e-Kormányzat: rendeletek, határozatok  ·  Honlaptérkép  ·  Levélküldés 2022. december 07. szerda, Ambrus napja 
A faluról
Önkormányzatunk
Polgármesteri Hivatal
Intézmények
Civil szervezetek
Egyházak
Hasznos információk
Hírarchívum
Vállalkozói oldal
Általános közzétételi lista
Közbeszerzés
 
 

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

Készült: Mány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én megtartott nyilvános képviselő-testületi ülésén.Jelen vannak: Ugron Zoltán Gábor polgármester

Szabó Zoltán alpolgármester

Bálint Istvánné képviselő

Csizmadia Tibor képviselő

Csörgei Csaba István képviselő

Sárközi Csaba képviselő

Pfendert Antal képviselő
Dr. Török Péter képviselő


Tanácskozási joggal:

dr. Majoros Ildikó jegyző


Igazoltan távol:

Bokodi Sándor képviselő

Fuchs János képviselő

Meghívottak:

dr. Bazsó László rendőrkapitány

Bajtay Balázsné Segítő Kéz Szoc. Intézményfenntartó Társulás vezetője
Ugron Zoltán Gábor polgármester


Üdvözli a megjelent képviselőket, majd a nyilvános testületi ülést megnyitja.


A jelenléti ívből megállapítja, hogy a 10 fős képviselő-testületből 7képviselő megjelent. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes.


Ugron Zoltán Gábor polgármester a napirendi pontok változására tesz javaslatot:

Javaslom 9./ napirendként felvenni: A Duna-Vértes Köze Reginális Hulladékgazdálkodási társulás alapító okiratainak módosítását.


A 10 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 képviselő 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a fenti javaslatot elfogadta, így a napirend az alábbi:


1./ Rendőrkapitány beszámolója

2./ Segítő Kéz Szociális Intézményfenntartó Társulás 2008. évi munkájáról szóló beszámoló

3./ Polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkáról

4./ Beszámoló Mány község Önkormányzat 2008. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról

5./ A mányi Mesevár Óvoda felvételi rendjének meghatározása

6./ A 26/2009. (IV.29.) ÖH számú Határozat visszavonása

7./ Döntés a Mesevár Óvoda, a Hársfadombi Általános Iskola, a Polgármesteri Hivatal változatlan
formában történő továbbműködtetéséről, valamint az Ady Endre Művelődési Ház feladatainak a
Polgármesteri Hivatal keretében történő ellátásáról

8./ A Mesevár Óvoda, a Hársfadombi Általános Iskola, a Polgármesteri Hivatal, az Ady Endre
Művelődési Ház alapító okiratainak módosítása

9./ A Duna-Vértes Köze Reginális Hulladékgazdálkodási társulás alapító okiratainak módosítása

10./ Mány község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában álló
lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről
szóló 9/2008. (IX.24.) sz. rendelet módosításáról

11/ A Háromrózsán lakó, a Herceghalmi Általános Iskolába járó gyermekek szállítására vonatkozó,
a Varga-Tours Kft-vel fennálló szerződés felmondása

12/ A vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás által hozott 26/2009. (III.25.) számú
határozatának elfogadása

13/ Belső ellenőri jelentés elfogadása

14/ Bejelentések


1. Napirendi pont: Rendőrkapitány beszámolója


Ugron Zoltán Gábor polgármester


A Rendőrség helyi vezetője a helyi Képviselő-testület részére minden évben beszámol arról a rendőri tevékenységről, amelyet előző évben, a település biztonsága, a bűnmegelőzés érdekében tett, illetve tájékoztatja a Képviselő-testületet a település közbiztonságának alakulásáról.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy dr. Bozsó László rendőr alezredes úr, a Bicskei Rendőrkapitányság vezetőjének az előterjesztéshez csatolt beszámolóját meghallgatni és elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat:

Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy dr. Bozsó László rendőr alezredes úr, a Bicskei Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor

 • beszámoló mellékelve a jegyőzőkönyvhöz

A képviselő-testület tagjai kérdéseket tettek fel dr. Bazsó László rendőrkapitány úrnak, melyekre a válaszokat megkapták.Ezután a 10 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 7 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:39/2009. (V. 27.) ÖH számú Határozat

Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy dr. Bozsó László rendőr alezredes úr, a Bicskei Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester2. Napirendi pont: Segítő Kéz Szociális Intézményfenntartó Társulás 2008. évi munkájáról
szóló beszámoló

Ugron Zoltán Gábor polgármester


A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat, valamint a családsegítő és gyermekjóléti szolgálati tevékenységet mikrotársulásban, az Etyek, mint gesztor település által fenntartott, Segítő Kéz Szociális Intézményfenntartó Társulás által látja el településünk.

A Társulás évente köteles tevékenységéről beszámolni a Társulást létrehozó önkormányzatok Képviselő-testületeinek.

A Társulás ebben az évben is elkészítette beszámolóját, amelyet a előterjesztéshez csatolok.

A Társulással az elmúlt év folyamán személyesen is rendszeresen tartottam a kapcsolatot. A felmerülő problémák megoldására mindig segítőkészen, készségesen és rugalmasan válaszoltak, az együttműködés kiváló.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót áttanulmányozni és elfogadni szíveskedjen.Határozati javaslat:

Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Segítő Kéz Szociális Intézményfenntartó Társulás 2008. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor


 • beszámoló mellékelve a jegyzőkönyvhöz

Bajtay Balázsné meghívott

Mány településen 4 fő igényelte a házi gondozást. 400,-Ft/óradíjjal dolgozunk. Ezt a feladatot Nagy Ferencné Jakab Marika látja el a településen.

Bálint Istvánné képviselő

A honlapunkon hirdetni kellene, mert szerintem sokan nem tudnak róla és nem ismerik ezt a tevékenységet.

Pfendert Antal képviselő

A rászorultsági fokot ki állapítja meg?

Bajtay Balázsné meghívott

A szociális törvény alapján egy külön bizottság állapítja meg.

Bokodi Sándor képviselő

Ismerek olyan falvakat, ahol 4 településen egy ember látja el ezt a feladatot.

Bajtay Balázsné meghívott

2000 fő fölötti településen ez kötelező feladatellátás.

Ezután a 10 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 7 egyhangú igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

40/2009. (V. 27.) ÖH számú Határozat

Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Segítő Kéz Szociális Intézményfenntartó Társulás 2008. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester3. Napirendi pont: Polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkáról

Ugron Zoltán Gábor polgármester

Beszámoló a polgármester tevékenységéről a két testületi ülés közötti időszakban

 

 

Tisztelt Képviselők!

 

Szomorú hírrel kell kezdenem az ülést: a múlt hét péntekén kaptuk a hírt, hogy elhunyt Willi Dick, Leimen korábbi polgármestere. Sürgősségi levelet küldtem a leimeni főpolgármesternek és a családnak is az alábbi szöveggel:

Mély megrendüléssel értesültünk a testvértelepülésünket /illetve: a Dick családot/ ért gyászról. Fogadják őszinte részvétünket Willi Dick, Leimen város nyugalmazott polgármestere, Mány község díszpolgára halála miatt. Együttérzésünk enyhítse bánatukat!

Mány lakói jó szívvel emlékeznek Willi Dickre, mert személyisége és tettei a két település kapcsolatának kialakításában igen fontos szerepet játszottak. Temetésekor harangot kondítunk emlékre."

Kedden délután kettőkor, a temetés időpontjában mindkét templomunkban harangoztak érte.

 

A múlt ülésen már nagyon készültünk a május első napjaiban rendezendő falunapokra. A lovasnapok szervezőinek ezúton is szeretnék köszönetet mondani. Nagyon sok munkájuk volt abban, hogy Mány lakosai és az ideérkező vendégeink számára ilyen színvonalas programok legyenek. Próbáltam közvetíteni abban, hogy a különböző programok szervezői egymással egyeztetve egy közös célért dolgozzanak. Ez többé-kevésbé sikerült, remélem jövőre még jobb lesz a szervezés. Igyekeztem idén arra törekedni, hogy új események is színesítsék a falunapokat, a szűkösebb költségvetésből is szép programjaink legyenek. Úgy tűnik, hogy a Mazsorett Találkozó is sikert hozott, szép emlékekkel tértek haza a résztvevők. Köszönöm a sok felajánlott munkát, eszközt és anyagi segítséget, melyek nélkül nem tudtuk volna megrendezni ezt az eseményt!

Ehhez az eseménysorhoz kapcsolódott a testvértelepülési találkozónk is, melynek során itt jártak Mezőbándról a barátaink. Sajnos a polgármester úr mégsem jött el. A leimeni gyerekek csereprogramja is ekkor zajlott, így ők is részesei lehettek ennek.

 

A hónap során Bicske polgármesterének szervezésében Baján járt a környék polgármestereiből álló küldöttség. Az ott már jól működő térfigyelő-rendszert és annak kialakítási feltételeit néztük meg. Azzal jöttünk vissza, hogy érdemes egy közös rendszeren gondolkozni, amelynek a központja Bicske Rendőrkapitánysága lenne. Mindenesetre én azt beszéltem meg Mándli Jánossal, hogy a nyár folyamán előbbre lépünk a saját rendszerünk kialakításában, hogy ha lesz is valami a közös rendszerből, akkor csak csatlakozni kelljen hozzá, de nem érdemes megvárni, hanem mi már kezdjük el működtetni.

 

Másnap a Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás ülésén voltam Tatabányán. Az ott hozott döntés napirendi pont a mai ülésünkön. Itt csak annyit teszek hozzá, hogy a minket érintő projektnek, a kismányi szemétlerakó rekultiválásának ügyében a talajvizsgálatokat megkezdték, terepszemléket tartottak, tehát elindult a dolog.

 

A hónap közepén Andreával, az új ügyintézőnkkel Kecskeméten voltunk. Itt egy továbbképzéssel felérő tájékoztató volt, melyen a minisztériumi pályázatok adminisztrálásához kaptunk szakmai segítséget. Remélem, hogy ezek fényében kicsit jobban fogjuk érteni az elszámolások bonyolult rendszerét.

 

Beindult a közcélú munka program. Most nem panaszkodhatunk, hogy nincs kivel dolgoztatni, el kell tudnunk látni a falu gondozásának feladatait. Úgy látom, hogy ez meg is látszik a falun: gondozott virágágyások, nyírt padkák mutatják a munkát. De Fuchs János képviselő úr sokkal több információval rendelkezik erről.

 

Sok egyeztetés zajlott az óvodavezető és köztem, a jegyzőasszony segítségével az óvodai férőhelyek szűkössége miatt. Ennek lett eredménye az előterjesztés, a mai ülésre.

 

A hónap eseménye, hogy a védőnőnk, Éva abbahagyta a munkát. Jelenleg betegállományban van, utána kiveszi a szabadságait, aztán már a felmentési idejének azon szakaszába ér, amikor a munkavégzés alól már fel van mentve. Jelenleg helyettesítéssel látjuk el a feladatot. A kiírt pályázat eredménytelen volt.

 

A nyár feladata lesz, hogy az önkormányzati bérlakásaink jövőjét megoldjuk. Ugyanis az eladásra kijelölt Petőfi utcai ingatlanon kívül üresen áll a Vajda utcai lakás, július 31-el felmondta a szerződést Fridrich úr a Kossuth utcai 3 sz. lakásban, és beadta a felmondását, így a lakásból is kiköltözik az egyik óvónő. Mindezek mellett a közeljövőben várhatóan ki fognak költözni a lakásaikból Vörösné Heniék, Kellermann Gittáék és Szabó Juliék is. Ha az óvodavezetői és óvónői, valamint a védőnői pályázatra is más településről lesz jelentkező, akkor is csak három lakást tudunk majd kiadni, a többire pályázatot kell kiírni. Viszont fel kell majd újítsuk azokat.

 

Jelenleg az óvodavezetői pályázat van kiírva. A védőnői pályázatot újra kell írjuk, az óvónőit a napokban ki fogjuk írni. Itt kérem a tisztelt képviselőket, hogy családi, baráti, ismerősi körben is terjesszék a lehetőséget, mert sokkal többet ér a szóban kapott információ, mint ha arra várunk, hogy valaki meglátja a hirdetést a szaklapban.

 

Most a hétvégén megrendezendő Megyei Nemzetiségi Nap viszi el az energiákat, nagyon köszönöm, hogy a Német Kisebbségi Önkormányzat és a tánccsoportunk ilyen aktívan kiveszi a részét a szervező munkából! Bízom benne, hogy színvonalas program élményével és a mányiaktól megszokott vendégszeretet emlékével térnek majd haza vendégeink.

 

Köszönöm a figyelmet, várom kérdéseiket!

 

 Tájékoztatom a képviselő-testületet arról, hogy Sátori Ferencné óvodavezető 2009. augusztus 31-ig dolgozik, ezután a felmentési idejét tölti 2009. december 31-ig.

Feladatunk: óvodavezetői pályázat, és védőnői pályázat kiírása.

A 10 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 7 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül tudomásul vette a polgármester szóbeli jelentését.4. Napirendi pont: Beszámoló Mány község Önkormányzat 2008. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Ugron Zoltán Gábor polgármester

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig -- a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú mellékletében meghatározott tartalommal -- átfogó értékelést készít, amelyet a Képviselő-testület megtárgyal.

A jogszabályban meghatározott tartalommal elkészített, és az önkormányzat által elfogadott átfogó értékelést meg kell küldeni a Szociális és Gyámhivatalnak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez mellékelt beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.Határozati javaslat:

Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy jelen határozathoz mellékelt, a Jegyző által készített, Mány község a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2008. évi beszámolóját elfogadja.

Határidő: 30 nap

Felelős: Ugron Zoltán Gábor

 • beszámoló mellékelve a jegyzőkönyvhöz

A képviselő-testület a fentieket megtárgyalta.A 10 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 7 egyhangú igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

41/2009. (V. 27.) ÖH számú Határozat

Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy jelen határozathoz mellékelt, a Jegyző által készített, Mány község a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2008. évi beszámolóját elfogadja.

Határidő: 30 nap

Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester5. Napirendi pont: a mányi Mesevár Óvoda feltételi rendjének meghatározása

Ugron Zoltán Gábor polgármester

Községünkben az az egyébként nagyon örömteli helyzet alakult ki, hogy óvodánk -- férőhely hiány miatt -- nem képes az összes óvodába jelentkező gyermek részére helyet biztosítani.

Az óvoda száz férőhelyes, annak csoportszobái nem alkalmasak arra, hogy ennél több gyermeket vegyünk fel.

A fentiek miatt meg kell határoznunk azt a sorrendet, amelyet alkalmazva azok a gyermekek nyerjenek elhelyezést az óvodában, aki arra tényleg rászorulnak.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerint:

"65. § (1) Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik.

(2) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, több óvoda esetén az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. Az óvoda - beleértve a kijelölt óvodát is - köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki e törvény 24. §-ának (3) bekezdése alapján köteles óvodába járni, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található (kötelező felvételt biztosító óvoda). A kijelölt óvoda [30. § (4) bek.], ha nem látja el a kötelező felvételt biztosító óvoda feladatait, csak helyhiány miatt tagadhatja meg a gyermek felvételét. A kötelező felvételt biztosító óvoda - ha a gyermek betöltötte a harmadik életévét - nem tagadhatja meg a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, továbbá annak a gyermeknek a felvételét, aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 41. §-a alapján jogosult a gyermek napközbeni ellátásának igénybevételére, illetve akinek a felvételét a gyámhatóság kezdeményezte.

(3) Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, a szülők és az óvodapedagógusok véleményének figyelembevételével. Az óvodai csoportok szervezésének szabályait e törvény 3. számú melléklete határozza meg."


Köteles óvodába járni


"(3) A gyermek - ha e törvény másképp nem rendelkezik - abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni."


Köteles tehát felvenni az Óvodába az Óvodavezető azt a gyermeket,

 1. aki 5. életévét betöltötte,

 2. aki halmozottan hátrányos helyzetű,

 3. aki védelembe vett,

 4. akinek a felvételét a gyámhatóság kezdeményezte.


A férőhelyhiány miatt célszerű egy olyan felvételi rendet kialakítani, amelyhez igazodva a rászorult gyermekek mindenképpen ellátáshoz juthatnak.


A kötelezően elhelyezendő gyermekek felvétele után fennmaradt férőhelyekre indokolt lenne azon öt évnél fiatalabb gyermekek felvétele, akiknek mindkét szülője dolgozik, és napközbeni felügyeletük másképpen nem biztosított.


Ha ezek felvétele után marad még férőhely, felvehetőek a negyedik életévüket betöltött olyan gyermekek, akiknek valamelyik szülője otthon tartózkodik, és ha mindig van hely, a harmadik életévüket betöltött olyan gyermekek, akiknek szülője otthon tartózkodik.


A felvételi rend kialakítása azért fontos, hogy lehetőséget sem adva a protekcióra, minden szülő pontosan tudja, hogy mely feltételek fennállása esetén vehető fel a gyermeke az óvodába.


Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.


Határozati javaslat:

Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az óvoda felvételi rendjénél az alábbi rangsort kell alkalmazni:

 1. Öt évet betöltött gyermekek, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű, vagy védelembe vett gyermek, vagy akinek a felvételét a gyámhatóság kezdeményezte,

 2. Bármilyen óvodás korú gyermek, akinek mindkét szülője munkaviszonyban áll, és ezáltal napközbeni felügyelete másképpen nem megoldott,

 3. A negyedik életévüket betöltött olyan gyermekek, akiknek valamelyik szülője otthon tartózkodik,

 4. A harmadik életévüket betöltött olyan gyermekek, akiknek valamelyik szülője otthon tartózkodik.


Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán GáborBálint Istvánné Pénzügyi Bizottság elnöke

A pénzügyi bizottság 2009. május 25-én tartott ülésén az óvoda felvételi rendjének meghatározására elkészített előterjesztést részletesen megtárgyalta és 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

27/2009. sz. határozat

A Pénzügyi Bizottság a beterjesztésben szereplő szempontokkal egyetért, a felvételi rendnél javasolt rangsor felállítását elfogadásra javasolja.Ugron Zoltán Gábor polgármester

Három lehetőségünk van:

1. Bővíteni az óvodát

2. Telephelyet létesítünk, de ez is költségekkel jár

3. Együttműködési megállapodást kötünk Bicske településsel és oda járatjuk át a gyerekeket
óvodába. Ez utóbbi kettőről viszont március 31-ig kellett volna határoznunk.
Maradt egyetlen egy megoldás, ami nem kerül az önkormányzatnak pénzébe, ezt terjesztettem a képviselő-testület elé.


Szabó Zoltán alpolgármester az ülésterembe 16,30 perckor megérkezett, így a képviselő-testület jelenlévő létszáma: 8 fő.dr. Török Péter képviselő

A jövőben Március 31-ig tájékoztatni kellene a szülőket az óvoda felvételi rendjéről, hogy a szülők még időben tudjanak intézkedni más óvodáról.

Tudomásom szerint a gyerekek 7-8 éves korig járnak az óvodába, mert a szülő kéri, hogy a gyermeke had maradjon még egy évig óvodában, mert szerinte még nem iskolaérett. Véleményem szerint az óvodavezetőnek inkább az iskolába menést kellene javasolni. Arról is tudomásom van, hogy olyan gyerek is van az óvodában, aki nem mányi lakos. Továbbá 2,5 éves korban felveszik azokat a gyerekeket, akik már szobatiszták. Rájuk nem kapunk normatívát, de ha már bekerült az óvodába, akkor nem lehet kitenni. Miért nem lehet szabályozni azt, hogy a betöltött 3 éves kortól járhassanak óvodába? Vagy például az a gyerek aki sokat hiányzik igazolatlanul, azt miért nem lehet kitenni, és a helyükre a várólistáról bekerülni? Kikötni azt, hogy mányi lakos legyen. Felül kellene vizsgálni a felvételi rangsor alapján a már felvett gyermekeket is.Szabó Zoltán alpolgármester

138 gyermek jelentkezik az idei évbe óvodába. 100 férőhelyes az óvoda + 20 % engedélyezhető. Ha a fent javasolt felülvizsgálat megtörténik, akkor véleményem szerint nem is olyan rossz a helyzet.Bálint Istvánné képviselő

Az iskolában kellene beindítani egy előkészítő csoportot és máris felszabadulna egy csomó hely az óvodában.dr. Török Péter képviselő

Mivel a jelenlegi helyzetet az óvoda vezetésének felvételi gyakorlata idézte elő, továbbá nincs kényszer arra, hogy a fenntartó határozza meg a felvételi rendet, javaslom, hogy hagyjuk az óvodavezető hatáskörében a felvétel eldöntését.Ezután a 10 fős képviselő-testületből jelenlévő 8 fő képviselő 8 egyhangú igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

42/2009. (V. 27.) ÖH számú Határozat

Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy nem kívánja meghatározni a Mesevár Óvoda felvételi rendjét.

Egyben felkéri a polgármestert, hogy a vita során elhangzott szempontokat tárja az óvoda vezetése elé.

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester


 

6. Napirendi pont: A 26/2009. (IV. 29.) ÖH számú Határozat visszavonásaUgron Zoltán Gábor polgármesterA Tisztelt Képviselő-testület 2009. április 22. döntött a mányi Hársfadombi Általános Iskola maximális tanulószámának 176 főről történő 250 főre történő emeléséről.

Időközben azonban -- jogszabályváltozás következtében - valamennyi intézményünk alapító okiratának teljes körű módosítását el kell végeznünk, ezért célszerű, hogy a tanulólétszám emelését ezzel együtt jelentsük be.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti határozatot vonja vissza, mert arról jelen testületi ülésen, és később napirendi pontban dönteni kell.

Határozati javaslat:

Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2009. április 22-én kelt, a Hársfadombi Általános Iskola maximális gyermeklétszámának 250 főre történő emeléséről szóló 26/2009. (IV.29.) ÖH számú határozatát visszavonja.

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor

A képviselő-testület a fenti előterjesztést megtárgyalta.Ezután a 10 fős képviselő-testületből jelenlévő 8 fő képviselő 8 egyhangú igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:43/2009. (V. 27.) ÖH számú HatározatMány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2009. április 22-én kelt, a Hársfadombi Általános Iskola maximális gyermeklétszámának 250 főre történő emeléséről szóló 26/2009. (IV.29.) ÖH számú határozatát visszavonja.

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor7. Napirendi pont: Döntés a Mesevár Óvoda, a Hársfadombi Általános Iskola, a Polgármesteri
Hivatal változatlan formában történő továbbműködtetéséről, valamint az
Ady Endre Művelődési Ház feladatainak a Polgármesteri Hivatal kereté-
ben történő ellátásáról


Ugron Zoltán Gábor polgármesterTisztelt Képviselő-testület!

"A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról" szóló 2008. évi CV. (Ksztv) törvény rendelkezései fokozatosan lépnek hatályba. A költségvetési szervek jogállására, és nyilvántartására vonatkozó szabályok már január 1. napjától hatályosak, a gazdálkodásra és a költségvetési tervezésre vonatkozó előírásokat többségében csak a jövő évtől kell alkalmazni. A törvény 44. § (5) bekezdése fontos kötelezettséget állapít meg az önkormányzatok terhére:

"A költségvetési szerv alapító (irányító) szerve 2009. május 15-ig köteles felülvizsgálni a közfeladat ellátásának módját szervezeti szempontból az irányítása alá tartozó költségvetési szerv, az általa vagy az irányítása alá tartozó költségvetési szerv által alapított, illetve részvételével működő és vagyonkezelésébe tartozó gazdálkodó szervezet (így különösen: közhasznú társaság, gazdasági társaság), valamint az e társaság által továbbalapított gazdálkodó szervezet tekintetében, az állami felsőoktatási intézmény saját gazdasági társasága kivételével. Amennyiben a felülvizsgálat eredményeként a további működés 2009. július 1-je után is indokolt, az e törvényben és külön törvényben foglalt előírásokat költségvetési szervek esetében 2009. június 1-jéig kell (az alapító okirat módosításával vagy más megfelelő módon) érvényesíteni."

Az önkormányzatoknak 2009. május 15-ig át kell tekinteniük a feladatellátás szervezeti kereteit, dönteniük kell közfeladatot ellátó költségvetési-, és gazdálkodó szervek további sorsáról. 2009. június 1. napjáig a törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítaniuk kell azoknak a költségvetési szerveknek az alapító okiratát, amelyeket a jövőben is ebben a formában kívánnak működtetni.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Mesevár Óvoda, a Hársfadombi Általános Iskola, valamint a Polgármesteri Hivatal tekintetében a változatlan működésről szíveskejen dönteni.

Az Ady Endre Művelődési Ház már évek szervezet és vezető nélkül működik. Egy takarítót alkalmazunk a Művelődési Ház takarítására, de ő is a Polgármesteri Hivatal állományában van. Ténylegesen a Művelődési Ház csak egy épület, amit rendezvények tartására használunk. A Művelődési Ház nincs a törzskönyvi nyilvántartásba sincs felvéve önálló intézményként. A fentiek miatt indokolatlan lenne, hogy önálló intézményként legyen nyilvántartva, vagy alapító okirata legyen. Ezért kérem, hogy a Művelődési Ház önálló működését megszüntetni szíveskedjék.Határozati javaslat:

Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mesevár Óvodát szervezeti szempontból a jövőben is változatlan módon kívánja működtetni.Határozati javaslat:

Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Hársfadombi Általános Iskolát szervezeti szempontból a jövőben is változatlan módon kívánja működtetni.Határozati javaslat:

Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mány község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalát szervezeti szempontból a jövőben is változatlan módon kívánja működtetni.Határozati javaslat:

Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Ady Endre Művelődési Ház tevékenységét és feladatait 2009. május 28-tól Mány község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala keretében látja el.

Határidő: 2009. május 31.

Felelős: Ugron Zoltán GáborBálint Istvánné Pénzügyi Bizottság elnöke

A pénzügyi bizottság az előterjesztést megtárgyalta. Az óvoda, az iskola, valamint a Polgármesteri Hivatal változatlan formában történő továbbműködtetésére tett határozati javaslatokkal egyetért.

A pénzügyi bizottság kéri, hogy a Művelődési Házra vonatkozó alapító okirat a soron következő testületi ülésre készüljön el, hogy a képviselő-testület együtt tudja tárgyalni valamennyi intézmény alapító okiratát.

A pénzügyi bizottság a fenti kiegészítések figyelembevételével három igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:28/2009. sz. határozat

A Pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja az Önkormányzat valamennyi intézménye esetében a változatlan formában történő továbbműködtetésre tett határozati javaslatokat, valamint a Művelődési Ház alapító okiratának elkészítését.A képviselő-testület a fentieket megtárgyalta.Mesevár Óvoda ügyében: A 10 fős képviselő-testületből jelenlévő 8 fő képviselő 8 egyhangú igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:44/2009. (V. 27.) ÖH számú HatározatMány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mesevár Óvodát szervezeti szempontból a jövőben is változatlan módon kívánja működtetni.Határidő: 2009. május 31.

Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármesterHársfadombi Általános Iskola ügyében: A 10 fős képviselő-testületből jelenlévő 8 fő képviselő 8 egyhangú igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:45/2009. (V. 27.) ÖH számú HatározatMány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Hársfadombi Általános Iskolát szervezeti szempontból a jövőben is változatlan módon kívánja működtetni.

Határidő: 2009. május 31.

Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármesterPolgármesteri Hivatal ügyében: A 10 fős képviselő-testületből jelenlévő 8 fő képviselő 8 egyhangú igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:46/2009. (V. 27.) ÖH számú HatározatMány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mány község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalát szervezeti szempontból a jövőben is változatlan módon kívánja működtetni.

Határidő: 2009. május 31.

Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármesterAdy Endre Művelődési Ház ügyében: A 10 fős képviselő-testületből jelenlévő 8 fő képviselő 8 egyhangú igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:47/2009. (V. 27.) ÖH számú HatározatMány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Ady Endre Művelődési Ház tevékenységét és feladatait 2009. május 28-tól Mány község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala keretében látja el.

Határidő: 2009. május 31.

Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester


 

8. Napirendi pont: A Mesevár Óvoda, a Hársfadombi Általános Iskola, a Polgármesteri
Hivatal, az Ady Endre Művelődési Ház alapító okiratainak módosítása


Ugron Zoltán Gábor polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

"A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról" szóló 2008. évi CV. (Ksztv) törvény rendelkezései fokozatosan lépnek hatályba. A költségvetési szervek jogállására, és nyilvántartására vonatkozó szabályok már január 1. napjától hatályosak, a gazdálkodásra és a költségvetési tervezésre vonatkozó előírásokat többségében csak a jövő évtől kell alkalmazni. A törvény 44. § (5) bekezdése fontos kötelezettséget állapít meg az önkormányzatok terhére:

"A költségvetési szerv alapító (irányító) szerve 2009. május 15-ig köteles felülvizsgálni a közfeladat ellátásának módját szervezeti szempontból az irányítása alá tartozó költségvetési szerv, az általa vagy az irányítása alá tartozó költségvetési szerv által alapított, illetve részvételével működő és vagyonkezelésébe tartozó gazdálkodó szervezet (így különösen: közhasznú társaság, gazdasági társaság), valamint az e társaság által továbbalapított gazdálkodó szervezet tekintetében, az állami felsőoktatási intézmény saját gazdasági társasága kivételével. Amennyiben a felülvizsgálat eredményeként a további működés 2009. július 1-je után is indokolt, az e törvényben és külön törvényben foglalt előírásokat költségvetési szervek esetében 2009. június 1-jéig kell (az alapító okirat módosításával vagy más megfelelő módon) érvényesíteni."

Az önkormányzatoknak 2009. május 15-ig át kell tekinteniük a feladatellátás szervezeti kereteit, dönteniük kell közfeladatot ellátó költségvetési-, és gazdálkodó szervek további sorsáról. 2009. június 1. napjáig a törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítaniuk kell azoknak a költségvetési szerveknek az alapító okiratát, amelyeket a jövőben is ebben a formában kívánnak működtetni.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez csatolt alapító okirat módosításokat elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mesevár Óvoda előterjesztéshez csatolt alapító okirat módosítását elfogadja.Határozati javaslat:

Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Hársfadombi Általános Iskola előterjesztéshez csatolt alapító okirat módosítását elfogadja.Határozati javaslat:

Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mány község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal előterjesztéshez csatolt alapító okirat módosítását elfogadja.

Határidő: 2009. május 31.

Felelős: Ugron Zoltán Gábor • alapító okiratok mellékelve a jegyzőkönyvhöz

Bálint Istvánné Pénzügyi Bizottság elnöke

Az alapító okiratok módosítására tett előterjesztést a bizottság megvizsgálta.

A Pénzügyi bizottság az előterjesztést részletesen megtárgyalta és 3 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:29/2009. sz. határozat

A Pénzügyi Bizottság a Mesevár óvoda, a Hársfadombi Általános Iskola és a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását elfogadásra javasolja.A képviselő-testület a fentieket megtárgyalta.A Mesevár Óvoda alapító okiratának módosítása ügyében: A 10 fős képviselő-testületből jelenlévő 8 fő képviselő 8 egyhangú igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:48/2009. (V. 27.) ÖH számú HatározatMány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mesevár Óvoda előterjesztéshez csatolt alapító okirat módosítását elfogadja.

Határidő: 2009. május 31.

Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármesterA Hársfadombi Általános Iskola alapító okiratának módosítása ügyében: A 10 fős képviselő-testületből jelenlévő 8 fő képviselő 8 egyhangú igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:49/2009. (V. 27.) ÖH számú HatározatMány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Hársfadombi Általános Iskola előterjesztéshez csatolt alapító okirat módosítását elfogadja.

Határidő: 2009. május 31.

Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármesterMány község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása ügyében: A 10 fős képviselő-testületből jelenlévő 8 fő képviselő 8 egyhangú igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:50/2009. (V. 27.) ÖH számú HatározatMány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mány község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal előterjesztéshez csatolt alapító okirat módosítását elfogadja.

Határidő: 2009. május 31.

Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester 

9. Napirendi pont: A Duna-Vértes Köze Reginális Hulladékgazdálkodási társulás alapító
okiratainak módosításaUgron Zoltán Gábor polgármesterTisztelt Képviselő-testület!

"A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról" szóló 2008. évi CV. (Ksztv) törvény rendelkezései fokozatosan lépnek hatályba. A költségvetési szervek jogállására, és nyilvántartására vonatkozó szabályok már január 1. napjától hatályosak, a gazdálkodásra és a költségvetési tervezésre vonatkozó előírásokat többségében csak a jövő évtől kell alkalmazni. A törvény 44. § (5) bekezdése fontos kötelezettséget állapít meg az önkormányzatok terhére:

"A költségvetési szerv alapító (irányító) szerve 2009. május 15-ig köteles felülvizsgálni a közfeladat ellátásának módját szervezeti szempontból az irányítása alá tartozó költségvetési szerv, az általa vagy az irányítása alá tartozó költségvetési szerv által alapított, illetve részvételével működő és vagyonkezelésébe tartozó gazdálkodó szervezet (így különösen: közhasznú társaság, gazdasági társaság), valamint az e társaság által továbbalapított gazdálkodó szervezet tekintetében, az állami felsőoktatási intézmény saját gazdasági társasága kivételével. Amennyiben a felülvizsgálat eredményeként a további működés 2009. július 1-je után is indokolt, az e törvényben és külön törvényben foglalt előírásokat költségvetési szervek esetében 2009. június 1-jéig kell (az alapító okirat módosításával vagy más megfelelő módon) érvényesíteni."

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás, amelynek Mány község is tagja szintén költségvetési pénzekből gazdálkodó szervezet, ezért alapító okiratát a fenti előírásoknak megfelelően módosítani kell. Az alapító okirat módosítás a szervezet működésére lényeges változásokat nem tartalmaz.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez csatolt alapító okirat módosításokat elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás -- az előterjesztéshez csatolt - alapító okiratát elfogadja, egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy az alapító okiratot aláírja.

Határidő: 2009. május 31.

Felelős: Ugron Zoltán GáborA képviselő-testület a fentieket megtárgyalta.A 10 fős képviselő-testületből jelenlévő 8 fő képviselő 8 egyhangú igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:51/2009. (V. 27.) ÖH számú HatározatMány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás -- az előterjesztéshez csatolt - alapító okiratát elfogadja, egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy az alapító okiratot aláírja.

Határidő: 2009. május 31.

Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester

10. Napirendi pont: Mány község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat
tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről szóló 9/2008. (IX.24.) sz.
rendelet módosításárólUgron Zoltán Gábor polgármesterA Tisztelt Képviselő-testület 2008. szeptember 24. alkotta meg az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről szóló 9/2008. (IX.24.) sz. rendeletét.

A Rendelet 5. § (4) bekezdése az alábbiak szerint sorolja fel azokat a személyeket, akik részére költségelven fizetendő lakbért lehet számítani:A költségelven történő bérbeadás


 1. §(4) Költségelvű bérletre vonatkozó szerződési feltételeknek megfelelő bérleti jogviszonyt lehet létesíteni olyan személlyel

 1. aki az Önkormányzatra jelentős erkölcsi és/vagy anyagi értéket képviselő ingó vagy ingatlan vagyont hagyományoz, illetőleg ajándékoz,

 2. aki az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alkalmazásában álló köztisztviselő,

 3. az Önkormányzat költségvetési szerve által foglalkoztatott közalkalmazott,

 4. akinek a lakás bérbeadása más önkormányzattal való megállapodás alapján történik,

 5. akinek lakását az Önkormányzat kérelmére kisajátították,

 6. aki az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladat végzésére szerződött.


A rendelet megalkotása óta olyan élethelyzet került elő, amely esetben szintén indokolt lenne a költségelvű lakbér alkalmazása. A bérlő a rendőrségi körzeti megbízott, aki ugyan nem az Önkormányzat, vagy intézményének dolgozója, mégis a település érdekében látja el munkaköri feladatát, viszont nem az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladat végzésére szerződött, hanem állami feladatot lát el.

A jövőre tekintve pedig ilyen lehet az a személy is, akit esetleg településünk más közterület védelmi, közbiztonsági feladatok elvégzésével bízna meg.


A felsorolt személyek a település érdekében tevékenykednek, naponta itt végzik látják el feladatukat. Helyben lakásuk a településnek is érdeke, mert helyismeretük miatt a munkájukat hatékonyabban végzik, és szükség esetén sokkal előbb a bajban lévő segítségére tudnak sietni, mintha egy környező településen élnének.


A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi rendeletmódosítást megalkotni szíveskedjen.

Javaslat:

Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről szóló 9/2008. (IX. 24.) sz. rendeletének módosításáról szóló /2009. számú önkormányzati rendeletét:Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről szóló 9/2008. (IX. 24.) sz. rendeletének módosításáról szóló /2009. számú önkormányzati rendelete

A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1992. évi LXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Tv. ) kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület a következő rendeletmódosítást alkotja.

1. §

A %. 5. §. (4) bekezdése az alábbi ponttal egészül ki:

g) aki Mány község közbiztonságnak és közrendjének védelmére lett kirendelve, vagy erre szerződött.

2. §

 1. Jelen rendelet kihirdetése napján válik hatályossá.

 2. A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Mány, 2009. május 27.Ugron Zoltán Gábor dr. Majoros Ildikó

polgármester jegyző


 

Bálint Istvánné Pénzügyi Bizottság elnöke

A pénzügyi bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és három igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

30/2009. sz. határozat

A pénzügyi bizottság a költségelvű bérletre vonatkozó rendelet módosítást elfogadásra javasolja.A képviselő-testület a fentieket megtárgyalta.A 10 fős képviselő-testületből jelenlévő 8 fő képviselő 8 egyhangú igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:


 

MÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

7/2009. (V. 27.) számú rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről szóló 9/2008.
(IX. 24.) számú rendeletének módosításáról

 

A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. Törvényben (a továbbiakban: Tv.) kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület a következő rendeletmódosítást alkotja.

 1. §

A R. 5. § (4) bekezdése az alábbi ponttal egészül ki:

 1. aki Mány község közbiztonságnak és közrendjének védelmére lett kirendelve vagy erre szerződött.


2. §


 1. Jelen rendelet kihirdetése napján válik hatályossá.

 2. A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.Mány, 2009. május 27.
Ugron Zoltán Gábor dr. Majoros Ildikó

polgármester jegyző
11. Napirendi pont: A Háromrózsán lakó, a Herceghalmi Általános Iskolába járó gyermekek
szállítására vonatkozó, a Varga-Tours Kft-vel fennálló szerződés felmon-
dása


Ugron Zoltán Gábor polgármester


A Varga-Tours Kft. (2063 Herceghalom, Liget u. 8/a.) szállítja jelenleg a Háromrózsán lakó gyermekeket reggel iskolába, illetve a tanítás végeztével haza.

A gyermekszállítás költsége havonta kb. 180.000,- Ft, évente 2.000.000,- Ft.

A szerződésben reggel egyszeri szállítás, délután pedig 13 óra 45 perckor és 16 órakor - tehát kétszeri - szállítás szerepel.

A MyMap magyarországi útvonaltervezővel készített távolságszámítás szerint Háromrózsáról a Herceghalmi Általános Iskoláig 2,1 km az út, ebből a harmadát kell földúton menni, ezt követően végig lakott településen vezet az út.

Szintén az útvonaltervezővel mértek szerint Mányon belül, a Kossuth utca végéről a Hársfadombi Általános Iskolába menő gyermek 1,8 km-t gyalogol.

A jelen gazdasági helyzetben könnyelműség, hogy délután kétszer is szállítják a gyermekeket egy olyan távolságról, ahonnan fél óra alatt kényelmesen haza lehet sétálni.

Egyeztetve az Oktatási Hivatallal, arra megállapításra jutottunk, hogy Mánynak nem kötelessége iskolabuszt biztosítani. Ha valamelyik település iskolabuszt szeretne biztosítani az iskolások részére, a saját maga által fenntartott iskola megközelítéséhez adhatja meg ezt a lehetőséget, de nem kötelező. Ha mégis biztosítja, csak a saját iskolája megközelítéséhez vehet igénybe állami támogatást.

Mivel a Mányi Önkormányzat más település iskolájához biztosítja az iskolabuszt, ennek üzemeltetéséhez nem veheti igénybe az állami normatívát sem.

A háromrózsai gyermekek iskolába szállítását nem indokolja a távolság. A gyermekek nagy részének a szülei otthon tartózkodnak, szükség esetén még el is kísérhetik őket az iskolába, illetve akiknek autójuk van, el is tudják vinni őket.

Az iskolabusz helyzetet még érdekesebbé teszi az a tény, hogy értesüléseink szerint, közel ugyanerre az útvonalra, Herceghalom is fizet a gyermekek szállításáért ugyancsak a Varga-Toursnak szállítási díjat.

A fentiek miatt mindenképpen javaslom a Varga-Tours Kft-vel kötött szállítási szerződés jelenlegi formájának felmondását, és kérem a Tisztelt Képviselő-testületet döntsön, hogy a 2009/2010-es tanévben is szándékozik-e iskolabuszt biztosítani a háromrózsai gyermekek iskolába szállításához, és ha igen, csökkentse le a délutáni szállítást egy alkalomra, egyúttal kezdeményezze a szolgáltatás díjának mérséklését is.

Mivel a jelenlegi szerződés szerint a felmondási határidő három hónap, arról mindenképpen ezen a testületi ülésen kell dönteni.

Határozati javaslat:

Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Varga-Tours-al kötött, a Háromrózsán élő és a Herceghalmi Általános Iskolában tanuló gyermekek iskolába szállítására vonatkozó szállítási szerződést felmondja. Felkéri a Polgármestert, hogy a szerződés felmondása iránt haladéktalanul intézkedjen.

Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete továbbá úgy határoz, hogy

 1. a 2009/2010. tanévben nem kíván a Háromrózsán élő és a Herceghalmi Általános Iskolában tanuló gyermekek iskolába járásához iskolabuszt biztosítani,

vagy

 1. a Varga-Tours Kft-vel 2009/2010. tanévre, határozott időre, a szállítási szerződést úgy kell megkötni, hogy a délutáni visszaszállítást egy -- a legmegfelelőbb - időpontra kell korlátozni.


Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán GáborBálint Istvánné Pénzügyi Bizottság elnöke

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. Dr. Majoros Ildikó jegyző javasolja, hogy ne a buszsofőrrel kössön szerződést az Önkormányzat, hanem a Herceghalomi polgármesterrel együttműködési megállapodást, a Herceghalomba járó gyerekek támogatása érdekében. Ennek fejében Herceghalom vállalja a gyerekek napi utaztatását az iskola és Háromrózsa között. A bizottság a napirendi pontot megtárgyalta, és három igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:


31/2009. sz. határozat

A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a tervezetben szereplő határozati javaslat 1. pontját, valamint a 2. javaslat elfogadását abban az esetben, ha mégsem vállalná Herceghalom a szállíttatást.


Szabó Zoltán alpolgármester


Az együttműködési megállapodás megkötésével vigyázni kell, mert ennek normatíva vonzata van.

Herceghalommal közösen kellene bérelni az autóbuszt.


dr. Török Péter képviselő

Javaslom felbontani a szerződést és előnyösebb kondíciókkal próbáljunk újabb szerződést kötni.


Bokodi Sándor képviselő

A szülőket tájékoztatni, hogy 10 %-ban támogatja a gyerekek utazási költségeit az önkormányzat.


Ezután a 10 fős képviselő-testületből jelenlévő 8 fő képviselő 8 egyhangú igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:


52/2009. (V. 27.) ÖH számú Határozat


Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Varga-Tours-al kötött, a Háromrózsán élő és a Herceghalmi Általános Iskolában tanuló gyermekek iskolába szállítására vonatkozó szállítási szerződést felmondja. Felkéri a Polgármestert, hogy a szerződés felmondása iránt haladéktalanul intézkedjen.

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester

12. Napirendi pont: A vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás által hozott 26/2009.

(III.25.) számú határozatának elfogadása

Ugron Zoltán Gábor polgármester

A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2009. március 25-én, 26/2009. (III.25.) számon határozatot hozott az 5/2009. (II.20.) ÖM rendelet alapján, a helyi önkormányzatok és kistérségi társulások létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igényléséről. A rendelet szerint a 2008. szeptember 30. napját követő - létszámcsökkentési döntéssel kapcsolatban keletkezett -- kifizetési kötelezettség meghatározott feltételek szerinti támogatására lehet pályázni a felmentési időre járó illetményre, végkielégítésre.

Tavaly a Társulás úgy határozott, hogy az útkezelői státuszt megszünteti, ezért a munkaszervezetnek 2008. november 30-ig gondoskodnia kellett a döntéssel kapcsolatos munkajogi lépések megtételéről, illetve az ezzel kapcsolatos kifizetések átutalásáról. A visszaigényléshez a fent megjelölt határozat 4. pontja arról rendelkezik, hogy a 2. pontban szereplő nyilatkozatról valamennyi tagönkormányzatnak egyénileg is határozatban nyilatkoznia kell. A vonatkozó jogszabályi hely szövege a következő:

"Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinél és a polgármesteri hivatalnál a meglévő üres álláshelyen, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében a Társulás fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség."

A fentek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a nyilatkozat megtételéről határozni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 26/2009. (III. 25.) számú határozatának 4. pontja pontja alapján úgy nyilatkozik, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinél és a polgármesteri hivatalánál nincs és nem várható olyan üres álláshely, és nem tervezünk létrehozni olyan álláshelyet, melyen a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására lenne lehetőség.

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán GáborA képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta.

A 10 fős képviselő-testületből jelenlévő 8 fő képviselő 8 egyhangú igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

53/2009. (V. 27.) ÖH számú Határozat

Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 26/2009. (III. 25.) számú határozatának 4. pontja pontja alapján úgy nyilatkozik, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinél és a polgármesteri hivatalánál nincs és nem várható olyan üres álláshely, és nem tervezünk létrehozni olyan álláshelyet, melyen a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására lenne lehetőség.

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester13. Napirendi pont: Belső ellenőri jelentés elfogadása


Ugron Zoltán Gábor polgármesterA Képviselő-testület minden év november 20-ig határozza meg azokat azokat a működési területeket, amelyeken a következő évben belső ellenőri vizsgálatot kell végezni.

Ezen kívül -- szükség esetén -- rendkívüli ellenőrzésekre is sor kerülhet.

Önkormányzatunknál a belső ellenőri feladatokat a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás keretében látjuk el, akik a B-Audit Kft-vel kötöttek szerződést.

A B-Audit Kft megküldte részemre a 2008. évről szóló belső ellenőri beszámolóját, amelyet az előterjesztéshez csatolok.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a belső ellenőri jelentést áttanulmányozni, és elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat:

Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a B-Audit Kft 2008. évi belső ellenőri jelentését elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor • belső ellenőri jelentés mellékelve a jegyzőkönyvhöz

Bálint Istvánné Pénzügyi Bizottság elnöke

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és három igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:32/2009. sz. határozat

A pénzügyi bizottság a belső ellenőri jelentést elfogadásra javasolja.Ezután a 10 fős képviselő-testületből jelenlévő 8 fő képviselő 8 egyhangú igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:54/2009. (V. 27.) ÖH számú HatározatMány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a B-Audit Kft 2008. évi belső ellenőri jelentését elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester


 

14. Napirendi pont: Bejelentések


dr. Török Péter képviselő

Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az Iskolaszék ülést tartott, melyen örömmel hallottuk, hogy a TDK-s versenyen ebben az évben négy 7. osztályos tanuló indult dolgozatával. Mindnyájan tovább jutottak a regionális fordulóba. A regionális fordulóból Pálfi Rebeka jutott az országos versenyre, ahol mikrokutatás kategóriában 2. helyezést ért el.Szabó Zoltán alpolgármester

Szeretném megköszönni az egyház nevében a zsinatra elküldött jókívánságokat.Bokodi Sándor képviselő

2009. június 25-28 között Zánkán Lovas fesztivál lesz.Több bejelentés, hozzászólás nem volt.Ugron Zoltán Gábor polgármester megköszöni a képviselők, meghívottak részvételét, majd a nyilvános ülést bezárja azzal, hogy a képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.k.m.f.


 

/: Ugron Zoltán Gábor :/ /: dr. Majoros Ildikó :/

polgármester jegyző

 

Mány község honlapját a jacsa.NET készítette. A szerkesztők névsorához kattintson ide!