e-Kormányzat: rendeletek, határozatok  ·  Honlaptérkép  ·  Levélküldés 2022. december 07. szerda, Ambrus napja 
A faluról
Önkormányzatunk
Polgármesteri Hivatal
Intézmények
Civil szervezetek
Egyházak
Hasznos információk
Hírarchívum
Vállalkozói oldal
Általános közzétételi lista
Közbeszerzés
 
 

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

Készült: Mány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 23-án megtartott nyilvános Képviselő-testületi ülésén.Jelen vannak: Ugron Zoltán Gábor polgármester

Szabó Zoltán alpolgármester

Bálint Istvánné képviselő

Bokodi Sándor képviselő

Csizmadia Tibor képviselő
Csörgei Csaba István képviselő

Sárközi Csaba képviselő

Pfendert Antal képviselő

Tanácskozási joggal:

dr. Majoros Ildikó jegyző


Igazoltan távol:

Fuchs János képviselő

dr. Török Péter képviselő


Meghívott: Horváth Gergely Planner-T KFT részéről

Hopka Rita tanácsadó

Az ülésen megjelent: 1 fő hallgatóság

Ugron Zoltán Gábor polgármester


Üdvözli a megjelent képviselőket, majd a nyilvános testületi ülést megnyitja.


A jelenléti ívből megállapítja, hogy a 10 fős Képviselő-testületből 8 fő képviselő megjelent. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes.


Ugron Zoltán Gábor polgármester a napirendi pontok módosítására tesz javaslatot:

A meghívóban szereplő 3./ napirend: Kalmár Zsuzsanna szolgálati lakás kérelme, csak név nélkül "szolgálati lakás kérelmek" legyen, mert további kérelemről is dönteni kell; kérem továbbá 15./ napirendi pontként felvenni: "Csatlakozás a Héra Alapítvány felhívásához". Ezen kívül Csabdi polgármesterének, Huszárovics Antalnak kérésére dr. Majoros Ildikó jegyző Csabdin történő helyettesítésének engedélyezése, 16./ napirendi pontként.


A 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 8 fő képviselő 8 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás nélkül a fenti javaslatot elfogadta, így a napirend az alábbi:


1./ Mányi helyi építési szabályzat

2./ Hársfadombi Általános Iskola SZMSZ módosítása

3./ Szolgálati lakás kérelmek

4./ Varga-Tours Kft-vel kötött vállalkozási szerződés

5./ Bursa Hungarica Ösztöndíjhoz csatlakozás

6./ Honvédelmi igazgatás feladatát ellátó társulás Társulási Megállapodásának
módosítása

7./ Szarvas István Mány, Mtelep 23. telekvásárlási kérelme

8./ FiberNet Kft kérelme

9./ Vagyonrendelet

10./ 2009 évi költségvetési beszámoló

11./ Családi esemény lebonyolításáról és szolgáltatási díjáról szóló rendelet

12./ Döntés a gyermekek alternatív napközbeni ellátásáról

13./ Mány Vajda J. u. 3, Petőfi u. 21, Zrínyi u. 25/1 és 25/2, Kossuth u. 9. szám alatti lakások piaci alapon történő bérbeadására történő kijelölés és a pályázati kiírások tartalmának jóváhagyása

14./ Csatlakozás a Héra Alapítvány felhívásához

15./ A két ülés között végzett munkáról beszámoló

16./ Dr. Majoros Ildikó jegyző Csabdin történő helyettesítésének engedélyezése

17./ Bejelentések


1. Napirendi pont: Mányi helyi építési szabályzat

Ugron Zoltán Gábor polgármester

A Tisztelt Képviselő-testület 43/2005. (VII.28.) ÖH sz. határozatával jóváhagyta Mány község településszerkezeti terveit.

Ezt követően az eljárással megbízott Planner-T Településtervezési Kereskedelmi és Szolgáltató KFT lefolytatta a hatóságokkal kapcsolatos és egyéb, a jóváhagyáshoz szükséges eljárásokat, amelynek eredményeként született meg a testületi előterjesztéshez CD formában csatolt rendelet tervezet.

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítésze a településszerkezeti tervet, szabályozási tervet és helyi építési szabályzatot véleményével látta el, amelyet a tervezői reagálással együtt csatolok az előterjesztéshez.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tervezetet áttanulmányozni és annak elfogadásáról dönteni szíveskedjék.

Javaslat:

Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Mány község helyi építési szabályzatáról szól /2009. (IX.23.) számú önkormányzati rendeletet.

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester

Ugron Zoltán Gábor polgármester


Köszönti a testületi ülésen a Planner-T Kft részéről megjelent Horváth Gergely mérnök urat.

A Képviselő-testületnek ha kérdése van a mérnök úrhoz, azt kérem tegyék meg.


Szabó Zoltán alpolgármester


Én csak azt szeretném kérdezni, hogy miért tartott az eljárás ilyen sokáig. Én úgy vélem, hogy a kezdeményezők részéről érdekmúlás jöhetett létre ez idő alatt.


Horváth Gergely meghívott válasza:

4 éve úgy készítjük a tervet, hogy egy fillért nem kaptunk érte, én saját kockázatomra ingyen is befejezem a munkát akkor is, ha a Debreczeni úr és a Zarándok úr nem fizeti ki a háromoldalú megállapodásban foglaltakat. A megállapodás értelmében a végén kerül kifizetésre.

Szabó Zoltán alpolgármester

Látom, hogy a szabályozási tervben kialakult egy mag terület, amelyre nem lehet építeni.


Horváth Gergely meghívott válasza:

Valóban így van, de most ki lett jelölve lakóterület és az üdülő övezetekben is lehet építeni, bár az nem lakóterület. Így nem lett jogsértés. Belterület ez is, csak nem lakóterület, hanem üdülőterület.


Bokodi Sándor képviselő

A tanyás ingatlan esetében úgy volt, hogy 15 méterrel a kerítéstől lehet építeni. Én kértem, hogy az épület a telekhatárra legyen tehető, mert a 15 méter egy holt terület lesz, és csak középről lehet belátni a teljes területet.


Horváth Gergely meghívott válasza:

Kérése alapján lett módosítva a terv, most 5 méterre lehet építeni a telekhatártól. Ennyit viszont az előírások miatt mindenképpen hagyni kell.


Szabó Zoltán alpolgármester

Szó volt arról, hogy a faluban egy új központi rész alakul ki, arról mit lehet tudni?


Horváth Gergely meghívott válasza:

Igen, valóban max. 7 m magas épületek építhetők majd ezen a részen, és a telkek 61 %-ban építhetők be.


Szabó Zoltán alpolgármester:

A tűzi víz biztosítása hogyan történhet?


Horváth Gergely meghívott válasza:

A hatóság által előírtaknak megfelelően kell kialakítani ehhez a tárolót.


Szerintem, most már megfelel a szabályzat a jogszabályi előírásoknak, de a szabályok állandóan változnak. A néhány hete kijött ki a legújabb módosítás, ezt is beépítettük a szabályzatba.


Szabó Zoltán alpolgármester

A gabonatárolóval mi a helyzet?


Horváth Gergely meghívott válasza:

Az új szabályzat szerint már lehet ilyen épületet építeni.


Ezután a Képviselő-testület az alábbiak szerint hozta meg döntését.


A 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 8 fő képviselő 7 igen, 1 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:


MÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

10/2009. (IX 23.) számú rendelete

Mány község új szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról

- A rendelet mellékelve a jegyzőkönyvhöz.

 • 2. Napirendi pont: A Hársfadombi Általános Iskola SZMSZ módosítása


Ugron Zoltán Gábor polgármester


Az oktatási és kulturális miniszter 32/2008. (XI.24.) OKM rendelete módosította a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendeletet.

A rendeletmódosítás következtében szükségessé vált a Hársfadombi Általános Iskola Szervezeti Működési Szabályzatának módosítása.

Hársfadombi Általános Iskola vezetője, Sáros Györgyné elkészítette a szabályzat módosítását, de annak életbe lépéséhez a Tisztelt Képviselő-testület jóváhagyása szükséges.

Előterjesztésemhez mellékelem a jelenleg hatályos Szervezeti Működési Szabályzatot módosító okiratot.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Szervezeti Működési Szabályzat módosítását elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat:

Mány község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a mányi Hársfadombi Általános Iskola (2065 Mány, Szent István u. 4.) Szervezeti Működési Szabályzatának - előterjesztéshez csatolt -- módosítását elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármesterUgron Zoltán Gábor polgármester

A Hársfadombi Általános Iskola Szervezeti Működési Szabályzatának módosítását az iskola Szülői Munkaközössége és a Diákönkormányzata is megtárgyalta és azt elfogadta.

A Képviselő-testület a fentieket megtárgyalta.

Ezután a 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 8 fő képviselő 8 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

71/2009. (IX. 23.) ÖH számú Határozat

Mány község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a mányi Hársfadombi Általános Iskola (2065 Mány, Szent István u. 4.) Szervezeti Működési Szabályzatának - előterjesztéshez csatolt -- módosítását elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester3. Napirendi pont: Szolgálati lakás kérelmekUgron Zoltán Gábor polgármester

Az óvodavezetői álláshelyre kiírt pályázat alapján Kalmár Zsuzsanna lett a Mesevár Óvoda új óvodavezetője. Az előterjesztéshez csatolt kérelme alapján is látható azonban, hogy jelenlegi lakcíme Budapesten van. Ahhoz, hogy munkakörét felesleges nehézségek nélkül el tudja látni, Mányra, vagy környékére kell költöznie. Mivel a pályázati felhívásban jeleztük, hogy a munkakörhöz esetleg szolgálati lakást is tudunk biztosítani, ennek igénybevétele iránt Kalmár Zsuzsanna kérelemmel élt.

Mány Község Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről szóló a 7/2009. (V. 27.), valamint a 9/2009. (VII.29.) számú önkormányzati rendelettel módosított 9/2008. (IX. 24.) önkormányzati rendelete szerint:

"4. § (1) A lakásokat:

a)      bérlőkijelölési és bérlő kiválasztási jog;

b)     pályázat;

c)      közérdekű célok megvalósítása érdekében;

d)     lakáscsere alapján lehet bérbe adni.

 

(2) Mány község területén nincs szociális alapon történő bérbeadással hasznosított lakás.

 (3)   A lakásbérlet költségelvű, vagy piaci alapú bérlet. A bérbeadás jogcímét a Pénzügyi Bizottság javaslatára a Képviselő-testület határozza meg.

 (4)   Költségelvű a lakásbérlet, ha a bérlet olyan bérlő elhelyezéséhez szükséges, aki megfelel az 5. § (4) bekezdésében foglaltaknak."

"5. §

(4) Költségelvű bérletre vonatkozó szerződési feltételeknek megfelelő bérleti jogviszonyt lehet létesíteni olyan személlyel (...)

c)    az Önkormányzat költségvetési szerve által foglalkoztatott közalkalmazott,

Mivel Kalmár Zsuzsanna Mány község Önkormányzata alkalmazásában álló közalkalmazott, munkaviszonyától kezdődően megfelel az 5. § c/ pontjába foglalt feltételnek.

A Tisztelt Képviselő-testületnek kell azonban döntenie arról, hogy részére mely lakás biztosítható költségelven (4. § (3) bek.). Kalmár Zsuzsanna a Mány, Kossuth L. u. 9/3. szám alatti lakást szeretné bérelni.

Az előterjesztéshez mellékelem a kérelmezővel, a fenti lakásra kötendő bérleti szerződés tervezetet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Mány, Kossuth L. u. 9/3. szám alatti lakás Kalmár Zsuzsanna részére történő bérbeadásáról dönteni szíveskedjék.


Határozati javaslat:

Mány község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Kalmár Zsuzsanna részére Mány Község Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről szóló a 7/2009. (V. 27.) számú rendelettel módosított 9/2008.(IX. 24.) önkormányzati rendelet 4. és 5. §-ai alapján költségelven hasznosított bérlakást biztosít arra az időre, amíg Mány község Önkormányzatánál alkalmazásban áll. A részére kijelölt lakás címe: 2065 Mány, Kossuth L. u. 9/3.

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester

Bálint Istvánné Pénzügyi Bizottság elnöke

A pénzügyi bizottság 2009 szeptember 21-i ülésén Kalmár Zsuzsanna szolgálati lakás kérelmét megtárgyalta, és az óvónő szolgálati lakás igényét támogatja. A mellékelt bérleti szerződés tervezetet jónak ítéli meg.

A pénzügyi bizottság 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

47/2009. sz. határozat

A bizottság az előterjesztett határozati javaslat elfogadását javasolja.A Képviselő-testület a fentieket megtárgyalta, és az alábbiakban hozta meg döntését:

A 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 8 fő képviselő 8 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:


72/2009. (IX. 23.) ÖH számú Határozat

Mány község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Kalmár Zsuzsanna részére Mány Község Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről szóló a 7/2009. (V. 27.) számú rendelettel módosított 9/2008.(IX. 24.) önkormányzati rendelet 4. és 5. §-ai alapján költségelven hasznosított bérlakást biztosít arra az időre, amíg Mány község Önkormányzatánál alkalmazásban áll, és a mellékelt bérleti szerződést elfogadja. A részére kijelölt lakás címe: 2065 Mány, Kossuth L. u. 9/3.

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármesterEzután a Képviselő-testület Kanzsalics Mária szolgálati lakás bérleti szerződését tárgyalja meg.

Ugron Zoltán Gábor polgármester

A Tisztelt Képviselő-testület a 67/2009. (VII. 29.) számú önkormányzati határozatával Kanzsalics Mária, a Mesevár Óvoda új német nemzetiségi óvónője részére szolgálati lakásként a Mány, Zrínyi u. 25/2 szám alatti önkormányzati tulajdonú lakást jelölte ki.

A határozat alapján elkészült a bérleti szerződés, amelynek alapján 2009. szeptember 1-től lenne bérlője a fenti lakásnak az óvónő.

A bérleti díjat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díjának megfelelően határoztuk meg, a komfort fokozatot és az alapterületet pedig a korábban -- hivatalos értékbecslő által készített -- felmérés alapján jelöltük meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez mellékelt bérleti szerződést jóváhagyni szíveskedjék.

Határozati javaslat:

Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztéshez csatolt, Kanzsalics Máriával a Mány, Zrínyi u. 25/2. szám alatti önkormányzati lakásra -- közszolgálati jogviszonyára tekintettel -- kötendő bérleti szerződést elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester

A Képviselő-testület a fentieket megtárgyalta.

A 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 8 fő képviselő 8 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:


73/2009. (IX. 23.) ÖH számú Határozat

Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztéshez csatolt, Kanzsalics Máriával a Mány, Zrínyi u. 25/2. szám alatti önkormányzati lakásra -- közszolgálati jogviszonyára tekintettel -- kötendő bérleti szerződést elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester4. Napirendi pont: Varga-Tours Kft-vel kötött vállalkozási szerződés

Ugron Zoltán Gábor polgármester

A Tisztelt Képviselő-testület 52/2009. (V.27.) ÖH számú határozatával felmondta a Varga-tours Kft-vel fennállt, a Háromrózsán lakó, a Herceghalmi Általános Iskolába járó gyermekek szállítására vonatkozó szerződést.

A nyár folyamán többször is tárgyaltam Herceghalom polgármesterével, hogy közösen szerződjünk a gyermekek szállítására. Sajnos ez irányú javaslatomtól Herceghalom vezetése elzárkózott. Így az iskolai szorgalmi időszak közeledtével ismét tárgyaltam a Varga-tours-al, amelynek eredményeképpen az előterjesztéshez csatolt vállalkozási szerződés született.

A korábbi szerződés és jelenlegi szerződés közötti lényeges különbség az, hogy míg a korábbi szerződés szerint a gyermek szállítása napi három alkalommal, reggel és délután két alkalommal történt, az új szerződés szerint csak kétszer, reggel és délután.

Ennek következtében a napi szállítási díj 8.000,- Ft + ÁFA-ról 6.000,- Ft + ÁFA-ra csökkent, amely havonta mintegy 60.000,- Ft megtakarítást eredményez Önkormányzatunk számára.

A gyermekek szállítása szeptember 1-én már elkezdődött. A délutáni egyszeri hazaszállítás tényét a szülők tudomásul vették.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az új szerződés, 2009. szeptember 1-i hatállyal történő megkötéséről dönteni szíveskedjék.

Határozati javaslat:

Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy hozzájárul az előterjesztéshez mellékelt, a Háromrózsán lakó, a Herceghalmi Általános Iskolába járó gyermekek szállítására vonatkozó, a Varga-tours Kft-vel kötendő vállalkozási szerződés megkötéséhez.

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármesterBálint Istvánné Pénzügyi Bizottság elnöke

A pénzügyi bizottság 2009 szeptember 21-i ülésén a Varga-Tours Kft-vel kötött vállalkozási szerződés tervezetet megtárgyalta, és úgy ítéli meg, hogy ezzel a szerződéssel a Háromrózsán lakó gyerekek iskolába szállítását takarékosabban lehet megoldani. A vállalkozóval kötendő szerződés tervezetet jónak ítéli..

A pénzügyi bizottság 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

48/2009. sz. határozat

A bizottság az előterjesztett határozati javaslat elfogadását javasolja.Ugron Zoltán Gábor polgármester

Felvettem a kapcsolatot a Herceghalmi kollégámmal ez ügyben, de sajnos a végeredmény az lett, hogy mivel megszűnt a szállításra korábban járó normatíva, elzárkóztak attól a javaslatomtól, hogy közösen kössünk szerződést a gyermekek szállítására.

Szabó Zoltán alpolgármester

Én tudom, hogy a felnőttektől pénzt kérnek, ha arra a buszra felszállnak, amit mi fizetünk. Miért nem mi kapjuk meg ezt a pénzt, illetve legyen ingyenes a felnőtteknek is a szállítás.

Továbbá a kistérségtől kaphatnánk-e valami hozzájárulást az iskolabusz fenntartásáért?

Hopka Rita pénzügyi tanácsadó válasza:

Megszűnt az a normatíva, amely a településen kívüli szállításhoz járt korábban. Szerintem a megoldás az lenne, ha adnánk minden Háromrózsai lakosnak egy értesítést, hogy nekik ingyenes a busz járat igénybevétele.

A Képviselő-testület a fentieket megtárgyalta.

A 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 8 fő képviselő 8 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:74/2009. (IX. 23.) ÖH számú Határozat

Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy hozzájárul az előterjesztéshez mellékelt, a Háromrózsán lakó, a Herceghalmi Általános Iskolába járó gyermekek szállítására vonatkozó, a Varga-tours Kft-vel kötendő vállalkozási szerződés megkötéséhez.

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester5. Napirendi pont: Bursa Hungarica Ösztöndíjhoz csatlakozás

Ugron Zoltán Gábor polgármester

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj olyan pénzbeli szociális juttatás, amely a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer adott évi fordulójához csatlakozott települési és megyei önkormányzatok által a hallgatónak adományozott szociális ösztöndíjból és az önkormányzati ösztöndíj alapján a hallgató felsőoktatási intézményében a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet alapján megállapított szociális ösztöndíjból áll.

Intézményi ösztöndíjrészben részesülhetnek azok a hallgatók, akiket az állandó lakóhelyük szerinti települési önkormányzat az Ösztöndíjrendszer keretében támogatásban részesített, továbbá teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.


A települési, illetve a megyei önkormányzat évente csatlakozhat az Ösztöndíjrendszerhez. A csatlakozás eljárási rendjét az oktatási és kulturális miniszter évente a tárca hivatalos lapjában teszi közzé.

Az ösztöndíjrendszerhez való csatlakozást 2009. szeptember 30-ig kell a települési önkormányzatnak bejelentenie az Oktatási Minisztériumhoz.

Az ösztöndíjrendszerhez ezt megelőzően már több éven keresztül csatlakozott Önkormányzatunk.

Az ösztöndíjrendszeren belül jelenleg öt mányi diák részesül ösztöndíjban.


Határozati javaslat:

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2010. évi fordulójához csatlakozni kíván.

Határidő: 2009. szeptember 29.

Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármesterA Képviselő-testület a fentieket megtárgyalta.A 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 8 fő képviselő 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:

75/2009. (IX. 23.) ÖH számú Határozat

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2010. évi fordulójához csatlakozni kíván.

Határidő: 2009. szeptember 29.

Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester6. Napirendi pont: Honvédelmi igazgatás feladatát ellátó társulás Társulási
Megállapodásának módosítása

Ugron Zoltán Gábor polgármester

A 2002. február 28-án kelt Társulási Megállapodás alapján az egyes honvédelmi igazgatási feladatokat Mór és Bicske kistérség településein Mór Város Önkormányzata látja el. A honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény és a végrehajtására kiadott 178/1993. (XII.27.) Korm. rendelet (Vht.), valamint a honvédelemről és a Magyar Honvédségről" szóló 2004. évi CV. törvény, továbbá végrehajtása tárgyában kiadott 71/2006.(IV.3.) Korm. rendelet változásai miatt szükségessé vált a Társulási Megállapodás módosítása, illetve kiegészítése.

Mór Város Önkormányzata felkérte Pintérné Dr. Szekercés Anna ügyvédnőt a Társulás Megállapodás felülvizsgálatára, akinek szakmai véleménye alapján az alábbi határozati javaslatban szereplő módosításokat kell a Társulási Megállapodásban elvégezni.


A Társulási Megállapodás azonban csak akkor módosítható a Polgármester aláírásával, ha a Képviselő-testület a módosítást határozatban elfogadja, és az aláírásra felhatalmazást ad.


Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot jóváhagyni szíveskedjék.

Határozati javaslat:

Mány község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a "helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről" szóló 1997. évi CXXXV. tv. 4. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Móron, 2002. február 28-án kelt "egyes honvédelmi igazgatási feladatok" ellátására vonatkozó Társulási Megállapodást az alábbiak szerint módosítja, mely az I. számú módosítás:

 1.      A társulási megállapodás bevezetőjében a bicskei kistérség tagi önkormányzatai felsorolása kiegészül "Kajászó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2472 Kajászó, Rákóczi út 71." megnevezéssel.

 2.      A társulási megállapodás 2. pontja "--a honvédelemről szóló1993. évi CX. törvény (Htv.) 19. §-ában és a végrehajtására kiadott 178/1993./XII.27./ Korm. rendelet (Vht.) 18-19. §-aiban-“ mondatrésze hatályát veszti, helyébe a “--a "honvédelemről és a Magyar Honvédségről" szóló 2004. évi CV. törvény -- Hvt. -- 59. §-ában és a rendelkezései végrehajtására kiadott 71/2006.(IV.3.) Korm. rendelet (Vht.) 12. §, 29. §, 33. § és 34. §-aiban --“ mondatrész lép.

 3.      A társulási megállapodás 3. pontja első bekezdése "működési" mondatrésze hatályát veszti, helyébe a "közigazgatási" mondatrész lép, míg a) pontja 3.1. pont számozást nyer, mely 3.1. pont első három francia bekezdése 3.1.1.-3.1.3. pontozást nyer, a negyedik francia bekezdése hatályát veszti, továbbá az ötödik francia bekezdés 3.1.7. számozást, a hatodik, hetedik nyolcadik és kilencedik francia bekezdés pedig 3.1.14.-3.1.17. számozást nyernek.

          Az új számozás szerinti 3.1. pont első mondata a "Közreműködik a honvédelmi" mondatrészt követően kiegészül a "helyi" szóval, míg a "helyi teendők" mondatrésze hatályát veszti helyébe a "polgármesteri és jegyzői feladatok" mondatrész lép.

4.      A 3.1.1. pont a "kötelezettséggel összefüggő" mondatrészt követően kiegészül a "hatósági, illetőleg más" mondatrésszel.

         5.      A 3.1.2. pont "hadkiegészítéssel" mondatrésze hatályát veszti, helyébe a "Honvédség hadkiegészítésével" mondatrész lép.

 6.      A 3.1.3. pontot követően kiegészül az alábbi 3.1.4. -- 3.1.6. pontokkal, míg a 3.1.7. pontot követően az alábbi 3.1.8.-3.1.13. pontokkal, továbbá a 3.1.14. pont kiegészül a "kártalanítás megállapításával" mondatrésszel:

 "3.1.4.  a rendkívüli intézkedésekből eredő feladatok végrehajtásának irányításában;

 3.1.5.    mind a béke, mind megelőző védelmi helyzet és rendkívüli állapot idején a polgármester hatáskörébe utalt polgári védelmi feladatok ellátásában;

 3.1.6.    a helyi polgármester rendelkezése szerinti intézkedési terv kidolgozásában, a honvédelmi feladatok ellátására alkalmas szervezeti és működési rend kialakításában;

 3.1.8.    a gazdaságfelkészítés és mozgósítás helyi feladatainak szervezésében és ellátásában;

 

3.1.9.    a NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban álló nemzeti intézkedések körében a helyi honvédelmi szerv részére meghatározott intézkedések, rendszabályok végrehajtásában, az elrendelő eredményről szóló tájékoztatásában;

 3.1.10.  a honvédelmi feladatok teljesítésére munkacsoportok létrehozásában;

 3.1.11.  a helyi honvédelmi szerv részére meghatározott eredményfigyelő- és jelzőrendszer (monitoring) elemeinek működtetésében;

 3.1.12.  a meghagyással kapcsolatos feladatok szakmai előkészítésében;

 3.1.13.  a honvédelmi feladatok végrehajtása rendszeres gyakoroltatásában;"

 7.      A 3.1.17. pont az " és végrehajtásában" mondatrészt követően kiegészül az "és feltételeinek biztosításában" mondatrésszel.

 8.      A 3. pont b) pontja 3.2. pont számozást nyer, melyet követően kiegészül az alábbi 3.3. ponttal:

 "3.3. Közreműködik továbbá mindazon hatályos jogszabályi rendelkezésben meghatározott honvédelmi helyi-igazgatási feladat szakmai előkészítésében és ellátásában, melyeket a jogszabályi rendelkezések a polgármester, illetőleg a jegyző részére állapítanak meg, utalnak hatáskörébe, kivéve a jegyző építésügyi hatósági honvédelmi feladatait, melyek ellátásában való közreműködésre jelen Megállapodás hatálya nem terjed ki."

 9.      A Megállapodás 4. pontja "átvállalt" szava helyébe a "megbízásával ellátott" mondatrész lép.

 10.    A Megállapodás 5. pontja "Az átvett" mondatrésze hatályát veszti, helyébe "A 3. pontban részletezett" mondatrész lép, míg utolsó sorában az "átvállalt" szó hatályát veszti. 

 11.    A Megállapodás 7. pontja a "jelentkező honvédelmi" mondatrészt követően kiegészül a "helyi" szóval.

 12.    A Megállapodás 8. pontjában a feladatellátás a móri körzet vonatkozásában kiegészül a "szerdai" nappal, egyidejűleg a bicskei körzet vonatkozásában a "szerdai" nap hatályát veszti.

 A 8. pont utolsó bekezdése kiegészül "a polgármesteri hivatal ügyrendje által megállapított ügyfélfogadási rend szerint." mondatrésszel.

 13.    A Megállapodás 9. pontja kiegészül az "és igény" mondatrésszel, valamint a "negyedévente" helyébe a "félévente" szövegrész lép.

 14.    A Megállapodás 11. pontja kiegészül az alábbi második bekezdéssel:

 "Amennyiben a megbízó önkormányzat az Őt terhelő költséget egészben, avagy részben nem fizeti meg, s a megbízott önkormányzat polgármestere írásbeli előzetes felszólítása ellenére 8 naptári napra vonatkozó fizetési póthatáridőre sem tesz eleget a kötelezettségének -- úgy vele szemben azonnali beszedési megbízás nyújtható be, melynek valamennyi költségét az adós önkormányzat viseli."

 15.    A Megállapodás kiegészül az alábbi 15. ponttal, mellyel egyidejűleg a 15.-16. pontok számozása 16.-17. pont számozásra módosul.:

 

"15.   A társult Önkormányzatok polgármesteri évente egy alkalommal beszámolnak a Képviselő-testületeiknek a Társulás tevékenységéről, a társulási cél megvalósulásáról."

  16.    A Megállapodás kiegészül az alábbi 18. ponttal:

"18.   A Társulási Megállapodás I. számú módosítása a módosítást utolsóként jóváhagyó Képviselő-testületi határozat meghozatala napján lép hatályba azzal, hogy a Társulás tagjai megállapítják, hogy a 2. pontban meghatározott jogszabályi rendelkezések hatályba lépése időpontjából már az abban meghatározott és 3. pontban részletezett feladatokat a megbízott teljesíti, s Kajászó Község Önkormányzata a bicskei kistérségbe tartozása óta a Társulás tagja."II.

 

A Képviselő-testület a Társulási Megállapodást az I. pontban részletezett módosítással az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerint egységes szerkezetbe foglalja, s felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt annak aláírására.

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  a Képviselő-testületi jóváhagyásokat követő 8 nap

 Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármesterBálint Istvánné Pénzügyi Bizottság Elnöke

A bizottság ez előterjesztést megtárgyalta. A kormány rendelet változása miatt szükségessé váló módosítások elvégzését indokoltnak tartja.

A pénzügyi bizottság 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

49/2009. sz. határozat

A Pénzügyi Bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja.A Képviselő-testület a fentieket megtárgyalta és az alábbiak szerint hozta meg döntését:

A 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 8 fő képviselő 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:76/2009. (IX. 23.) ÖH számú Határozat

Mány község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a "helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről" szóló 1997. évi CXXXV. tv. 4. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Móron, 2002. február 28-án kelt "egyes honvédelmi igazgatási feladatok" ellátására vonatkozó Társulási Megállapodást az alábbiak szerint módosítja, mely az I. számú módosítás:

 1.      A társulási megállapodás bevezetőjében a bicskei kistérség tagi önkormányzatai felsorolása kiegészül "Kajászó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2472 Kajászó, Rákóczi út 71." megnevezéssel.

 2.      A társulási megállapodás 2. pontja "--a honvédelemről szóló1993. évi CX. törvény (Htv.) 19. §-ában és a végrehajtására kiadott 178/1993./XII.27./ Korm. rendelet (Vht.) 18-19. §-aiban-“ mondatrésze hatályát veszti, helyébe a “--a "honvédelemről és a Magyar Honvédségről" szóló 2004. évi CV. törvény -- Hvt. -- 59. §-ában és a rendelkezései végrehajtására kiadott 71/2006.(IV.3.) Korm. rendelet (Vht.) 12. §, 29. §, 33. § és 34. §-aiban --“ mondatrész lép.

 3.      A társulási megállapodás 3. pontja első bekezdése "működési" mondatrésze hatályát veszti, helyébe a "közigazgatási" mondatrész lép, míg a) pontja 3.1. pont számozást nyer, mely 3.1. pont első három francia bekezdése 3.1.1.-3.1.3. pontozást nyer, a negyedik francia bekezdése hatályát veszti, továbbá az ötödik francia bekezdés 3.1.7. számozást, a hatodik, hetedik nyolcadik és kilencedik francia bekezdés pedig 3.1.14.-3.1.17. számozást nyernek.

          Az új számozás szerinti 3.1. pont első mondata a "Közreműködik a honvédelmi" mondatrészt követően kiegészül a "helyi" szóval, míg a "helyi teendők" mondatrésze hatályát veszti helyébe a "polgármesteri és jegyzői feladatok" mondatrész lép.

4.      A 3.1.1. pont a "kötelezettséggel összefüggő" mondatrészt követően kiegészül a "hatósági, illetőleg más" mondatrésszel.

         5.      A 3.1.2. pont "hadkiegészítéssel" mondatrésze hatályát veszti, helyébe a "Honvédség hadkiegészítésével" mondatrész lép.

 6.      A 3.1.3. pontot követően kiegészül az alábbi 3.1.4. -- 3.1.6. pontokkal, míg a 3.1.7. pontot követően az alábbi 3.1.8.-3.1.13. pontokkal, továbbá a 3.1.14. pont kiegészül a "kártalanítás megállapításával" mondatrésszel:

 "3.1.4.  a rendkívüli intézkedésekből eredő feladatok végrehajtásának irányításában;

 3.1.5.    mind a béke, mind megelőző védelmi helyzet és rendkívüli állapot idején a polgármester hatáskörébe utalt polgári védelmi feladatok ellátásában;

 3.1.6.    a helyi polgármester rendelkezése szerinti intézkedési terv kidolgozásában, a honvédelmi feladatok ellátására alkalmas szervezeti és működési rend kialakításában;

 3.1.8.    a gazdaságfelkészítés és mozgósítás helyi feladatainak szervezésében és ellátásában;

 

3.1.9.    a NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban álló nemzeti intézkedések körében a helyi honvédelmi szerv részére meghatározott intézkedések, rendszabályok végrehajtásában, az elrendelő eredményről szóló tájékoztatásában;

 3.1.10.  a honvédelmi feladatok teljesítésére munkacsoportok létrehozásában;

 3.1.11.  a helyi honvédelmi szerv részére meghatározott eredményfigyelő- és jelzőrendszer (monitoring) elemeinek működtetésében;

 3.1.12.  a meghagyással kapcsolatos feladatok szakmai előkészítésében;

 3.1.13.  a honvédelmi feladatok végrehajtása rendszeres gyakoroltatásában;"

 7.      A 3.1.17. pont az " és végrehajtásában" mondatrészt követően kiegészül az "és feltételeinek biztosításában" mondatrésszel.

 8.      A 3. pont b) pontja 3.2. pont számozást nyer, melyet követően kiegészül az alábbi 3.3. ponttal:

 "3.3. Közreműködik továbbá mindazon hatályos jogszabályi rendelkezésben meghatározott honvédelmi helyi-igazgatási feladat szakmai előkészítésében és ellátásában, melyeket a jogszabályi rendelkezések a polgármester, illetőleg a jegyző részére állapítanak meg, utalnak hatáskörébe, kivéve a jegyző építésügyi hatósági honvédelmi feladatait, melyek ellátásában való közreműködésre jelen Megállapodás hatálya nem terjed ki."

 9.      A Megállapodás 4. pontja "átvállalt" szava helyébe a "megbízásával ellátott" mondatrész lép.

 10.    A Megállapodás 5. pontja "Az átvett" mondatrésze hatályát veszti, helyébe "A 3. pontban részletezett" mondatrész lép, míg utolsó sorában az "átvállalt" szó hatályát veszti. 

 11.    A Megállapodás 7. pontja a "jelentkező honvédelmi" mondatrészt követően kiegészül a "helyi" szóval.

 12.    A Megállapodás 8. pontjában a feladatellátás a móri körzet vonatkozásában kiegészül a "szerdai" nappal, egyidejűleg a bicskei körzet vonatkozásában a "szerdai" nap hatályát veszti.

 A 8. pont utolsó bekezdése kiegészül "a polgármesteri hivatal ügyrendje által megállapított ügyfélfogadási rend szerint." mondatrésszel.

 13.    A Megállapodás 9. pontja kiegészül az "és igény" mondatrésszel, valamint a "negyedévente" helyébe a "félévente" szövegrész lép.

 14.    A Megállapodás 11. pontja kiegészül az alábbi második bekezdéssel:

 "Amennyiben a megbízó önkormányzat az Őt terhelő költséget egészben, avagy részben nem fizeti meg, s a megbízott önkormányzat polgármestere írásbeli előzetes felszólítása ellenére 8 naptári napra vonatkozó fizetési póthatáridőre sem tesz eleget a kötelezettségének -- úgy vele szemben azonnali beszedési megbízás nyújtható be, melynek valamennyi költségét az adós önkormányzat viseli."

 15.    A Megállapodás kiegészül az alábbi 15. ponttal, mellyel egyidejűleg a 15.-16. pontok számozása 16.-17. pont számozásra módosul.:

 

"15.   A társult Önkormányzatok polgármesteri évente egy alkalommal beszámolnak a Képviselő-testületeiknek a Társulás tevékenységéről, a társulási cél megvalósulásáról."

  16.    A Megállapodás kiegészül az alábbi 18. ponttal:

"18.   A Társulási Megállapodás I. számú módosítása a módosítást utolsóként jóváhagyó Képviselő-testületi határozat meghozatala napján lép hatályba azzal, hogy a Társulás tagjai megállapítják, hogy a 2. pontban meghatározott jogszabályi rendelkezések hatályba lépése időpontjából már az abban meghatározott és 3. pontban részletezett feladatokat a megbízott teljesíti, s Kajászó Község Önkormányzata a bicskei kistérségbe tartozása óta a Társulás tagja."II.

 

A Képviselő-testület a Társulási Megállapodást az I. pontban részletezett módosítással az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerint egységes szerkezetbe foglalja, s felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt annak aláírására.

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  a Képviselő-testületi jóváhagyásokat követő 8 nap

 Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester7. Napirendi pont: Szarvas István Mány, Mátyástelep 23. telekvásárlási kérelme

Ugron Zoltán Gábor polgármester

Szarvas István Mány, Mátyás telep 23. szám alatti lakos azzal a kéréssel fordult Önkormányzatunkhoz, hogy a Mány, Mátyás telep 492. hrsz.-ú ingatlan megvásárlásához járuljon hozzá a Képviselő-testület.

Kérését azzal indokolta, hogy a telek a lakóháza mellett található, és régen a szülei használatában állt. Mostanra a bátyjával -- akivel egy házban lakik - megromlott a viszonya, és szeretne erre az ingatlanra egy önálló kis házat építeni.

Az ingatlan a Mány, Mátyás telep 22. és 23. szám alatti ingatlanok között található, közútról megközelíthető. Közművekkel (víz, villany, gáz, csatorna) ellátható. A telek területe 307 m2, művelési ág besorolása: kert, fekvése: belterület, utcafronti szélessége 11 m.

A telket a szabályozási terv az FLM -- jelű falusias lakóövezetbe sorolja, amely szerint a beépíthető lakótelek szélessége legalább 10 m, területe legalább 300 m2, beépíthetőségének mértéke 35 %.

A helyszínrajzot az előterjesztéshez csatolom.

Az önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 6/2000. (IV.28.) számú önkormányzati rendelettel módosított 13/1993. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 3. számú szerint a 492. hrsz. ingatlan Mány község Önkormányzata tulajdonában van, és forgalomképes vagyon.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az ingatlan eladásáról dönteni szíveskedjék.Határozati javaslat:

Mány község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mány, 492. hrsz.-ú ingatlant elidegenítésre kijelöli, és megbízza Polgármestert az ingatlan ingatlan-értékbecslő általi felértékeltetésére. Az ingatlan -- kérelmező részére történő -- eladásáról az értékbecslés ismeretében dönt.

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármesterBálint Istvánné Pénzügyi Bizottság Elnöke

A bizottság Szarvas István telekvásárlási igényét megtárgyalta. Úgy ítéli meg, a telek nagysága, beépíthetősége megfelel az építési szabványnak.

A pénzügyi bizottság 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:

50/2009. sz. határozat

A Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.A Képviselő-testület a fentieket megtárgyalta.A 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 8 fő képviselő 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:

77/2009. (IX. 23.) ÖH számú Határozat

Mány község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mány, 492. hrsz.-ú ingatlant elidegenítésre kijelöli, és megbízza Polgármestert az ingatlan ingatlan-értékbecslő általi felértékeltetésére. Az ingatlan -- kérelmező részére történő -- eladásáról az értékbecslés ismeretében dönt.

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester8. Napirendi pont: FiberNet Kft kérelmeUgron Zoltán Gábor polgármester

A Fibernet Kommunikációs Zrt. területi igazgatója, Balga Gábor azzal a kéréssel keresett meg, hogy járuljak hozzá, egy db antenna elhelyezéséhez a Hársfadombi Általános Iskola kéményén.

A kérelem nyomán megvizsgáltam az elhelyezés lehetőségét, és megállapítottam, hogy kéményen -- az Önkormányzattal szerződéses viszonyban álló -- Jacsanet Kft.-vel már már van szerződésünk, és antennái ott már elhelyezésre is kerültek.

Előzetes tájékozódás céljából megkerestem a Jacsanet Kft.-t, akinek képviselője úgy nyilatkozott, hogy a közel azonos frekvenciasávban működő antenna elhelyezése előnytelenül befolyásolná az általa nyújtott szolgáltatás minőségét.

Mivel korábbi szerződéssel Önkormányzatunk már bérbe adta a Hársfadombi Általános Iskola kéményén az antenna elhelyezés jogát, és a jelenlegi bérlő szolgáltatását zavarná az újabb antenna elhelyezése, nem javaslom a Fibernet Zrt. kérelméhez történő hozzájárulást.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kérelemről dönteni szíveskedjék.

Határozati javaslat:

Mány község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy nem járul hozzá ahhoz, hogy a mányi Hársfadombi Általános Iskola kéményén a Fibernet Kommunikációs Zrt.. (1223 Budapest, Komáromi u. 23.) antennát helyezzen el.

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármesterBálint Istvánné Pénzügyi Bizottság elnöke

A pénzügyi bizottság az előterjesztést részletesen megtárgyalta és 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:

51/2009. sz. határozat

A Pénzügyi Bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja.A Képviselő-testület a fentieket megtárgyalta.A 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 8 fő képviselő 7 igen, 0 nem és 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:

78/2009. (IX. 23.) ÖH számú Határozat

Mány község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy nem járul hozzá ahhoz, hogy a mányi Hársfadombi Általános Iskola kéményén a Fibernet Kommunikációs Zrt.. ( 1223 Budapest, Komáromi u. 23.) antennát helyezzen el.

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester9. napirendi pont: Vagyonrendelet

Ugron Zoltán Gábor polgármester

Az önkormányzati vagyon, illetve a vagyongazdálkodás fő szabályait "a helyi önkormányzatokról" szóló 1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 78.§ - 80/B. §-ai illetve "az államháztartásról" szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (Áht.) 104.§ - 108. §-ai tartalmazzák, amely jogszabályok módosításával, kiegészítésével szükségessé válik az önkormányzatok által korábban hozott vagyoni tárgyú rendeletek módosítása. Emiatt Mány Község Önkormányzatának vagyonrendeletét is felül kell vizsgálni.

A hivatkozott jogszabályi rendelkezések csak az alapvető keretekről rendelkeznek, melyet az önkormányzatnak rendeleti szabályozással kell megtöltenie tartalommal.

A vagyonrendelet felülvizsgálatánál az alábbi, a Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal által kiadott szempontokra voltunk figyelemmel:

1. Az Áht. 108. § (1) bekezdése szerint:

-          vagyont értékesíteni;

-          a vagyon feletti vagyonkezelés jogát,

-          a vagyon használatát, illetve

-          a hasznosítás jogát átengedni

csak nyilvános (indokolt esetben zártkörű) versenyeztetés útján, a legjobb ajánlatot tevő részére lehet.

A tv. felsorolja azokat a jogügyleteket is, amelyekre az ismertetett rendelkezés nem vonatkozik: pl. a bérbeadás, használatba adás, ingatlancsere, vagyonkezelés egyes esetei.

 

2. A versenyeztetés értékhatáráról az adott évre vonatkozó költségvetésről szóló törvény rendelkezik. 2009. évben -- a költségvetési törvény 9.§ (1) bekezdése szerint -- akkor kötelező versenytárgyalás alkalmazása, ha az érintett vagyontárgy forgalmi értéke a 25 millió forintot meghaladja. Önkormányzati rendelet ennél alacsonyabb összeget is meghatározhat.

3. A versenytárgyalás eljárási szabályairól jogszabályi rendelkezés nincs. Célszerű, ha az eljárási szabályokat a Képviselő-testület a vagyonrendeletében állapítja meg.

4. A vagyonrendeletben van lehetőség annak szabályozására is, hogy melyek azok az esetek, amikor lehetőség van zártkörű versenyeztetésre, illetve ilyenkor célszerű az eljárási szabályok megállapítása is. A rendelet tervezet nem tartalmazza a zártkörű versenyeztetés szabályait, mert a nyilvánosság megtartása esetén nem érheti az önkormányzatot olyan vád, hogy a vevőkkel összejátszanak.

Ha a versenyeztetés, versenytárgyalás eljárási szabályait az önkormányzat rendelete nem tartalmazná, esetenként, a meghatározott értékhatárt meghaladó vagyontárgy értékesítéséről, hasznosításáról szóló döntés során, egyenként kellene az eljárási szabályokat is megállapítani és közzétenni.

 

5. Az Államigazgatási Hivatal szerint az eljárási szabályok javasolt tartalmi elemei:

-          a pályázati eljárás egy vagy többfordulós,

-          ha többfordulós, a második fordulóban való részvétel feltételei,

-          a pályázati kiírás kötelező tartalmi elemei,

-          a nyilvános pályázatot milyen körben kell közzétenni, pl:

=        országos és/vagy megyei lapban,

=        honlapon (ez önmagában nem elég, nem felel meg a nyilvánosság követelményének),

=        ingatlanközvetítők útján is.

-          a pályázati kiíráson túli részletes tájékoztató tartalmi elemei,

-          pályázati biztosíték kikötésének esetei, eljárási szabályok,

-          az ajánlatok benyújtásának formai, tartalmi előírásai (pl. példányszám, a benyújtás módja, aláírások),

-          az ajánlatok felbontása,

-          az ajánlatok elbírálása szabályai,

-          esetleges összeférhetetlenségi,

-          titokvédelmi szabályok

6. Az Áht. hivatkozott §-a a versenyeztetésen túl további kötelező elemet is tartalmaz, kimondja, hogy a vagyont értékesíteni, hasznosítani csak a legjobb ajánlatot tevő részére lehet.

7. A vagyonrendeletek felülvizsgálata során figyelembe kell venni az Áht. 108.§ (3) bekezdésében foglaltakat, mely szerint az önkormányzati tulajdonban álló vagyon nem pénzbeli hozzájárulásként (apportként) gazdasági társaság, egyesület részére történő szolgáltatásakor csak könyvvizsgáló (nem forgalmi értékbecslő) által megállapított értékben vehető figyelembe.

8. Célszerű továbbá szabályozni -- ahol erre vonatkozóan nincs rendelkezés -- az önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog ingyenes átruházása, követelésről lemondás módját, eseteit. Szabályozás hiányában ingyenes átruházásra, követelésről lemondásra lehetőség nincs.

9. Az önkormányzati vagyon (földterület- és épületértékesítés, összefoglalóan: ingatlan) értékesítése során figyelemmel kell lenni az Európai Unió Bizottságának az állami támogatás elemeiről szóló közleményére.

A Bizottság közleményében általános iránymutatást fogalmazott meg az állami támogatás tilalma elvének betartása érdekében. (Az unióban az önkormányzati támogatás is állami támogatásnak minősül.) Az iránymutatás a köztulajdonban lévő, azaz az önkormányzatok esetében az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok értékesítésére vonatkozik. Nem vonatkozik az ingatlan tulajdonjogának megszerzésére, bérbeadására, bérletre, a magánlakások korszerűsítése támogatására, a lakáshoz jutás elősegítésére.

Az iránymutatás két egyszerű eljárást ismertet, amely lehetővé teszi az állami támogatás automatikus kizárását.

A közlemény mind a pályázati eljárás útján, mind a pályázati eljárás nélküli értékesítés esetére tartalmaz iránymutatást, azzal a kikötéssel, hogy az mindkét esetben feltételhez nem kötött.

Pályázati eljárás útján történő értékesítés:

Fogalmilag kizárt, következésképpen nem tartalmaz a vételár állami támogatást, ha az értékesítés

-          megfelelően közzétett,

-          nyílt,

-          feltételhez nem kötött

pályázati eljárás útján történik.

Megfelelően közzétett és nyílt a pályázat, ha ésszerűen hosszú időn (kettő vagy több hónapon) át ismételten meghirdetik országos sajtóban, vagy más megfelelő kiadványokban, valamint ingatlan-ügynökségeken keresztül.

Feltételhez nem kötött a pályázat, ha az ingatlant bármely vevő szabadon megszerezheti és saját céljaira használhatja.

Nem minősül feltételhez kötésnek, ha a pályázati kiírás

-          a közrend megsértésének megelőzése érdekében,

-          környezetvédelmi okokból,

-          a spekulációs célú ajánlat elkerülése érdekében

tartalmaz feltételeket.

10. Ugyancsak nem minősülnek feltételhez kötésnek a hatályos település-szerkezeti terv illetve a helyi építési szabályzat előírásai.

11. A környezetvédelmi és közegészségügyi okokból, közérdekből előírt kötelezettségek akkor nem minősülnek feltételhez kötésnek, ha azokat valamennyi potenciális vevő köteles és képes betartani.

12. Pályázati eljárás nélküli értékesítés esetén független, értékbecslésre jogosult szakértő véleményét kell beszerezni. A szakértői véleményben meghatározott árat minimális vételárnak kell tekinteni.

Ha az állapítható meg, hogy az értékbecslő által megállapított áron az ingatlan nem értékesíthető, akkor a vételár maximum 5 %-kal csökkentett értéken értékesíthető.

Ha további ésszerű idő elteltével nyilvánvaló, hogy az ingatlan ezen az áron sem értékesíthető, akkor a szerzett tapasztalatok valamint a beérkezett ajánlatokat is figyelembe vevő új értékbecslést kell készíttetni.

Ha az ingatlant az önkormányzat az értékesítést megelőző három éven belül vásárolta, akkor az értékesítési ár a vásárlási árnál alacsonyabb csak abban az esetben lehet, ha független értékbecslő az adott piacon konkrétan általános visszaesést állapít meg.

13. Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatban az Államigazgatási Hivatal felhívja a figyelmet az Ötv. 79.§ (2) bekezdésére. Az Ötv. az önkormányzat törzsvagyonának két csoportját különbözteti meg: forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak.

Forgalomképtelen vagyontárgyként nevesíti az Ötv. a helyi közutakat és műtárgyaikat, a tereket, parkokat.

Az Ötv. által nevesített vagyontárgyak forgalomképtelensége azt jelenti, hogy azokat sem elidegeníteni, sem elcserélni nem lehet.

Az ésszerű vagyongazdálkodás követelményei, a fejlesztési, településrendezési igények minden önkormányzat esetében felvethetik az önkormányzati vagyon összetétele megváltoztatásának szükségességét. Nem kifogásolható ezért, ha a Képviselő-testület hatósági eljárásokat indít annak érdekében, hogy a tényleges funkciójuknál és szerkezetüknél fogva nem önkormányzati feladat- és hatáskör ellátását vagy közhatalom gyakorlását szolgáló, tehát a törzsvagyoni körbe nem illő vagyontárgyak a forgalomképtelen vagyoni körből kikerüljenek. Az ügyben hatáskörrel rendelkező közigazgatási hatóságok, a hatályos helyi építési szabályzat és a jogszabályok alapján döntenek a kérelem engedélyezéséről, vagy megtagadásáról. Az Állami Számvevőszék helyi önkormányzatoknál végzett átfogó ellenőrzéseinek jegyzőkönyveiből kitűnik, hogy minden Képviselő-testülettől megköveteli, hogy a vagyontárgyak átminősítésének rendjét rendeletben szabályozzák. Ezért a törzsvagyon körébe tartozó vagyontárgyak átminősítésére irányuló hatósági eljárások kezdeményezésével kapcsolatos szabályokat ugyancsak a vagyonrendeletben kell szabályozni.

Azok a vagyontárgyak, amelyeket az önkormányzat minősített forgalomképtelenné, rendeletmódosítással forgalomképessé nyilváníthatók, és ezt követően értékesíthetőek.

Mivel a fenti változások olyan mértékűek, hogy szinte a teljes vagyonrendeletet érintik, véleményem szerint az önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 6/2000. (IV.28.) számú önkormányzati rendelettel módosított 13/1993. (XII.20.) számú önkormányzati rendeletet célszerű teljes egészében hatályon kívül helyezni, és új vagyonrendeletet alkotni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében, mellékelt vagyonrendelet tervezetet megtárgyalni és elfogadásáról dönteni szíveskedjék.

Javaslat:

Mány község Önkormányzata az önkormányzat tulajdonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2000. (IV.28.) számú önkormányzati rendelettel módosított 13/1993. (XII.20.) számú önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyezi, és megalkotja az önkormányzat tulajdonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló /2009. (IX.23.) számú önkormányzati rendeletét. 

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán GáborBálint Istvánné Pénzügyi Bizottság elnöke

A Bizottság megállapította, hogy az új vagyonrendelet nagy gondossággal elkészített munka. A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal által kiadott szempontoknak megfelelően készült.

Néhány észrevétel:

 • A 3 §-hoz mellékletet kérünk csatolni, amely tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy konkrétan mely vagyontárgyak, ingó és ingatlanok tartoznak a törzsvagyon, a forgalomképtelen, ill. korlátozottan forgalomképes vagyon körébe.

 • 15 § (1) bekezdésének kiegészítése a következőképpen hangzik: ...bekezdésében foglalt értékhatárt el nem érő vagyon versenyeztetési eljárás nélkül értékesíthető, amelyről a Képviselő-testület minőségi többséggel dönt ...

 • 18 § törölni javasoljuk az elajándékozhatja szót hasonló megfontolásból,

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést részletesen megtárgyalta, és 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

52/2009. sz. határozat

A bizottság a beterjesztett javaslatot a módosításokkal elfogadásra javasolja.

Dr. Majoros Ildikó jegyző:

A kért melléklet elkészült, kiosztásra került.

Ugron Zoltán Gábor polgármester:

Javaslom a záró rendelkezés után a 22 §-t módosítani akként, hogy hatályos legyen a folyamatban lévő jogügyletekre is.

A képviselő-testület a módosítási javaslatokat megtárgyalta.

Ugron Zoltán Gábor polgármester ezután az elhangzott módosítási javaslatokat szavazásra teszi fel:

1. 15. § (1) bek. kiegészítése: a Képviselő-testület minősített többséggel dönt

A 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 8 fő képviselő 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal a módosítási javaslatot elfogadta.

2. A 18. §. törölni az elajándékozhatja szót, és helyébe a "kedvezményes átruházás" legyen.

A 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 8 fő képviselő 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal a módosítási javaslatot elfogadta.

3. A záró rendelkezés után 22 §-al bővíteni azzal, hogy Hatályos legyen a folyamatban lévő jogügyletre is.

A 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 8 fő képviselő 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal a módosítási javaslatot elfogadta.

Ezután a 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 8 fő képviselő 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:MÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Képviselő-testületének

11/2009. (IX. 23.) számú Rendelete

az önkormányzat tulajdonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

 • rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva10. Napirendi pont: 2009 évi költségvetési beszámoló

Ugron Zoltán Gábor polgármester

A 2009. I. félévi költségvetési beszámoló 2009. augusztus 5-én került leadásra a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatóságához az alábbiak szerint. 

Bevételek:

A 2009. évi költségvetés I. félévi teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 59,23 %, mely az időarányos teljesítést 9,23 %-kal haladja meg.

Pozitívan hatott a bevételi oldal teljesítésének alakulására az állami kötött felhasználású normatívák és az egyéb központosított előirányzatok időarányos átutalása (57,42% a MÁK értesítője alapján).

A bevételek közül a legkedvezőbb hatást az Rákóczi út felújítás utolsó részletének átutalása illetve a 2008. évben a közoktatási intézmények informatikai és eszközfejlesztésére elnyert pályázatának realizálása okozta (98,98%-os teljesítés).

A legnagyobb lemaradás a bírságok és pótlékok tervezett bevételénél (37,83%-os teljesítés a módosított előirányzathoz képest), illetve az önkormányzati bérlakás eladásának elmaradásából adódik.

Kiadások:

A 2009. I. félévi teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva 56,98 %, mely időarányosan 6,98 %-os eltérést mutat.

A kiadási oldal alakulását a legjelentősebben az eredetileg nem tervezett működési célú pénzeszköz átadás és a kisebbségi önkormányzatok jármű vásárlása (6.607eFt) befolyásolta.

Legnagyobb mértékű elmaradás az ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetésében tapasztalható (17,08%).

A személyi jellegű kifizetések időarányosnál nagyobb mértékű (62,16% és 58,60%) teljesülésének az az oka, hogy az önkormányzati nettósítási rendszer miatt 7 havi kiadás került lekönyvelésre (2008. december-2009. június)

Az előterjesztéshez mellékelem a részletes táblákat.

Mány Község Önkormányzata 2009. I. félévi költségvetésének teljesítéséről készült beszámolót elfogadásra javaslom.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámoló elfogadásához minősített többség szükséges.

 

Határozati javaslat:

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2009. I. félévi költségvetési beszámolót az alábbiak szerint elfogadja:

1. Bevételek   eredeti előirányzata:                           293.170 eFt

                      módosított előirányzat:             300.247 eFt

                      I. félévi teljesítés:                           177.832 eFt

2. Kiadások   eredeti előirányzata:                         293.170 eFt

                      módosított előirányzat:             300.247 eFt

                      I. félévi teljesítés:                             171.075 eFt

3. Előző évi pénzmaradvány eredeti:                21.090 eFt

                      módosított előirányzat:               20.141 eFt

                      I. félévi felhasználás:                     24.583 eFt

 4. Záró pénzkészlet 2009. június 30.-án:            6.869 eFt

 Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester  Bálint Istvánné Pénzügyi Bizottság elnöke

A Pénzügyi Bizottság a költségvetési beszámolót a 2009 év első félévéről áttekintette. A következő észrevételei vannak:

 • A 4. sz. mellékletben véleményünk szerint pontatlan adatok szerepelnek.

Hogyan alakul az üzemeltetési létszám a felsorolt létesítményekben?

 • A 9. sz. mellékletben szeretnénk kérni a IV. pont részletezését!

 • A 6. sz. mellékletben az átmeneti segélyeknél túlléptük fél év alatt az éves keretet.

Módosítani kellene az előirányzatot.

 • 6. sz. mellékletben a tüzelő támogatást az egyéb juttatásnál kellene feltüntetni.

A beszámolóból látszik, hogy takarékos működtetés folyik a közintézményekben.

A pénzügyi bizottság 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:

53/2009. sz. határozat

A költségvetési beszámolót a Pénzügyi Bizottság 2009. év első félévéről elfogadásra javasolja.

Ugron Zoltán Gábor polgármester

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a hivatalnál az idei évtől kezdődően új szisztémával, logikával dolgozunk. Történhettek a könyvelésben téves kontírozások, ezért újból át fogjuk nézni. Az adatok ismeretében az októberi ülésre a költségvetés módosítását tervezem előterjeszteni. Itt van körünkben Hopka Rita az önkormányzat pénzügyi tanácsadója. Ha a Képviselő-testület tagjainak kérdése van hozzá, kérem tegyék meg.

Szabó Zoltán alpolgármester

Jól látom, hogy az összes helyi adó a költségvetésünknek körülbelül 10 %-át jelenti? Mi lesz jövőre, ha a 14 millió forintos iparűzési adót az APEH fogja beszedni, hiányozni fog a költségvetésünkből!

Hopka Rita az ülésen megjelent pénzügyi tanácsadó válasza:

Valóban közel 10 % csak a helyi adók mértéke a teljes költségvetésben. Azért akarja az adót az Állam beszedni, hogy átmenetileg kozmetikázza az ország költségvetését. Később a nekünk járó összeget utalják, de szükséges, hogy az év végén az állam számláján legyen a pénz.A Képviselő-testület a fentieket megtárgyalta.Ezután a 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 8 fő képviselő 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta::

79/2009. (IX. 23.) ÖH számú Határozat

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2009. I. félévi költségvetési beszámolót az alábbiak szerint elfogadja:

1. Bevételek   eredeti előirányzata:                             293.170 eFt

                      módosított előirányzat:             300.247 eFt

                      I. félévi teljesítés:                                 177.832 eFt

2. Kiadások   eredeti előirányzata:                             293.170 eFt

                      módosított előirányzat:             300.247 eFt

                      I. félévi teljesítés:                                 171.075 eFt

3. Előző évi pénzmaradvány eredeti:                21.090 eFt

                      módosított előirányzat:               20.141 eFt

                      I. félévi felhasználás:                     24.583 eFt

 4. Záró pénzkészlet 2009. június 30.-án:            6.869 eFt

 Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester  

11. Napirendi pont: Családi esemény lebonyolításáról és szolgáltatási díjáról szóló rendelet

Ugron Zoltán Gábor polgármester

A családi események lebonyolítása (házasságkötések, névadók stb.) a legtöbb esetben munkaidőn kívül történik. Az eseményen a köztisztviselő anyakönyvvezető részvétele szükséges. A köztisztviselők munkaidejét az SZMSZ mellékletét képező ügyrend határozza meg, amely nem rendelkezik a munkaidőn túl végzett munka ellentételezéséről.

A túlmunka ellentételezésén kívül az anyakönyvvezetőnek az eseményekre rá kell készülnie annak érdekében, hogy az ünnephez méltó módon tudjon megjelenni. Fodrászhoz, esetleg kozmetikushoz kell mennie, kiegészítőket kell vásárolnia.

Ezen kívül az Önkormányzatnak is vannak költségei az eseményhez használt házasságkötő terem külön fűtésével, takarításával, rendezésével, világításával stb. kapcsolatban.

A családi események lebonyolításának szabályozásakor a települések díjat kérnek az házasulóktól a fenti költségek fedezetére. Erre Mányon még nem kerül sor.

A mellékelt rendelet tervezet ezt a hiányt pótolja. A rendelet elfogadása esetén az abban meghatározott szolgáltatási díj a fent említett költségekre fedezetül szolgál. (Tervezet I.)

Ha a Tisztelt Képviselő-testület nem kíván a családi események lebonyolításáért szolgáltatási díjat előírni, annak ellenére javaslom, hogy a nem mányi lakosok részére mindenképpen határozzon meg díjfizetési kötelezettséget. (Tervezet II.) Ebben az esetben azonban gondoskodni kell arról, hogy az anyakönyvvezető és segítője munkaidőn kívül végzett munkája és költségei honorálva legyenek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztéshez csatolt rendeletet megtárgyalni és abban döntést hozni szíveskedjék.

Határozati javaslat:

Mány község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy megalkotja a családi események lebonyolításáról és szolgáltatási díjairól szóló /2009. (IX.23.) számú önkormányzati rendeletét.

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán GáborBálint Istvánné Pénzügyi Bizottság Elnöke

A bizottság mindkét tervezetet áttanulmányozta. 3 igen, 0 tartózkodás, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

54/2009. sz. határozat

A határozati javaslat II. változatának elfogadását javasolja.dr. Majoros Ildikó jegyző

Talán Mány az egyetlen település, ahol nem kérnek házasságkötésekért díjat. Kétféle rendelet tervezetet készítettem, az egyik esetben, ha Mányi a házasulók közül legalább az egyik mányi lakos, nem kérünk díjat. A másik tervezetben viszont igen. A nem mányi lakosoknak mindkét rendelet szerint díjat kellene fizetniük. Az előterjesztés oka az volt, hogy az anyakönyvvezető szinte minden esetben szabadidejében köti a házasságot. A túlmunkáért vagy dupla szabadidő, vagy térítés jár. Az anyakönyvvezető így összegyűjtött szabadidejét nem tudom kiadni, mert a sok munka miatt még a szabadságát is nehezen tudom kiadni. Ezért gondoltam, hogy az anyakönyvvezető díjazását ebből a bevételből tudnánk megoldani. Az így befolyó bevétel egyik része az anyakönyvvezető és segítője részére, másik része pedig az önkormányzat bevételét képezné a soron kívüli fűtés, világítás, takarítás költségeinek fedezetére.Bokodi Sándor képviselő

Találjuk meg a módját az anyakönyvvezető díjazására másképpen, és ne kelljen a családi eseményekért fizetni.

Javaslom az anyakönyvvezető részére napi alapbérének 20 %-át 2 órai időtartamra, és a segítő részére pedig 1.000,-Ft-ot.Szabó Zoltán alpolgármester

A II. tervezet 5 §-ában szereplő nem mányi lakosok részére a szolgáltatási díjat soknak találom. Az anyakönyvvezető részére pedig 1 napi bérnek megfelelő díjazást javasolok.Csörgei Csaba István képviselő

Javaslok az anyakönyvvezető részére 5.000,-Ft-ot, a segítő részére pedig 2.000,-Ft-ot meghatározni.Ugron Zoltán Gábor polgármester az elhangzott javaslatokat szavazásra teszi fel:

Bokodi Sándor javaslata: 1 igen, 7 nem, 0 tartózkodás

Szabó Zoltán javaslata: 1 igen, 7 nem, 0 tartózkodás

Csörgei Csaba István javaslata: 4 igen, 1 nem, 2 tartózkodás

Ugron Zoltán Gábor polgármester megállapítja, hogy a módosítási javaslatok egyike sem került elfogadásra.

Ezt követően a II. rendelettervezet szavaztatására került sor.

A 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 8 fő képviselő 5 igen, 1 nem és 2 tartózkodás szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:MÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Képviselő-testületének

12/2009. (IX. 23.) számú Rendelete

a családi események lebonyolításáról és szolgáltatási díjairól

 • a rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva

12. Napirendi pont: Döntés a gyermekek alternatív napközbeni ellátásáról

Ugron Zoltán Gábor polgármester

A Mány község Önkormányzata által fenntartott Mesevár Óvoda jelenlegi maximális létszáma 100 fő. Ez a létszám a jelen időkig elegendő volt a településünkön született, három évnél idősebb és még nem iskolás gyermekek óvodai ellátására.

A 2009/2010-es tanévre azonban -- örvendetes módon -- ez a maximális létszám kevésnek bizonyult, mivel jelentősen megnőtt azon gyermekek száma, akik beléptek az óvódás korba.

A Mesevár Óvodában 2009. június 3-án döntött az arra jogosult testület az óvodai felvételekről. Az ekkor készült jegyzőkönyvben rögzítésre került, hogy 2009. évben az óvodába felvehető gyerekek száma 16 fő, mert már csak ennyi szabad férőhely van, és felvételi előjegyzésbe került 29 gyermek.

A megnövekedett igények miatt kértük az Oktatási Hivatal Közép-dunántúli Regionális Igazgatóságát, hogy a férőhelyek számának növeléséhez járuljon hozzá, amely maximum 20 %-os emelést jelenthet.

Ha a 20 %-os bővítés megtörténik, az előjegyzésbe vett gyermekek egy része felvehető lesz az Óvodába, de még így is kimarad közel húsz gyermek az ellátásból.

A helyhiány megoldására több lehetőség is felmerült, pl. az óvoda bővítése, más helyen egy óvodai csoport elhelyezése. Ezek a megoldások nagyon magas költségekkel járnának, és mivel valószínűleg csak átmeneti jellegű az a magas gyermeklétszám, egy idő után a -- magas költségekkel -- kialakított helyiségek kihasználatlanok lennének.

Az óvodai ellátás nélkül maradt gyermekek napközbeni felügyeletének megoldása érdekében átvizsgáltuk a jogszabályokat, és ezek ismertében tájékozódtunk további ellátási lehetőségekről.

Mivel az óvodából azon gyermekek szorultak ki, akiknek édesanyja a másik gyermekkel GYES-en otthon van, vagy egyéb ok miatt nem dolgozik, ezen gyermekek esetében a napközbeni gyermekfelügyeletet nem kellene egész napra biztosítani.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet szerint:

"Alternatív napközbeni ellátás

51/A. § (1) A gyermekek napközbeni ellátása körébe tartozó, a Gyvt. 41. §-ának (4) bekezdésében szabályozott tevékenységek (a továbbiakban: alternatív napközbeni ellátás) a helyi adottságoktól és lehetőségektől függően, a helyi igényekhez igazodóan, az ellátott célcsoport életkori sajátosságainak megfelelően megszervezhetőek minden, a gyermekek csoportos foglalkoztatására alkalmas épületben, így különösen közösségi, művelődési vagy ifjúsági házban, családsegítő és gyermekjóléti szolgálatnál, iskolában, óvodában, illetve ezek önálló helyiségében, továbbá játszótereken.

(2) Az alternatív napközbeni ellátás valamely gyermekekből álló célcsoport életkori sajátosságaihoz, illetve a szülők speciális élethelyzetéhez igazodó, a gyermekek társadalmi beilleszkedését és közösségi tevékenységét elősegítő, a helyi szükségleteknek és igényeknek megfelelően változó módon, rendszeresen, meghatározott időtartamokra megszervezett, önálló szakmai programban rögzített tevékenység.

(3) Az alternatív napközbeni ellátás formái különösen

a) a sport- és szabadidő-tevékenységekhez kötődő, hasznos időtöltést és felügyeletet biztosító klubfoglalkozás,

b) a játéktevékenységhez kötődő, egyéni készségeket és képességeket fejlesztő, családi nevelést segítő, illetve a szülő-gyermek kapcsolatot erősítő játszóház, integratív családi játéktár, valamint a játszótérprogramok,

c) az azonos, illetve hasonló problémákkal küzdő, nehéz vagy szociálisan hátrányos élethelyzetű gyermekek, különösen a csellengő vagy egyéb okból veszélyeztetett tíz év felettiek számára szervezett személyiségfejlesztő, valamint önsegítő vagy kortárssegítő közösségépítő tematikus csoportfoglalkozások.

51/B. § (1) Alternatív napközbeni ellátás szervezése különösen azokban az időszakokban indokolt, amikor az óvodai, iskolai napközi nem működik, vagy azok nyitvatartási idejében, illetőleg azon túl igény jelentkezik a gyermekek felügyeletének és együttes foglalkoztatásának, fejlesztésének biztosítására, továbbá amikor nincs tanítás az iskolákban. A nyári napközis otthon és nyári napközis tábor működtetésére az alternatív napközbeni ellátásra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

(2) Az alternatív napközbeni ellátást nyújtó személyek és szervezetek együttműködnek az általuk ellátott gyermekek családjával, valamint az illetékes oktatási-nevelési intézménnyel, gyermekjóléti szolgálattal, egyéb segítő, illetőleg egészségügyi vagy más szolgáltatást nyújtó személlyel, szervezettel, különösen, ha az együttműködés a gyermeket veszélyeztető körülmények, illetve helyzet felszámolására és a gyermek érdekében szükséges intézkedés megtételére vagy tevékenység megvalósítására irányul.

51/C. § (1) Az alternatív napközbeni ellátásban foglalkoztatottakra a 2. számú mellékletben a gyermekjóléti szolgáltatás családgondozójára, illetve pszichológiai, gyógypedagógiai, fejlesztőpedagógiai tanácsadójára vagy a gyermekvédelmi asszisztensre, a gyermekfelügyelőre, a gondozóra, a családgondozó asszisztensre meghatározott képesítési előírások az irányadóak. Az 51/A. § (3) bekezdésének c) pontja szerinti foglalkozások vezetését csak felsőfokú végzettségű szociális vagy mentálhigiénés szakember láthatja el.

(2) Az önkéntes segítők, kortárssegítők közreműködésével vagy együttes részvételével működtetett ellátásokban az önkéntesek felkészítéséről, folyamatos szakmai segítéséről és szupervíziójáról a programot működtető felsőfokú szociális alapvégzettséggel vagy mentálhigiénés végzettséggel rendelkező szakember útján gondoskodik.


Az alternatív napközbeni ellátás lehetőségét felvettem Márton atyának, aki a napközi működésének helyeként a nemrég megüresedett Plébána épületét ajánlotta fel. A helyiségek használatáért bérleti díjat az egyház nem kérne, csak a rezsi költségeket kellene vállalni.

A körülbelül 60 ezer forintnyi havi rezsi költségeken kívül, a felügyeletet ellátó személy négyórás munkabére körülbelül havi 100 ezer forint lenne. Tájékoztató adatként szolgál, hogy jelenleg az óvodába járó óvodásainkra - az étkezés nélkül - havonta 1.250.000,- forintot költünk úgy, hogy nincs mögötte állami normatíva.

A Játszóház eszközökkel való felszerelése és a szükséges bútorok a Mesevár óvoda raktáron levő, régebbi de használható tárgyaival megoldható.

Az alternatív napközbeni ellátáshoz is szükségesek hatósági engedélyek (pl. ÁNTSZ), de lényegesen enyhébb feltételeket támasztanak ezen ellátási formával szemben, ezért a helyiségek kialakításnak költségei minimálisak lennének.

Határozati javaslat:

Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy gyermekek alternatív napközbeni ellátását hozza létre, egy maximum húsz fős, 3-4 éves korú gyermekcsoport részére. A helyiségek kialakításához, az épület fenntartásához szükséges rezsi költségeket, valamint egy fő négyórás alkalmazott munkabérének költségeit vállalja.

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármesterBálint Istvánné Pénzügyi Bizottság elnöke

A bizottság az előterjesztést részletesen megtárgyalta és 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

55/2009. sz. határozat

A bizottság az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Bokodi Sándor képviselő

Javaslom a gyermekek érdekében, hogy fogadjuk el.

Szabó Zoltán alpolgármester

Ez a helyiség egy lakás. Van az önkormányzatnak üres szolgálati lakása, akkor miért nem ott alakítjuk ki a játszóházat és miért a parókián kell megoldani?

Ugron Zoltán Gábor polgármester

Azért, mert a játszóház ezen az ingatlanon alakítható ki a legkevesebb költséggel. Lényegében be lehet költözni. A későbbiek folyamán pedig tervezhetjük valamelyik szolgálati lakás átalakítását is.

Szabó Zoltán alpolgármester

15 gyermek napközbeni felügyeletére elég egy fő alkalmazott? Mi lesz, ha beteg lesz? Meg tudjuk oldani a helyettesítést? Javaslom, hogy két felügyelő + egy dada lássa el ezt a feladatot. Az ők költségeinek kompenzálására pedig 5.000,-Ft-ot kérjünk a szülőktől gyermekenként.

A gyermekjóléti szolgálatot is meg lehetne keresni játszóház üzemeltetése ügyében, hogy a működtetéshez legalább 100 E Ft-ot adjanak.

Ez az ellátási forma az óvoda intézménye legyen. A későbbiek során a Képviselő-testület hozzon egy olyan döntést, hogy ez az ellátási forma óvodai csoportként működjön.

Az ingatlanon lévő játékok nincsenek minősíttetve, erre oda kell figyelni.

Ugron Zoltán Gábor polgármester

Valóban biztonságosabb a működés, ha két felügyelő játszik a gyerekekkel. Van rá jelentkező. Köszönöm a figyelmeztetést, a játékok minősíttetésére tényleg nem gondoltam.

Pfendert Antal képviselő

16 gyermek elhelyezéséről van szó, biztos, hogy mind elmegy ebbe a játszóházba?

Ott voltam az egyház presbiteri ülésén amikor ezt tárgyaltuk. Nem volt egységes álláspont a játszóház kialakítása ügyében, nem mindenki támogatta a Plébánia ilyen célra történő használatát. Szerintem is valamelyik szolgálati lakásban kellene inkább kialakítani.

Ugron Zoltán Gábor polgármester

Meghívtam a gyermekek szüleit egy beszélgetésre. A szülők úgy nyilatkoztak, hogy igénybe kívánják venni a játszóházat gyermekeik részére.

A presbiteri ülésen én is részt vettem, ahol felkérést kaptam információk beszerzésére a játszóház kialakítása ügyében

Ugron Zoltán Gábor polgármester ezután az elhangzott módosítási javaslatot szavazásra teszi fel:

két fő négyórás alkalmazott munkabérének költségeit vállalja

A 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 8 fő képviselő 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal a módosítási javaslatot elfogadta.

Ezután a Képviselő-testület az alábbiak szerint hozta meg döntését.

A 10 fős Képviselő-testületből 8 fő képviselő 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta::

80/2009. (IX. 23.) ÖH számú Határozat

Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy gyermekek alternatív napközbeni ellátását hozza létre, egy maximum húsz fős, 3-4 éves korú gyermekcsoport részére. A helyiségek kialakításához, az épület fenntartásához szükséges rezsi költségeket, valamint két fő négyórás alkalmazott munkabérének költségeit vállalja.

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester

13. Napirendi pont: Mány Vajda J. u. 3, Petőfi u. 21, Zrínyi u. 25/1 és 25/2, Kossuth u. 9. szám alatti lakások piaci alapon történő bérbeadására történő kijelölés és a pályázati kiírások tartalmának jóváhagyása

Ugron Zoltán Gábor polgármester

Mány község Önkormányzatának tulajdonában állnak a Mány, Vajda u. 3., Petőfi u. 36., Kossuth u. 9/2., Zrínyi u. 25/2. szám alatti lakóingatlanok.

Ezekben az ingatlanokban az Önkormányzattal munkaviszonyban álló közalkalmazottak laktak.

Az ingatlanok megüresedése lehetővé teszi, hogy azokat piaci alapon -- magasabb bérleti díjért -- adja bérbe Önkormányzatunk.Mány község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről szóló 7/2009. (V. 27.) számú önkormányzati rendelettel és a 9/2009. (VII. 29.) önkormányzati rendelettel módosított 9/2008. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelet szerint:

"6. §

Piaci alapú bérbeadás

 (1) Piaci alapú bérlet csak pályázat alapján és határozott időre létesíthető.

 (2) Piaci alapú bérlet útján történő hasznosításra a Képviselő-testület határozatban jelöli ki az ingatlant.

 (3) A szerződés időtartama legfeljebb 5 év. A szerződésben a bérlő javára további, de legfeljebb 5 év előbérleti jog köthető ki.

 (4) Határozott idejű a szerződés, ha az meghatározott naptári napon vagy a kikötött feltétel bekövetkezésekor hatályát veszti.

(5) Piaci alapú bérletre kiírt pályázaton a pályázó az e rendelet 13. § (1) bekezdése által meghatározott, és a pályázati kiírásban meghirdetett havi bérleti díj megfizetésére, ennek keretében az általa előre teljesítendő fizetési kötelezettség mértékére, továbbá a bérlet - a pályázati kiírás keretei közötti - időtartamára tehet ajánlatot.

 (6) Az ingatlant annak kell bérbe adni, akinek ajánlata - figyelemmel az elvégzendő felújítási munkákra is - összességében a legkedvezőbbnek tekinthető.

 (7) Piaci alapú bérlet úgy is pályáztatható, hogy a pályázó az ingatlan rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tételére, felújítására, komfortfokozatának emelésére és lakbérére együtt tesz ajánlatot. A kiírás feltételeit és a pályázatok elbírálásának szempontjait a Pénzügyi Bizottság határozza meg.   A pályázat kiírásának és benyújtásának szabályai

   7. §

 (1) A pályázat üres lakásra írható ki, valamint akkor, ha a lakásban lakó személy írásbeli nyilatkozata alapján az üressé válás időpontja már ismert.

 (2) A pályázónak lehetővé kell tenni, hogy a lakást megtekintse.

  8. §

 (1) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:

a)      a bérbeadás jogcímét (piaci alapú bérlet);

b)     a lakás címét, alapterületét, szobaszámát, komfortfokozatát, megtekintésének   időpontját;

c)      a lakásban a bérlő által elvégzendő munkálatokat, amennyiben az a lakhatáshoz szükséges,

d)      a lakásra a 13. § (1) bekezdés alapján megállapított bérleti díjat;

e)      a pályázótól kért adatokat,

f)       a pályázat elbírálásának szempontjait;

g)     a pályázat benyújtásának helyét, idejét, módját;

h)     az eredmény közlésének módját és időpontját;

i)      a szerződés megkötésének határidejét,

j)      a bérlet időtartamát,

k)       az kaució kikötésére való utalást, melynek mértékére és feltételeire a Polgári Törvénykönyvben az irányadóak.

(2) A pályázat lényeges tartalmi elemeit az Önkormányzat hirdető tábláján, valamint honlapján közzé kell tenni. A közzététel időtartama 15 nap.

(3) A pályázati ajánlatok benyújtásának végső időpontját úgy kell meghatározni, hogy a benyújtásra a kiírástól számított 15 nap rendelkezésre álljon. A kiírás időpontjának az a nap számít, amikor a pályázatot először közzétették.

 (4) Egy pályázat csak egy lakásra vonatkozhat. Érvénytelen az a pályázat, amelyet nem az (1) bekezdésnek megfelelő tartalommal nyújtanak be.

 (5) A pályázati eljárás adminisztratív szabályait - e rendelet keretei között -- a polgármester határozza meg. E szabályokat az önkormányzati rendeletek kihirdetésére vonatkozó előírások szerint kell nyilvánosságra hozni.

 (6) A pályázatnak tartalmaznia kell a bérbevételre ajánlatot tevő nevét, lakcímét, a bérbevétel tervezett időtartamát, a pályázati költségek, valamint az kaució összegének megfizetésére, illetve vállalására vonatkozó nyilatkozatot.

 (7) A pályázó a pályázati kiírásban meghatározott bérleti díjnál magasabb bérleti díj megfizetését is megajánlhatja.

 (8) A pályázat eredményének kihirdetését követően 15 napon belül kell a nyertes pályázóval a bérleti szerződést megkötni. Ha a nyertes pályázó a szerződést 15 napon belül önhibájából nem köti meg, a soron következő pályázót kell a szerződés megkötésére felhívni. A határidő önhibán kívüli elmulasztása esetén a nyertes pályázó 15 napon belül igazolási kérelmet terjeszthet elő. Az igazolási kérelem elfogadása esetén a szerződés megkötésére póthatáridőt kell kitűzni."A fentiek alapján a megüresedett lakóingatlanok piaci alapon történő bérbeadásához a Képviselő-testületnek a lakóingatlant a bérletre ki kell jelölnie, továbbá pályázati kiírásban kell meghatároznia a lakásbérletre történő pályázat feltételeit.

Ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fent megnevezett lakásokat piaci alapon történő bérbeadásra kijelölni és a bérlethez a pályázatokat kiírni szíveskedjék.Határozati javaslat:

Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló Mány, Vajda u. 3., Mány, Petőfi u. 21., Mány, Kossuth u. 9/2., valamint Mány, Zrínyi u. 25/2. szám alatti lakóingatlanokat piaci alapú lakásbérlet céljára kijelöli, és az alábbi pályázatokat írja ki:

I. Pályázati kiírás

Mány Község Önkormányzata pályázatot ír ki

a Mány, Vajda u. 3. szám alatti lakóingatlan bérletére

 1. A bérbeadás jogcíme: Piaci alapú bérlet.

 2. A lakóingatlan címe: 2065 Mány, Vajda u. 3.

 3. A lakóingatlan alapterülete: 89 m2

 4. Szobaszáma: három és fél szoba

 5. Egyéb helyiségek: gépkocsi tároló

 6. Komfortfokozata: összkomfortos

 7. A pályázat közzétételének időpontja: 2009. október 1.

 8. Megtekintésének időpontja: 2009.október 8., 8 óra 30 per, és 2009. október 13., 8 óra 30 perc

 9. A lakásban a bérlő által elvégzendő, lakhatáshoz szükséges munkálatok:

  festés, meleg burkolatok cseréje, nedvesedés miatti vakolatleválás megszüntetése, visszavakolás.

 10. A lakásra megállapított bérleti díj: 65148,- Ft

 11. A pályázat elbírálásának szempontjait: Előnyként kell figyelembe venni: ha a bérlő vállalja az ingatlan saját költségén történő felújítását, ha a meghirdetettnél magasabb bérleti díj megfizetését vállalja, rövid határidőn belüli költözés, a kikötöttnél magasabb összegű kaució megfizetésének vállalása.

 12. A pályázat benyújtásának helye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67. Polgármesteri Hivatal, Titkárság

 13. A pályázat benyújtásának ideje: 2009. október 1-től számított 15. nap 15 órája

 14. A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot írásban, zárt borítékban kell benyújtani, amelyre rá kell írni: Bérleti jog pályázat: Mány, Vajda u. 3.

 15. Az eredmény közlésének módja: A pályázati eredményről a pályázók írásban kapnak értesítést

 16. Az eredmény közlésének időpontja: A pályázat elbírását követő 8 nap

 17. A szerződés megkötésének határideje: A pályázat eredményének kihirdetését követően 15 napon belül kell a nyertes pályázóval a bérleti szerződést megkötni. Ha a nyertes pályázó a szerződést 15 napon belül önhibájából nem köti meg, a soron következő pályázót kell a szerződés megkötésére felhívni. A határidő önhibán kívüli elmulasztása esetén a nyertes pályázó 15 napon belül igazolási kérelmet terjeszthet elő. Az igazolási kérelem elfogadása esetén a szerződés megkötésére póthatáridőt kell kitűzni.

 18. A bérlet időtartama: Legfeljebb 5 évre szól. Ha az Önkormányzat intézményeinél megüresedő álláshely csak úgy tölthető be, hogy az Önkormányzat a dolgozónak szolgálati lakást biztosít, a lakásbérlet felmondható.

 19. A kaució kikötésére való utalás: A kaució összege három havi bérleti díj, amely összeget a Polgármesteri Hivatal pénztárába kell befizetni a pályázat pályázó által történő benyújtásáig. Az kaució összege a nem nyertes pályázók részére visszajár.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. A bérbevételre ajánlatot tevő nevét, lakcímét,

 2. a bérbevétel tervezett időtartamát,

 3. a pályázati költségek, valamint az kaució összegének megfizetésére, illetve vállalására vonatkozó nyilatkozatot,

  A pályázat adminisztratív szabályait a Polgármester határozza meg, amely a pályázattal együtt került meghirdetésre.II. Pályázati kiírás

Mány Község Önkormányzata pályázatot ír ki

a Mány, Petőfi u. 21. szám alatti lakóingatlan bérletére 1. A bérbeadás jogcíme: Piaci alapú bérlet.

 2. A lakóingatlan címe: 2065 Mány, Petőfi u. 21.

 3. A lakóingatlan alapterülete: 92

 4. Szobaszáma: Kettő szoba

 5. Komfortfokozata: összkomfortos

 6. A pályázat közzétételének időpontja: 2009. október 1.

 7. Megtekintésének időpontja:

  2009.október 8., 9 óra 30 per, és 2009. október 13., 9 óra 30 perc

 8. A lakásban a bérlő által elvégzendő, lakhatáshoz szükséges munkálatok:

  Elektromos hálózat felújítása, festés

 9. A lakásra megállapított bérleti díj: 67.344,- Ft

 10. A pályázat elbírálásának szempontjait: Előnyként kell figyelembe venni: ha a bérlő vállalja az ingatlan saját költségén történő felújítását, ha a meghirdetettnél magasabb bérleti díj megfizetését vállalja, rövid határidőn belüli költözés, a kikötöttnél magasabb összegű kaució megfizetésének vállalása.

 11. A pályázat benyújtásának helye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67. Polgármesteri Hivatal, Titkárság

 12. A pályázat benyújtásának ideje: 2009. október 1-től számított 15. nap 15 órája

 13. A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot írásban, zárt borítékban kell benyújtani, amelyre rá kell írni: Bérleti jog pályázat: Mány, Petőfi u. 36.

 14. Az eredmény közlésének módja: A pályázati eredményről a pályázók írásban kapnak értesítést

 15. Az eredmény közlésének időpontja: A pályázat elbírását követő 8 nap

 16. A szerződés megkötésének határideje: A pályázat eredményének kihirdetését követően 15 napon belül kell a nyertes pályázóval a bérleti szerződést megkötni. Ha a nyertes pályázó a szerződést 15 napon belül önhibájából nem köti meg, a soron következő pályázót kell a szerződés megkötésére felhívni. A határidő önhibán kívüli elmulasztása esetén a nyertes pályázó 15 napon belül igazolási kérelmet terjeszthet elő. Az igazolási kérelem elfogadása esetén a szerződés megkötésére póthatáridőt kell kitűzni.

 17. A bérlet időtartama: Legfeljebb 5 évre szól. Ha az Önkormányzat intézményeinél megüresedő álláshely csak úgy tölthető be, hogy az Önkormányzat a dolgozónak szolgálati lakást biztosít, a lakásbérlet felmondható.

 18. A kaució kikötésére való utalás: A kaució összege három havi bérleti díj, amely összeget a Polgármesteri Hivatal pénztárába kell befizetni a pályázat, pályázó által történő benyújtásáig. Az kaució összege a nem nyertes pályázók részére visszajár.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. A bérbevételre ajánlatot tevő nevét, lakcímét,

 2. a bérbevétel tervezett időtartamát,

 3. a pályázati költségek, valamint az kaució összegének megfizetésére, illetve vállalására vonatkozó nyilatkozatot.

  A pályázat adminisztratív szabályait a Polgármester határozza meg, amely a pályázattal együtt került meghirdetésre.III. Pályázati kiírás

Mány Község Önkormányzata pályázatot ír ki

a Mány, Kossuth u. 9/2. szám alatti lakóingatlan bérletére 1. A bérbeadás jogcíme: Piaci alapú bérlet.

 2. A lakóingatlan címe: 2065 Mány, Mány, Kossuth u. 9/2.

 3. A lakóingatlan alapterülete: 77,45 m2

 4. Szobaszáma: Kettő és fél szoba

 5. Komfortfokozata: összkomfortos

 6. A pályázat közzétételének időpontja: 2009. október 1.

 7. Megtekintésének időpontja:

  2009.október 8., 10 óra 30 per, és 2009. október 13., 10 óra 30 perc

 8. A lakásban a bérlő által elvégzendő, lakhatáshoz szükséges munkálatok:

  festés

 9. A lakásra megállapított bérleti díj: 56.693,- Ft

 10. A pályázat elbírálásának szempontjait: Előnyként kell figyelembe venni: ha a bérlő vállalja az ingatlan saját költségén történő felújítását, ha a meghirdetettnél magasabb bérleti díj megfizetését vállalja, rövid határidőn belüli költözés, a kikötöttnél magasabb összegű kaució megfizetésének vállalása.

 11. A pályázat benyújtásának helye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67. Polgármesteri Hivatal, Titkárság

 12. A pályázat benyújtásának ideje: 2009. október 1-től számított 15. nap 15 órája

 13. A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot írásban, zárt borítékban kell benyújtani, amelyre rá kell írni: Bérleti jog pályázat: Mány, Kossuth u. 9/2.

 14. Az eredmény közlésének módja: A pályázati eredményről a pályázók írásban kapnak értesítést

 15. Az eredmény közlésének időpontja: A pályázat elbírását követő 8 nap

 16. A szerződés megkötésének határideje: A pályázat eredményének kihirdetését követően 15 napon belül kell a nyertes pályázóval a bérleti szerződést megkötni. Ha a nyertes pályázó a szerződést 15 napon belül önhibájából nem köti meg, a soron következő pályázót kell a szerződés megkötésére felhívni. A határidő önhibán kívüli elmulasztása esetén a nyertes pályázó 15 napon belül igazolási kérelmet terjeszthet elő. Az igazolási kérelem elfogadása esetén a szerződés megkötésére póthatáridőt kell kitűzni.

 17. A bérlet időtartama: Legfeljebb 5 évre szól. Ha az Önkormányzat intézményeinél megüresedő álláshely csak úgy tölthető be, hogy az Önkormányzat a dolgozónak szolgálati lakást biztosít, a lakásbérlet felmondható.

 18. Az kaució kikötésére való utalás: A kaució kikötésére való utalás: A kaució összege három havi bérleti díj, amely összeget a Polgármesteri Hivatal pénztárába kell befizetni a pályázat pályázó által történő benyújtásáig. Az kaució összege a nem nyertes pályázók részére visszajár.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. A bérbevételre ajánlatot tevő nevét, lakcímét,

 2. a bérbevétel tervezett időtartamát,

 3. a pályázati költségek, valamint az kaució összegének megfizetésére, illetve vállalására vonatkozó nyilatkozatot.

  A pályázat adminisztratív szabályait a Polgármester határozza meg, amely a pályázattal együtt került meghirdetésre.IV. Pályázati kiírás

Mány Község Önkormányzata pályázatot ír ki

a Mány, Zrínyi u. 25/2. szám alatti lakóingatlan bérletére 1. A bérbeadás jogcíme: Piaci alapú bérlet.

 2. A lakóingatlan címe: 2065 Zrínyi u. 25/2.

 3. A lakóingatlan alapterülete: 58 m2

 4. Szobaszáma: egy és fél szoba

 5. Komfortfokozata: összkomfortos

 6. A pályázat közzétételének időpontja: 2009. október 1.

 7. Megtekintésének időpontja:

  2009.október 8., 11 óra 30 per, és 2009. október 13., 11 óra 30 perc

 8. A lakásban a bérlő által elvégzendő, lakhatáshoz szükséges munkálatok:

  nedvesedés, penészedés megszüntetése, festés, gáztűzhely bekötése

 9. A lakásra megállapított bérleti díj: 42.456,- Ft

 10. A pályázat elbírálásának szempontjait: Előnyként kell figyelembe venni: ha a bérlő vállalja az ingatlan saját költségén történő felújítását, ha a meghirdetettnél magasabb bérleti díj megfizetését vállalja, rövid határidőn belüli költözés, a kikötöttnél magasabb összegű kaució megfizetésének vállalása.

 11. A pályázat benyújtásának helye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67. Polgármesteri Hivatal, Titkárság

 12. A pályázat benyújtásának ideje: 2009. október 1-től számított 15. nap 15 órája

 13. A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot írásban, zárt borítékban kell benyújtani, amelyre rá kell írni: Bérleti jog pályázat: Mány, Zrínyi u. 25/2.

 14. Az eredmény közlésének módja: A pályázati eredményről a pályázók írásban kapnak értesítést

 15. Az eredmény közlésének időpontja: A pályázat elbírását követő 8 nap

 16. A szerződés megkötésének határideje: A pályázat eredményének kihirdetését követően 15 napon belül kell a nyertes pályázóval a bérleti szerződést megkötni. Ha a nyertes pályázó a szerződést 15 napon belül önhibájából nem köti meg, a soron következő pályázót kell a szerződés megkötésére felhívni. A határidő önhibán kívüli elmulasztása esetén a nyertes pályázó 15 napon belül igazolási kérelmet terjeszthet elő. Az igazolási kérelem elfogadása esetén a szerződés megkötésére póthatáridőt kell kitűzni.

 17. A bérlet időtartama: Legfeljebb 5 évre szól. Ha az Önkormányzat intézményeinél megüresedő álláshely csak úgy tölthető be, hogy az Önkormányzat a dolgozónak szolgálati lakást biztosít, a lakásbérlet felmondható.

 18. Az kaució kikötésére való utalás: A kaució kikötésére való utalás: A kaució összege három havi bérleti díj, amely összeget a Polgármesteri Hivatal pénztárába kell befizetni a pályázat pályázó által történő benyújtásáig. Az kaució összege a nem nyertes pályázók részére visszajár.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. A bérbevételre ajánlatot tevő nevét, lakcímét,

 2. a bérbevétel tervezett időtartamát,

 3. a pályázati költségek, valamint az kaució összegének megfizetésére, illetve vállalására vonatkozó nyilatkozatot.

  A pályázat adminisztratív szabályait a Polgármester határozza meg, amely a pályázattal együtt került meghirdetésre.

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármesterBálint Istvánné Pénzügyi Bizottság elnöke

A bizottság áttanulmányozta a beterjesztést. A Pénzügyi Bizottság 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

56/2009. sz. határozat

A bizottság az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra javasolja.A Képviselő-testület a fentieket megtárgyalta.

A 10 fős Képviselő-testületből 8 fő képviselő 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta::

81/2009. (IX. 23.) ÖH számú Határozat

Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló Mány, Vajda u. 3., Mány, Petőfi u. 21., Mány, Kossuth u. 9/2., valamint Mány, Zrínyi u. 25/2. szám alatti lakóingatlanokat piaci alapú lakásbérlet céljára kijelöli, és az alábbi pályázatokat írja ki:

I. Pályázati kiírás

Mány Község Önkormányzata pályázatot ír ki

a Mány, Vajda u. 3. szám alatti lakóingatlan bérletére

 1. A bérbeadás jogcíme: Piaci alapú bérlet.

 2. A lakóingatlan címe: 2065 Mány, Vajda u. 3.

 3. A lakóingatlan alapterülete: 89 m2

 4. Szobaszáma: három és fél szoba

 5. Egyéb helyiségek: gépkocsi tároló

 6. Komfortfokozata: összkomfortos

 7. A pályázat közzétételének időpontja: 2009. október 1.

 8. Megtekintésének időpontja: 2009.október 8., 8 óra 30 per, és 2009. október 13., 8 óra 30 perc

 9. A lakásban a bérlő által elvégzendő, lakhatáshoz szükséges munkálatok:

  festés, meleg burkolatok cseréje, nedvesedés miatti vakolatleválás megszüntetése, visszavakolás.

 10. A lakásra megállapított bérleti díj: 65148,- Ft

 11. A pályázat elbírálásának szempontjait: Előnyként kell figyelembe venni: ha a bérlő vállalja az ingatlan saját költségén történő felújítását, ha a meghirdetettnél magasabb bérleti díj megfizetését vállalja, rövid határidőn belüli költözés, a kikötöttnél magasabb összegű kaució megfizetésének vállalása.

 12. A pályázat benyújtásának helye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67. Polgármesteri Hivatal, Titkárság

 13. A pályázat benyújtásának ideje: 2009. október 1-től számított 15. nap 15 órája

 14. A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot írásban, zárt borítékban kell benyújtani, amelyre rá kell írni: Bérleti jog pályázat: Mány, Vajda u. 3.

 15. Az eredmény közlésének módja: A pályázati eredményről a pályázók írásban kapnak értesítést

 16. Az eredmény közlésének időpontja: A pályázat elbírását követő 8 nap

 17. A szerződés megkötésének határideje: A pályázat eredményének kihirdetését követően 15 napon belül kell a nyertes pályázóval a bérleti szerződést megkötni. Ha a nyertes pályázó a szerződést 15 napon belül önhibájából nem köti meg, a soron következő pályázót kell a szerződés megkötésére felhívni. A határidő önhibán kívüli elmulasztása esetén a nyertes pályázó 15 napon belül igazolási kérelmet terjeszthet elő. Az igazolási kérelem elfogadása esetén a szerződés megkötésére póthatáridőt kell kitűzni.

 18. A bérlet időtartama: Legfeljebb 5 évre szól. Ha az Önkormányzat intézményeinél megüresedő álláshely csak úgy tölthető be, hogy az Önkormányzat a dolgozónak szolgálati lakást biztosít, a lakásbérlet felmondható.

 19. A kaució kikötésére való utalás: A kaució összege három havi bérleti díj, amely összeget a Polgármesteri Hivatal pénztárába kell befizetni a pályázat pályázó által történő benyújtásáig. Az kaució összege a nem nyertes pályázók részére visszajár.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. A bérbevételre ajánlatot tevő nevét, lakcímét,

 2. a bérbevétel tervezett időtartamát,

 3. a pályázati költségek, valamint az kaució összegének megfizetésére, illetve vállalására vonatkozó nyilatkozatot,

  A pályázat adminisztratív szabályait a Polgármester határozza meg, amely a pályázattal együtt került meghirdetésre.II. Pályázati kiírás

Mány Község Önkormányzata pályázatot ír ki

a Mány, Petőfi u. 21. szám alatti lakóingatlan bérletére 1. A bérbeadás jogcíme: Piaci alapú bérlet.

 2. A lakóingatlan címe: 2065 Mány, Petőfi u. 21.

 3. A lakóingatlan alapterülete: 92

 4. Szobaszáma: Kettő szoba

 5. Komfortfokozata: összkomfortos

 6. A pályázat közzétételének időpontja: 2009. október 1.

 7. Megtekintésének időpontja:

  2009.október 8., 9 óra 30 per, és 2009. október 13., 9 óra 30 perc

 8. A lakásban a bérlő által elvégzendő, lakhatáshoz szükséges munkálatok:

  Elektromos hálózat felújítása, festés

 9. A lakásra megállapított bérleti díj: 67.344,- Ft

 10. A pályázat elbírálásának szempontjait: Előnyként kell figyelembe venni: ha a bérlő vállalja az ingatlan saját költségén történő felújítását, ha a meghirdetettnél magasabb bérleti díj megfizetését vállalja, rövid határidőn belüli költözés, a kikötöttnél magasabb összegű kaució megfizetésének vállalása.

 11. A pályázat benyújtásának helye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67. Polgármesteri Hivatal, Titkárság

 12. A pályázat benyújtásának ideje: 2009. október 1-től számított 15. nap 15 órája

 13. A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot írásban, zárt borítékban kell benyújtani, amelyre rá kell írni: Bérleti jog pályázat: Mány, Petőfi u. 36.

 14. Az eredmény közlésének módja: A pályázati eredményről a pályázók írásban kapnak értesítést

 15. Az eredmény közlésének időpontja: A pályázat elbírását követő 8 nap

 16. A szerződés megkötésének határideje: A pályázat eredményének kihirdetését követően 15 napon belül kell a nyertes pályázóval a bérleti szerződést megkötni. Ha a nyertes pályázó a szerződést 15 napon belül önhibájából nem köti meg, a soron következő pályázót kell a szerződés megkötésére felhívni. A határidő önhibán kívüli elmulasztása esetén a nyertes pályázó 15 napon belül igazolási kérelmet terjeszthet elő. Az igazolási kérelem elfogadása esetén a szerződés megkötésére póthatáridőt kell kitűzni.

 17. A bérlet időtartama: Legfeljebb 5 évre szól. Ha az Önkormányzat intézményeinél megüresedő álláshely csak úgy tölthető be, hogy az Önkormányzat a dolgozónak szolgálati lakást biztosít, a lakásbérlet felmondható.

 18. A kaució kikötésére való utalás: A kaució összege három havi bérleti díj, amely összeget a Polgármesteri Hivatal pénztárába kell befizetni a pályázat, pályázó által történő benyújtásáig. Az kaució összege a nem nyertes pályázók részére visszajár.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. A bérbevételre ajánlatot tevő nevét, lakcímét,

 2. a bérbevétel tervezett időtartamát,

 3. a pályázati költségek, valamint az kaució összegének megfizetésére, illetve vállalására vonatkozó nyilatkozatot.

  A pályázat adminisztratív szabályait a Polgármester határozza meg, amely a pályázattal együtt került meghirdetésre.III. Pályázati kiírás

Mány Község Önkormányzata pályázatot ír ki

a Mány, Kossuth u. 9/2. szám alatti lakóingatlan bérletére 1. A bérbeadás jogcíme: Piaci alapú bérlet.

 2. A lakóingatlan címe: 2065 Mány, Mány, Kossuth u. 9/2.

 3. A lakóingatlan alapterülete: 77,45 m2

 4. Szobaszáma: Kettő és fél szoba

 5. Komfortfokozata: összkomfortos

 6. A pályázat közzétételének időpontja: 2009. október 1.

 7. Megtekintésének időpontja:

  2009.október 8., 10 óra 30 per, és 2009. október 13., 10 óra 30 perc

 8. A lakásban a bérlő által elvégzendő, lakhatáshoz szükséges munkálatok:

  festés

 9. A lakásra megállapított bérleti díj: 56.693,- Ft

 10. A pályázat elbírálásának szempontjait: Előnyként kell figyelembe venni: ha a bérlő vállalja az ingatlan saját költségén történő felújítását, ha a meghirdetettnél magasabb bérleti díj megfizetését vállalja, rövid határidőn belüli költözés, a kikötöttnél magasabb összegű kaució megfizetésének vállalása.

 11. A pályázat benyújtásának helye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67. Polgármesteri Hivatal, Titkárság

 12. A pályázat benyújtásának ideje: 2009. október 1-től számított 15. nap 15 órája

 13. A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot írásban, zárt borítékban kell benyújtani, amelyre rá kell írni: Bérleti jog pályázat: Mány, Kossuth u. 9/2.

 14. Az eredmény közlésének módja: A pályázati eredményről a pályázók írásban kapnak értesítést

 15. Az eredmény közlésének időpontja: A pályázat elbírását követő 8 nap

 16. A szerződés megkötésének határideje: A pályázat eredményének kihirdetését követően 15 napon belül kell a nyertes pályázóval a bérleti szerződést megkötni. Ha a nyertes pályázó a szerződést 15 napon belül önhibájából nem köti meg, a soron következő pályázót kell a szerződés megkötésére felhívni. A határidő önhibán kívüli elmulasztása esetén a nyertes pályázó 15 napon belül igazolási kérelmet terjeszthet elő. Az igazolási kérelem elfogadása esetén a szerződés megkötésére póthatáridőt kell kitűzni.

 17. A bérlet időtartama: Legfeljebb 5 évre szól. Ha az Önkormányzat intézményeinél megüresedő álláshely csak úgy tölthető be, hogy az Önkormányzat a dolgozónak szolgálati lakást biztosít, a lakásbérlet felmondható.

 18. Az kaució kikötésére való utalás: A kaució kikötésére való utalás: A kaució összege három havi bérleti díj, amely összeget a Polgármesteri Hivatal pénztárába kell befizetni a pályázat pályázó által történő benyújtásáig. Az kaució összege a nem nyertes pályázók részére visszajár.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. A bérbevételre ajánlatot tevő nevét, lakcímét,

 2. a bérbevétel tervezett időtartamát,

 3. a pályázati költségek, valamint az kaució összegének megfizetésére, illetve vállalására vonatkozó nyilatkozatot.

  A pályázat adminisztratív szabályait a Polgármester határozza meg, amely a pályázattal együtt került meghirdetésre.IV. Pályázati kiírás

Mány Község Önkormányzata pályázatot ír ki

a Mány, Zrínyi u. 25/2. szám alatti lakóingatlan bérletére 1. A bérbeadás jogcíme: Piaci alapú bérlet.

 2. A lakóingatlan címe: 2065 Zrínyi u. 25/2.

 3. A lakóingatlan alapterülete: 58 m2

 4. Szobaszáma: egy és fél szoba

 5. Komfortfokozata: összkomfortos

 6. A pályázat közzétételének időpontja: 2009. október 1.

 7. Megtekintésének időpontja:

  2009.október 8., 11 óra 30 per, és 2009. október 13., 11 óra 30 perc

 8. A lakásban a bérlő által elvégzendő, lakhatáshoz szükséges munkálatok:

  nedvesedés, penészedés megszüntetése, festés, gáztűzhely bekötése

 9. A lakásra megállapított bérleti díj: 42.456,- Ft

 10. A pályázat elbírálásának szempontjait: Előnyként kell figyelembe venni: ha a bérlő vállalja az ingatlan saját költségén történő felújítását, ha a meghirdetettnél magasabb bérleti díj megfizetését vállalja, rövid határidőn belüli költözés, a kikötöttnél magasabb összegű kaució megfizetésének vállalása.

 11. A pályázat benyújtásának helye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67. Polgármesteri Hivatal, Titkárság

 12. A pályázat benyújtásának ideje: 2009. október 1-től számított 15. nap 15 órája

 13. A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot írásban, zárt borítékban kell benyújtani, amelyre rá kell írni: Bérleti jog pályázat: Mány, Zrínyi u. 25/2.

 14. Az eredmény közlésének módja: A pályázati eredményről a pályázók írásban kapnak értesítést

 15. Az eredmény közlésének időpontja: A pályázat elbírását követő 8 nap

 16. A szerződés megkötésének határideje: A pályázat eredményének kihirdetését követően 15 napon belül kell a nyertes pályázóval a bérleti szerződést megkötni. Ha a nyertes pályázó a szerződést 15 napon belül önhibájából nem köti meg, a soron következő pályázót kell a szerződés megkötésére felhívni. A határidő önhibán kívüli elmulasztása esetén a nyertes pályázó 15 napon belül igazolási kérelmet terjeszthet elő. Az igazolási kérelem elfogadása esetén a szerződés megkötésére póthatáridőt kell kitűzni.

 17. A bérlet időtartama: Legfeljebb 5 évre szól. Ha az Önkormányzat intézményeinél megüresedő álláshely csak úgy tölthető be, hogy az Önkormányzat a dolgozónak szolgálati lakást biztosít, a lakásbérlet felmondható.

 18. Az kaució kikötésére való utalás: A kaució kikötésére való utalás: A kaució összege három havi bérleti díj, amely összeget a Polgármesteri Hivatal pénztárába kell befizetni a pályázat pályázó által történő benyújtásáig. Az kaució összege a nem nyertes pályázók részére visszajár.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. A bérbevételre ajánlatot tevő nevét, lakcímét,

 2. a bérbevétel tervezett időtartamát,

 3. a pályázati költségek, valamint az kaució összegének megfizetésére, illetve vállalására vonatkozó nyilatkozatot.

  A pályázat adminisztratív szabályait a Polgármester határozza meg, amely a pályázattal együtt került meghirdetésre.

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester14. Napirendi pont: Csatlakozás a Héra Alapítvány felhívásához

Ugron Zoltán Gábor polgármester

Horváthné Szabó Krisztina a családgondozó hívta fel a figyelmemet a Héra Alapítvány pályázatára, amely az olyan adósokon kíván segíteni, akik nagy hátralékos energiaszámlával rendelkeznek.

A szociálisan rászorulók javára szociális gondozó intézmények nyújthatnak be pályázatot a HÉRÁ-hoz. Pályázatot a szociális gondozást folyamatosan és szakszerűen végző szervek állíthatnak össze: Így a polgármesteri hivatalok szociális (egészségügy, gyámügyi, családsegítő, népjóléti és hasonló) irodái, osztályai önállóan nyújthatják be pályázatukat. Társadalmi szervezetek (pl.: Magyar Vöröskereszt, Nagycsaládosok Országos Egyesülete és tagszervezete, Máltai Szeretetszolgálat, egyházi karitatív szervezet stb.) a polgármesteri hivatalokkal együttműködve pályázzanak az általuk gyámolított rászorulók javára. A pályázók a működő szociális hálózatuk által derítik fel (tartják nyilván) a rászorulókat. Környezettanulmányok alapján állítják össze a rászorulók listájából a támogatásra javasoltak jegyzékét. Kizárólag szociálisan rászoruló állampolgár (család) részére, szociális célból igényelhető és adható támogatás! Különös figyelemmel kell lenni:

· az energiaszámlájukat azon az áron is tisztességgel fizetőkre, akik a szájuktól vonják meg a falatot,

· az energiaszolgáltató cégek nyugdíjasaira, illetve az ő hátramaradottjaikra,

· az energia szolgáltatóktól önhibájukon kívül (pl.: átszervezés miatt) elbocsátott, s ezért a korábbi kedvezményeket már nem élvező állampolgárokra.

A támogatás évente egyszeri. Egy személy (család) részére a HÉRA Alapítvány egyszeri támogatást ad, folyamatos segélyezést nem vállal. A pályázó a család javára a rászorultságtól függően egy év múltán ismételten pályázhat.

A támogatás adómentes jövedelem, bevallani, adót fizetni utána nem kell. Pénzubeli támogatás csak az energiaszámlán való jóváírás útján lehetséges. A létminimum alatti jövedelem (KSH) és a munkanélküliség az egyelően rászorultak között mérlegelési tényező. A támogatottak tájékoztatást kapnak arról, hogy milyen célból és kitől kapják a támogatást. Vállalják az energiatakarékos életmódot és azt, hogy a HÉRA képviselőjének kérdésére elmondják tapasztalataikat. A pályázatokat határidő nélkül lehet benyújtani. A pályázó különböző rászorulók javára az év során többször is pályázhat.

A HÉRA Alapítvány gyors-segély jelleggel támogatást nem nyújthat. A támogatások végrehajtása heteket vesz igénybe, illetve az egyéni kérelem beadásától a jóváírásig több hónap is eltelhet!

Az odaítélt támogatás kifizetési feltétele az odaítélt teljes támogatás értéke 1/10-ének adományként való befizetéséről a bank által küldött értesítés.

Alapvető feltétel a szociális rászorultság és a szociális cél. A támogatás ésszerű mértékét a pályázó által megállapított szociális rászorultság foka és az elérhető szociális cél együttesen határozza meg. Ezt kivétel nélkül minden esetben a környezettanulmány alapján, konkrét összeg megjelölésével a pályázónak kell a pályázatban megadnia. A maximumok csak különösen indokolt esetben adhatóak.

Adható támogatások:

1. A tárgy-támogatás keretében energiatakarékos lámpára és nyílászáró-hőszigetelő szalagra lehet pályázni.

1.1 Egy rászorulónak adható max. 3 db lámpa, azonban ez csak kivételes eset lehet.

1.2 Nagycsaládosok esetén max. 5 db lámpa adható, de csak a környezettanulmány során feltárt célszerűség mértékéig

2. Egy pályázaton belül

Pénztámogatás:

Az egyes rászorulónak (család, házaspár, egyedülálló személy) adható támogatás maximum 20.000,-Ft, minimum 1.000,-Ft lehet.

Átlag max. 14.000,-Ft adható.

(A jelentős adománnyal csatlakozó energiaszolgáltatók ellátási területén -- amennyiben az adományozó külön megjelölt céllal adja az adományt -- kivételesen 50.000 Ft is odaítélhető. Ezt külön hirdetményben jelezzük a pályázóknak.)

A rászoruló energia-díj hátralékosok (önhibájukon kívül lettek azzá) javára abban az esetben lehet támogatásért pályázni a fenti feltételekkel, ha a pályázatban a pályázó tanúsítja, hogy a hátralék HÉRA támogatáson felüli részének a kifizetéséhez a rászoruló saját résszel hozzájárul, valamint a fennmaradó rész megfizetése is maradéktalanul biztosított.

Krízishelyzetben levő nagycsaládosok javára kivételesen, eseti környezettanulmánnyal alátámasztva, a fentiektől eltérő támogatás is mérlegelhető.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázathoz történő csatlakozásról dönteni, és mivel a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet ilyen segélyezési formát nem tartalmaz, a hozzá szükséges pénzt a tartalékkeret terhére biztosítani szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

Mány község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy csatlakozik a HÉRA Alapítvány pályázati felhívásához. A pályázaton való részvételhez szükséges pénzt a tartalékkeret terhére biztosítja maximum 100.000,-Ft-ig. Egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy a rászorultakat derítse fel, a pályázatot a Segítő Kéz Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal készíttesse el, és nyújtsák be.

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármesterA Képviselő-testület a fentieket megtárgyalta.

A 10 fős Képviselő-testületből 8 fő képviselő 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:82/2009. (IX. 23.) ÖH számú Határozat

Mány község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy csatlakozik a HÉRA Alapítvány pályázati felhívásához. A pályázaton való részvételhez szükséges pénzt a tartalékkeret terhére biztosítja maximum 100.000,-Ft-ig. Egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy a rászorultakat derítse fel, a pályázatot a Segítő Kéz Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal készíttesse el, és nyújtsák be.

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester15. Napirendi pont: A két ülés között végzett munkáról beszámoló

Ugron Zoltán Gábor polgármesterTisztelt Képviselők!


Régen találkoztunk, augusztusban nem volt testületi ülés, és bár szabadságon is voltam, azért akadt feladat, amit végezni kellett. Az egyik, hogy a Volánbusz régi kérésünknek tett eleget azzal, hogy megváltoztatta a menetrendet. Az új rend szerint minden órában van olyan busz, amelyikkel el lehet jutni Bicskére illetve Budapestre. Ráadásul a Bicskére tartó járatok és az onnan visszaindulók csatlakoznak a tatabányai és a budapesti személyvonatokhoz is, hiszen azok Bicskén találkoznak azalatt, míg ott van a buszunk. A nagy örömünkbe üröm is vegyül, mert a MÁV sajnos nem tartja a menetrendet és a vonatok folyamatosan késnek, a szűkre szabott átszállási idő pedig ezt nem teszi lehetővé. Ezért újabb egyeztetési sorozatba kezdtem a Volánbusszal, hogy mi az a legkésőbbi időpont, amivel még biztosítani lehet a buszok forgalmát és a vonatkésést is meg lehet várni. A menetrend készítője személyesen járt a helyszínen és maga is tapasztalta a helyzet fonákságát. Azt az ígéretet kaptam, hogy a sofőrök a vonatok beérkezése után 2 percet kell várjanak, hogy az utasok átszállhassanak, de a kiíráshoz képest maximum 4 percet várhatnak. Másik probléma volt, hogy eddig a Zsámbék felől érkező hajnali járatról, amelyik bemegy Főszegre, a faluközpontban át lehetett szállni a Bicske felől érkezőre, az új rendszer szerint viszont nem, ezért az arrafelé lakó munkásoknak fél órával előbb el kell indulni otthonról és be kell gyalogolni a faluközpontba a megállóba. Azt az ígéretet kaptam, hogy ezentúl ez a hajnali, Budapest felé tartó járat is be fog menni a Kossuth utcán, így a munkába járók átszállás nélkül, egyből a buszukra tudnak felszállni.


A másik nagyon fontos kérdés a patika helyzete. Sajnos itt az ÁNTSZ-nél elakadt az ügy, még nem kapta meg a működési engedélyt az Oroszlán patika. Nem azért, mert valami hibát találtak, hanem egyszerűen ilyen lassú az ügyintézés. Ugyanis, mint kiderült, a gyógyszerészkamarának is egyet kell értenie a javaslattal, és ők nagyon betartják az ügyintézési időt. A patika itt áll készenlétben, hogy kinyisson, ha megérkezik az engedélye, addig futárral hozzák ki az orvosságot. Ezt a szolgáltatást az orvosnál lehet kérni a rendeléskor. Érdekes melléktörténet, hogy a gyógyszerész úr azt a bútort vásárolta meg egy közvetítőcégtől, amelyik eredetileg itt volt, és amelyre a régi gyógyszerésznek felajánlottuk, hogy a tartozásába beszámítjuk... A Jóreménység Bt. képviselőivel és ügyvédjével egyébként augusztus elején találkoztunk. Akkor azt az ígéretet tették, hogy a peren kívüli megegyezés érdekében augusztus 20-ra előállnak az ajánlatukkal. Ezt nem tették meg, majd a jogi képviselőjüket sem tudtuk utolérni. Végül kiderült, hogy már nem is képviseli az ügyfeleket, a megbízását visszavonták. Írásban felszólítottuk a Bt vezetőjét, hogy az ígéretének megfelelően nyújtsa be a javaslatot, hogy a testület megtárgyalhassa. A napokban kaptam egy levelet, amelyben közli velem, hogy nem tartja jogosnak a követelést és bár nem ér rá eljönni a testületi ülésre, hozzon a testület egy határozatot, miszerint elengedi a tartozását. Mivel a levélben kéri, hogy személyesen adhassa elő a kérését, ezért a következő testületi ülésre tervezem be napirendi pontként a kérdés megtárgyalását.


A harmadik olyan témakör, ami folyamatos munkát kívánt meg, az óvodába helyhiány miatt fel nem vett gyerekek elhelyezésének megoldása volt. Ez napirendi pontként is szerepel a mai ülésen, sok egyeztetést kívánt a gyermekjóléti szolgálattal, a plébános atyával, az egyházközségi képviselőtestülettel, az óvoda vezetésével, tartottam egy egyeztető megbeszélést az érintett szülőkkel itt a hivatalban, egyeztettem a lehetséges felügyelővel stb. Remélem, mihamarabb megoldódik ez a gondunk is, és megindulhat a játszóház a plébánián, amely lehetőséget biztosítana az érintett gyermekek ellátására.


A többi munka kevesebb időt igényelt. Így például részt vettem augusztus 20-hoz köthetően Székesfehérváron a megyei vezetés ünnepi Közgyűlésén, amelynek külön súlyt adott, hogy ezzel ünnepelte meg a megyénk fennállásának ezeréves évfordulóját.

Két alkalommal is jártam Tatabányán, ahol a hulladéklerakók miatt létrehozott társulásnak volt ülése. Ugyanígy két alkalommal vettem részt a Leader egyesületünk elnökségi ülésén az őszre várható pályázati rendszer átalakítások miatt. Jelentkezett egy pályázatíró cég, akik a játszótér építések pályázataira specializálódtak, és a pályázathoz kapcsolódóan egy kedvező finanszírozási rendszert is kínálnak. Megmutattam nekik a területet, elmondtam a vágyainkat, most várom a kidolgozott ajánlatukat.

Már szeptemberben volt a Zsámért társulási ülése. Ezen a települések pályázati eredményeit tekintettük át és egy jó beszélgetésben adtuk át tapasztalatainkat egymásnak. Szintén a Zsámbéki-medencéhez való kötődésünk jegyében vettem részt jegyző asszonnyal és a térség önkormányzatainak vezetőivel együtt, szeptember 12-én Pátyon az Életfa Egyesület szervezésében egy "föld-átadó" ünnepségen. A mozgalom Hegykő településről indult, ahol azzal a kezdeményezéssel álltak elő, hogy a magyarság összetartozásának kifejezéseképpen az ország valamennyi településéről egy-egy marék földet összegyűjtenek, összekevernek és abba egy hársfát ültetnek. Sőt, az így keletkezett földkupac egy részét kis egységekben visszaküldik a településekre, hogy minden faluban ültessenek egy-egy hársfát az egész ország területéről összegyűjtött földbe. Nagyon szép kulturális műsor keretében került sor erre a rengeteg jelképet tartalmazó ünnepre.

A hónap során hármasban tárgyaltam Csabdi polgármesterével és a közös fogorvosunkkal a jövőről. Ugyanis a jelenlegi áldatlan helyzetet nehezíti, hogy a rendelőnek helyet adó MMG területén hamarosan megszűnik az összes közüzemi szolgáltatás, ami végképp ellehetetleníti a működést. Huszárovics úrral közösen igyekszünk egy új és a jelenlegihez képest egészen más alapokon álló megoldást találni.

A múlt héten az iskola igazgatójával közösen jártunk Kelemen tanárnőnél, és személyesen adtam át Jutka néninek az Aranydiplomáját. Őt és az aranydiplomát szintén idén megkapó Rózsika nénit a tanévnyitón már köszöntöttük, és egy kedves kis ünnepség keretében az iskolában is találkoztak a pedagógus kollégákkal.

A nyár eseményeihez tartozik, hogy megtörtént a Rákóczi út építésének egy éves garanciális bejárása. Alapvetően nem találtunk nagy hibákat, a Vajda utcánál lévő aszfalthibákat, néhány helyen a szegély csorbulását és a buszmegállók környékén keletkezett süllyedéseket feljelöltük. Október végére ígérték kijavításukat.

A Saubermacher megkeresett, hogy a nyáron végzett szelektív hulladékgyűjtés tapasztalatain megállapodást kössünk a folytatásra. Az elém tárt tervezet az ún. "matricás" rendszerben történő hulladékgyűjtésnél működött volna, és a települési költségvetést terhelné. Kértem, hogy dolgozzanak ki egy ajánlatot, amely figyelembe veszi azt a tényt, hogy Mányon mennyiségi korlát nélkül elvisznek minden szemetet, és hogy mivel az Önkormányzat fizeti a díj felét, így is havonta 700 ezer forinttal járulunk hozzá a hulladékszállításhoz.


Köszönöm a figyelmet, várom kérdéseiket!


dr. Majoros Ildikó jegyző


Tájékoztatom a Képviselő-testületet arról, hogy Fülöp Józsefné a Jóreménység Patika vezetőjének leánya (aki jogot tanul) az elmúlt napokban bejött a hivatalba és a nyilvános ülés jegyzőkönyveit visszamenőleg átnézte, keresve a gyógyszertárra vonatkozó adatokat.

Kérdésünkre, hogy talált valamit? Azt felelte, hogy "nem igazán".


A 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 8 fő képviselő 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal a polgármester két ülés közötti időszakról szóló beszámolóját egyhangúlag tudomásul vette.16./ Napirendi pont: Dr. Majoros Ildikó jegyző Csabdin történő helyettesítésének engedélyezése


Ugron Zoltán Gábor polgármester

Csabdi község jegyző Asszonya Tuba Viktória áldott állapotban van és veszélyeztetett is. Megkeresett Huszárovics Antal polgármester azzal a kéréssel, hogy amíg a jegyző betegállományban van, arra az időre (2010. január 31.) járuljunk hozzá, hogy dr. Majoros Ildikó jegyző Asszony helyettesíthesse.


A Képviselő-testület a fentieket megtárgyalta.


A 10 fős Képviselő-testületből jelenlévő 8 fő képviselő 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal

az alábbi határozatot hozta:


83/2009. (IX. 23.) ÖH számú Határozat

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy dr. Majoros Ildikó jegyző 2010. január 31-ig, minden héten kedd és csütörtöki napokon délután 13 órától Csabdi községben a jegyzői feladatok helyettesítését ellássa.

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester


16. Napirendi pont: Bejelentések


Ugron Zoltán Gábor polgármester

2009. október 4-én (vasárnap) 15.00 órai kezdettel a Rákóczi út -- Táncsics utca kereszteződésénél az 1848/49-es szabadságharcban részt vett mányi nemzetőrök és honvédek emlékére állítandó emlékmű alapkő letétele lesz.

Az ünnepségre szeretettel meghívunk minden képviselőt és családtagjait, hozzátartózóit, barátait is.


A Talentis projektek ünnepélyes átadása és az azt követő állófogadás 2009. szeptember 30-án lesz az Abacus Business&Wellnes Hotel-ben. (Herceghalom, Gesztenyés út 3).. Minden képviselőt szeretettel várnak.


A mai napon kaptam meg az árajánlatot a település térfigyelő rendszerére 2,5 millió Ft értékben.


Geiszler Csaba úr felajánlotta segítségét, hogy önkormányzatunk intézményei részére használt, de használható konyhai eszközöket tudjunk vásárolni. Az eszközökről fényképeket is kaptunk Tőle.


Sárközi Csaba képviselő

A református templommal szemben lévő cukrászda vezetője Majár Tibor úr minden vasárnap délelőtt elzárja az utat a parkolni kívánó idős emberek elől, hogy ne tudjanak előtte parkolni.

Kérem figyelmeztetni és kompromisszumot kötni ez ügyben.


Szabó Zoltán alpolgármester

Mezőbándról meghívás érkezett 2009. október 22-26-ig a Református Egyház ünnepségére. A részvételre még lehet jelentkezni, az autóbuszban még 20 főnyi üres hely van.


Ugron Zoltán Gábor polgármester megadja a szót, az ülésen megjelent Geiszler Csaba úrnak.


Geiszler Csaba:

A házasságkötő terem használatában és az anyakönyvvezető díjazásánál egyetértek Bokodi úrral.

Olaszországban voltam, hivatalos kiküldetésen a munkahelyemről. Ezen a hat napon a repülőjegyünket fizették, és az étkezésünket. A munkaszüneti napon nem kaptunk semmit. Örüljünk, hogy ott lehettünk. Negyvenezret fizetek azért, hogy eljárjak dolgozni. Szerintem a havi munkabérbe bele kellene férnie a házasságkötéseknek is.

Az adók, hogy nehezen jönnek be, oka az is, hogy biztos, hogy vannak, akik azért nem fizetik be, mert nem akarják, de a legtöbben biztosan azért, mert nem tudják befizetni.

Megkaptuk márciusban az adókivetést. Azon voltam a legjobban felháborodva, hogy a telekadót felemelték. Nagyon sokat kell fizetni, holott a termés felét ellopják, és még fel is jelentenek, ha esetleg parlagfüvet találtak. Nem tudom, hogy át lett-e gondolva, hogy ezek az emberek nem milliomosok. Az egyéb terheken felül be kell fizetni a szülőknek. Pl.: a gyermekeknek még a WC papírt is be kell vinni az óvodába és az iskolába. Abban az iskolában, ahol én tanítok, nem kell semmi ilyet a szülőknek bevinni.


Szabó Zoltán alpolgármester

Volt itt egy programpont, amelyben a helyi adókról is szó volt, amikor megkérdeztem a pénzügyi tanácsadótól, hogy a telek és az építményadó kiteszi-e a szemétszállítás díját, a válasz nem volt.


Ugron Zoltán Gábor polgármester

Az állami támogatás megkülönbözteti a településeket, másképpen kapják a normatívát. Az ilyen típusú települések, mint mi vannak a legrosszabb helyzetben, mert a közepes települések kapják a legkisebb mértékű normatívát. Így nekünk kevesebből kell fenntartani az iskolát. Ha nincs valamilyen jól fizető iparűzési adót fizető, akkor tönkremennek a települések. Még ezt is megfejik jövőre.

Telekadót nem emeltünk, az építményadót emeltük minimálisan, és a környező településekhez képest így is igen csekély még a mértéke. Parlagfű miatt nem szabtunk ki büntetést, mert mire ki lehetne szabni, már elmúlik a parlagfű szezon. Az iparűzési adó pedig nem azért nem teljesül, mert az iparosok nem fizetik be, hanem mert kisebb a bevételük, ezért kevesebb az adójuk is.


Geiszler Csaba

Mi van akkor, ha valaki önhibáján kívül nem tudja fizetni az adót?


Dr. Majoros Ildikó jegyző

Kérelemmel lehet élni az adóhatóság felé, amelyben pl. részletfizetést lehet kérni.


Bokodi Sándor képviselő

Én a mányiak szószólója vagyok, ezt Ön is elismeri. Az adóemeléskor nagy viták voltak itt. Ön ott vett házat, ahol nagy telkek vannak. Nem lehetett figyelembe venni, hogy kinek mekkora telke van.

A törvény nem ad lehetőséget a differenciálásra. Van bajunk bőven, vannak kiadásaink. Várom, hogy végre Ön se kötekedjen, hanem konstruktív javaslatokat mondjon. Nagyon szépen kérem, működjön velünk együtt a falu érdekében.


Geiszler Csaba

Nem azért mondom amiket mondok, hogy kötekedjek, de engem is megkeresnek emberek. Nem olyan iskolázottak, ezért elmondom helyettük. Én szeretnék segíteni, azért közvetítek az edények ügyében is. Nem kötekedni akarok, lenne nekem más dolgom is.

Leírták, hogy az Önkormányzat így spórol, úgy spórol. Adott-e ki az Ugron úr engedélyt ahhoz, hogy a tűzcsapról lajtos kocsival vigyék a vizet?


Ugron Zoltán Gábor polgármester

A tűzcsapról való vízvételezés úgy történik, hogy a vízműveknek fizet közvetlenül a vállalkozó, mégpedig előre kell kifizetni, kérvény alapján. Hozzájárulást adtam, hogy ilyen módon szerződjenek a Fejérvíz zrt-vel.


Szabó Zoltán alpolgármester

A biatorbágyi alpolgármesterrel beszélgettünk, ott a költségvetés 60 %-a iparűzési adó. Nálunk 3-4 %. Bízom benne, hogy megkapta a választ a kérdésére, de érzek benne valami hátsó szándékot, amikor azt kérdezte előre, hogy az önkormányzat valóban takarékosodik-e.


Geiszler Csaba

Azt mondja meg nekem Szabó úr, hogy mikor kerül fel a település mérlege, illetve a költségvetés a honlapra.


Szabó Zoltán alpolgármester

Az én időmben fenn volt a költségvetés és a zárszámadás is.


Geiszler Csaba

Olvastam a honlapon a gyógyszertár bezárásával kapcsolatos tényeket. Itt kiderült, hogy 98-tól a szerződésben szereplő bérleti díjnak csak egy töredékét fizették. Hogy történt az meg, hogy valaki nem a szerződésben aláírt szerződésben kikötött bérleti díjat fizeti.


Ugron Zoltán Gábor polgármester

Nem kívánom az elődeim munkáját minősíteni, sem kifogásolni. Én csak azt tudom, hogy a szerződések felülvizsgálatánál derült fény arra, hogy a gyógyszertár nem a bérleti szerződésben szereplő összeget fizeti.


Szabó Zoltán alpolgármester

Nagyon nehéz volt egy gyógyszertárat összehozni, amikor itt megindult Ha Hammer Mátyás akkori polgármester ragaszkodik az 50.000.-Ft-os bérleti díjhoz, akkor nem biztos, hogy a településen van gyógyszertár. Lehet, hogy hibázott, de kényszerhelyzetbe került. Lehet, hogy volt megállapodás a kevesebb összegű bérleti díjra a Hammer Mátyás és a gyógyszerész között, de nem lett írásba foglalva. Valószínűleg elfogadta volna a testület a kisebb bérleti díjat is. Az én időmben pedig már ez az összeg volt.


Több bejelentés, hozzászólás nem volt.


Ugron Zoltán Gábor polgármester megköszöni a képviselők részvételét, majd a nyilvános ülést bezárja.


k.m.f./Ugron Zoltán Gábor :/                                  /: dr. Majoros Ildikó :/

    polgármester                                                           jegyző

 

Mány község honlapját a jacsa.NET készítette. A szerkesztők névsorához kattintson ide!