e-Kormányzat: rendeletek, határozatok  ·  Honlaptérkép  ·  Levélküldés 2022. december 07. szerda, Ambrus napja 
A faluról
Önkormányzatunk
Polgármesteri Hivatal
Intézmények
Civil szervezetek
Egyházak
Hasznos információk
Hírarchívum
Vállalkozói oldal
Általános közzétételi lista
Közbeszerzés
 
 

J E G Y Z Ő KÖ N Y V


Készült: Mány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 24-én megtartott nyilvános képviselő-testületi ülésén.

 

Jelen vannak: Ugron Zoltán Gábor polgármester

 

Szabó Zoltán alpolgármester

Bálint Istvánné képviselő
Csizmadia Tibor képviselő
Csörgei Csaba István képviselő
Fuchs János képviselő
Pfendert Antal képviselő
Sárközi Csaba képviselő
Dr. Török Péter képviselő


Tanácskozási joggal:

dr. Majoros Ildikó jegyző


Igazoltan távol:

Bokodi Sándor képviselő


Meghívott:

Nyilasné Mészáros Margit pályázó

Horváth Judit pályázó

Molnárné Nagy Ildikó pályázó

Kalmár Zsuzsanna pályázó


Az ülésen megjelentek száma: 26 főUgron Zoltán Gábor polgármester


Üdvözli a megjelent képviselőket, megjelenteket, majd a nyilvános testületi ülést megnyitja.


Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 10 fős képviselő-testületből 9 fő képviselő jelen van.


Ugron Zoltán Gábor polgármester a napirendi pontok változtatására tesz javaslatot: 1. napirendi pontként javasolja az óvodavezetői pályázók meghallgatását, majd ezt követően zárt ülés megtartását és ezután a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalása nyilvános ülésen, és felvenni napirendi pontként a Német Kisebbségi Önkormányzat kérelmét.


A 10 fős képviselő-testületből jelenlévő 9 fő képviselő 9 egyhangú igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a fenti javaslatot elfogadta, így a napirendi pontok az alábbiak:Óvodavezetői pályázók meghallgatása

Ezt követően zárt ülés tartása

Ezután a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalása nyilvános ülésen.


1./ A két ülés között végzett munkáról beszámoló

2./ Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete /2009. (VI. 24.) számú Önkormányzati rendeletének megalkotása a közterületen történő szeszesitalfogyasztás tilalmáról

3./ Döntés a telekadó kedvezmény kérelem ügyében

4./ Német Kisebbségi Önkormányzat kérelme

5./ BejelentésekUgron Zoltán Gábor polgármester


Tájékoztatom a T. képviselő-testületet, hogy a vezető óvónői állásra kiírt pályázatunkra négy pályázat érkezett. A négy pályázót a testületi ülésünkre meghívtam. Kérem a képviselő-testületet, hogy a pályázók megismerése után hozza meg döntését az óvodavezető kinevezése ügyében.


Felkérem Nyilasné Mészáros Margitot, hogy a beadott pályázatát ismertesse a képviselő-testülettel.


Nyilasné Mészáros Margit Mány, Zrínyi u. 50. szám alatti lakos tájékoztatta a képviselő-testületet a pályázati anyagáról.


A képviselő-testület kérdéseket tett fel a pályázóhoz, melyre a pályázó válaszát megadta.


Ugron Zoltán Gábor polgármester felkéri Horváth Juditot, hogy a beadott pályázatát ismertesse.


Horváth Judit Mány, Szent István u. 6/b szám alatti lakos tájékoztatta a képviselő-testületet a pályázati anyagáról.


A képviselő-testület kérdéseket tett fel a pályázóhoz, melyre a pályázó válaszát megadta.


Ugron Zoltán Gábor polgármester felkéri Molnárné Nagy Ildikót, hogy a beadott pályázatát ismertesse.


Molnárné Nagy Ildikó Zsámbék, Józsefváros u.27. szám alatti lakos tájékoztatta a képviselő-testületet a pályázati anyagáról.


A képviselő-testület kérdéseket tett fel a pályázóhoz, melyre a pályázó válaszát megadta.


Ugron Zoltán Gábor polgármester felkéri Kalmár Zsuzsannát, hogy a beadott pályázatát ismertesse.


Kalmár Zsuzsanna 1158. Budapest, Drégelyvár u. 19. II/15 szám alatti lakos tájékoztatta a képviselő-testületet a pályázati anyagáról.


A képviselő-testület kérdéseket tett fel a pályázóhoz, melyre a pályázó válaszát megadta.


Ugron Zoltán Gábor polgármester megköszöni a pályázók és jelenlévők részvételét, majd a nyilvános testületi ülést -- mely a pályázók bemutatkozására vonatkozott - felfüggeszti azzal, hogy a képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.A zárt ülés befejezése után a képviselő-testület folytatja munkáját.


1. Napirendi pont: A két ülés között végzett munkáról beszámoló


Ugron Zoltán Gábor polgármester


Tisztelt Képviselők!


A hónap nagy eseménye a Megyei Nemzetiségi Nap volt, melyről több újság is beszámolt és a résztvevők visszajelzése alapján is nagyon színvonalas, szép rendezvény volt, mely öregbítette Mány hírnevét. Ezúton szeretném megköszönni mindazok segítségét, akik nélkül nem tudtuk volna ilyen szépen megrendezni a jubileumi találkozót. Különösen sok feladat hárult a Német Kisebbségi Önkormányzatra, illetve a tánc-csoportunkra, ezt külön köszönöm!


Két hosszú tárgyalássorozat ért véget ebben az időszakban: Végre lezárult a FiberNet szerződéskötési folyamata, aláírták a szerződést és visszamenőlegesen kiszámlázhattuk nekik a bérleti díjat. A másik a Tigáz fogadóállomásának használati joga, melyről a tavasz folyamán döntött a testület. A Tigáz visszajelzett, elfogadta az összeget és kiszámláztuk nekik.


A hónap során lezárultak az oktatási évek, ballagás volt az óvodában és az iskolában is. Az óvodában Sátorinét is búcsúztattuk nyugdíjba vonulása miatt, mely alkalommal átadtam részére a nevelőtestület felterjesztésére az oktatási minisztertől kapott Pedagógus Szolgálati Emlékérmet. Ezúton ismét gratulálok a kitüntetéshez.


Az óvoda vezetőjét remélhetőleg a mai napon meg fogjuk választani, a nemzetiségi óvónői helyre a pályázatot kiírtuk, egy friss diplomás jelentkező már van. Ha már az üres álláshelyeknél tartunk, itt említem meg, hogy a védőnői állásra is érkezett két új érdeklődő, igyekszem mihamarabb találkozni mindkettőjükkel.


A múlt héten zajlott a Nemzeti Zarándoklat eseménysor, melyet Pálháza és Komlóska polgármestere kezdeményezett annak érdekében, hogy felhívja az ország vezetésének figyelmét az Önkormányzatok ellehetetlenített helyzetére. Mány képviseletében a nyugati menethez csatlakoztunk, és Csörgei képviselő úrral a Szár-Bicske szakaszon végig is gyalogoltunk. Ezúton is köszönöm fáradságát! A Bicskén délutánra szervezett találkozón is részt vettem, ahol a fő gondolat az volt, hogy az állam ne szükséges rossznak tekintse az önkormányzatokat, hiszen az emberek gondjaira a megoldást nálunk keresik az emberek, és nekünk kell megoldani azokat.

Múlt szombaton este a Lovas Egyesülettel egy vacsorára és bálra hívtuk meg mindazokat, akik anyagiakkal vagy munkájukkal, felajánlásaikkal támogatták a Lovasnapok megszervezését. Ezúton köszönöm a Lovas Egyesület figyelmességét és újabb önkéntes munkáját, anyagi áldozatvállalását a szép gesztus ötletéért és megvalósításáért!


A hétvégén elkészült a Polgármesteri Hivatal riasztórendszere is, amelyet a közvagyon biztonsága érdekében fontos előrelépésnek tartok.


Van rossz hírem is: sajnos a tavasszal beadott pályázataink egyike sem kapott támogatást. Az iskola tetejének hőszigetelésénél a pályázók kb. harmada nyert csak, a sportpálya esetében pedig kiderült, hogy összesen 6 projektnyi keret állt rendelkezésére a kiírónak. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy ha ez szerepel a kiírásban, nem dolgozunk ennyit az ügyért, mert látszott volna esélytelenségünk.


Tegnap volt a Vértes TKÖT ülése, amelyen a legfontosabb döntés a Pedagógiai Szakszolgálat létrehozása volt. Mivel nagyon előkészítetlen volt az anyag én a szavazásnál tartózkodtam. Az egész procedúra körülbelül húsz másodperc volt. Ezután derült csak ki, hogy az alapító okirat elfogadásával automatikusan elfogadást nyert az együttműködési megállapodás is, amelyhez azért lettek volna kérdéseim, módosítási indítványaim, de így azokat már nem tehettem fel. Mivel a határozat csak akkor válik jogerőssé, ha valamennyi település önkormányzata testületi határozattal elfogadja azt, és mindezt július 31-ig meg kell tenni, egy rendkívüli testületi ülés összehívása lesz szükséges a következő hónapban. Én erre ezt az anyagot megfelelően elő fogom készíteni, igyekszem addig a kérdéseimre válaszokat szerezni, és az ülésre az egész szakszolgálati dokumentációt előkészítő kistérségi munkaszervezet vezetőjét is meghívom, hogy a döntéshozatalhoz minden információnk meglegyen. Véleményem szerint ez egy súlyos anyagi felelősséggel járó döntés, amelyet nem hozhatunk meg kellő körültekintés és előkészítettség nélkül.


Köszönöm a figyelmet, várom kérdéseiket!


A képviselő-testület a fentieket megtárgyalta.


A 10 fős képviselő-testületből jelenlévő 9 fő képviselő 9 egyhangú igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a polgármester beszámolóját tudomásul vette.


2. Napirendi pont: Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete /2009. (VI. 24.) számú Önkormányzati rendeletének megalkotása a közterületen történő
szeszesitalfogyasztás tilalmáról


Ugron Zoltán Gábor polgármester


Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Kormányrendelet 12. §. (1) bekezdés a/ pontjában foglalt szabályozás alapján, aki a szeszesital árusítására vagy közterületen történő fogyasztására vonatkozó -- törvényben, kormányrendeletben, illetőleg önkormányzati rendeletben meghatározott -- tilalmat megszegi, szeszesital árusítás,- kiszolgálás és -- fogyasztás tilalmának megszegése szabálysértés miatt ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Az elmúlt időszakban a Polgármesteri Hivatalhoz érkezett írásbeli és szóbeli bejelentések alapján -- amelyek miatt birtokvédelmi eljárás is indult -- érzékelhető a helyi lakosok részéről az igény, hogy Mány község közigazgatási területén bizonyos korlátok közé szorítsuk az alkoholfogyasztási szokásokat.

 

Mányon jelenleg ez a társadalmi jelenség szabályozatlan. Magasabb szintű jogszabály (törvény, kormányrendelet) a közterületen történő alkoholfogyasztási szokásokat nem szabályozza, a települési önkormányzat azonban rendelet alkothat ebben a tárgykörben.

Az állampolgári bejelentések alapján indokoltnak látszik a rendelet megalkotása, elsősorban a garázda cselekmények és a rendzavarások megelőzése érdekében.

A fentiek miatt kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a mellékelt rendelet-tervezet megtárgyalásra és a rendelet megalkotására.

Javaslat:

Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a közterületen történő szeszesital-fogyasztás tilalmáról szóló /2009. (VI.24.) számú önkormányzati rendeletet.Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor


Mány község Önkormányzat Képviselő-testületének

/2009. (VI.24.) számú önkormányzati rendelete

a közterületen történő szeszesital-fogyasztás tilalmárólMány község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint az 1999. évi LXIX. tv. 1. §-ában felhatalmazás alapján a közterületen történő szeszesital-fogyasztásról az alábbiakban rendelkezik.


1. §


E rendelet célja, hogy az alkoholfogyasztási szokások korlátozásán keresztül hozzájáruljon a közterületek tisztántartásához, valamint a közterületi rendbontások és csendháborítások megelőzéséhez.


2. §


Mány község Önkormányzat közigazgatási területén belüli közterületeken tilos a szeszesital-fogyasztás, kivéve:

a/a közösségi rendezvényeken (pl.: falunapok, nemzetiségi napok, búcsú),

b/ az érvényes közterület-használati hozzájárulással rendelkező vendéglátó-ipari egységek teraszán, kitelepülésén nyitvatartási időben, és

c/ a lakodalmas menetben

történő szeszesital-fogyasztást.


3. §


Aki a rendelet 2. §-ában foglalt tilalmat megszegi, szabálysértést követ el, és az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint 50.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.


4. §


Értelmező rendelkezések

A rendelet alkalmazásában

a/ Szeszesital: Gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonata, valamint ezek

felhasználásával készült termék és az alacsony (1,2 %-nál kevesebb) alkoholtartalmú

üdítőitalok kivételével minden alkoholtartalmú ital.


b/ Közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat.


5. §


Záró rendelkezések


A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.


Mány, 2009. június 24.
Ugron Zoltán Gábor dr. Majoros Ildikó

polgármester jegyzőA képviselő-testület a fentieket megtárgyalta.


Ezután a 10 fős képviselő-testületből jelenlévő 9 fő képviselő 7 igen, 1 nem és 1 tartózkodás szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
MÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

8/2009. (VI. 24.) számú rendelete

a közterületen történő szeszesital-fogyasztás tilalmáról


Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint az 1999. évi LXIX. tv. 1. §-ában felhatalmazás alapján a közterületen történő szeszesital-fogyasztásról az alábbiakban rendelkezik.


1. §


E rendelet célja, hogy az alkoholfogyasztási szokások korlátozásán keresztül hozzájáruljon a közterületek tisztántartásához, valamint a közterületi rendbontások és csendháborítások megelőzéséhez.


2. §


Mány község Önkormányzat közigazgatási területén belüli közterületeken tilos a szeszesital-fogyasztás, kivéve:

a/a közösségi rendezvényeken (pl.: falunapok, nemzetiségi napok, búcsú),

b/ az érvényes közterület-használati hozzájárulással rendelkező vendéglátó-ipari egységek teraszán, kitelepülésén nyitvatartási időben, és

c/ a lakodalmas menetben

történő szeszesital-fogyasztást.

3. §


Aki a rendelet 2. §-ában foglalt tilalmat megszegi, szabálysértést követ el, és az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint 50.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.


4. §


Értelmező rendelkezések

A rendelet alkalmazásában

a/ Szeszesital: Gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonata, valamint ezek

felhasználásával készült termék és az alacsony (1,2 %-nál kevesebb) alkoholtartalmú

üdítőitalok kivételével minden alkoholtartalmú ital.


b/ Közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat.


5. §


Záró rendelkezések


A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.


Mány, 2009. június 24.

Ugron Zoltán Gábor dr. Majoros Ildikó

polgármester jegyző3. Napirendi pont: Döntés a telekadó kedvezmény kérelem ügyében


Ugron Zoltán Gábor polgármesterVágott Mária Mány, Jánoshegy u. 18/a. szám alatti lakos a 2009. évi telekadó kiszabása után kérelemmel élt arra hivatkozva, hogy pár napja szembesült azzal a ténnyel, hogy lakókörnyezetében egyedül ő kapott telekadó kivetést, és egyedül ő fizeti azt évek óta. Ennek oka az volt, hogy 2009-ig Mány jánoshegyi ingatlanjai -- a helyrajzi számokat egyenként felsorolva -- telekadó mentességet élveztek.

A 10/2002 (XII. 20.) számú rendelete a telekadó esetén a méltányossági adómentességeket az alábbiak szerint határozta meg:

"12 §

/2/ Az önkormányzat döntése alapján mentes az adó alól:

a./ Az első lakáshoz jutó 35 év alatti telek-tulajdonos - beépítés miatt -- a

telekkönyvezéstől számított 4 évig

A beépítést használatba vételi engedéllyel kell igazolni.

A teljesítés elmaradása esetén a telek adót visszamenőleg meg kell

állapítani

b./ Az adóalany egyedi kérelmére, ha az adóköteles terület az adóalanynak

fel nem róható okból nem hasznosítható (pl.: belvíz, elemi kár )

* c./ Jánoshegy nem központi belterület, sajátos jellege miatt az alábbi:

1503, 1506, 1507, 1508, 1511, 1514, 1515, 1518/1, 1518/a, 1519,

1522, 1523, 1526, 1527, 1531, 1532, 1533, 1536, 1537, 1540, 1541,

1544, 1545, 1548, 1549, 1552, 1553, 1554 1504, 1505/3, 1505/4,

1505/5, 1505/6, 1505/7, 1505/8, 1505/9, 1505/2, 1509,1510,1512,

1513, 1516, 1517, 1520/1, 1520/2, 1521/1, 1521/2, 1524, 1525, 1528,

1529, 1534, 1535, 1538, 1539, 1542/3, 1542/4, 1542/2, 1543, 1546,

1547, 1550, 1551, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563,

1564, 1565, 1566, 1567 hrsz-ú ingatlanok."


Vágott Mária telke a fent vastagon szedett 1547 hrsz.-nak egy alszáma: a 1547/3.


Valamikor a 1547. hrsz. egy telek volt, majd 2002. előtt telekmegosztásra került sor. A rendeletalkotáskor már nem létezett 1547. hrsz., csak 1547/2., 1547/3., 1547/4. Ezek a telkek azonban ingatlan-nyilvántartási szempontból önálló telkek, mint ahogyan a felsorolásban is önállóan lett megjelölve a többi perszámos telek is.

A tárgybani ingatlanok azért maradtak ki a felsorolásból, mert a jogszabály előkészítőjének nem volt tudomása a telek megosztásáról.

Annak ellenére, hogy a /2. és /4. sem volt felsorolva a mentes telkek között, tulajdonosaik részére nem szabtak ki telekadót. Csak Vágott Mária /3. számú telkére állapítottak meg.Vágott Mária az általa 2004-től befizetett, összesen 59.515,- Ft telekadó elengedését kéri olyan módon, hogy a jövőben számára kiszabandó telekadót kéri ebből az összegből leírni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön abban a kérdésben, hogy elengedhető-e a Vágott Mária részére a korábban kiszabott telekadó.

Határozati javaslat:

 1. Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy nem engedhető el 2004-re visszamenőleg a Vágott Mária által befizetett, összesen 59.515,- Ft telekadó.

 2. Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az adómentességet megállapító 10/2002 (XII. 20.) számú önkormányzati rendelet 12. § (2) bek. c/ pontjában meghatározott 1547. hrsz.-ra meghatározott adómentesség a 1547/2., a 1547/3. és a 1547/4. hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozik.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Majoros Ildikó jegyzőBálint Istvánné pénzügyi bizottság elnöke

A pénzügyi bizottság 2009. június 22-i ülésén az előterjesztést részletesen megtárgyalta és 4 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

35/2009. sz. határozat

A pénzügyi bizottság javasolja az adómentesség megadását 2004-ig visszamenőleg az 1547/3 hrsz. ingatlanra. A 2004-től befizetett 59515,-Ft telekadó összegének a beszámítását, ill. jóváírását javasolja a 2009-től fizetendő adóba.

A képviselő-testület a fentieket megtárgyalta és úgy döntött, hogy a határozati javaslat 2. pontját fogadja el.Ezután a 10 fős képviselő-testületből jelenlévő 9 fő képviselő 9 egyhangú igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:57/2009. (VI. 24.) ÖH számú Határozat

Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az adómentességet megállapító 10/2002 (XII. 20.) számú önkormányzati rendelet 12. § (2) bek. c/ pontjában meghatározott 1547. hrsz.-ra meghatározott adómentesség a 1547/2., a 1547/3. és a 1547/4. hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozik.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Majoros Ildikó jegyző4. Napirendi pont: Német Kisebbségi Önkormányzat kérelme

Ugron Zoltán Gábor polgármesterA Németország Szövetségi Köztársaság Belügyminisztériuma által az önkormányzatok szociális feladatainak ellátásának könnyítése érdekében pályázatot hirdetett a magyarországi német kisebbségi önkormányzatok részére, amelynek keretében a pályázat eredményeképpen kilenc személy szállítására alkalmas személyautó vásárlására megfelelő összeget lehetett nyerni.

A Mányi Német Kisebbségi Önkormányzat ezen a pályázaton indult és a gépkocsi vásárlásának lehetőségét megnyerte. A Magyarországon kialakult gazdasági helyzet miatt 2009. július 1-től ÁFA emelésre kerül sor, amely azt eredményezi, hogy a Jogosult által gépjármű ára 5 %-kal emelkedik, amely kb. 700.000,-Ft.

A Mányi Német Kisebbségi Önkormányzat jelenleg nem rendelkezik a gépjármű vételárához még szükséges 5.400.000,-Ft-al. A Német állam támogatása későbbi időpontban kerül birtokába.

Ezért azzal a kérelemmel fordultak Önkormányzatunkhoz, hogy legkésőbb 2009. szeptember 30-i időpontig előlegezzük meg részükre a Ford Tranzit Combi MWB (1,3) vételár kiegészítéséhez szükséges 5.400.000,-Ft, azaz Ötmillió-négyszázezer -forintot az alábbi megállapodás szerint:


Megállapodás


amely létrejött egyrészről Mány község Önkormányzata (2065 Mány, Rákóczi út 67., képviselő: Ugron Zoltán Gábor polgármester), mint kötelezettségvállaló (a továbbiakban: Kötelezettségvállaló) másrészről

Mányi Német Kisebbségi Önkormányzat (2065 Mány, Szent István u. 1., képviselő: Fuchs János elnök), mint jogosult (a továbbiakban: Jogosult) között a mai napon, az alábbi feltételek szerint:


 1. A Németország Szövetségi Köztársaság Belügyminisztériuma által az önkormányzatok szociális feladatainak ellátásának könnyítése érdekében pályázatot hirdetett a magyarországi német kisebbségi önkormányzatok részére, amelynek keretében a pályázat eredményképpen kilenc személy szállítására alkalmas személyautó vásárlására megfelelő összeget lehetett nyerni.

 2. Jogosult az 1. pontban meghatározott pályázaton indult, és nyert.

 3. Az Magyarországon kialakult gazdasági helyzet miatt 2009. július 1-től ÁFA emelésre kerül sor, amely azt eredményezi, hogy a Jogosult által gépjármű ára 5 %-al emelkedik, amely kb. 700.000,- Ft.

 4. Jogosult jelenleg nem rendelkezik a gépjármű vételárához még szükséges 5.400.000,- Ft-al, az csak az alábbi ütemezésben kerül birtokába:

  1. 4.000.000,- Ft 2009. július 20-ig,

  2. 1.400.000,- Ft 2009-ben, várhatóan szeptember hóban, amikor a Német állam támogatása megérkezik a számlájára.

 5. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Kötelezettségvállaló megelőlegezi Jogosult részére a Ford Tranzit Combi MWB (1,3) vételár kiegészítéséhez szükséges 5.400.000,- Ft-ot, azaz Ötmillió-négyszázezer forintot, a Jogosult bankszámlájára utalással, 2009. június 25-i határnappal.

 6. Jogosult vállalja, hogy az 5. pontban meghatározott összeget az alábbi ütemezéssel visszatéri Kötelezettségvállaló részére:

  1. 4.000.000,- Ft-ot, azaz Négymilló forintot 2009. július 20-ig,

  2. 1.400.000,- Ft-ot, azaz Egymillió-négyszázezer forintot legkésőbb 2009. szeptember 30-ig.

 7. Jogosult vállalja, hogy a 6. pontban meghatározott összeg és visszatérítési ütemezés -- bármely okból történő - nem teljesítése esetén, valamennyi, részére érkező, de a Kötelezettségvállaló bankszámlájára kerülő pénzeszközzel helytáll, és azt Kötelezettségvállalótól nem követeli.

 8. A jelen megállapodás megkötéséhez Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete /2009. (VI.24.) számú Kt. Határozatával hozzájárult.


Mány, 2009. június 24.


Mány község Önkormányzata Mányi Német Kisebbségi Önkormányzat

Polgármester ElnökA képviselő-testület a fentieket megtárgyalta.


A 10 fős képviselő-testületből jelenlévő 9 fő képviselő 9 egyhangú igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:


58/2009. (VI. 24.) ÖH számú Határozat

Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mányi Német Kisebbségi Önkormányzat részére a Ford Tranzit Combi MWV (1,3) vételár kiegészítéséhez szükséges 5.400.000,-Ft, azaz Ötmillió-négyszázezer forint 2009. szeptember 30-ig visszatérítendő támogatást nyújt.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Német Kisebbségi Önkormányzattal a visszatérítendő támogatásról a megállapodást kösse meg.


Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester és dr. Majoros Ildikó jegyző5. Napirendi pont: Bejelentések


Bálint Istvánné képviselő


A Kossuth utcai kertek tulajdonosai részéről sok panasz van a veteményes kertek rongálása ügyében.

Fel kellene hívni a Cigány Kisebbségi Önkormányzat figyelmét arra, hogy a Mátyástelepen lakókat szólítsák fel a gyermekeiknek a kertekből történő tiltására.


Több bejelentés nem volt.


Ugron Zoltán Gábor polgármester megköszöni a képviselők részvételét, majd a nyilvános testületi ülést bezárja.


k.m.f./: Ugron Zoltán Gábor :/                                          /: dr. Majoros Ildikó :/

     polgármester                                                                 jegyző 

Mány község honlapját a jacsa.NET készítette. A szerkesztők névsorához kattintson ide!