e-Kormányzat: rendeletek, határozatok  ·  Honlaptérkép  ·  Levélküldés 2022. december 07. szerda, Ambrus napja 
A faluról
Önkormányzatunk
Polgármesteri Hivatal
Intézmények
Civil szervezetek
Egyházak
Hasznos információk
Hírarchívum
Vállalkozói oldal
Általános közzétételi lista
Közbeszerzés
 
 

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

Készült: Mány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 25-én megtartott nyilvános Képviselő-testületi ülésén.


Jelen vannak: Ugron Zoltán Gábor polgármester

Bálint Istvánné képviselő

Bokodi Sándor képviselő

Csizmadia Tibor képviselő
Csörgei Csaba István képviselő

Fuchs János képviselő

Sárközi Csaba képviselő

Pfendert Antal képviselő

Tanácskozási joggal:

dr. Majoros Ildikó jegyző


Igazoltan távol:

Szabó Zoltán alpolgármester

dr Török Péter képviselő


Vendégek, érdeklődők:

3 főUgron Zoltán Gábor polgármester


Üdvözli a megjelent képviselőket, majd a nyilvános testületi ülést megnyitja.


A jelenléti ívből megállapítja, hogy a 10 fős Képviselő-testületből 8 fő képviselő megjelent. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes.

Ugron Zoltán Gábor polgármester a napirendi pontok kiegészítésére tesz javaslatot:

Javaslom napirendként felvenni: A FEJÉRVÍZ Zrt szóbeli indítványát, mely a nem állami tulajdonú vízi-közműből ellátott települések támogatási igény bejelentésére vonatkozik.

Továbbá a bejelentések előtti napirendként felvenni: Az iskola utólagos tetőszigetelési munkálatainak pályázatához szükséges önrész biztosítását.

A 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 8 fő képviselő 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a fenti javaslatot elfogadta, így a napirend az alábbi:


1./ Raiffeisen Bank Képviselőjének tájékoztatója

2./ Beszámoló a két ülés közötti időszakról

3./ FEJÉRVÍZ Zrt indítványa, szóbeli előterjesztés

4./ Szociális ellátásokról szóló 1/2009. (I.28.) számú önkormányzati rendelet módosítása

5./ Döntés a telekadó kedvezmény kérelmek ügyében

6./ Döntés a Fibernet Zrt használati megállapodásának elfogadásáról

7./ Biztosító cég váltás

8./ Mány község Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciójának elfogadása

9./ Döntés a mányi gáz nyomásszabályozó által elfoglalt terület használati joga, a használati díj
mértéke ügyében

10./ Mány község önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
szolgáltatás díjának meghatározása

11./ 2009. évi közbeszerzési terv megállapítása

12./ VTKÖT Együttműködési Megállapodás módosítása

13./ Döntés Mány község 2009. évi közfoglalkoztatás tervének elfogadásáról

14./ Az iskola utólagos tetőszigetelési munkálatainak pályázatához szükséges önrész biztosítása

15./ Bejelentések1. Napirendi pont: Raiffeisen Bank Képviselőjének tájékoztatója


Ugron Zoltán Gábor polgármester

Köszöntöm a testületi ülésünkön megjelent Raiffeisen Bank képviselőit, és megkérem, hogy az ajánlatukról tájékoztassák a Képviselő-testületet.


Molnár Gréta a bank képviselője, a bank helyzetéről ad tájékoztatást.

Kiemelt ügyfelek Császár Attilához tartoznak, aki itt megjelent. Ő ad áttekintést a szolgáltatásokról. A kérdésekre szívesen válaszol.


Császár Attila: részletes tájékoztatást ad.

A banknak a régióban 33 %-os a piaci részesedése. A betétgyűjtésben 35 %-os. A többi kereskedelmi bank 10 % körül van. Csak az OTP előzi meg a bankot ezeken a területeken, mert ők örökölték meg az önkormányzati kört. Az OTP mellett nekik van a legnagyobb ügyfélállományuk a megyében. A politikától semlegeseknek igyekeznek lenni. Minimális működési költséget építenek be a csomagokba. A legtöbb szolgáltatást díj és költségmentesen szolgáltatnak. A többi díj is mérsékelt. Az OTP hitel megmaradhat az OTP-nél, elválhat a számlavezetés ettől a hiteltől.


Csörgei Csaba István képviselő

Hol van a központjuk, és hol van a legközelebbi fiók?


Molnár Gréta válaszol:

A központ: Budapest. A legközelebbi fiók: Bicske Kossuth tér


Csörgei Csaba István képviselő

Remélem, hogy ezek a kedvező feltételek nem változnak meg a jövőben, biztosítva van-e a jövőben a mostani kondíció. A bank tőkéjéből mennyi % állami, illetve magántőke?


Molnár Gréta:

Mivel tételesen felsoroltuk, hogy mi vehető igénybe ingyenesen, az nem is fog változni. Hosszú távú együttműködésre számítunk. A tulajdonos egy osztrák bankcsoport, aki teljes egészben tulajdonolja a bankot, így állami rész nincs benne.


dr. Majoros Ildikó jegyző

Az átállás hogyan megy majd végbe, lesz-e olyan időszak, amikor bank nélkül maradunk?


Császár Attila:


A Kincstárnak jelenteni kell bankválást, amely határidőkhöz kötött, ezért az első nap május 1. lehet a váltásra. Meg kell állapodni a jelenlegi számlavezetővel, ebben kell rendelkezni arról, hogy átkerüljön az új számlára az állomány. Vagy át kell utalni az OTP bank számlákról az állományt, A bankok nincsenek kapcsolatban egymással. A később oda beérkező tételekről is rendelkezni kell. Érdemes még kb. három hónapig megtartani a számlát. Az átállás kb. 10 napot vesz igénybe. Ennek van egy menetrendje, amit mi kidolgozunk, egy munkatársunk ezt áttekinti. Elektronikus ügyintézés nálunk is adott. A hozzá szükséges eszközöket a bank biztosítja térítésmentesen az önkormányzat részre, és a telepítő cég itt oktatást is tart.


Csörgei Csaba István képviselő

Itt is lehet hitelkeretet kérni?


Császár Attila: Igen, rulírozó hitelt itt is lehet kérni, amit csak akkor kell felvenni, ha szükség van rá.


Fuchs János képviselő

Mi történik a kisebbségi önkormányzatok számláival. Van egy kis összeg lekötve, mi lesz addig azzal.


Császár Attila:

Addig nem kell megszüntetni ezt az alszámlát, amíg az átállás le nem zajlik.


Ugron Zoltán Gábor polgármester

Mivel több kérdés nincs, megköszöni a Raiffeisen bank képviselőinek részvételét és a tájékoztatást.


Ugron Zoltán Gábor polgármester

Szóbeli előterjesztés, de mivel úgy látom, hogy nagyon kedvező volt az ajánlat, és tetszik a képviselőknek, ezért előterjesztem, hogy ne húzzuk az időt, minél előbb olyan banknál legyünk, ahol kisebb a bankköltség.

Határozati javaslat:

Kérem a Képviselő-testület támogatását ahhoz, hogy a bankváltást elindíthassam és a Raffaisen bankhoz tartozzunk.


A 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 8 fő képviselő 7 igen és 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:


13/2009. (III.25.) ÖH számú Határozat


Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat számlavezető bankjául a Raiffeisen Bank Bicskei Fiók (2060 Bicske, Kossuth tér) bízza meg.

Felhatalmazza a polgármestert a bankváltással kapcsolatos szükséges intézkedés megtételére.


Határidő: azonnal

Felelős: polgármester2. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés közötti időszakról


Ugron Zoltán Gábor polgármester


Tisztelt Képviselők!


Mányt leginkább érintő kérdés az elmúlt időszakban a Területi ellátási kötelezettség megváltozása. Mint arról a Helyi Téma újságban részletesen is olvashattunk, hosszú tortúra után végre a Szent Imre Kórház látja el a betegeinket. A héten megkaptam a másik határozat jogerőre emelkedéséről is a levelet, tehát a dunaújvárosi kórház is tudomásul vette a döntést. Köszönő levelet írtam az ÁNTSZ azon munkatársainak, akik az utolsó időkben segítettek kibogozni a kollégáik által korábban összekuszált ügyet.

Maradva az egészségügynél, az elmúlt hónapban több kísérletet is tettünk, mire sikerült összehozni egy megbeszélést Csabdi polgármestere, Mány polgármestere és a Bicskén nemrég rendelőt nyitott Ágh-Bíró Zoltán fogorvos úrral. Arról próbáltuk meggyőzni a doktor urat, hogy tegyen ajánlatot Kléber doktornak a praxisa átvételére. Reméljük, hogy vállalkozik rá az egyébként szimpatikus és jó benyomást keltő fiatal orvos.

És még mindig egészségügy: Védőnőnk, Nyilas Éva írásban is kérte május 15-től a felmentését. Ugyanakkor jelezte, hogy a költségvetésben a felmentési idejére elkülönített összeg csak a minimális időre, 4 hónapra elég. Annak idején úgy számoltunk, hogy 6 hónap felmentési idő jár neki, melyből a felét kötelező kiadni, és ezt fejeltük meg 1 hónappal. Mostanra kiderült, hogy -- mivel nyugdíj mellett látja el a munkáját -- tulajdonképpen nem "jár" a felmentési idő, hanem csak adható. Tekintettel a harminc éve hűségesen és jól végzett munkára, javaslom, hogy adjunk felmentést és azt 5 hónapban határozzuk meg, hogy az eredeti szándékunk érvényesüljön.


Február végén tárgyaltam a Volánbusz illetékes szakemberével a menetrendi változtatások lehetőségeiről. Ezt a tárgyalást még decemberben kezdeményeztem, amikor a máv menetrendváltozása kapcsán a buszok csatlakozását sikerült elérnem. Nagyon bíztató tervvel állt elő a szakember, miszerint ütemes menetrenddel, óránként szeretnének járatot működtetni Zsámbék-Mány-Bicske útvonalon, mellyel mind a vonathoz, mind a szénatéri járathoz jól lehetne csatlakozni. Ez hosszasabb előkészítést igényel, majd meglátjuk, mi lesz belőle. Azt a kérésemet, hogy a hétvégén is legyen olyan járat, amivel a műszakba lehet menni a Budapesten munkát vállalóknak, áprilisi menetrend érvénybelépésére ígérte. Ugyanez vonatkozott az este 10 utánra kért járatra is.

Tárgyaltam Rák úrral is a Saubermachertől. Mint az a mára előterjesztett anyagból kiderül, megállapodtunk az ez évi díjakról is, de a szolgáltatás javításáról is. Ennek keretében a jövő hónaptól a Kossuth közbe és a Mátyástelep eddig nem járható utcájába is megy egy kisebb méretű gyűjtőkocsi. A jánoshegyi rész felső útját is a helyszínen fogják gyűjteni, hogy ne legyen szeméthegy a bekötőút mellett. Ősszel, két alkalommal el fogják szállítani a faleveleket, viszont ez azzal jár, hogy csütörtökön, a háztartási szeméttel, nem viszik el a lombot. A lomtalanítás április 2-án lesz, a honlapon már fent van, a szórólapokat ők a holnapi ürítéssel ígérték, ha nem lesz, akkor plakátolunk.

Előrébb léptünk a HÉSZ ügyében is. Nagy reményeket fűzök a hónap elején tartott egyeztető tárgyaláshoz, amely -- elvben -- az utolsó előtti fázisa annak, hogy végre elfogadhassuk az új szabályzatot. Most a megyei főépítész kell még áldását adja a tervre, de ez valószínűleg meg fog történni, mert képviseltette magát a megbeszélésen, és a kérései szerint alakítottuk a dolgokat. Ha jól megy tovább, májusban dönthetünk.

A múlt héten szerdán este megbeszélésre hívtam a mányi civil szervezetek vezetőit, hogy az átadott pénzeszközök között a támogatásukra elkülönített összegek megpályázásáról egyeztessünk. Abban maradtunk, hogy április 1-ig adják be írásban a körülbelül azonos felépítésű kérelmeiket, melyekről hatodikáig döntünk. A pályázat elbírálására a Pénzügyi Bizottság tagjait kérem fel, az elbírálás szempontjai pedig mindenképpen szem előtt kell majd tartsák, hogy a megtámogatott program mekkora közösséget mozgat meg, és mindenképpen el kell számoljanak a pénzzel.

Valamennyire ide kapcsolódik, hogy Brüsszelben elfogadták a pályázatunkat a testvértelepülési találkozóról. Így egy kis pluszpénz kerülhet a falunapok megszervezésére és a leimeni diákok valamint a mezőbándi barátaink fogadására is.

Újjászerveződik a polgárőrségünk. A tisztújító közgyűlést április 3-án tartjuk a kultúrházban. Remélem lesznek új aktív tagok, én kértem a felvételemet.

Ezúton köszönöm meg képviselő uraknak a március 15-i ünnepségen való részvételüket! Különösen Török Péternek, aki a koszorúzások során nemcsak konferanszként, hanem gondolataival értékek átadójaként is szerepet vállalt. A műsor, melyet az iskolásaink adtak, szép és színvonalas volt, köszönöm a szereplőknek és a felkészítő pedagógusoknak! És itt köszönöm meg a Vadvirág Mazsorett-csoport munkáját is, akik bemutatójukkal és részvételükkel nagyot emeltek a megemlékezés hangulatán.

Iskolásaink és pedagógusaink munkáját különösen is kiemeli az a kontraszt, amely a másnapi, székesfehérvári megyei ünnepségen ért az ott látott műsor kapcsán. A mi gyerekeink tudnak beszélni, artikulálni, szavalni, kiállásuk van -- és szépen szervezett koreográfiája van a dramaturgiai ívvel rendelkező műsornak. Ezt mind nem tapasztaltam a megyeházán, ahol azért vettem részt az ünnepi megemlékezésen, mert ennek keretében adták át v. Sz. Kovács Ferenc részére a Közgyűlés Marosi Arnold díját.

A múlt hétvége eseménye volt a 23. mányi amatőr borverseny, ahol 70 bor indult. Szép hagyománya ez Mánynak, köszönöm a szervezést Komon Béni bátyánknak. Külön öröm, hogy a Képviselő-testület több tagja is képviseltette magát különböző szerepkörben, ki versenyzőként, ki bírálóként. Hiszem, hogy az ilyen helyi események teremtik meg a közös cél érdekében végzett munka alapjait.


Köszönöm a figyelmet, várom kérdéseiket!Ugron Zoltán Gábor polgármester szóbeli előterjesztése:

Nyilas Éva védőnő 2009. május 15-től a felmentési idejét tölti. Köztudott, hogy településünkön hosszú ideje dolgozik és közmegelégedésre végzi munkáját.

A Képviselő-testület a 2009 évi költségvetés tárgyalásakor Nyilas Éva védőnő részére 4 hónap felmentési időt határozott meg, javaslom, hogy munkájának elismeréseként 5 hónapot határozzon meg a Képviselő-testület.


A Képviselő-testület a fentieket megtárgyalta és úgy döntött, hogy anyagi helyzetére figyelemmel Nyilas Éva védőnő felmentési idejét nem változtatja meg, hanem a 2009 évi költségvetésben betervezett 4 hónap felmentési időt hagyja jóvá.


A 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 8 fő képviselő 3 igen és 5 ellene szavazattal az alábbi határozatot hozta:


14/2009. (III. 25.) ÖH számú Határozat


Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete Nyilas Éva védőnő részére 2009. május 15. napjától 4 hónap felmentési időt állapít meg.

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.


Határidő: azonnal

Felelős: polgármester és jegyző
Ezután a 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 8 fő képviselő 7 igen és 1 tartózkodás szavazattal tudomásul vette a polgármester szóbeli beszámolóját.
3. Napirendi pont: FEJÉRVÍZ Zrt indítványa, szóbeli előterjesztés


Ugron Zoltán Gábor polgármester


A nem állami tulajdonú vízi-közműből ellátott települések állami támogatásra nyújthatnak be igényt. A FEJÉRVÍZ Zrt-től kapott tájékoztatás szerint 2009 évben a felterjesztő Alcsútdoboz Önkormányzata lesz. A pályázat benyújtásához szükséges az abban részt venni kívánó önkormányzatok képviselő-testületeinek erről szóló döntése, valamint arról, hogy Alcsútdoboz önkormányzatát elfogadja gesztor szervezetnek.


A Képviselő-testület a fentieket megtárgyalta


A 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 8 fő képviselő 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:


15/2009. (III. 25) ÖH számú Határozat


Mány község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem állami tulajdonú vízi-közműből ellátott települések támogatási igény bejelentését tudomásul vette.

Mány község Önkormányzata részt kíván venni a vízdíj mérséklésére kiírt pályázaton és elfogadja gesztor szervezetnek Alcsútdoboz Önkormányzatát.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati határozatot a pályázatot felterjesztő Önkormányzathoz juttassa el.


Határidő: soron kívül

Felelős: polgármester4. Napirendi pont: Szociális ellátásokról szóló 1/2009. (I.28.) számú önkormányzati rendelet
módosítása


Ugron Zoltán Gábor polgármester


2009. január 28-án elsőkként hoztunk a szociális ellátásokról rendeletet. Ezt követően -- az 1993. évi III. törvény módosításának életbelépése után -- számos megbeszélésen, konferencián vettünk részt, amelynek során vált világossá a jogalkotó szándéka.

 A tájékoztatók és képzések eredményeképpen arra a következtetésre jutottunk, hogy a már elfogadott szociális rendeletünk 22. §-át módosítani kell.

 Ennek oka az alábbiak:

Az aktív korú, nem foglalkoztatott személyek ellátását két csoportba kell sorolni. Az egyik csoport, akik munkavégzésre kötelezettek, ha az önkormányzat munkát tud a részükre felajánlani, ők rendelkezésre állási támogatásban részesülnek (RÁT) addig, amíg nem alkalmazzuk őket. A rájuk vonatkozó magatartási szabályokat a szociális törvény állapítja meg.

A másik csoportba a rendszeres szociális segélyben részesülők tartoznak, akik munkavégzésre nem kötelezettek, mert vagy annyira egészségkárosodottak, vagy 55 év felettiek, vagy 14 alatti gyermeket nevelnek, akinek a felügyelete nem oldható meg másképpen.

Az ő esetükben az Önkormányzat együttműködési szabályokat köteles előírni, amelyek megszegése esetén a rendszeres szociális segélyt meg kell vonni.

 

Az elfogadott rendeletünk 22. §-ában nem vált el a két segélyforma, ezért azt módosítani kell.

 A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez  csatolt rendeletmódosítás tervezetet fogadja el.

Javaslat:

Mány község Önkormányzata megalkotja a szociális ellátásokról szóló 1/2009. (I.28.) számú rendeltét módosító   /2009. (III.25.) számú önkormányzati rendeletét.

 

A Képviselő-testület a fentieket megtárgyalta.A 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 8 fő képviselő 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:


MÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

4/2009. (III. 25) számú rendelete

a szociális ellátásokról szóló 1/2009. (I. 28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról


  • rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva

5. Napirendi pont: Döntés a telekadó kedvezmény kérelmek ügyében


Ugron Zoltán Gábor polgármester


A Polgármester úrhoz és hozzám is írásban és szóban is több jelzés érkezett az új telekadó rendeletben meghatározott adómentességekkel kapcsolatban. Az adóalanyok azt nehezményezik, hogy 2009-ben megszűntek olyan adómentességek, amelyek alapján 2009. előtt adómentességben részesültek.

A Mány község Önkormányzata 2009. január hatállyal új telek-, és építményadó, valamint iparűzési adó rendeltet alkotott.

Az új rendeletek a megváltozott helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényen, valamint a jogalkotás elvein alapulnak.

A jogszabályalkotás alapelveinek megfelelően az önkormányzatoknál alkotott jogszabályoknak is egyértelműeknek, mindenki számára azonos jogokat és kötelezettségeket biztosítóknak kell lenniük. Mentességek, kedvezmények adása esetén pontosan meg kell határozni alkalmazásuk feltételeit, valamint az arra vonatkozó eljárást is.

Mány község Önkormányzata korábbi, a helyi adókról szóló 10/2002 (XII. 20.) számú rendelete a telekadó esetén a méltányossági adómentességeket az alábbiak szerint határozta meg:

"12. §

/2/ Az önkormányzat döntése alapján mentes az adó alól:

a./ Az első lakáshoz jutó 35 év alatti telek-tulajdonos - beépítés miatt -- a

telekkönyvezéstől számított 4 évig

A beépítést használatba vételi engedéllyel kell igazolni.

A teljesítés elmaradása esetén a telek adót visszamenőleg meg kell

állapítani

b./ Az adóalany egyedi kérelmére, ha az adóköteles terület az adóalanynak

fel nem róható okból nem hasznosítható (pl.: belvíz, elemi kár )

* c./ Jánoshegy nem központi belterület, sajátos jellege miatt az alábbi:

1503, 1506, 1507, 1508, 1511, 1514, 1515, 1518/1, 1518/a, 1519,

1522, 1523, 1526, 1527, 1531, 1532, 1533, 1536, 1537, 1540, 1541,

1544, 1545, 1548, 1549, 1552, 1553, 1554 1504, 1505/3, 1505/4,

1505/5, 1505/6, 1505/7, 1505/8, 1505/9, 1505/2, 1509,1510,1512,

1513, 1516, 1517, 1520/1, 1520/2, 1521/1, 1521/2, 1524, 1525, 1528,

1529, 1534, 1535, 1538, 1539, 1542/3, 1542/4, 1542/2, 1543, 1546,

1547, 1550, 1551, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563,

1564, 1565, 1566, 1567 hrsz-ú ingatlanok."


Az új telek,- és építményadóról szóló 12/2008. (XI.26.) számú önkormányzati rendelet pedig csupán egy, a törvényben nem rögzített adómentességet állapít meg:


    " 11. § (1) Mentesülnek az adó megfizetése alól a 80 év feletti adóalanyok."

Az új telekadó rendeletből tehát kimaradtak fenti mentességek. Ennek oka:

  1. Az a/ pont esetében az, hogy méltánytalan lenne az 35 év feletti első lakáshoz jutókkal szemben az, hogy a 35 év alatti adómentességet élveznek. Vagy minden építkező adómentességet kap, vagy senki.

  2. A b/ pont esetén az, hogy adómentes az a telek, amely az adóalanynak fel nem róható okból nem használható, teljes jogbizonytalanságot eredményez. Mivel ennek a mentességnek az esetei nincsenek megállapítva, illetve az esetek nem csak objektív körülményektől függnek, pl. a telek minőségétől, hanem ebben a megfogalmazásban az adóalanytól is, pl. betegsége esetén, számtalan, előre nem szabályozott esetet eredményezhet, amelyet a jogalkalmazó nem tud kezelni. Ha fenn szeretné tartani az Önkormányzat a mentességnek ezt az esetét, pontosan meg kellene határozni a nem használhatóság eseteit, azt, hogy mi a fel nem róható, mik a fel nem róható ok, ha a telek minőségétől függ az ok, azt, hogy ki, milyen az önkormányzatól független személy (ez igazságügyi szakértő) állapítja meg használhatatlanságát, azt, hogy hány %-ban használhatatlanság esetén lehet teljes adómentességet adni, milyen eljárásban állapítják meg a használhatatlanságot, milyen képesítésének kell lennie annak, aki megállapítja, illetve ki viseli az eljárás, a szakvélemény adásának költségeit.

  3. A c/ pont esetében méltánytalan az adó elengedése belterületi ingatlanok esetén a többi belterületen élő adóalannyal szemben, mert igaz ugyan, hogy János-hegy nem központi belterület, de belterület, a telkeket belterületi telekként használják a tulajdonosok, hiszen lakóingatlant építettek rá, a telkek közművesítettsége belterületi, a szemétszállítás megoldott. Ha János-hegy esetében mentességet engedünk, más belterületi ingatlanok tulajdonosai is kérhetnék a mentesség megadását. Egyébként az itt lakók -- ingatlanvásárlásuk idején -- pontosan tudták, hogy hová költöznek. Nem később alakult ki a távolság a faluközponttól, csatornahálózat korábban sem volt. Az adóalanyok szerint a telkek azon a részen nagyméretűek, sokat kell fizetni értük, ugyanakkor a faluközpontban is találhatók nagyméretű telkek, akik szintén nem kérhetnek erre hivatkozással kedvezményt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön abban a kérdésben, hogy kíván-e év közben, vagy egyáltalán az adómentességek kérdésével foglalkozni, ebben a tárgyban rendeletet alkotni. Az év közbeni adókötelezettség enyhítést a törvény engedi.

Véleményem szerint ha bármelyik esetben mentességet biztosítana a Képviselő-testület, jogbizonytalanságot és egyenlőtlenséget eredményezne az adóalanyok körében. Kizárólag az objektív okok miatt használhatatlan telkek esetében tudok elképzelni egy szigorú eljárási rend alapján megadott kedvezményt, a többi esetben egyáltalán nem javaslom. De ha ennek ellenére mentességet szeretne adni a Képviselő-testület, azt az elfogadott költségvetésünk miatt, csak 2010-től lenne célszerű megtenni.

Határozati javaslat:

Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy nem kíván az adómentességek ügyével foglalkozni.

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán GáborBálint Istvánné Pénzügyi Bizottság elnöke

A pénzügyi bizottság az ülésén az előterjesztést megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.

Csörgei Csaba István képviselő

Javaslom, hogy a jövő évi költségvetés tárgyalásánál az adómentesség ügyére újólag térjen vissza a testület.


A 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 8 fő képviselő 8 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül

az alábbi határozatot hozta:


16/2009. (III. 25.) ÖH számú Határozat


Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy nem kíván az adómentességek ügyével foglalkozni.

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor


 

6. Napirendi pont: Döntés a Fibernet Zrt használati megállapodásának elfogadásáról


Ugron Zoltán Gábor polgármester


Amint Önök előtt is ismeretes, dr. Vadas Imre polgármester úrral kötött szóbeli megállapodás alapján a Fibernet Zrt a Polgármesteri Hivatal tetőterében két helyiséget alakított ki saját költségén.

Az egyik helyiséget saját részére, fejállomás üzemeltetésére használja, a másik helyiséget a Polgármesteri Hivatal részére alakította ki, irattár céljára.

A helyiségek kialakítása a polgármester váltás után fejeződött be, ezért az én feladatom a Fibernet Zrt-vel kötendő helyiséghasználati szerződés létrehozása. Ez a feladat azért igen nehéz, hosszadalmas és bonyolult, mert a hivatalomba lépésemkor már majdnem elkészült helyiségek majdani használatával és a kialakítás költségeinek elszámolásával kapcsolatban semmilyen előzetes írásbeli megállapodás, vagy engedély nem jött létre.

Az előterjesztéshez csatolt megállapodás többszöri levélváltás, személyes találkozó, kemény viták eredményeképpen született meg, az alábbi fontosabb elemekkel:

A képújság szolgáltatás az alábbiak miatt került a megállapodásba:

  1. Mivel a Fibernet Zrt szolgáltatja a mányi családok nagy részénél a kábeltévé adását, hasznosnak tartanám egy televízión keresztül elérhető olyan információ forrás általuk történő sugárzását, amelyen keresztül a településre vonatkozó legfontosabb információk egész nap elérhetők lennének. Ilyenek pl. ügyfélfogadási idők, telefonszámok, menetrendek, stb. A szolgáltatás annak ellenére is fontos lenne, hogy ezek az információk Mány község honlapján megtalálhatók, de míg számítógép nem, televízió majdnem minden háztartásban található.

  2. A lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet kimondja, hogy az önkormányzat és intézményei által használt épületekben lévő helyiségeket csak olyan célra lehet bérbe adni, amely az önkormányzat feladatellásával összefügg.

Mint a megállapodásból látható, a Fibernet által kialakított helyiségek önkormányzati tulajdonba kerültek, kialakításukért az önkormányzat nem fizet. A Fibernet Zrt pedig a bérleti díjat visszamenőleges hatállyal, 2009. január 1-től fizeti majd.

A megállapodás egyéb pontjai általában megegyeznek egy használati megállapodás feltételeivel.

Véleményem szerint a megállapodás az adott körülményekhez képest elérhető legkedvezőbb feltételeket tartalmazza, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez mellékelt megállapodást elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat:

Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Fibernet Zrt-vel kötendő, a Mány, Rákóczi F. u. 67. szám alatti, önkormányzati tulajdonban lévő, a Polgármesteri Hivatal épületének tetőterében elhelyezkedő helyiségek kialakításával, valamint a 25 m2 alapterületű helyiség használatba adásával kapcsolatos megállapodásba foglalt feltéteket. Egyben felkéri a Polgármestert, hogy a megállapodást Mány község Önkormányzata nevében írja alá.

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor


Bokodi Sándor képviselő

Saját maguknak alakították ki a helyiséget, miért érdekel minket, mennyibe került, miért engednénk el a kialakítás fejében az eltelt idő bérleti díját?


Ugron Zoltán Gábor polgármester:

A kialakítás Vadas polgármester úr és a Fibernet képviselőjének szóbeli megállapodásán alapult. A kialakított helyiségek a mi tulajdonunkba kerültek, a szerződés lejártával hasznosítani is mi tudjuk.


Bálint Istvánné Pénzügyi Bizottság elnöke

A pénzügyi bizottság ülésén az előterjesztést megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja.


A Képviselő-testület a fentieket megtárgyalta.


A 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 8 fő képviselő 8 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:


17/2009. (III.25.) ÖH számú Határozat


Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Fibernet Zrt-vel kötendő, a Mány, Rákóczi F. u. 67. szám alatti, önkormányzati tulajdonban lévő, a Polgármesteri Hivatal épületének tetőterében elhelyezkedő helyiségek kialakításával, valamint a 25 m2 alapterületű helyiség használatba adásával kapcsolatos megállapodásba foglalt feltéteket. Egyben felkéri a Polgármestert, hogy a megállapodást Mány község Önkormányzata nevében írja alá.

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor
7. Napirendi pont: Biztosító cég váltás


Ugron Zoltán Gábor polgármester


A Mány község Önkormányzatának valamennyi ingatlanjára jelenleg a Signál Biztosítónál vannak a biztosítási szerződései. Az éves díj a lakásokon kívüli ingatlanokra összesen 424.580,-, a lakásokra pedig 152.068,- Ft. Összesen: 576.648,- Ft.

A költségek csökkentése érdekében tett intézkedéseink során a biztosítási díjak csökkentése érdekében is eljártam, és árajánlatot kértem a Generali Biztosítótól.

A Generali Biztosító valamennyi ingatlanunkat egy szerződésben kezelve adta meg ajánlatát, amely az összes ingatlanra vonatkozóan 2009-ben évi összesen 364.375,- Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy adjon felhatalmazást arra, hogy mellékelt árajánlatban foglaltakkal megegyező biztosítási szerződést kössek az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokra.

Határozati javaslat:

Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a Generali Biztosító árajánlatát az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok biztosítására, összesen: 364.375,- Ft éves biztosítási díjjal. Egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy az előterjesztéshez mellékelt árajánlattal megegyező tartalmú biztosítási szerződést aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán GáborBálint Istvánné Pénzügyi Bizottság elnöke

A pénzügyi bizottság az előterjesztést megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja.


A Képviselő-testület a fentieket megtárgyalta.


A 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 8 fő képviselő 8 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:


18/2009. (III.25.) ÖH számú Határozat


Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a Generali Biztosító árajánlatát az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok biztosítására, összesen: 364.375,- Ft éves biztosítási díjjal. Egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy az előterjesztéshez mellékelt árajánlattal megegyező tartalmú biztosítási szerződést aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor


8. Napirendi pont: Mány község Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési
koncepciójának elfogadása


Ugron Zoltán Gábor polgármester

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 92. § (3) bekezdése szerint, a szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében a legalább 2000 lakosú települési önkormányzatok szociális szolgáltatástervezési koncepció (továbbiakban: koncepció) elkészítésére kötelezettek 2005. január 1-től.

A koncepció elsődleges célja, hogy átfogó képet adjon az önkormányzat ellátási kötelezettsége teljesítésének helyzetéről és alapját képezze a kötelező szolgáltatások megtervezésének. A koncepciónak képet kell adnia a szolgáltatások működési, finanszírozási, fejlesztési feladatairól, a hiányzó szolgáltatások megszervezésének módjáról.Azon feladatok tekintetében, amelyeket az Önkormányzat társulás keretében lát el, a részletes koncepciót a társulásnak kell elkészítenie.

A családsegítés, házi segítségnyújtás, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatokat Mány község Önkormányzata a Segítő Kéz Szociális Intézményfenntartó Társulás keretében látja el, ennek ellenére a koncepcióban tárgyaljuk ezen feladatok ellátását is, különösen azért, mert a Társulás nem tudta részünkre átadni koncepciójukat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez mellékelt koncepciót elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat:

Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Mány község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor


Bálint Istvánné Szoc. és Eü. Biz. Tag

A Szociális és Egészségügyi bizottság előzetesen megtárgyalta az előterjesztést. dr. Török Péter módosításra javaslatot tett, VI. pontban olyan változás legyen, hogy ne úgy szóljon, hogy anyagiak hiányában nem tudjuk megvalósítani, hanem tűzzük ki, mint elérendő célt. "Ezek közül a támogatási szolgálat és a közösségi pszichiátriai ellátás még nem jött létre, de az alapjait már leraktuk, mert pszichológus rendszeresen jár már az óvodába, az iskolába és a hivatalban is a lakosság részére is egy hónapban egyszer tanácsadást tart."

A szociális és egészségügyi bizottság az előterjesztést ezen kiegészítéssel elfogadásra javasolja.


Ugron Zoltán Gábor polgármester szavazásra tette fel dr. Török Péter szociális és egészségügyi bizottság elnökének módosító javaslatát.


A 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 8 fő képviselő 8 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a szociális és egészségügyi bizottság javaslatát.


Ezután a 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 8 fő képviselő 8 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:19/2009. (III.25.) ÖH számú Határozat


Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Mány község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor
9. Napirendi pont: Döntés a mányi gáz nyomásszabályozó által elfoglalt terület használati
joga, a használati díj mértéke ügyében


Ugron Zoltán Gábor polgármester

A Képviselő-testület 2008. április 28-án kelt 44/2008. (IV.28.) számú határozatával, majd annak a 110/2008. (XI.26.) számú határozattal való módosításával úgy döntött, hogy a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt. kérelmére a Mány, 1568/9. hrsz.-ú 101 m2 területű telket, - melyen nyomásszabályozó került elhelyezésre -- a TIGÁZ Zrt. használatába adja 2008. május 1-től 480.000,- Ft/év bérleti díjért.

A határozatot megküldtem a TIGÁZ Zrt-nek is.

A TIGÁZ Zrt. válaszában arról tájékoztatott, hogy az 1993. évi XLVIII. törvény 38/D. pontja alapján idegen tulajdonban lévő ingatlanon elosztóvezetékhez tartozó nyomásszabályozó állomást csak használati jog alapján lehet létesíteni, amelyet az ingatlannyilvántartásba is be szeretnének jegyeztetni. A jogügylethez megállapodás nyomtatvány is küldtek.

Válaszomban arra hivatkoztam, hogy a használati jog bejegyzése esetére egyik jogszabály sem mondja ki, hogy a használatnak ingyenesnek kellene lennie, és javasoltam a megállapodás -- észrevételeimmel történő -- kiegészítését.

Ezt követően TIGÁZ e-mailben is felajánlotta az ingatlan megvásárlását, amelyre csak azt a választ tudtam adni, amely a Képviselő-testületi határozatban van, hogy évi 480.000,- Ft kártalanítást kérünk a földterület használatáért.

Legutóbbi levelében a TIGÁZ ismét a földterület használati jogának megváltásáról beszél, és felajánl egyszeri, 300.000,- Ft kártalanítást a használati jog alapítása ellenértékeként.

A hosszas és hajthatatlan alkudozás láttán úgy vélem, hogy a TIGÁZ-nál nem sikerül magasabb összegű megváltási díjat elérni, illetve a használati jog megváltási áránál fogalmilag valóban kizárt az érvenkénti díjfizetés, a Tisztelt Képviselő-testület határozatát meg kellene változtatni, és elfogadni a TIGÁZ ajánlatát, amely a község biztonságos gázellátásához is hozzájárulna.

Határozati javaslat:

Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2008. április 28-án kelt 44/2008 számú határozatát, valamint az azt módosító 110/2008. (XI.26.) számú határozatát visszavonja, és felhatalmazza a Polgármestert a Mány, 1568/9. hrsz.-ú 101 m2 területű telken a TIGÁZ-zal kötendő, nyomásszabályozó elhelyezésre irányuló, 300.000,- Ft egyszeri megváltási díjat tartalmazó, használati jogot alapító megállapodás előkészítésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán GáborCsörgei Csaba István képviselő

Szerintem fizessék meg rendesen a telek bérleti díját.


Ugron Zoltán Gábor polgármester

Nem lehet bérelt telken a gázelosztó fej.


Bálint Istvánné Pénzügyi Bizottság elnöke

A pénzügyi bizottság ülésén az előterjesztést megtárgyalta és az elfogadásra javasolja.


Ezután a 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 8 fő képviselő 7 igen és 1 ellene szavazattal az alábbi határozatot hozta:


20/2009. (III.25.) ÖH számú Határozat


Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2008. április 28-án kelt 44/2008 számú határozatát, valamint az azt módosító 110/2008. (XI.26.) számú határozatát visszavonja, és felhatalmazza a Polgármestert a Mány, 1568/9. hrsz.-ú 101 m2 területű telken a TIGÁZ-zal kötendő, nyomásszabályozó elhelyezésre irányuló, 300.000,- Ft egyszeri megváltási díjat tartalmazó, használati jogot alapító megállapodás előkészítésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor10. Napirendi pont: Mány község önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos hulladékkezelési szolgáltatás díjának meghatározása


Ugron Zoltán Gábor polgármester

Mány község területéről jelenleg a Saubermacher-Bicske Kft szállítja el a szilárd hulladékot. A Saubermacher Kft a Rumpold Kft jogutódja.

A Rumpold Kft-vel 2012-ig kötött, jelenleg is érvényes és hatályos szerződése van Önkormányzatunknak, amely a Saubermacher Kft-re is, mint jogutódra is érvényes.

A Saubermacher Kft -- színre lépése óta -- folyamatosan azzal az igényével bombáz, hogy a szemétszállítás díjának fizetése ne a jelenlegi módon, portánként és alkalmanként, hanem az elszállított mennyiség után, literenként legyen elszámolva.

A literenkénti elszámolásnak a hátránya az, hogy egy portáról csak az előre megállapított mennyiségű (egy db 110 liter kuka) szemetet szállítanák el az előre kialkudott díjért. A többlet szemetet csak a tőlük vásárolt zsákokban kitéve vinnék el, amely a lakosság részére többletkiadásokkal járna. Továbbá a szemétszállítási szerződést nem az Önkormányzattal, hanem egyenként az ingatlan tulajdonosokkal vagy használókkal kötnék meg.

A jelenleg érvényben lévő, még a Rumpold Kft-vel kötött szerződés szerint, amely még három évig, 2012-ig hatályban van, csak az inflációs ráta szerint emelkedhet a településen a hulladékszállítási díj, és a szerződő felek a január 1-én lévő lakosság létszáma alapján állapítják meg a szilárd hulladék elszállításának díját.

Bár a Saubermacher Kft arra hivatkozik, hogy megváltozott a szerződés alapjául szolgáló jogszabályi környezet, hosszas alkudozások árán sikerült a közöttünk fennálló szerződést változatlan formában fenntartani.

Ennek megfelelően megérkezett a Saubermacher Kft árajánlata, amely nettó 12.100.556,- Ft 2009-ben.

A Saubermacher Kft számításai szerint a szerződés megkötése óta kb. 50 ingatlannal nőt a településen található ingatlanok száma, amely 143 további személy Mányra költözését jelenti.

Tavaly lakosság szemétszállítási díja nagymértékben növekedett, bár ennek hatása elhúzó lett, mert az első félévben még a 2007-ben megállapított, fél évre 4000,- Ft-ot, a második félévben pedig már a 2008. július 1-től alkalmazandó, fél évre vonatkozó 6000,- Ft kellett fizetni, amely egész évben 10.000,- Ft volt. Ha a szemétszállítási díjat 2009-ben nem emelnénk, a tavalyihoz képest a lakossági szemétszállítás akkor is 2000,- Ft-al emelkedne a 2008. évi rendelet alapján.

Véleményem szerint az ingatlanadó emelés mellett további szemétszállítási díj emelést nem lenne célszerű bevezetni, annak ellenére sem, hogy a 12000,- Ft-os díj sem fedezi azt a költséget, amely az Önkormányzatot terheli.

A jövőben azonban el kell gondolkodni azon, hogy hogyan lehetne fokozatosan a teljes szemétszállítási díjat a lakosság között felosztani, mert a kedvezőtlen gazdasági helyzet alakulása nem teszi lehetővé, hogy az Önkormányzat magára vállalja a szemétszállítási díjak ilyen nagy részét. Továbbá a jelenlegi szerződésünk lejárta után hirtelen nagyon nagyot ugrana a díj.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy adjon felhatalmazást a Saubermacher Kft.-vel kötött szerződés egyéb pontjainak változatlanul hagyása mellett, a 2009-re vonatkozó 12.100.556,- Ft/év + ÁFA díjra vonatkozó szerződésmódosítás aláírására.

Határozati javaslat:

Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a Saubermacher Kft. által a 2009. évi szemétszállítás díjra tett 2009. évi árajánlatát 12.100.556,- Ft-ban, egyben felhatalmazza a Polgármestert a Saubermacher Kft-vel kötött szerződés pontjainak változatlanul hagyása mellett a 2009. évi szemétszállítás díj 12.100.556,- Ft-ra történő módosítás aláírására. Egyben úgy határoz, hogy 2009. évben a lakosság szilárd hulladékszállítás díját az 1/2008. (II.14.) számú rendeletben foglaltaknak megfelelő szinten tartja.

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor


Sárközi Csaba képviselő

Emelni kellene a szemétszállítás díját, mert hozzá kellene fokozatosan szoktatni a lakosságot, hogy 2012-től már más alapokon lesz a szemétszállítás és akkor többe került majd nekik.


Bálint Istvánné Pénzügyi Bizottság elnöke

A pénzügyi bizottság véleménye az, hogy maradjon a 12 ezer Ft-os éves szemétszállítási díj. A Saubermacher-Bicske Kft árajánlatát a bizottság elfogadja.


A Képviselő-testület a fentieket megtárgyalta.


A 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 8 fő képviselő 7 igen és 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:


21/2009. (III. 25.) ÖH számú Határozat


Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a Saubermacher Kft. által a 2009. évi szemétszállítás díjra tett 2009. évi árajánlatát 12.100.556,- Ft-ban, egyben felhatalmazza a Polgármestert a Saubermacher Kft-vel kötött szerződés pontjainak változatlanul hagyása mellett a 2009. évi szemétszállítás díj 12.100.556,- Ft-ra történő módosítás aláírására. Egyben úgy határoz, hogy 2009. évben a lakosság szilárd hulladékszállítás díját az 1/2008. (II.14.) számú rendeletben foglaltaknak megfelelő szinten tartja.

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor


11. Napirendi pont: 2009. évi közbeszerzési terv megállapítása


Ugron Zoltán Gábor polgármester


A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény szerint:

"5. § (1) A 22. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők - kivéve az V. és a VII. fejezet szerint eljáró ilyen ajánlatkérőket, valamint a központosított közbeszerzés során az ajánlatkérésre feljogosított szervezetet - a költségvetési év elején, lehetőség szerint április 15. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános.

 (2) A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.

 (3) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is."

 A fentiek szerint tehát minden évben el kell készíteni a közbeszerzési tervet, de annak tartalma nem köti az önkormányzatot.

Ebben az évben  a jelenlegi gazdasági helyzet miatt nem tudunk olyan nagymértékű munkát tervezni, amelynek lebonyolításához közbeszerzési eljárásra lenne szükség. Továbbá a tavaly befejeződött útfelújítás önrészének hitelből történő fedezése hosszú évekre korlátozza az Önkormányzat ilyen irányú pénzügyi lehetőségeit. A hitelt negyedévente törlesztve, az látszik, hogy a törlesztő részlettel egyidejűleg szinte azonos mértékű kamatot is fizetni kell. A futamidő végére majdnem akkor lesz a kifizetett kamat mértéke, mint a felvett kölcsön összege.

 

A fentiek miatt tehát a közbeszerzési terv sorai üresek maradnak, és örülünk, ha a következő éveket nagyobb pénzügyi megrázkódtatások nélkül túl tudjuk élni.

A közbeszerzési tervet azonban akkor is el kell fogadni, ha annak sorai üresek, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt 2009. évi közbeszerzési tervet elfogadni szíveskedjen.

- közbeszerzési terv mellékelve a jegyzőkönyvhöz 

Határozati javaslat:

Mány község Önkormányzata úgy határoz, hogy a 2009. év i közbeszerzési tervet -- üres sorokkal -- elfogadja.

 Határidő: azonnal

Felelős: PolgármesterA Képviselő-testület a fentieket megtárgyalta.


A 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 8 fő képviselő 6 igen, 1 ellene és 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:


22/2009. (III. 25.) ÖH számú Határozat


Mány község Önkormányzata úgy határoz, hogy a 2009. év i közbeszerzési tervet -- üres sorokkal -- elfogadja.

 Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester12. Napirendi pont: VTKÖT Együttműködési Megállapodás módosítása


Ugron Zoltán Gábor polgármester


A Képviselő-testület a 2008. december 17-én tartott Képviselő-testületi ülésen 128/2008. (XII.17.) számú önkormányzati határozatával jóváhagyta a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás keretin belül működő kistérségi iskola létrehozását. A Társulásban részt vevő többi önkormányzat is így döntött, ezért a kistérségi iskolára vonatkozó megállapodás pontjait a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Alapító Okiratán is át kell vezetni, az Alapító Okiratot módosítani kell.

Erre azért van szükség, mert a tevékenységet csak akkor lehet megkezdeni, ha azt az Alapító Okirat is tartalmazza.

 

Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás munkaszervezete az alapító okirat módosítást elvégezte, és megküldte valamennyi tagönkormányzatnak azzal, hogy azt Képviselő-testületük legkésőbb március 28-ig hagyja jóvá.

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez csatolt, módosított alapító okiratot jóváhagyni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete a "települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól" szóló 2004. évi CVII. Tv 1. § (9) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a

 

Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

 

Társulási Megállapodása 13. számú módosítását jóváhagyja, és a 13. számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalja.

Egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást kézjegyével lássa el.

Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Társulási Tanács elnökét, hogy a teljes körűen aláírt Társulási Megállapodást a Tktv. 12. § (1) bekezdése alapján a Közép-Dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Vezetőjéhez terjessze fel, szakmai véleményét kérve.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester


A Képviselő-testület a fentieket megtárgyalta.


A 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 8 fő képviselő 6 igen, 1 ellene és 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:


23/2009. (III.25.) ÖH számú Határozat


Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete a "települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól" szóló 2004. évi CVII. tv. 1. § (9) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a

Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

Társulási Megállapodása 13. számú módosítását jóváhagyja, és a 13. számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalja.

Egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást kézjegyével lássa el.

Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Társulási Tanács elnökét, hogy a teljes körűen aláírt Társulási Megállapodást a Tktv. 12. § (1) bekezdése alapján a Közép-Dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Vezetőjéhez terjessze fel, szakmai véleményét kérve.


Határidő: azonnal

Felelős: polgármester13. Napirendi pont: Döntés Mány község 2009. évi közfoglalkoztatás tervének elfogadásáról


Ugron Zoltán Gábor polgármester


A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló1993. évi III. törvény 2009. január 1. napjától hatályos változata szerint:

"37/A. § (1) A települési önkormányzat, illetve a közfoglalkoztatási feladatok ellátását magára vállaló önkormányzati társulás a közfoglalkoztatás hatékony megvalósítása és az álláskeresési megállapodásban foglaltakkal való összhang biztosítása céljából - az állami foglalkoztatási szerv által szolgáltatott összefoglaló adatok, információk és előrejelzések alapján - egyéves időtartamra közfoglalkoztatási tervet készít. A közfoglalkoztatási terv tervezetét a polgármester, illetve társulás esetén a társulási megállapodásban kijelölt személy előzetes véleményezésre megküldi az állami foglalkoztatási szervnek, illetve a 2000 fő feletti települések esetében a helyi szociálpolitikai kerekasztalnak. Az állami foglalkoztatási szerv és a szociálpolitikai kerekasztal a közfoglalkoztatási terv tervezetével kapcsolatos véleményéről annak kézhezvételétől számított 15 napon belül tájékoztatja a települési önkormányzatot. Amennyiben az állami foglalkoztatási szerv és a szociálpolitikai kerekasztal határidőben nem nyilvánít véleményt, úgy kell tekinteni, hogy a közfoglalkoztatási terv tervezetében foglaltakkal egyetért. A települési önkormányzat Képviselő-testülete, illetve a társulás döntéshozó szerve az állami foglalkoztatási szerv és a szociálpolitikai kerekasztal véleményének ismeretében a közfoglalkoztatási tervet évente február 15-éig, a 2009. évben április 15-éig fogadja el.

(2) A közfoglalkoztatási terv tartalmazza

a) a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek képzettség szerinti várható összetételét,

b) a részben vagy egészben közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatok megjelölését és várható ütemezését,

c) a b) pont szerinti feladatok ellátásához szükséges létszámot,

d) a közfoglalkoztatás finanszírozására rendelkezésre álló forrásokat.

(3) A közfoglalkoztatási tervet az elfogadását követő 5 napon belül meg kell küldeni a kincstárnak. Ha a települési önkormányzat, illetve a közfoglalkoztatási feladatok ellátását magára vállaló önkormányzati társulás a közfoglalkoztatási tervet az (1) bekezdés szerinti időpontig nem fogadja el, akkor az elfogadott közfoglalkoztatási tervnek a kincstárhoz történő megérkezéséig a kincstár visszatartja a közcélú foglalkoztatásra a 124. § (2) bekezdése szerint biztosított állami támogatás 15%-át.

(4) A közfoglalkoztatási terv módosítható, ha érvényességének időtartama alatt a (2) bekezdés szerinti körülményekben lényeges változás következik be."A közcélú foglalkoztatás törvény által ránk hárított feladatainak jogszabályoknak megfelelő teljesítése érdekében több megbeszélésen és előadáson vettünk részt. A Bicskei Munkaügyi Központ tájékoztatóján kaptuk azt a segítséget, amely alapján a közfoglalkoztatási tervünket mind formailag, mind tartalmilag el tudtuk készíteni.

A Munkaügyi Központ előrejelzést adott arra is, hogy milyen szakmai végzettségű, és mennyi, munkanélküli ellátásból kikerülő mányi lakos megjelenése várható ellátás igénylőként. Továbbá tájékoztattak álláskeresési ellátásuk lejártának -- amely egyben a nálunk történő várható megjelenésük -- időpontáról is.

A tervet pontosan előkészíteni nem lehet, mert az igénylőkénti megjelenés függ a munkanélküli anyagi körülményétől, egészségi és családi állapotáról, valamint attól az általunk is remélt helyzettől, hogy időközben munkát talál. A terv számai ezért hozzávetőlegesek, és a mi munkaerőigényeinket tükrözik.

A tervben meghatároztunk két főt, akiket -- bár rendszeres szociális segélyben részesülnek -- foglalkoztatnánk. Mindkét személy előre úgy nyilatkozott, hogy bár 55 év felettiek, és emiatt munkavégzésre nem kötelesek, mégis vállalnák a közcélú foglalkoztatást. Egyikük munkájára nekünk lenne szükségünk, mert korábbi foglalkozása során olyan kertészeti ismereteket szerzett, amelyet hasznosítani tudnánk településünk parkgondozásánál. A másik személynek pedig mi szeretnénk segítséget nyújtani azzal, hogy a rendszeres szociális segély alacsony összege helyett legalább minimálbért kapjon. Ez számára azért lenne fontos, mert olyan személlyel él együtt, akit ő tart el.

Az Önkormányzatot egy fő közcélú munkás után 16.200,- Ft/hó költség terheli, amelynek teljes összegére a költségvetésünk fedezetet biztosít.A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez csatolt 2009. évi és 2010. első két hónapjára vonatkozó közfoglalkoztatási tervet elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat:

Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2009. évi és 2010. január és február hónapra vonatkozó közfoglalkoztatási tervet.

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor

Bokodi Sándor képviselő

Örülök, hogy nincs diplomás végzettségű a közfoglalkoztatásban.

Segítség az idő korú lakosság részére, ez mi?


Ugron Zoltán Gábor polgármester válasza:

A jövőben szeretnénk ezt a feladatot is ellátni.


Bokodi Sándor képviselő

Javasolnám a külterületi utak karbantartásának módosítását, mert ennek a teljesítése lehetetlen, viszont szükséges az állapotuk ismerete.


dr. Majoros Ildikó jegyző

Javaslom a külterületi utak karbantartása helyett: ellenőrzése legyen feladatként megjelölve.


Ugron Zoltán Gábor polgármester szavazásra teszi fel dr. Majoros Ildikó jegyző javaslatát.

A 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 8 fő képviselő 8 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a külterületi utak karbantartása helyett: ellenőrzése legyen feladatként megjelölve a közfoglalkoztatási tervben.


Ezután a 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 8 fő képviselő 8 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:


24/2009. (III.25.) ÖH számú határozat


Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2009. évi és 2010. január és február hónapra vonatkozó közfoglalkoztatási tervet.

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor14. Napirendi pont: Az iskola utólagos tetőszigetelési munkálatainak pályázatához szükséges
önrész biztosítása

Ugron Zoltán Gábor polgármester

Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy lehetőségünk van a 8/2009. (II.26.) ÖM rendelet által meghirdetett pályázat keretében a Hársfadombi Általános Iskola tetőszigeteléséhez pályázni. Ehhez viszont szükség van ahhoz, hogy az önkormányzat vállalja az önrész biztosítását. A tetőszigetelés költsége hozzávetőlegesen 4 millió Ft, ebből az önkormányzatra jutó 800 E Ft önrészt kell a 2009 évi költségvetésünkben biztosítanunk.

A képviselő-testület a fentieket megtárgyalta és úgy döntött, hogy az önkormányzatra jutó 800 eFt-os önrészt a 2009 évi költségvetésében biztosítja.

a 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 8 fő képviselő 8 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:


25/2009. (III.25.) ÖH számú Határozat


Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy részt kíván venni a 8/2009. (II.26.) ÖM rendelet által meghirdetett pályázaton, amelynek keretében a fenntartásában lévő Hársfadombi Általános Iskola tetőszigetelésének elvégzéséhez kíván pályázni.

A tetőszigetelés költsége hozzávetőlegesen 4.000.000,- Ft.

Ebből az önkormányzatra jutó 800.000,-Ft önrész megfizetését az önkormányzat vállalja, és egyben úgy nyilatkozik, hogy ezt az összeget a 2009. évi költségvetésében biztosítja.


Határidő: azonnal

Felelős: polgármester15. Napirendi pont: Bejelentések


Pfendert Antal képviselő

Örülök, hogy a polgárőrség létrejött, mert most is ahogyan jöttem, láttam, hogy a szoborkertben fiatalok ültek és körülöttük egy csomó szemét van. Tönkreteszik a parkokat, a világítást szétrúgják, hogy ne lássák az emberek, hogy mit csinálnak.


Bacsa Péter az ülésen jelenlévő

A Zsámbéknál lévő szemétlerakó kinek a fennhatósága alatt áll?


Ugron Zoltán Gábor polgármester válasza:

Zsámbékhoz tartozik. Hétfőn tettem bejelentést a jegyzőnél és visszahívott a műszaki ügyintéző aznap délután és elmondta, hogy rendkívüli bejárást tartottak és környezetvédelmi bírságot szabtak ki. Mostanra már a Környezetvédelmi Hatóság is szemlét tartott.


Bokodi Sándor képviselő

A szomori elágazással kapcsolatban én már beszéltem az érintett polgármesterekkel. A közútkezelő nem rendelkezik pénzzel hozzá. Ez nekünk és Szomornak, Gyermelynek az érdeke lenne. Zsámbéknak nem érdeke ezt megcsinálni, de csak ő jogosult ennek megcsináltatására. Én kértem a polgármesterüket, hogy egy közúti szakemberrel próbáljunk valamilyen megldást, pl. táblák áthelyezésével.

Bejárásra tettem javaslatot a polgármesternél.


Bacsa Péter az ülésen jelenlévő

Van-e lehetősége az önkormányzatnak a régi bánya bejáratánál a 60 km-es sebességkorlátozó tábla levetetésére. Semmi értelme, hogy ott kinn legyen, de a rendőr gyakran kiáll oda és mindenkit büntet. Felül kellene vizsgálni ezeket az indokolatlan táblákat.


Ugron Zoltán Gábor polgármester

A Fejér megyei Hírlap is gyűjti ezeket az információkat a felesleges táblákról oda is be lehet jelenteni.


Több bejelentés, hozzászólás nem volt.


Ugron Zoltán Gábor polgármester megköszöni a képviselők, jelenlévők részvételét, majd a nyilvános testületi ülést bezárja.


k.m.f./: Ugron Zoltán Gábor :/                     /: dr. Majoros Ildikó :/

        polgármester                                        jegyző

 

Mány község honlapját a jacsa.NET készítette. A szerkesztők névsorához kattintson ide!