e-Kormányzat: rendeletek, határozatok  ·  Honlaptérkép  ·  Levélküldés 2022. december 07. szerda, Ambrus napja 
A faluról
Önkormányzatunk
Polgármesteri Hivatal
Intézmények
Civil szervezetek
Egyházak
Hasznos információk
Hírarchívum
Vállalkozói oldal
Általános közzétételi lista
Közbeszerzés
 
 

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

Készült: Mány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 29-én megtartott nyilvános Képviselő-testületi ülésén.

Jelen vannak: Ugron Zoltán Gábor polgármester

Szabó Zoltán alpolgármester

Bálint Istvánné képviselő

Bokodi Sándor képviselő

Csörgei Csaba István képviselő

Fuchs János képviselő

Sárközi Csaba képviselő

Pfendert Antal képviselő

dr. Török Péter képviselő


 


Tanácskozási joggal:

dr. Majoros Ildikó jegyző


Igazoltan távol:

Csizmadia Tibor képviselő

Meghívottak: Toók Gabriella VTKÖT részéről

Bajtekné Halász Ildikó VTKÖT részéről

Az ülésen megjelent: 10 fő érdeklődő.

Ugron Zoltán Gábor polgármester:


Üdvözli a megjelent képviselőket, majd a nyilvános testületi ülést megnyitja.


A jelenléti ívből megállapítja, hogy a 10 fős Képviselő-testületből 9 fő képviselő megjelent. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes és lehetőséget ad a módosítási kérelmekre a napirendi pontokkal kapcsolatban.


Szabó Zoltán alpolgármester javaslata, hogy hallgassa meg a Képviselő-testület Fülöp Józsefnét a gyógyszertár volt üzemeltetőjét külön napirendi pontban.

Zárt ülésben pedig a Kiss Imre által indított perrel kapcsolatban szeretne egy napirendi pontot felvetetni.


Az ülésen jelenlévő Fülöp Józsefné úgy nyilatkozik, hogy mivel a jogi képviselője nem jött el, nem szeretne most a képviselő-testületi ülésen nyilatkozni. Majd a közös megbeszélés után, amelyet a Polgármester úr egyeztetett az ügyvéddel ismét eljön a képviselő-testületi ülésre.


Ezt követően Ugron Zoltán Gábor polgármester a napirendi pontok módosítására tesz javaslatot:

Javaslom napirendként előrevenni az 5. pontban szereplő gyógyszertár rendeltetésű üzlethelyiség bérbeadásának tárgyalását, mivel a patika helyiség bérletére jelentkező gyógyszerészek az ülésen megjelentek. Ez azért jó, mert így a Képviselő-testület tagjai kérdéseket tehetnek fel a vállalkozóknak. A döntést azonban zárt ülés keretében kérem meghozni.

További napirendi pontként kérem felvenni a következőt: a Pedagógiai Szakszolgálati feladatok kistérségi megszervezése. Ezt a napirendi pontot is a képviselő-testületi ülés elején kellene tárgyalni, mert a szakszolgálatot működtető Vértestes Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás munkaszervezetének képviselői a képviselő-testületi ülésen megjelentek.

A 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 9 fő képviselő 9 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodással a fenti javaslatot elfogadta, így a napirend az alábbi:


1./ A gyógyszertár helyiség bérbeadása

2./ Pedagógiai Szakszolgálati feladatok kistérségi megszervezése

3./ A két ülés között végzett munkáról beszámoló

4./ Mány község Önkormányzata által fenntartott Mesevár Óvoda maximális

létszámának emelése

5./ A Mesevár Óvoda, a Hársfadombi Általános Iskola, és a Polgármesteri
Hivatal alapító okiratai végleges módosításainak jóváhagyása

6./ A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás alapító
okirat módosításának jóváhagyása

7./ Mány község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat tulaj-
donában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásá-
nak és elidegenítésének feltételeiről szóló 9/2008. (IX.24.) sz. rendelet mó-
dosításáról

8./ A Mány község Önkormányzata által meghirdetett védőnői pályázat

9./ A Zsámbéki-medence Regionális Területfejlesztési Társulás alapító okirat

módosításának jóváhagyása

10./ Kanzsalics Mária szolgálati lakás kérelme

11./ Bejelentések


 

1. Napirendi pont: A gyógyszertár helyiség bérbeadása


Ugron Zoltán Gábor polgármester

Bemutatja a patika bérleti jogára jelentkező gyógyszerészeket.

Négy gyógyszerész jelentkezett:

Oroszlán Patika Bicske, Kossuth tér 10.

Arany Sas Gyógyszertár Bt Bicske, Kossuth tér 15.

dr. Börcsök Ádám Budajenő, Szőlő u. 17.

Pharmatax Bt. Páty, Széchenyi u. 1.


A testületi ülésen nem jelent meg Dr. Börcsök Ádám szakgyógyszerész és nem is képviseltette magát.


Kérem a Képviselő-testületet, hogy a megjelent pályázókhoz kérdéseiket tegyék fel.Bálint Istvánné Pénzügyi Bizottság Elnöke

A pénzügyi bizottság 2009. július 27-i ülésén az előterjesztést megtárgyalta és 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

40/2009. sz. határozat

A Pénzügyi Bizottság nem kíván javaslatot tenni a Mány, Rákóczi utca 67. szám alatti gyógyszertár bérlőjének személyére. Indok: 4 pályázat érkezett, és a falu gyógyszerellátását a lehető legszínvona-lasabban szeretnénk megoldani. Ezért a Képviselő-testület felelősségteljes döntésére bízza, kit választ a 4 pályázó közül.


dr. Török Péter képviselő

Kérem, szíveskedjen a polgármester, vagy a jegyző asszony tájékoztatni arról, hogy a versenyeztetési eljárás mellőzése a jogszabályoknak megfelel-e?


Ugron Zoltán Gábor polgármester válaszol:

Igen, rendelet is szabályozza. -

A bérleti díj meghatározásánál sem tartom fontosnak, hogy kifejezetten a nyereség legyen az elfogadás alapja, mert elsősorban a szakmai színvonal a fontos, és akkor nem helyes, hogy a bevétel legyen az elsődleges szempont.

Viszont a bérleti jogviszony létesítésekor mind a törvényt, mind a saját rendeletünket be kell tartani, mert ennek hiánya volt az oka a korábbi bérlőkkel kapcsolatos problémáknak.


Török Péter képviselő

Szeretném, ha valami rendszer szerint mennénk végig a pályázatokon, és a megjelenteknek e szerint tudnánk feltenni kérdéseket. Javaslom, hogy vegyük sorra a jelentkezőket, és mindegyiküket hallgassuk meg, majd a zárt ülésben döntsünk a bérlő személyéről.

 

1. Pharmatax Bt pályázatának ismertetése

- pályázat mellékelve a jegyzőkönyvhözSzabó Zoltán alpolgármester:


Nem okoz-e gondot, hogy a székhelyük, Páty már Pest megye?


Piczó Zsolt Pharmatax Bt képviselője:


Nem számít, hogy másik megyében működik az anya-gyógyszertár, az a feltétel, hogy mind a személyi mind a tárgyi feltételek fennálljanak. Ennek alapja a helyiségbérlet megléte, mert ez a feltétele a működési engedély kiadásának. Mi az első kb. három hónapban fiókgyógyszertárat, majd a forgalmat is figyelembe véve, önálló gyógyszertárat szeretnénk üzemeltetni.


dr. Török Péter képviselő


Milyen külön szolgáltatásokat tud nyújtani a gyógyszerész, ha nem akar a beteg orvoshoz fordulni?


dr. Takács Ildikó szakgyógyszerész


Homeopátiás képzettségem van. 1996 óta látjuk el Páty lakosságát gyógyszerrel és gyógyhatású készítményekkel, kozmetikumokkal a lakosság megelégedésére. A szolgáltatással kapcsolatban probléma nem merült fel sohasem, mert mindig együttműködünk az orvossal és a lakossággal is. Rendszeresen végzünk megelőzéshez és a kialakult betegség konrolljaként vérnyomás- és vércukor ellenőrzést. Számos más szűrővizsgálatot is szervezünk. Beteggondozást is vállalunk.


Bálint Istvánné képviselő

A nyitvatartási időn kívül tudják-e vállalni, hogy esetleg futárszolgálattal ki viszik esetenként a fontos gyógyszereket?


Piczó Zsolt Pharmatax Bt képviselője

Igen természetesen, és tervezzük az internetes gyógyszerrendelés kialakítását is. Ez program formájában már megvan. Az így rendelt gyógyszereket is díjmentesen fogjuk kiszállítani.2. Az Arany Sas Gyógyszertár pályázatának ismertetése


 • pályázat mellékelve a jegyzőkönyvhöz


Szilágyiné dr. Halász Éva Gyógyszertár-vezető, képviselő


Fiókgyógyszertárat szeretnénk üzemeltetni, három gyógyszerésszel, akik közül az egyik, a lányom.

Ismerjük a lehetséges forgalmat, ezért gazdaságosabbnak tartjuk a fiókgyógyszertár működését. Mi a szári fiókunkat úgy üzemeltetjük annak ellenére, hogy fiókgyógyszertárunk van, mintha önálló patika lenne. Ha esetleg nincs valamilyen gyógyszer, azt be tudjuk szerezni Bicskéről.

Jó a kapcsolatunk a lakossággal Száron is, ott nem is fizetünk bérleti díjat. Esetleg teljes nyitvatartási időben is ki tudunk nyitni majd kb. négy év múlva. Ugyanez az idő lehetséges az önálló gyógyszertár létesítésére is. A magisztrális gyógyszerek készítése nagyon költséges lenne a helyszínen. A felszerelés költségeit inkább a gyógyszerkészletbe szeretnénk befektetni. Hosszú távon sokkal jobbnak tartom a fiókgyógyszertárat. Ha esetleg mégis ragaszkodnának hozzá, később tudnánk rajta változtatni.


Ugron Zoltán Gábor polgármester


Futárral kivinnék-e a stratégiai gyógyszereket?


Szilágyiné dr. Halász Éva Gyógyszertár-vezető, képviselő


Igen, erre nálunk is lehetőség van.


3. Oroszlán Patika pályázatának ismertetése


 • pályázat mellékelve a jegyzőkönyvhöz

Ugron Zoltán Gábor polgármester


Tudjuk, hogy Önök fiókgyógyszertár üzemeltetésére jelentkeznek, ezért kérdés, hogy a teljes területre igényt tart-e?


Czigány Norbert gyógyszertárvezető


Elég lenne a fiókgyógyszertárhoz 25 m2 is. De mivel kialakult az a helyzet, hogy van állandó patikára jelentkező, nem is érdemes fiókpatikában gondolkodni. Egy településnek természetesen az a legjobb, ha önálló patikája van. Az ÁNTSZ-nél azok élveznek előnyt, aki önálló, teljes nyitva tartást vállaló patikát akarnak működtetni. Ha ilyen jó helyzet van, akkor azokkal kell szerződést kötni, másról nincs értelme beszélni, mert az a legjobb. Ha van, aki annak anyagi kockázatát felvállalja, állandó patikát kell nyitni. Azzal nem versenyezhet egy fiókpatika sem.Szilágyiné dr. Halász Éva: most még csak egy bérleti jogról beszélünk. Ha egy fiókgyógyszertárra valaki rányit egy állandó gyógyszertárat, akkor megszűnik a fiókgyógyszertár működési engedélye.


Czigány Norbert:: Megtámadható az ÁNTSZ fiókgyógyszertárt engedélyező határozata, ha állandó gyógyszertár akar működni a településen.


Póczi Zsolt: Mi azért kértünk pár hónapot, mert felmérjük a helyzetet és gyógyszeren kívül más áruskálát is tudnánk értékesíteni.


Czigány Norbert: A polgármester úr kérdésére válaszolva: bérbe vesszük a teljes helyiséget, ha mi nyerjük meg a bérleti szerződés lehetőségét.


4. dr. Börcsök Ádám szakgyógyszerész pályázatának ismertetése


 • pályázat mellékelve a jegyzőkönyvhöz


Ugron Zoltán Gábor polgármester


Nem jelent meg a Képviselő-testületi ülésen.

Teljes jogú közforgalmú gyógyszertárat üzemeltetne,


dr. Török Péter képviselő


Ismerem dr. Börcsök Ádámot, nagynevű, jó forgalmú gyógyszertárakat vezet. Szakmailag elismert személy. Beteggondozást is vállalna.

 

A jelenlévő valamennyi résztvevő vállalja a beteggondozást.

 

dr. Török Péter képviselő


Beszéljük meg a bérleti szerződés mintát.

Stilisztikai változtatásokat javasol, amelyek a szerződés lényegét nem változtatják meg.


Szabó Zoltán alpolgármester


Kellene egy megállapodást a bérleti szerződés mellé tenni, amely tartalmazza a vállalásokat.

Szerintem az a fontos, hogy ki tud a leggyorsabban nyitni.


Ugron Zoltán Gábor polgármester

Felteszi a kérdést, ki mennyi idő alatt vállalja az indulást?

Póczi Zsolt Pharmatax Bt: 2-3 hét alatt tudja vállalni az engedélytől függően.

Szilágyiné dr. Halász Éva Aranysas Gyógyszertár Bt: jövő héten bebútorozzuk, és hatóságon múlik.

Czigán Norbert Oroszlán Patika Bt: csak az engedély után érdemes bebútorozni, az engedély megkapásától függ.


Valamennyi gyógyszertár vállalja az évközi folyamatos nyitva tartást, a szabadságolásokat helyettesítéssel megoldja.


Csörgei Csaba István képviselő

A helyi adót a fiókpatika hová fizeti? fiókpatika is oda fizeti, ahol működik?


Ugron Zoltán Gábor polgármester

A fiókpatika telephelynek minősül, így az arra vonatkozó szabályok szerint kell adóznia.


Bálint Istvánné Pénzügyi Bizottság elnöke

Javasolja a pénzügyi bizottság, hogy a közüzemi órákat szereljék fel, hogy ne legyen vita a fogyasztással kapcsolatban.


Ugron Zoltán Gábor polgármester


Megköszöni a gyógyszertárak képviselőinek részvételét. A Képviselő-testület zárt ülésen hozza meg döntését.


2./ Pedagógiai Szakszolgálati feladatok kistérségi megszervezése


Ugron Zoltán Gábor polgármester


A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás az alábbi előterjesztés megtárgyalását kéri a Képviselő-testülettől (szó szerinti közlés):

"A jelenleg érvényben lévő 2009. évi költségvetési törvény a kistérségi társulás által vállalt pedagógiai szakszolgálati (logopédia, gyógytestnevelés, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás) feladatok ellátására vonatkozó kiegészítő normatíva juttatás feltételét az alábbiakban határozza meg:

"A többcélú kistérségi társulás a vállalt közoktatási szakszolgálati feladatot elláthatja az általa fenntartott intézményben, vagy megállapodás alapján -- helyben önkormányzat vagy önkormányzati társulás fenntartásában működő intézmény/intézmények útján a 14/1994. (VI.24.) MKM rendeletben foglaltaknak megfelelően."

A Társulás Munkaszervezete megvizsgálta a tagönkormányzatok nevelési és oktatási intézményeinek alapító okiratait -- három település intézmény kivételével -- és megállapítást nyert, hogy az okiratok nem tartalmazzák a pedagógiai szakszolgálati szakfeladat számot (805212-2). Ha az intézmény alapító okirata nem tartalmazza ezt a szakfeladat számot, nem lesz jogosult a fenntartó a kistérség által lehívható közoktatási szakszolgálati feladatok (logopédia, gyógytestnevelés normatíva) támogatására szeptember 1-jétől, mert nem a törvényi előírásnak megfelelően látja el a feladatot.

Ha ez év szeptemberétől nem történik meg a feladat ellátásának a törvényben előírt megszervezése és ellátása kistérségi szinten, úgy 2009. szeptember -- 2010. szeptember időszakra vonatkozó összes kistérségi normatívát elveszíti a Társulás, minden tagönkormányzatára.

A Társulási Tanács ülésén úgy határozott, hogy -- a törvényi előírásnak is eleget tegyen és a várható normatívát ne veszítse el -- ez év augusztus 1-jei hatállyal pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására saját fenntartású pedagógiai szakszolgálati intézményt hoz létre.

Az intézmény, szakemberek foglalkoztatásával látja el a kistérségi szakmai munkát (logopédia, gyógy-testnevelés, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás) átvéve a feladat ellátását azon tagönkormányzatok vonatkozásában, akik nevelési és/vagy oktatási intézményt tartanak fenn.

 •  Azon tagönkormányzatok intézményeiben, ahol jelenleg is megbízási díjjal foglalkoztatják a logopédus és/vagy gyógy-testnevelő pedagógusokat, vagy eddig nem foglalkoztattak szakembereket, ott szeptember 1-jétől a kistérségi pedagógiai szakszolgálati intézmény szakemberei látják el a feladatot.

 • Azoknál a tagönkormányzatoknál, ahol főállású kinevezett logopédus, gyógytestnevelő munkakörben pedagógust foglalkoztatnak ott lehetőség nyílik, hogy a szakembereket a Pedagógiai Szakszolgálati intézmény tovább foglalkoztassa kinevezett közalkalmazotti státuszban. Az intézmény státuszhelye megszűnne.

A fent leírtak alapján a feladatellátásra vonatkozó költségeket -- Pedagógiai Szakszolgálat intézményére -- a tagönkormányzatok -- a feladat ellátási megállapodásban részletezettek alapján fizetik meg.

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás lefedettségéhez és a törvényi előírások betartása érdekében -- minden tagönkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyásával -- feladat ellátási megállapodás kerül aláírásra.

A kistérségi szintű pedagógiai szakszolgálati feladatellátás megszervezésére, szabályozására elkészült a megállapodás, melyet a Társulási Tanács ülésén véleményezett. Előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

Határozati javaslat azon tagönkormányzatok Képviselő-testületeinek, ahol saját fenntartású intézményt működtetnek.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület a pedagógiai szakszolgálati feladatok kistérségi ellátása vonatkozásában az alábbi határozatot hozza:

 

1.)    A pedagógia szakszolgálati feladatok ellátására vonatkozó Megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

 

2.)    Vállalja a Megállapodás III. fejezet 3.) pontja szerinti évente felülvizsgált költségek, pénzügyi hozzájárulások viselését, teljesítését.

 

3.)    Vállalja, hogy nevelési -- oktatási intézményével/intézményeivel részt vesz a pedagógiai szakszolgálat ellátásában.

 

4.)    Felhatalmazza polgármesterét a pedagógiai szakszolgálati feladatellátásra vonatkozó Megállapodás aláírására."

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti határozati javaslatról dönteni szíveskedjék.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor

 

Báint Istvánné Pénzügyi Bizottság elnöke

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést részletesen megtárgyalta és 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

45/2009. sz. Határozat

A bizottság az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

 

Toók Gabriella a VTKÖT részéről:


Pontosan kiszámoltuk, hogy milyen költségekkel jár a szakszolgálat kialakítása. A logopédia és gyógytestnevelés ellátása kötelező. Ha nem látja el a Kistérség, az állam megbünteti, és elveszi azokat a normatívákat is, amelyek más tevékenységre járnak nekünk. A költségek megosztása az ellátottak számán alapul. Azért magasabb az átlagnál Mány fizetési kötelezettsége, mert itt lelkiismeretesen szűrik a gyerekeket, és többen járnak gyógytestnevelésre. Ahol ez nem történik meg, a díj is kevesebb. A költségvetési törvény szerint, ha intézményesen látjuk el a feladatot, 22 ezer forintot lehet igényelni, ha egyénileg látja el a település, 11 ezret.


Kovácsné Majkovics Edit az ülésen résztvevő:

Mennyibe kerülne Mánynak, hogy saját szakszolgálatot hozzon létre?


Toók Gabriealla válasza:


Ebben a tanévben ezt már nem lehet megtenni. Jövő év március végéig lehet majd dönteni arról, hogy akar-e önálló szakszolgálatot létrehozni az önkormányzat a 2010-2011-es tanévben. Azonban, ha az mostani szerződés aláírásra kerül, az három évre kötelezi az Önkormányzatot.


Szabó Zoltán alpolgármester:


Hány logopédus, és hány testnevelő lesz?


Bajtekné Halász Ildikó VTKÖT részéről:


5 logopédus, és 1 testnevelő. Ezentúl mi fogjuk szűrni a rászoruló gyermekeket, és a költségek viselése ennek megfelelőn változni fog, mert azok a településeken, amelyek most nem jelentettek le gyereket, fogunk találni rászorulókat.


Ezután a 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 9 fő képviselő 8 igen és 1 tartózkodás 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:


59/2009. (VII. 29.) ÖH számú Határozat


Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete a pedagógiai szakszolgálati feladatok kistérségi ellátása vonatkozásában az alábbi határozatot hozza:

1.)    A pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására vonatkozó Megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

 

2.)    Vállalja a Megállapodás III. fejezet 3.) pontja szerinti évente felülvizsgált költségek, pénzügyi hozzájárulások viselését, teljesítését.

 

3.)    Vállalja, hogy nevelési -- oktatási intézményével/intézményeivel részt vesz a pedagógiai szakszolgálat ellátásában.

 

4.)    Felhatalmazza polgármesterét a pedagógiai szakszolgálati feladatellátásra vonatkozó Megállapodás aláírására."Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester

 

3. Napirendi pont: A két ülés között végzett munkáról beszámoló


Ugron Zoltán Gábor polgármester

 

Tisztelt Képviselők!


A nyár a pihenés, szabadságok ideje szokott lenni, de idén nagyon sok munka folyt ebben a hónapban. A múlt ülés utáni napokban látogatást tettem az általános iskolásaink szokásos táborában Patincén. Szegényeknek sikerült pont egy rossz időjárású időszakban nyaralni, ennek ellenére vidám hangulatban találkoztam velük, és a magammal vitt fagylalttal együtt egy kis napsütést is tudtam vinni nekik.

A Leader egyesületünknek is volt egy vezetőségi megbeszélése a múlt hónap végén, amelyen arról tájékoztattak, hogy a télen a Leader csoportokon keresztül beadott UMVP pályázatok (ezek a falumegújításra, településkép javítására kiírt pályázatok, ennek keretében lehetne a Kútvölgyet sétánnyá alakítani) elbírálása még mindig folyamatban van, szinte semmi előrelépés nem történt a fél év alatt. Ezáltal többen kiestek a pályázatukkal, ugyanis aki belekezd a megvalósításba a döntés és szerződés előtt, azt kizárják. Így a következő körre, ami várhatóan megint ősszel kerül kiírásra, felszabadulnak újabb összegek, így nagyobb eséllyel indulhatunk majd. Ennek kapcsán jelzem, hogy tárgyalásban vagyok több pályázatíró és projektmenedzseri feladatokat is vállaló társasággal, hogy őszre egy jól előkészített anyaggal indulhassunk a siker érdekében.

Július 4-én volt a nyugdíjasklub által szervezett Aratóbál, amelyen sajnos nem tudtam részt venni, mert azon a hétvégén sikerült néhány napra a gyermekeimmel a Balatonnál pihenni. A hírek szerint jól sikerült a hagyományőrző program.

Megkeresett a területileg illetékes Polgári Védelmi előadó bennünket is, mert egy új, internetes alapú tájékoztató rendszert állítottak üzembe. Ennek használatára képeztek ki bennünket. Ezentúl elvben könnyebb lesz a szükséges adatok, jelentések és dokumentumok elkészítése, beadása. Kíváncsi vagyok, hogy a gyakorlatban is beválik-e a rendszer.

A hónap nagy eseménye azonban a gyógyszertár bezárása és az ezzel kapcsolatban kialakult problémák megoldása volt. A falu lakosságának tájékoztatására kiadtam egy különszámát a Mányi Híreknek, abban részletesen leírtam az eseményeket, ezért ezt itt nem ismétlem meg, hiszen mindannyian tudhatnak róla. Azóta annyi változás történt, hogy a Jóreménység Bt. a zálogjogunk bejelentése ellenére a teljes berendezést elszállíttatta és az üres helyiséget adta át. A mai ülésen már tárgyaljuk is a továbblépés lehetőségét, mint az az előterjesztésből kiderült, négy vállalkozó jelentkezett az üzemeltetésre. Remélem, hamar megoldást nyer ez az ügy. Addig átszállítjuk Bicskére a receptet kiváltani szándékozókat.

Szépült is Mány ebben a hónapban: új hirdetőtáblák kerültek az új buszmegállók mellé. A ProVobis készítette ezeket, a négy hirdető összesen körülbelül kétszázezer forintba került. Azért tartottam szükségesnek a nehéz anyagi helyzetünk ellenére az elkészíttetésüket, mert egyre-másra megjelentek a megállók üvegfelületein a hirdetmények. Mivel az egyik legjobb hirdetési hely a buszmegállók környéke, a régi megállókban volt tábla, vagy legalábbis mellette. Az újakban ez nincs, a Vajda utcai tábla kidőlt, és a szépen felújított főút és faluközpont látványát nem akartam elcsúfittatni, ezért kértem a négy egyforma tábla elkészítését. Ezzel egyidejűleg a Hivatal előtti nagy táblát áthelyeztettem a Művelődési ház udvarára, ahol már nagyon rossz állapotú volt a régi tábla. Így most ott is rendezett állapotok vannak.

Áramszünetek zavarják a falu nyarát. Ennek fő oka a Táncsics utcai oszlopok cseréje. Ez egy teljesen váratlan beruházása az Eonnak, én is az áramszüneti értesítőből tudtam meg. Sajnos megint a legnagyobb hőségben sikerül ezt kivitelezniük, ami a hűtőszekrények tartalmának leolvadásához vezet. A vállalkozók is mérgelődnek az aggregátorok kölcsönzéséből fakadó többletköltségek miatt. A Polgármesteri Hivatalban is három napon keresztül kellett kölcsönöznünk áramfejlesztőt a számítógépek működtetéséhez, mert túl nagy elmaradást okozott volna a határidős feladatok teljesítésében ekkora kiesés.

Székesfehérváron is jártam a hónap során egy egész napos konferencián, ahol a közmunkaprogramról és a RÁT eddigi tapasztalatairól beszélgettünk. Kiderült, hogy vannak még további lehetőségek a kihasználásban és lehet, hogy néhány felvetődött nehézség okát meg fogják szüntetni. Ez azonban a minisztériumok hatásköre, úgyhogy ebben csak reménykedni tudunk.

Júliusban visszaadtak három bérlakást: Kellermann Gittáék költöztek ki, Vadász Anikó adta vissza a lakását és a Fidrich házaspár költözött el. Várható még augusztusban Szabó Juliék és Székely Heniék költözése. A Mesevár óvoda üres nemzetiségi óvónői helyére felvettünk egy nagyon szimpatikus pályakezdő pedagógust. Ő igényel lakást, ez napirendi pont is lesz. Az új óvodavezető is szeretne bérlakást kapni, ő még nem választott, de várhatóan a Kossuth utcai lakások egyikét fogja kérni. A többire ezek után lehet majd a rendeletünk értelmében pályázatot kiírni.

A múlt héten ismét szabadságon voltam (katolikus gyerekek táboroztatásában vettem részt), így nem voltam itthon a nagy viharok alatt, de szerencsére súlyos gondot nem okozott Mányon ez a szélsőséges időjárás. Köszönöm a falugazdának a gyors segítséget a letört faágak és az egyéb viharkárok eltakarításában.

Köszönöm a figyelmet, várom kérdéseiket!


A 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 9 fő képviselő 9 egyhangú igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal tudomásul vette a polgármester beszámolóját.4. Napirendi pont: Mány község Önkormányzata által fenntartott Mesevár Óvoda maximális

létszámának emelése


Ugron Zoltán Gábor polgármester


A Mány község Önkormányzata által fenntartott Mesevár Óvoda jelenlegi maximális létszáma 100 fő. Ez a létszám a jelen időkig elegendő volt a településünkön született, három évnél idősebb és még nem iskolás gyermekek óvodai ellátására.

A 2009/2010-es tanévre azonban -- örvendetes módon -- ez a maximális létszám kevésnek bizonyul, mivel jelentősen megnőtt azon gyermekek száma, akik beléptek az óvódás korba.

A Mesevár Óvodában 2009. június 3-án döntött az arra jogosult testület az óvodai felvételekről. Az ekkor készült jegyzőkönyvben rögzítésre került, hogy 2009. évben az óvodába felvehető gyerekek száma 16 fő, mert már csak ennyi szabad férőhely van, és felvételi előjegyzésbe került 29 gyermek.

Bár a Mesevár Óvodában négy csoportszoba van, négy csoporttal, és egy csoportban legfeljebb 25 gyermek lehet, ezen számot azonban az Oktatási Hivatal Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága legfeljebb 20 %-kal növelheti.

Ha a 20 %-os bővítés megtörténik, az előjegyzésbe vett gyermekek nagy része is felvehető lesz az Óvodába.

A maximális gyermeklétszám emeléséhez azonban az szükséges, hogy a Képviselő-testület -- határozatban -- döntsön erről, és kérje az Oktatási Hivataltól annak engedélyezését.

A fentiek miatt kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Mesevár Óvoda jelenlegi maximális gyermeklétszámát 20 %-kal, 120 főre emelje meg, és hatalmazzon fel arra, hogy az Oktatási Hivatalnál eljárjak engedélyezése ügyében.

Határozati javaslat:

Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a fenntartásában lévő Mesevár Óvoda (2065 Mány, Mester sor 17.) maximális gyermeklétszámát 20 %-kal megemeli, és kéri a Oktatási Hivatal Közép-dunántúli Regionális Igazgatóságát, hogy a létszámbővítést engedélyezze. Egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy az engedélyezési eljárásban eljárjon.


Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán GáborBálint Istvánné Pénzügyi Bizottság elnöke

A pénzügyi bizottság az előterjesztést részletesen megtárgyalta és 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

37/2009 sz. Határozat

A bizottság az előterjesztett határozati javaslat elfogadását javasolja.

 

Ezután a 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 9 fő képviselő 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

 

60/2009. (VII. 29.) ÖH számú Határozat

Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a fenntartásában lévő Mesevár Óvoda (2065 Mány, Mester sor 17.) maximális gyermeklétszámát 20 %-kal megemeli, és kéri a Oktatási Hivatal Közép-dunántúli Regionális Igazgatóságát, hogy a létszámbővítést engedélyezze. Egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy az engedélyezési eljárásban eljárjon.


Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester

 

5. Napirendi pont: A Mesevár Óvoda, a Hársfadombi Általános Iskola, és a Polgármesteri
Hivatal alapító okiratai végleges módosításainak jóváhagyása


Ugron Zoltán Gábor polgármester


A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. (Ksztv) törvény rendelkezései fokozatosan lépnek hatályba. A költségvetési szervek jogállására, és nyilvántartására vonatkozó szabályok már 2009. január 1. napjától hatályosak, a gazdálkodásra és a költségvetési tervezésre vonatkozó előírásokat többségében csak a jövő évtől kell alkalmazni. A törvény 44. § (5) bekezdése fontos kötelezettséget állapít meg az önkormányzatok terhére:

Az önkormányzatoknak 2009. május 15-ig át kellett tekinteniük a feladatellátás szervezeti kereteit, dönteniük kellett közfeladatot ellátó költségvetési-, és gazdálkodó szervek további sorsáról. 2009. június 1. napjáig a törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítaniuk kellett azoknak a költségvetési szerveknek az alapító okiratát, amelyeket a jövőben is ebben a formában kívánnak működtetni.

E követelményeknek Önkormányzatunk Képviselő-testülete eleget tett.


Az elfogadott alapító okirat módosításokat a területileg illetékes Államkincsárnak kell nyilvántartásaikba bejegyezni. Ennek érdekében mi is megküldtük a Közép-dunántúli Regionális Államkincsárnak az elfogadott alapító okirat módosításokat. Az Államkincstár azonban -- annak ellenére, hogy az alapító okirat módosításokat elfogadó Képviselő-testületi ülés előtt -- előzetes normakontrollra kétszer is megküldtük az Államkincstár részére, és több telefonbeszélgetést is folytattunk velük, az alapító okiratokat hiánypótlásra visszaküldte, amelynek teljesítésére öt napot adott, a nem teljesítés esetére pedig háromszázezer forint pénzbüntetéssel fenyegetett.

A fentiek miatt a hiánypótlást elvégeztük (ezek kisebb, főleg formai javítások voltak), és ismét megküldtük az Államkincstárnak. Ezt a változatot azonban a Tisztelt Képviselő-testület még nem hagyta jóvá.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez csatolt alapító okirat módosításokat és az azok alapján elkészített egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratokat elfogadni szíveskejen.Határozati javaslat:

Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mesevár Óvoda előterjesztéshez csatolt alapító okirat módosítását és egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja.

Határozati javaslat:

Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Hársfadombi Általános Iskola előterjesztéshez csatolt alapító okirat módosítását és egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja.

Határozati javaslat:

Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mány község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal előterjesztéshez csatolt alapító okirat módosítását és egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán GáborBálint Istvánné Pénzügyi Bizottság elnöke

Az alapító okiratok végleges módosítására tett előterjesztést a bizottság megvizsgálta.

A Pénzügyi bizottság az előterjesztéshez csatolt alapító okirat módosítását és egységes szerkezetbe foglalt szövegét részletesen megtárgyalta és 3 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:


 

38/2009 sz. Határozat

A Pénzügyi Bizottság a Mesevár Óvoda, a Hársfadombi Általános Iskola, valamint a Mány község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal előterjesztéshez csatolt alapító okirat módosítását és egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadásra javasolja.A Képviselő-testület a fentieket megtárgyalta.A 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 9 fő képviselő 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatokat hozta:

 

A Mesevár Óvoda alapító okiratának végleges módosítása ügyében:61/2009. (VII. 29.) ÖH számú HatározatMány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mesevár Óvoda előterjesztéshez csatolt alapító okirat módosítását és egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester


A Hársfadombi Általános Iskola alapító okiratának módosítása ügyében:


62/2009. (VII. 29.) ÖH számú HatározatMány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Hársfadombi Általános Iskola előterjesztéshez csatolt alapító okirat módosítását és egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármesterMány község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása ügyében:63/2009. (VII. 29.) ÖH számú Határozat

 

Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mány község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal előterjesztéshez csatolt alapító okirat módosítását és egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester

6. Napirendi pont: A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás alapító
okirat módosításának jóváhagyása


Ugron Zoltán Gábor polgármesterA költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról" szóló 2008. évi CV. (Ksztv) törvény alapján nem csak az önkormányzatok alapító okiratainak módosítását, hanem az általuk működtetett szervezetek alapító okiratainak módosítását is el kellett végezni.

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a jogszabályi előírásoknak megfelelően módosította Alapító Okiratát, és annak egységes szerkezetbe foglalt szövegét a 2009. május 13-án megtartott ülésén elfogadta.

Ezt követően vált azonban számukra világossá, hogy a módosításokat egy módosító okiratban is jóvá kell hagyni az egységes szerkezetű Alapító Okirat elfogadásán kívül, ezért az alapító okirat módosítást - elfogadás céljából - elkészítette, és megküldte a fenntartó önkormányzatok részére.

Az előterjesztéshez csatolom a megküldött módosító okiratot, valamint a május 13-án elfogadott egységes szerkezetű Alapító Okiratot, melyben a módosításokat dőlt, vastag betűvel szedve jelölték a könnyebb áttekinthetőség érdekében.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy módosító okiratot szíveskedjék jóváhagyni.

Határozati javaslat:

Mány község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás -- jelen előterjesztéshez csatolt -- alapító okirat módosítását elfogadja. Egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy az alapító okirat módosítást Mány község Önkormányzata nevében aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán GáborBálint Istvánné Pénzügyi Bizottág elnöke

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést részletesen megtárgyalta és 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

39/2009. sz. Határozat

A Pénzügyi Bizottság -- A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás alapító okirat módosításának elfogadását javasolja, és egyen felkéri a polgármestert, hogy a módosított alapító okiratot Mány község Önkormányzata nevében aláírja.A Képviselő-testület a fentieket megtárgyalta.A 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 9 fő képviselő 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:64/2009. (VII. 29.) ÖH számú HatározatMány község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás -- jelen előterjesztéshez csatolt -- alapító okirat módosítását elfogadja. Egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy az alapító okirat módosítást Mány község Önkormányzata nevében aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester

7. Napirendi pont: Mány község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat
tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbe-
adásának és elidegenítésének feltételeiről szóló 9/2008. (IX.24.) sz. rendelet

módosításáról

 

Ugron Zoltán Gábor polgármester

 

A Tisztelt Képviselő-testület 2008. szeptember 24-én alkotta meg az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről szóló 9/2008. (IX.24.) számú önkormányzati rendeletét. Ezt követően a rendeltet a /2009. ( ) sz. önkormányzati rendelettel módosította.

A Rendelet 22. § (1) bekezdése határozza meg azokat, akik részére az Önkormányzat tulajdonában álló helyiségek bérbe adhatók.

22. § (1) bek.: "A helyiséget annak kell bérbe adni,

a)     aki a bérleti jogot versenytárgyaláson nyerte el;

b)    akinek a helyiségre előbérleti joga van, és az újbóli bérbeadást a bérlő felróható magatartása nem zárja ki;

c)     aki a bérbeadóval másik helyiség biztosításában állapodik meg vagy egyébként cserehelyiségre jogosult;

d)    akit a bérlő-kiválasztási vagy bérlőkijelölési joggal rendelkező szerv meghatározott;

e)     akinek a Képviselő-testület, a Pénzügyi Bizottság a bérbeadást lehetővé tette."A Rendelet szerint a Képviselő-testület a bérlő kiválasztásáról határozatot hoz.

A R. 23. §-a szerint:

"(1) A helyiség bérlőjét - a bérbeadás céljának meghatározása után - elsősorban a helyiségre kiírt versenytárgyalás útján kell kiválasztani.

(2) Versenytárgyalás az üres, illetve az olyan helyiségre írható ki, amelyre a vonatkozó bérleti szerződés a kiírástól számított hatvan napon belül megszűnik. A versenytárgyalás kiírásáról a döntést a Képviselő-testület hozza meg.

(3) A Képviselő-testület döntése alapján a helyiség versenytárgyalás nélkül is bérbe adható bejegyzett pártoknak, egyházaknak, a településen közcélú tevékenységet folytatni kívánó társadalmi szervezeteknek."

A Rendelet megszületése óta eltelt időben, a községünkben történt események azt mutatják, hogy a fenti (3) bekezdést célszerű módosítani, mert nem csak társadalmi szervezetek folytatnak a településen közcélú tevékenységet, hanem egyéb szervezetek is, továbbá nem csak a közcélú tevékenységek, hanem minden, a közösség érdekében tevékenykedő szervezet részére, így a gazdasági szerveztek részére is meg kellene adni azt a lehetőséget, hogy egyszerűbb eljárás keretében juthassanak a tevékenység folytatásához szükséges helyiségekhez.

Abban az esetben, ha a Képviselő-testület közvetlenül határozza meg a bérlő személyét, rendeletben kell szabályozni, hogy ilyen esetekben milyen összegű bérleti díjat határozhat meg döntésében.

Mivel a fenti szerveztek a köz érekében fejtik ki tevékenységüket nem, vagy kevésbé nyereségorientáltak, mint az egyéb gazdasági szervezetek, ezért bérleti díjuk meghatározásánál ezt a tényt is célszerű figyelembe venni.

A módosítandó szabályok alá tartoznának pl. a körzeti-, a gyerek-, és a fogorvos, a védőnő, valamint a gyógyszertár részére bérbe adott helyiségek.


A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi rendeletmódosítást megalkotni szíveskedjen.Javaslat:

Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről szóló, a /2009. ( ) számú rendelettel módosított 9/2008. (IX.24.) sz. rendeletének módosításáról szóló /2009. (VII.29.) számú önkormányzati rendeletét:Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről szóló, a /2009. ( ) számú rendelettel módosított 9/2008. (IX.24.) sz. rendeletének módosításáról szóló /2009. (VII.29.) számú önkormányzati rendeleteA lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. Törvényben (a továbbiakban: Tv.) kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület a következő rendeletmódosítást alkotja.

 1. §

A R. 23. § (3) bekezdése az alábbiak szerinti módosul:


  A Képviselő-testület döntése alapján a helyiség versenytárgyalás nélkül is bérbe adható bejegyzett pártoknak, egyházaknak, a településen közcélú tevékenységet folytatni kívánó társadalmi szervezeteknek, valamint a település lakosságának szociális és egészségügyi igényeit kiszolgáló jogi és magánszemélyeknek. Ebben az esetben a bérleti díj megegyezik a 13. § (1) bekezdésében meghatározott, piaci alapon bérbe adott összkomfortos lakások bérleti díjával.  2. §

A R. 23. §-a egy újabb (6) bekezdéssel egészül ki:

 1. Mány Község Önkormányzata a körzeti megbízott, a háziorvosi szolgálat, a védőnői szolgálat és a Polgárőrség részére -- ezen tevékenységük ellátásához -- a helyiséget térítésmentesen biztosítja.


  3. §

  (1) Jelen rendelet kihirdetése napján válik hatályossá.

  (2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.


Mány, 2009. július 29.


Ugron Zoltán Gábor dr. Majoros Ildikó

polgármester jegyzőBálint Istvánné Pénzügyi Bizottság Elnöke

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést részletesen megtárgyalta, és 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

42/2009. sz. Határozat

A bizottság a beterjesztett módosítási javaslat elfogadását javasolja.A Képviselő-testület a fentieket megtárgyalta.

A 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 9 fő képviselő 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta:

MÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Képviselő-testületének

9/2009. (VII. 29.) Önkormányzati rendelete

Mány község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről szóló 9/2008. (IX.24.) sz. Rendelet módosításárólA lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. Törvényben (a továbbiakban: Tv.) kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület a következő rendeletmódosítást alkotja.

  1. §

A R. 23. § (3) bekezdése az alábbiak szerinti módosul:


  A Képviselő-testület döntése alapján a helyiség versenytárgyalás nélkül is bérbe adható bejegyzett pártoknak, egyházaknak, a településen közcélú tevékenységet folytatni kívánó társadalmi szervezeteknek, valamint a település lakosságának szociális és egészségügyi igényeit kiszolgáló jogi és magánszemélyeknek. Ebben az esetben a bérleti díj megegyezik a 13. § (1) bekezdésében meghatározott, piaci alapon bérbe adott összkomfortos lakások bérleti díjával.  2. §

A R. 23. §-a egy újabb (6) bekezdéssel egészül ki:

(6) Mány Község Önkormányzata a körzeti megbízott, a háziorvosi szolgálat, a védőnői szolgálat és a Polgárőrség részére -- ezen tevékenységük ellátásához -- a helyiséget térítésmentesen biztosítja.


  3. §

  (1) Jelen rendelet kihirdetése napján válik hatályossá.

  (2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.


Mány, 2009. július 29.


Ugron Zoltán Gábor dr. Majoros Ildikó

polgármester jegyző
8. Napirendi pont: A Mány község Önkormányzata által meghirdetett védőnői pályázat


Ugron Zoltán Gábor polgármester


Amint az a Tisztelt Képviselő-testület előtt is ismeretes, Nyilas Éva védőnő nyugdíjba vonult. A Képviselő-testület határozata alapján munkaviszonyát felmentéssel szüntettük meg, és ennek következtében a munkavégzés alól 2009. július 6-tól került felmentésre.

A védőnő munkakörének betöltésére pályázatot hirdettünk, amelynek benyújtási határideje 2009. április 24. volt.

A pályázatra négyen jelentkeztek, akik közül egyet találtam alkalmasnak arra, hogy előzetes beszélgetésre meghívjam, aki ezt követően azonban visszavonta pályázatát.

A pályázati felhívás szerint a pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről a Képviselő-testület dönt.

Nyilas Éva munkáját jelenleg -- a területi fővédőnő által kijelölt -- helyettes védőnő látja el.

A helyettes védőnő megfelelően végzi munkáját, azonban ezt a feladatát csak 2009. augusztus 1-ig tudja ellátni, ezt követően a feladat ellátatlan marad.A pályázati határidő lejárta után jelentkezett nálam a munkakör betöltésére alkalmas, megfelelő iskolai végzettséggel rendelkező hölgy, Matulik Lívia, akinek bemutatkozó anyagát a jelen előterjesztéshez csatolom.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint:

"20/A. § (1) Közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján létesíthető. Csak olyan közalkalmazottat lehet kinevezni, aki a pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek megfelelt.

(2) A 25. § (2) bekezdés b) pontja szerinti áthelyezés esetén pályázat kiírása nélkül létesíthető közalkalmazotti jogviszony akkor is, ha egyébként a munkakör betöltéséhez pályázat kiírása kötelező. Ezen túlmenően, a munkakör pályázat kiírása nélkül is betölthető

a) olyan munkakör vagy vezető megbízás esetén, amely tekintetében - kilencven napon belül - már legalább két alkalommal eredménytelenül került sor pályázati felhívás kiírására,

b) ha a munkakör haladéktalan betöltése a folyamatos ellátás biztonságos megszervezéséhez elengedhetetlenül szükséges, és a folyamatos működéshez szükséges személyi feltételek más munkaszervezési eszközökkel nem biztosíthatók,

c) ha a munkáltatónál ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban legalább kilenc hónapig foglalkoztatott személlyel az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony megszűnését követő egy hónapon belül létesítenek közalkalmazotti jogviszonyt, feltéve, hogy az ösztöndíjas foglalkoztatottként ellátott feladatai részét képezték a kinevezésében foglalt munkakörének, és az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony nem a munkáltató azonnali hatályú felmondásával szűnt meg,

d) egy évet meg nem haladó határozott idejű közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén, vagy

e) ha ezt végrehajtási jogszabály előírja."A fenti jogszabályhely szerint tehát nem szükség pályázat alapján betölteni a munkakört, ha a munkakör haladéktalan betöltése a folyamatos ellátás biztonságos megszervezéséhez elengedhetetlenül szükséges, és a folyamatos működéshez szükséges személyi feltételek más munkaszervezési eszközökkel nem biztosíthatók, vagy egy évet meg nem haladó határozott idejű közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen dönteni abban, hogy

1. a pályázati felhívás eredménytelen volt-e, vagy sem.

2. új pályázatot kell-e kiírni a védőnői állás betöltésére, és ha igen, mikor történjen a pályázat kiírása. Új pályázat kiírása esetén arról, hogy a mellékelt bemutatkozó anyagot benyújtó védőnővel köthető-e határozott idejű, egy évet el nem érő tartamú munkaszerződés.

3. ha nem kíván a Tisztelt Képviselő-testület új pályázatot kiírni, a fent idézett jogszabályhely (2) bek. b/ pontja alapján köthető-e Matulik Lívia védőnővel munkaszerződés.Határozati javaslat:

Mány község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy a védőnői állásra kiírt pályázati felhívás eredménytelen volt.

1. A védőnői állásra új pályázatot kell-e kiírni olyan határidővel, hogy a pályázat alapján kiválasztott védőnő 2010. január 1-től be tudja tölteni állását.

A pályázat alapján kiválasztott védőnő munkába lépéséig mellékelt bemutatkozó anyagot benyújtó Matulik Lívia védőnővel létesíthető határozott idejű, 2009. december 31-ig szóló, egy évet el nem érő tartamú közalkalmazotti jogviszony.

2. A Képviselő-testület nem kíván új pályázatot kiírni, ezért -- mivel a feladat ellátására alkalmasnak találja - a KJT 20/A. § (2) bek. b/ pontja alapján létesíthető a bemutatkozó anyagot benyújtó Matulik Lívia védőnővel közalkalmazotti jogviszony.Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábordr. Török Péter Szöciális és Egészségügyi Bizottság elnöke

A bizottság 2009. július 29-én tartott ülésén az előterjesztést megtárgyalta, és 5 igen 0 tartózkodás 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

48/2009. számú SZB határozat

A védőnői pályázat előterjesztésében szereplő l. határozati javaslatot egyöntetűen támogatja a bizottság.A Képviselő-testület a fentieket megtárgyalta.A 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 9 fő képviselő 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:65/2009. (VII. 29.) ÖH számú Határozat

Mány község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy a védőnői állásra kiírt pályázati felhívás eredménytelen volt.

A védőnői állásra új pályázatot kell kiírni olyan határidővel, hogy a pályázat alapján kiválasztott védőnő 2010. január 1-től be tudja tölteni állását.

A pályázat alapján kiválasztott védőnő munkába lépéséig a mellékelt bemutatkozó anyagot benyújtó Matulik Lívia védőnővel létesíthető határozott idejű, 2009. december 31-ig szóló, egy évet el nem érő tartamú közalkalmazotti jogviszony.

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester

9. Napirendi pont: A Zsámbéki-medence Regionális Területfejlesztési Társulás alapító okirat

módosításának jóváhagyása


Ugron Zoltán Gábor polgármester

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. (Ksztv) törvény alapján nem csak az önkormányzatok alapító okiratainak módosítását, hanem az általuk működtetett szervezetek alapító okiratainak módosítását is el kellett végezni.

A Zsámbéki-medence Regionális Területfejlesztési Társulás a fenti kötelezettségnek megfelelően elkészítette alapító okiratának módosítását. Az alapító okirat azonban késve készült el, ezért a nyilvántartásba vételéhez szükséges benyújtás előtt a tag Képviselő-testületek nem tudták jóvá hagyni, és polgármesterektől is külön-külön lapon, írásban kérték szavazatukat.

A polgármesterek elfogadó aláírásán túl a Képviselő-testület elfogadása is szükséges az alapító okirat módosítását, ezért az előterjesztéshez csatolom a megküldött módosított alapító okiratot, és kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy módosított alapító okiratot szíveskedjék jóváhagyni.

Határozati javaslat:

Mány község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Zsámbéki-medence Regionális Területfejlesztési Társulás -- jelen előterjesztéshez csatolt -- módosított alapító okiratát elfogadja. Egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy az alapító okirat módosítást Mány község Önkormányzata nevében aláírja.Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán GáborBálint Istvánné Pénzügyi Bizottság elnöke

A pénzügyi bizottság az előterjesztést részletesen megtárgyalta és 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

43/2009. sz. Határozat

A bizottság az alapító okirat módosításának elfogadását javasolja, és egyben felkéri a polgármestert, hogy a módosított alapító okiratot Mány község Önkormányzata nevében aláírja.A Képviselő-testület a fentieket megtárgyalta.

A 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 9 fő képviselő 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

 

66/2009. (VII. 29.) ÖH számú Határozat

Mány község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Zsámbéki-medence Regionális Területfejlesztési Társulás -- jelen előterjesztéshez csatolt -- módosított alapító okiratát elfogadja. Egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy az alapító okirat módosítást Mány község Önkormányzata nevében aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester10. Napirendi pont: Kanzsalics Mária szolgálati lakás kérelme


Ugron Zoltán Gábor polgármester


Az erre az álláshelyre kiírt pályázat alapján Kanzsalics Mária lesz a Mesevár Óvoda új német nemzetiségi óvónője. A jelen előterjesztéshez csatolt kérelme alapján is látható azonban, hogy jelenlegi lakcíme Nagykanizsán van. Ahhoz, hogy munkakörét el tudja látni, Mányra, vagy környékére kell költöznie. Mivel a pályázati felhívásban jeleztük, hogy a munkakörhöz esetleg szolgálati lakást is tudunk biztosítani, ennek igénybevétele iránt Kanzsalics Mária kérelemmel élt.

 

Mány Község Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről szóló a 7/2009. (V. 27.) számú rendelettel módosított 9/2008.(IX. 24.) önkormányzati rendelete szerint:

4. § 

(1) A lakásokat:

a)      bérlőkijelölési és bérlő kiválasztási jog;

b)     pályázat;

c)      közérdekű célok megvalósítása érdekében;

d)     lakáscsere alapján lehet bérbe adni.

 

(2) Mány község területén nincs szociális alapon történő bérbeadással hasznosított lakás.

 

(3)   A lakásbérlet költségelvű, vagy piaci alapú bérlet. A bérbeadás jogcímét a Pénzügyi Bizottság javaslatára a Képviselő-testület határozza meg.

 

(4)   Költségelvű a lakásbérlet, ha a bérlet olyan bérlő elhelyezéséhez szükséges, aki megfelel az 5. § (4) bekezdésében foglaltaknak."5. §

(4) Költségelvű bérletre vonatkozó szerződési feltételeknek megfelelő bérleti jogviszonyt lehet létesíteni olyan személlyel

a)   aki az Önkormányzatra jelentős erkölcsi és/vagy anyagi értéket képviselő ingó vagy ingatlan vagyont hagyományoz, illetőleg ajándékoz,

b)   aki az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alkalmazásában álló köztisztviselő,

c)    az Önkormányzat költségvetési szerve által foglalkoztatott közalkalmazott,

d)   akinek a lakás bérbeadása más önkormányzattal való megállapodás alapján történik,

e)   akinek lakását az Önkormányzat kérelmére kisajátították,

f)   aki az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladat végzésére szerződött,

g) aki Mány község közbiztonságnak és közrendjének védelmére lett kirendelve vagy erre szerződött."


 

Mivel Kanzsalics Mária Mány község Önkormányzata alkalmazásában álló közalkalmazott lesz, munkaviszonyától kezdődően megfelel az 5. § c/ pontjába foglalt feltételnek.

A Tisztelt Képviselő-testületnek kell azonban döntenie arról, hogy részére mely lakást biztosítható költségelven (4. § (3) bek.).


Határozati javaslat:

Mány község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Kanzsalics Mária részére Mány Község Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről szóló a 7/2009. (V. 27.) számú rendelettel módosított 9/2008.(IX. 24.) önkormányzati rendelet 4. és 5. §-ai alapján költségelven hasznosított bérlakást biztosít arra az időre, amíg Mány község Önkormányzatánál alkalmazásban áll. A részére kijelölt lakás címe:.........................

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor

Bálint Istvánné Pénzügyi Bizottság Elnöke

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést részletesen megtárgyalta és 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

44/2009.sz.határozat

A bizottság Kanzsalics Mária szolgálati lakás kérelmének az előterjesztésben szereplő módon való elfogadását javasolja.

 

Ugron Zoltán Gábor polgármester

Kanzsalics Mária a lehetséges lakásokat megtekintette és azt kérte, hogy figyelemmel a kezdő pedagógusi fizetésére és az egyedülállóként kis helyigényére, lehetőleg az egyik legkisebb alapterületű lakást szeretné bérelni.

A Képviselő-testület a fentieket megtárgyalta.A 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 9 fő képviselő 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:67/2009. (VII. 29.) ÖH számú Határozat

Mány község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Kanzsalics Mária részére Mány Község Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről szóló a 7/2009. (V. 27.) számú rendelettel módosított 9/2008.(IX. 24.) önkormányzati rendelet 4. és 5. §-ai alapján költségelven hasznosított bérlakást biztosít arra az időre, amíg Mány község Önkormányzatánál alkalmazásban áll. A részére kijelölt lakás címe: 2065. Mány, Zrínyi u. 25/2.

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester11. Napirendi pont: Bejelentések

Pfendert Antal képviselő

Rossz házszámozások vannak a település utcáin, a postás és az idegenek sem találják meg, ha valakit keresnek. Rendezni kellene ezeket.

Ugron Zoltán Gábor polgármester

Hozzám is érkezett már ebben a témakörben kérdés. A probléma abból fakad, hogy mind a Deák utcában, mind a Dózsa utcában eredetileg csak az egyik oldalon voltak épületek, folyamatos számozással. A másik oldal beépülése során eleinte "visszafordulva" folytatták a számozást, de kerültek bele rosszul kiszámolt számok, melyek megzavarták a rendet. Még az előző jegyzőasszony idejében elindult egy folyamat, hogy a szabályok szerint páros és páratlan oldalra átszámozzák az utcákat, de ez megakadt. Felkérem a jegyzőnket, nézzen utána, hogy milyen keretek között lehet megoldást találni a problémára.

Szabó Zoltán alpolgármester

Az emlékeim szerint azért akadt el a folyamat, mert az új címek miatt az ott lakóknak és az oda bejelentett vállalkozásoknak, egyesületeknek minden papírját át kell íratni. Az ezekkel járó költségeket pedig az Önkormányzat kellene állja, ami összességében nagy költség lenne.

Bokodi Sándor képviselő

Az utcánkból érkezett hozzánk panasz, hogy egy ember az önkormányzattól kapott egy telket, amit beépített, a szomszédját tőle elválasztó kerítés helyett épített egy palánkot. Ezzel elzárta a szomszédja eddig ki-, és átlátását. A szomszédja egy idős hölgy, akit az odaköltözés óta folyamatosan zaklat valamivel. Most azzal, hogy a palánkhoz érnek a szomszéd növényei, és a termőföldje átfolyik az ő telkére. Azt akarja elérni, hogy a kerítés mellé ne tudjon a szomszédja ültetni, és még az ott álló ólat is bontsa le.

Ugron Zoltán Gábor polgármester

Tudok a problémáról, nálam is járt az illető és a közbenjárásomat kérte, hogy vegyem rá a szomszédját a bokrok visszavágására és a terepszint csökkentésére. Hogy elkerüljék a birtokvédelmi eljárást, meg is kértem az idős asszonyt, hogy a szükséges mértékben tegyen eleget a kérésnek, így megakadályozhatjuk az ügy elmérgesedését.

Szabó Zoltán alpolgármester

A Bánya által felajánlott utaknak -- vállalásomnak megfelelően -- utánanéztem. A helyszínen is kint jártam. Az egyik út a közös kúthoz vezet, a másik a bánya üzemeltetéséhez volt szükséges, meg sem találtam. Ezeket nem áll érdekünkben, hogy átvegyük. Olyan levelet kellene írni nekik, hogy a Bicske-Csadi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft.-nek adják át kúthoz vezető utat. A másik utat pedig nem akarjuk átvenni. A szőlőkig menő utat viszont át lehetne venni, az valóban használatban is van, a szőlősgazdák által. Ha átveszünk az útból, azt csak úgy tegyük meg, hogy előre kifizettetünk a Bányával legalább 10 évi karbantartási költséget.


 

Több bejelentés, hozzászólás nem volt.Ugron Zoltán Gábor polgármester megköszöni a képviselők, jelenlévők részvételét, majd a nyilvános ülést bezárja.

k.m.f.


 

/: Ugron Zoltán Gábor :/                                                   /: dr. Majoros Ildikó :/

       polgármester                                                                                                    jegyző

 

Mány község honlapját a jacsa.NET készítette. A szerkesztők névsorához kattintson ide!