestyében van szekrény az egyházi ruhák számára, azon felül mosdó, praeparatio és gratiarum actio.

 

4.§

Templomi ruhák, bútorok

 

A szükséges bútorokkal és ruhával a mányi templom el volt látva, de 1817. okt.16-án éjjel az ablakon keresztül elloptak több ruhát a miniszter ruhákkal együtt.

 

II.fejezet

A mányi templom vagyona, activ és passiv állapot

 

1.§

A mányi templomnak nincs semmiféle fekvősége, melyből jövedelme lenne; a szükségesekről: gyertyáról, olajról, tömjénről stb. Batthyányi Antal gróf mint patrónus gondoskodik.

 

2.§

Lelkész

 

Minthogy a templomnak nincs semmiféle jövedelme, épp így a lelkésznek sem. A szükség szerint ő is az uradalmi kasszához fordult. Ami a perselyben összejött, azt a lelkész összeszámlálta s a patrónusnál levő perselybe tette.

 

3.§

Szenvedő állapot

 

Minthogy a mányi templomnak sem földje, sem pénztőkéje nem volt, a szükségesekre a patrónus adott.

 

III.fejezet

Az istentisztelet a mányi templomban

 

Az istentisztelet a mányi templomban egész éven keresztül tényleg megtartatik. E templomban nem misézhetnek olyan papok, kik egyházi ruhába nincsenek felöltözve, vagy idegenek, kiknek püspöküktől nincs engedélyük. Vasárnapokon és ünnepnapokon a lelkész némelykor a népért mutatja be a szentmisét, mert nem a saját egyháza; az apostoli király neve a Canonban említtetik. A miseruhák nagyon rongyosak. A missale ép. Az oltári szentség újhold vasárnapokon kitétetik. 40 órai imádás nincs. Nyáron újhold vasárnap theoforica processio a templom körül. Két processio menet van évenkint: egyik a Szt. Kereszt felmagasztalásának napján (feltalálásának napján) a kereszthez, a másik Pünkösd előtti pénteken: Bodajk felé, ha többen összejönnek. Adventben a Rorate misék tartatnak; az első és utolsó Oltári szentséggel. Naponkint reggel, délben és este harangoznak.

 

II.rész
A plébániáról; templom, kápolnák, intézmények,
nép; patrónus, plébános és annak jövedelme

 

I.fejezet

A mányi capellaria, azután curatia

 

1793-ban helyi káplánság állíttatott fel, jún. 13-án Urbanovszky Angelin, Kőhegyi Sebestyén, ki 1799-ig volt Mányon, utána jött Csabrián György, ki mint plébános 1802. év okt. 20-ig volt Mányon, azután Khaut György 1814. ápr. 15-ig, ki -- széküresedés lévén -- Nagy Pál püspöki helynök titkárja lett, innét Kutiba ment plébánosnak, majd onnét Sárosra. Utána jött Balgha Pál négy évig. Ennek a lelkészségnek, mivel filiálisa volt Bicskének, nincs filiálisa, de azért az Eörsi lakók jönnek szentmisére és predikációra.

 

2.§

A lelkész lakása

 

A lelkész lakás részint kőből, részint vályogból épült 1793-ban gróf Batthyányi Fülöp által; 4 szoba; az udvaron istálló és félszer a jószágok számára. Az udvar nagysága fél pozsonyi mérő, magas kőfallal bekerítve, melynek jókarban tartása a patrónus kötelessége. A kert kiterjedése 6 pozsonyi mérő, magas kerítéssel övezve, melyet a hitközség tart fenn. A kertet a község munkáltatja, mert más földje a lelkésznek nincs.

 

3.§

Könyvek

 

A plébánián levő könyvek jegyzéke, mely az Invertáriumban található.

 

4.§

Fundus instructus

 

Az elődök semmiféle felszerelést nem hagytak itt.

 

II.fejezet

Filiális

 

A mányi lelkészség filiálisa volt Bicskének, így külön filiálisa nincs.

 

III.fejezet

Privát imaházak, kápolnák, árvaházak a bicskei anyaegyházban vannak.

 

1.§

Imaházak és kápolnák

 

A mányi lelkészség területén, sem imaház sem kápolna nem található.

 

2.§

Szerzetesi imaházak vagy zárdák nincsenek.

 

3.§

Árvaházak, szegényházak, kórházak nincsenek.

 

IV.fejezet

Szobrok, keresztek, képek

 

A mányi lelkészség területén a templomon kívül más kápolna nincs; a temető közepén van egy kőkereszt és a Kálvária hegyen fa kereszten Krisztus szobor két lator között, ezek szintén fa kereszten vannak. Ezeket Wittmann Mátyás állíttatta, de mivel alapítványuk nem volt, elhanyagoltattak. A kereszteket Spetzkó Ferenc bicskei esperes benedikálta. A temetőben van egy kőkereszt jó állapotban, míg a Kálvária keresztjei összeroskadtak; s 1818-ban a község magára vállalta a javításukat. A kálváriahegyre nagyböjtben egyszer vagy kétszer processio megy ki, de csak devocióból.

 

V.fejezet

1.§

A lelkészség lakói

 

Mány község lakói részint katolikusok, részint reformátusok. A reformátusok mind magyarul beszélnek, a katolikusok németek három-negyed részben; egy-negyed rész magyarul beszél. Jó népek, Isten és az Egyház parancsait tiszteletben tartják; böjtölnek. Vasárnap és ünnepeken jelen vannak a szentmisén és prédikáción, énekelnek. A szülők szorgalmasan küldik gyermekeiket iskolába, velük reggel, délben és este imádkoznak. Szorgalmasan járulnak a szentségekhez. Vegyes házasságok nem fordulnak elő.

 

2.§

A hívek száma

 

Az 1817. évi számítás szerint Mányon volt 512 katolikus, 1396 protestáns, az összes lakosság 1908, azaz ezerkilencszáznyolc. Ezek közül:

Magyar katolikus: 98; gyónni tudók: 70, gyónni nem tudók: 28

Német katolikus: 414; gyónni tudók: 303, gyónni nem tudók: 111

 

Magyar katolikus házaspár: 22; Német katolikus házaspár: 83. Összesen: 105 pár.

 

VI.fejezet

A patrónusról és földbirtokosokról

 

A patrónusi jogot a "Mányi" filiálisban bírja és gyakorolja méltóságos Batthyányi Antal gróf, kinek kegyéből a helyi pap ezen birtokon az alattvalóinak lelki hasznára tartatik, aki (patrónus) sohasem lakik itt, hanem Ausztriában, Bécsben, de patrónusi kötelezettségének eleget tett.

 

VII.fejezet

1.§

A lelkész vezeték és keresztneve, képzettsége, könyvei

 

A mányi lelkész neve: Balgha Pál, Nyitra megye, Szomalnka községben, 1789. január 8-án született; atyja: Balgha János, anyja: Petrás Éva; mikor 29 éves lett, már elvégezte iskoláit Szakolczán, a bölcseletet és a humaniórákat pedig jelesen tette le Pozsonyban. 1807-ben lett fehérvári clericus, 1808-ban a tonsurát és a kisebb rendeket Milassin püspöktől, 1811-ben a subdiaconatust és a diaconatust Perényi Károly az esztergomi érsek suffraganeusától, 1812.

 

 

Mány község honlapját a jacsa.NET készítette. A szerkesztők névsorához kattintson ide!