e-Kormányzat: rendeletek, határozatok  ·  Honlaptérkép  ·  Levélküldés 2022. december 07. szerda, Ambrus napja 
A faluról
Önkormányzatunk
Polgármesteri Hivatal
Intézmények
Civil szervezetek
Egyházak
Hasznos információk
Hírarchívum
Vállalkozói oldal
Általános közzétételi lista
Közbeszerzés
 
 

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

Készült: Mány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-én megtartott nyilvános képviselő-testületi ülésén.Jelen vannak: Ugron Zoltán Gábor polgármester

Szabó Zoltán alpolgármester

Bokodi Sándor képviselő

Csizmadia Tibor képviselő

Csörgei Csaba István képviselő

Fuchs János képviselő

Pfendert Antal képviselő

Sárközi Csaba képviselő

dr. Török Péter képviselő

Tanácskozási joggal:

dr. Majoros Ildikó jegyző


Igazoltan távol:

Bálint Istvánné képviselő

vendégeket nem jelezzük?

(meghívott 3fő Jóreménység Bt. +Hopka rita pü tanácsadó + lakosság részéről 2 fő)

Ugron Zoltán Gábor polgármester


Üdvözli a megjelent képviselőket, majd a nyilvános testületi ülést megnyitja.


A jelenléti ívből megállapítja, hogy a 10 fős képviselő-testületből 6 fő képviselő megjelent, 3 fő képviselő jelezte, hogy az ülésre késve fog megérkezni. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes.


Ugron Zoltán Gábor polgármester a napirendi pontok módosítására tesz javaslatot:

A meghívóban szereplő napirendi pontokat kérem úgy megcserélni, hogy az 1./ Jóreménység Patika bérleti díj ügye, 2./ Döntés a telekadó kedvezmény kérelem ügyében 3./ A két ülés között végzett munkáról beszámoló 13./ napirendi pontként felvenni: Pályázat park és játszótér építésre és 14./ napirendként a Bejelentések.

A 10 fős képviselő-testületből jelenlévő 6 fő képviselő 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás nélkül a fenti javaslatot elfogadta, így a napirend az alábbi:


1./ Jóreménység Patika bérleti díj ügye

2./ Döntés a telekadó kedvezmény kérelem ügyében

3./ A két ülés között végzett munkáról beszámoló

4./ Tájékoztatás az Önkormányzat háromnegyed-éves gazdálkodásáról

5./ A 2010 évi költségvetési koncepció

6./ A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás alapító okiratának
módosítása

7./ A Magyar Államkincstár felhatalmazása beszedési megbízás benyújtására

8./ A Bicske-Mány-Csabdi Víztermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság 2010 évi üzemeltetési költsége és a 2010 év kalkulált vízdíja

9./ A kötelezően ellátandó fogorvosi feladatokra kötendő átmeneti
megállapodás

10/ A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás keretében, szociális
alapszolgáltatási és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézményi mikrotársu-
lás alapító okiratának 4.sz. módosítása

11./ Önkormányzati bérlakások bérbeadásra történő pályázati kiírása

12./ Körjegyzőség létrehozása

13./ Pályázat park és játszótér építésre

14./ Bejelentések1. Napirendi pont: Jóreménység Patika bérleti díj ügye


Ugron Zoltán Gábor polgármester


Arra kaptam felhatalmazást a képviselő-testülettől, hogy tárgyalásos úton egyezzek meg a Patikával bérleti díj ügyben. Akkor augusztusi határidőben állapodtunk meg a Jóreménység Patika BT-vel, de nem tettek ajánlatot, újból kaptak határidőt, azt is elmulasztották, csak azt jelezték, hogy testületi ülésen fejtik ki a szándékukat. A maira ismét kértem, hogy adjanak ajánlatot, de nem tettek, csak levelet írtak. Mivel ezt is késve adták meg, és nincs benne ajánlat, nem tudtam előterjesztést készíteni. Kérem hallgassuk meg a dr. Fülöp Józsefnét a Bt. képviselőjét, hátha előre tudunk lépni, és nem kell jogi útra terelni a kérdést.


dr. Fülöp Józsefné


A Bt. ügyvezetője vagyok. Nagy az értetlenség ebben az ügyben. 1997-ben az akkori polgármester Hammer Mátyás, talált ki egy koncepciót, hogy ez az épület adjon helyet az orvosi rendelőnek és a patikának is. A polgármester keresett meg engem és kért fel, hogy üzemeltessünk egy gyógyszertárat. Akkor a gyógyszertár alapítására az Egészségügyi Minisztérium volt jogosult. 5000 fő alatt nem lehetett gyógyszertárat alapítani. Mivel az alapítás nagyon költséges volt, ezért azt 5000 főben határozták meg. Én Mányt és Csabdit kaptam meg, ki is akartuk terjeszteni a működést oda is. De személyi és gazdasági okai voltak annak, hogy nem jött létre.


Kötöttünk egy határozott időre szóló szerződést, ebben volt foglalva, hogy milyen feltételekkel működhet a gyógyszertár. Ezután, hogy látta az akkori polgármester, hogy nem lehet fenntartani ilyen módon a gyógyszertárat, csökkentette az összeget, amely minden költséget magába foglalt. Az önkormányzat ezzel a csökkentett összeggel számlázott.


2009. februárjában megkeresett a jelenlegi vezetés, hogy ezt ők nem így gondolják és tárgyaljunk a szerződés módosításában. Egy alkalommal lejött a jelenlegi polgármester, és kérdezte, hogy van-e szerződésünk. Én akkor jó szándékkal és gyanútlanul odaadtam neki a régi szerződést, amelyet most próbálnak ellenem fordítani.

Én itt, mint Teréz anya működtem itt, és tisztességgel és becsülettel dolgoztam, és nem hogy nekem, hanem az önkormányzatnak kellene fizetnie, hogy itt működtem. Először egy alkalmazottal, később magam, mert egy tisztességes fizetést nem lehetett itt realizálni.


1997-ben, amikor beindítottuk a gyógyszertárat, 25 %-os volt az árrés, akkor volt mire tervezni, fényes volt a dolog, és a kedvezményeket kezdték megvonni, jelenleg 10,8 % most. Ennek a gyógyszertárnak a forgalma a végén havonta már csak 4,5 millió forint volt.


Egy dolgot elfelejtett az önkormányzat, hogy a Vadas dr. idején teljes volt az összhang, akkor kezdődött, amikor ő elment nyugdíjba és jött a másik orvos, illetve egy ideig nem volt. Ettől kezdve más gyógyszereket rendeltek és a helyettesek is más gyógyszereket rendeltek.


Ezek az esetek a gyógyszertár rentabilitását befolyásolják.


A kettőnk közötti problémát az képezi, hogy volt egy határozott idejű szerződés, amely időközben lejárt, és azt tartalmazta, hogy azt időnként felül kell vizsgálni. A szerződésmódosítás két oldalú dolog. A közüzemi díjakat olyan mértékben számolták ki, mikor én egyedül voltam a gyógyszertárban.

Nem értem, hogy a mostani vezetés miért gyűlöl engem, és az ellenszenvet sem, amely ellenem most van, és szerintem még nekem tartoznak.

Soha nem merült fel semmi probléma, soha nem szóltak, mint villámcsapás ért engem, amikor leküldték nekem a számlát.


A jelenlegi esetet nem lehet összehasonlítani a mi helyzetünkkel, mert ha fiókpatika van, mögötte áll egy anyapatika, amely támogatja és lenyeli a veszteséget.


Ugron Zoltán Gábor polgármester

Szeretném a sorrendet megvilágítani a képviselő-testület számára.

 • először kértük meg a szerződést

 • Utána kínáltuk fel az egyeztetés lehetőségét

 • Jelenleg most egyeztetni kellene és én úgy hallom ki, hogy a közüzemi díjak azok, amelyeket kifogásolnak.

 • Bérleti szerződésben pedig nem "felül kell vizsgálni" a bérleti díjat, hanem a KSH inflációval lehet növelni, amelyet most nem érvényesítettünk az utólag kiszámlázott díjban.

Kérdezem a Bt. képviselőit, hogy mikortól romlott meg a gyógyszerész-szakma helyzete, mert azt említették, hogy kezdetben "fényes volt a dolog".


dr. Fülöp József jelenlévő

A polgármester úr rosszul tudja, degresszív az árrés, a gyógyszerek folyamatosan emelkedtek az árrés csökkent.

A FIDESZ maximálta 850,-Ft-ban. A csökkentés folyamatosan történt.

A négy jelentkező gyógyszerész közül egyik sem volt önálló. Mások a finanszírozási lehetőségei. A feleségemnek 100.000 forint volt a fizetése, ennyi maradt, amit ki tudott venni.

Én felajánlottam, hogy vegyék fel a feleségemet alkalmazottnak, és adjanak neki egy tisztességes fizetést, mi átadtuk volna a teljes berendezést ebben az esetben a tartozás fejében.


Ugron Zoltán Gábor polgármester

Megkérem dr. Fülöp Józsefnét, hogy a "gyűlölet" kifejezést vonja vissza.


dr. Fülöp Józsefné meghívott

Visszavonom. De méltatlan volt minden, amit ellenünk az újságban megjelentettek.


dr. Fülöp József jelenlévő

Olvasta a Képviselő-testület az esetről írt cikket?


Szabó Zoltán alpolgármester

Én olvastam, és beszéltem telefonon Önnel is, és kértem, hogy ne nyilatkozzanak, mert az újságírók csak félreírnak.

Változott a vezetés, van egy új jegyző, aki ragaszkodik a jogszabályokhoz. Biztos, hogy elhangzott talán a képviselő-testületi ülésen is a csökkentés, de nem született róla határozat. Szerintem a szerződés élő, ráutaló magatartással meghosszabbodott, használati jogviszony volt.

A képviselő-testület véleménye mindig az volt, hogy legyen gyógyszertár a faluban. Bejelentés azonban sok jött, hogy a gyógyszertár nem úgy üzemel, ahogy kell.

A lényeg az, hogy van egy ügy, amit meg kellene oldani. 100 m2 helyiséget használt és ennek a bérleti díjában kellene megállapodni.


Csörgei Csaba István képviselő

Határidőre lett kötve ez a szerződés, és mennyi időre szólt?

Szerintem az összeg, ami meg lett állapítva, annak a felét fizessék ki. A teljes összegtől tekintsünk el, mivel úgy érzem mindkét fél hibázott.


dr. Török Péter képviselő az ülésterembe megérkezett, így a jelenlévő képviselők száma: 7 fő


Ugron Zoltán Gábor polgármester

Úgy érzem, hogy a közüzemi díjak ügyében kell valami új irányt néznünk. Kérem a képviselő-testületet, hogy hatalmazzon fel arra, hogy az ügy érdekében eljárjak.


Ezután a 10 fős képviselő-testületből jelenlévő 7 fő képviselő 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:


94/2009. (XI. 25.) ÖH számú Határozat


Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Ugron Zoltán Gábor polgármestert, hogy a közüzemi díjak ügyében dr. Fülöp Józsefné Jóreménység Patika Bt ügyvezetőjével tárgyalást folytasson és egyezséget kössön.


Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester2. Napirendi pont: Döntés a telekadó kedvezmény kérelem ügyében


dr. Majoros Ildikó jegyző

A Felsőörs Támogató Kör -- 18 aláíróval - azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy terjesszem a Tisztelt Képviselő-testület elé a jánoshegyi polgárok telekadómentesség kérelmét.

A kérelem indoklásaként számos olyan hátrányos szempontot sorol fel, amely egy, a település központjától távol eső településrész helyzetéből adódik. Az előterjesztéshez csatolom a kérelmet.

Korábban a Jánoshegyen élők teljes telekadómentességben részesültek. A 10/2002 (XII. 20.) számú, azóta hatályon kívül helyezett rendelete a telekadó esetén a méltányossági adómentességeket az alábbiak szerint határozta meg:

"12. §

/2/ Az önkormányzat döntése alapján mentes az adó alól:

a./ Az első lakáshoz jutó 35 év alatti telek-tulajdonos - beépítés miatt -- a

telekkönyvezéstől számított 4 évig

A beépítést használatba vételi engedéllyel kell igazolni.

A teljesítés elmaradása esetén a telek adót visszamenőleg meg kell

állapítani

b./ Az adóalany egyedi kérelmére, ha az adóköteles terület az adóalanynak

fel nem róható okból nem hasznosítható (pl.: belvíz, elemi kár )

* c./ Jánoshegy nem központi belterület, sajátos jellege miatt az alábbi:

1503, 1506, 1507, 1508, 1511, 1514, 1515, 1518/1, 1518/a, 1519,

1522, 1523, 1526, 1527, 1531, 1532, 1533, 1536, 1537, 1540, 1541,

1544, 1545, 1548, 1549, 1552, 1553, 1554 1504, 1505/3, 1505/4,

1505/5, 1505/6, 1505/7, 1505/8, 1505/9, 1505/2, 1509,1510,1512,

1513, 1516, 1517, 1520/1, 1520/2, 1521/1, 1521/2, 1524, 1525, 1528,

1529, 1534, 1535, 1538, 1539, 1542/3, 1542/4, 1542/2, 1543, 1546,

1547, 1550, 1551, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563,

1564, 1565, 1566, 1567 hrsz-ú ingatlanok."


2008. év végén, a jogszabályváltozások miatt szükségessé vált helyi adó rendeletünk módosításával szűnt meg a Jánoshegyen élők fenti telekadó mentessége. A jogszabály előkészítés során több esetben egyeztettem az Államigazgatási Hivatal Törvényességi Főosztályával, akik kifejezetten ezen adómentességgel kapcsolatban figyelmeztettek, hogy csak olyan adómentesség állapítható meg, amely a település teljes lakosságára vonatkozik, mint pl. a 80 év felettiek adómentessége. Területi elhelyezkedés miatt az adófizetési kötelezettséget, illetve annak mértékét nem lehet megkülönböztetni. Ezért készült el a rendelet a mai formájában, és ezért szűnt meg Jánoshegyen az adómentesség. Megjegyzem, a fenti adómentességet biztosító korábbi rendelet ezen szabálya törvényellenes, és az Európai Unió alapelveivel is ellentétes volt.


Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Felsőörs Támogatói Kör levele tartalmának ismeretében döntsön abban a kérdésben, hogy ad-e a fenti helyrajzi számokra telekadómentességet, illetve ennek érdekében kívánja-e módosítani a helyi ingatlan és telekadóról szóló rendeletét.

Határozati javaslat:

 1. Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy nem kívánja módosítani helyi ingatlan és telekadóról szóló rendeletét.

 2. Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy adómentességet kíván biztosítani a Mány, Jánoshegyen élők számára, ezért felkéri a Polgármestert, hogy a 2009. decemberben tartandó képviselő-testületi ülésre a rendelettervezetet készítse elő.

Csörgei Csaba István pénzügyi bizottsági tag

Bálint Istvánné pénzügyi bizottság elnökének távolléte miatt ismerteti a pénzügyi bizottsági ülésen elhangzottakat.

A bizottság foglalkozott a jánoshegyi lakosok kérelmével. A helyi adó 2008-as módosított rendeletében foglaltakat átvizsgálta. A törvény nem teszi lehetővé a különleges elbírálást.

A Pénzügyi Bizottság 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

64/2009. sz. határozat : A bizottság az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 1. változatának az elfogadását javasolja.

dr. Majoros Ildikó jegyző

Nagyon sajnálom, de el kell mondanom, hogy a korábbi rendelet is törvénysértő volt. Nem lehet megkülönböztetni az adó szempontjából a közigazgatási területen lévő településrészeket. A levelükben leírt egyéb kérések azok megfontolandók. A "lakott terület kezdete" tábla kihelyezése ügyében már intézkedtem: levelet írtunk a megyei közútkezelőnek. Egyelőre azt a választ kaptuk, hogy az ügyet áttették egy másik, jogkörrel rendelkező igazgatóságukhoz..

Dalia Olivér érintett lakosok képviseletében megjelent:

Tudomásom szerint az önkormányzatnak van mozgástere. Mi felsőörsi lakosok, úgy érezzük, hogy nem egyenlő a bánásmód. Az adót egyformán kell fizetnünk, de a szolgáltatást mi nem úgy kapjuk, mint a településen belül élők. És mi ezt sérelmezzük, ahogyan azt levelünkben is megfogalmaztuk.


dr. Török Péter képviselő

Ha lenne mód én javasolnám a főszegi telkeknél és a Jánoshegynél is az adókedvezményt, de sajnos a jogszabály nem ad rá lehetőséget.


Szabó Zoltán alpolgármester

Nem az önkormányzat érdeme, hogy Önök ilyen elhanyagolt állapotban vannak, mint ahogy a 8. pontban is írják, hogy a telkek jó részénél a telek bizonyos hányada használhatatlan.

A faluban is van olyan hely, ahol nincs járda. Sajnos a költségvetésünk nem teszi lehetővé a járdaépítést. A lényeg az, hogy az önkormányzat pénzzel biztos, hogy nem tud segíteni a Jánoshegyi lakosoknak.


Az ülésterembe megérkezett Bokodi Sándor képviselő és Sárközi Csaba képviselő, így a jelenlévő képviselők száma: 9 fő


Ugron Zoltán Gábor polgármester

Foglalkozom a Jánoshegyi lakosokkal is, nap, mint nap. Dolgozunk, de ez nem jut el a lakossághoz közvetlenül. Pl: Megnéztem a buszmegállókat, hogy hogyan lehetne átvinni egy másik helyre.

A járda üggyel is foglalkozom. Igyekeztem kimenni és fórumot tartani.


dr. Török Péter képviselő

Nincs olyan testületi ülés, hogy Háromrózsa és Jánoshegy ügyével ne foglalkozna valamilyen módon a képviselő-testület.


dr. Majoros Ildikó jegyző

Az előző rendeletben volt olyan kedvezmény is, hogy ha nem művelhető a földterület, akkor adókedvezmény alá esik. Sajnos ezt a részt is ki kellett venni a rendeletből, mert jogszabálysértő.


Dalia Olivér

Az elhangzottak alapján a képviselő-testület segítőkészségét érzem. Szeretném kérdezni, ha a telekadó kedvezménynek megtaláljuk a jogi alapját, akkor az önkormányzat támogatni fogja?


Szabó Zoltán alpolgármester

A következő évi adórendeletet ezév december 31-ig kell módosítani.


Dalia Olivér

Az út mellett kábelt fektettek le, az meddig megy? Kényszeríteni kellene a vállalkozót, hogy amit tönkretettek, azt hozzák helyre!


Ugron Zoltán Gábor polgármester

Meg fogjuk nézni.


Ezután a 10 fős képviselő-testületből jelenlévő 9 fő képviselő 8 igen, 0 nem és 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:95/2009. (XI. 25.) ÖH számú Határozat


Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy nem kívánja módosítani helyi ingatlan és telekadóról szóló rendeletét.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Majoros Ildikó jegyző


3. Napirendi pont: A két ülés között végzett munkáról beszámoló

Ugron Zoltán Gábor polgármester


Időrendben haladva a hónap eseményein, 3-án a Családsegítő vezetőjével, Bajtayné Ágival Székesfehérváron voltunk, ahol egy pályázati tájékoztatón vettünk részt. Azzal kecsegtet ez a pályázat, hogy a Nitti-féle ház felújítására lehetne forrást találni, amennyiben ott egy szociális gondoskodás körébe férő helységeket alakítunk ki. Arra gondoltam, hogy ha olyanná alakítjuk, ahol kisebb csoportok tudnak összejöveteleket rendezni, akkor ezzel megteremthetjük a kulturált feltételeit az idősebbek, mozgásukban akadályozottak emeletmászás nélkül megtartható találkozóknak. Ők eddig vagy "elvesztek" a kultúrház nagytermében, vagy fel kellett jussanak a magas lépcsőkön a kisterembe. Úgy tűnik, hogy az idei fordulóról lemaradtunk, mert kész, engedélyes tervekkel kellene rendelkezzünk, de a rendelet szerint jövőre újból kiírják ezt a pályázatot.

Szintén a hónap első hetében járt nálunk a PV parancsnokság két tisztviselője, akik egy kedvező ajánlattal érkeztek: jövő tavasszal gyakorlatot tartanának Mányon, aminek keretében a Sajgó patak egy szakaszát ki lehetne tisztíttatni. Ehhez anyagi forrásokat is adnak. Így az önkéntes munka kellene a falu részéről, a gépeket és az étkeztetést fizetnék ők. A részleteket a tél folyamán fogjuk kidolgozni.

A hónap közepén nálunk tartotta elnökségi ülését a Völgyvidék Leader Egyesület, melynek keretében meglátogattuk Csabdin egy pályázati fejlesztés helyszínét. Igyekeztem az elnökséget kedves vendéglátásban részesíteni, hiszen magunk is szeretnénk náluk pályázni. Ezúton köszönöm meg Bokodi és Sárközi képviselő uraknak, hogy a hívó szóra fogataikkal egyből rendelkezésünkre álltak, és a szép őszi időben átkocsikáztatták vendégeinket Csabdira. Nagy élmény volt számukra, ízelítőt kaptak a falusi turizmus egy szeletéből is.

Másnap egy nagyon fontos, Mány jövőjét meghatározó nap volt. "Hogyan fejlesszük Mányt a romló gazdasági helyzetben?" címmel munkatalálkozót tartottunk az iskola épületében. Erre a képviselőtestület tagjain kívül meghívtam az intézmények vezetőit és helyetteseiket, a civil szervezetek vezetőit, az egyházközségek vezetőit valamint a falu jelentősebb vállalkozóit. Az úgynevezett "nyitott tér" módszerével lezajlott találkozón nagyon sok olyan megvalósítható fejlesztés körvonalazódott meg, amelyek mögé felelősök is kerültek. Ezért nem egyszerű ötlethalmaz keletkezett, hanem konkrét megoldások, melyek egy részéhez egyáltalán nem kell agyagi forrás, más részéhez kell valamennyi, de viszonylag könnyen megszerezhető, és persze vannak olyanok is, amelyek csak pályázat útján kivitelezhetők. A konferenciáról készül egy összefoglaló anyag, amelyet természetesen minden képviselőnek meg fogok küldeni.

Múlt héten együtt vettünk részt a Talentis Csoport vendégeként Etyeken egy nagyon jó hangulatú, kötetlen megbeszélésen, melynek fő gondolataként szeretném kiemelni azt a tényt, hogy végre elkezdődött egy olyan projekt is, amely közvetlenül érinti Mányt. A találkozón és a múlt testületi ülésen is elhangzott, hogy a szerelőüzem tervezett projektjét be szeretné mutatni a közvetítő cég. Tegnap kaptam emailben az értesítést, hogy betegség miatt ezt nem tudják ma megtenni, ezért kérik, hogy a decemberi ülésen számítsunk rájuk.

Tegnap Székesfehérváron egy időben két rendezvény is zajlott, én azon vettem részt, amely arról a jövőről szólt, amely az önellátó településekben, valamint a megújuló energia nagyobb mértékű felhasználásában látja a fejlődést. Sok kérdés merült fel bennem az előadások kapcsán, ezeket ott fel is tettem, válaszokat kaptam is és írásban is ígértek. További párbeszédre van szükség ahhoz, hogy olyan tervvel állhassak elő, amely Mányon javulást okozhat. Remélem lesz ilyenre lehetőségünk!

Ma is a megyeszékhelyen voltam délelőtt a Fejérvíz Zrt. Közgyűlésén, ahol a jövő évi üzleti terv szerepelt a napirenden. Ez tartalmazza a jövő évi vízdíj koncepcióját is. Nagy port kavart, hogy Szár és Vál polgármestereivel közösen felszólaltunk, bírálva az előterjesztést és tiltakozva a tervezett 4%-os díjemelés ellen. Azt vezettük elő, hogy nem fogadjuk el az üzleti tervet, mert az csak a fogyasztókkal fizettetné meg a költségek növekedését, és nem tartalmazza, hogy költséghatékony gazdálkodással a vállalat a kiadásaiból próbáljon lefaragni. Nagyon felháborító volt, ahogy az igazgatótanács tagjai válaszoltak erre: arrogánsan, lekezelően, cinikusan és a felvetéseinket kiforgatva, azok értelmét megváltoztatva egészen másról beszéltek. Mintha nem a tulajdonosaikkal, hanem egy ellenfelükkel állnának szemben. Egy igazgató az utolsó beosztottjával sem viselkedhet így! Kíváncsi vagyok, hogy a sajtó munkatársai milyen tálalásban mutatják majd ezt be a lakosságnak.

Folyamatos ügyintézést igényelt a fogorvosi ellátás kérdése. Jelen ülésünknek is napirendi pontja, hogy ideiglenes ellátásra szerződést kössünk a Bogyai úti fogorvosi rendelőt üzemeltető céggel. Ennek elfogadása után várhatóan januártól ők fogják ellátni a betegeinket, amíg végleges megoldást nem találunk. Addig a mányi betegeknek dr. Tamam Assaad fogorvos úrhoz lehet menniük. A végleges megoldás érdekében már helyszíneket néztünk, fogorvosokkal tárgyaltunk, de látszik, hogy nem lesz egyszerű olyan helyet találni, amely megközelíthető, az ÁNTSZ is elfogadja és fedezet is van a kialakítására.

Hétfő óta két fő településőr járja napközben Mány utcáit. A lehetőséget az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium pályázatán nyertük. A pályázat alapján állják a minimálbéres fizetésüket járulékokkal együtt és a felszerelésüket. Pályázaton hirdettem meg a lehetőséget, amelyre hárman jelentkeztek határidőre.


Köszönöm a figyelmet, várom kérdéseiket!


A 10 fős képviselő-testületből jelenlévő 9 fő képviselő 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a polgármester két ülés között végzett munkájáról szóló beszámolót tudomásul vette.


4. Napirendi pont: Tájékoztatás az Önkormányzat háromnegyed-éves gazdálkodásáról

Ugron Zoltán Gábor polgármester

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79.§ (1) bekezdése alapján Mány Község Önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed-éves helyzetéről az 1. és 2. számú melléklet szerint a 2010. évi koncepcióhoz kapcsolódóan tájékoztatom a Képviselő-testületet.

A tájékoztatás tartalmazza a költségvetés előirányzatainak időarányos alakulását, valamint a költségvetés teljesülésének alakulását.  

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg és fogadja el az 1. és 2. számú melléklet szerinti tájékoztatót.   

 Határozati javaslat:

Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2009. évi költségvetés háromnegyed éves helyzetről szóló tájékoztatást elfogadja


Határidő: azonnal

Felelős:dr. Majoros Ildikó jegyző

Csörgei Csaba István pénzügyi biz. Tag

A bizottság véleménye, hogy az Önkormányzat gazdálkodása jó. A költségvetésünk teljesítése időarányos mind a bevételi, mind a kiadási oldalon.

A Pénzügyi Bizottság 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

65/2009. sz. határozat : A bizottság a tájékoztató elfogadását javasolja

A 10 fős képviselő-testületből jelenlévő 9 fő képviselő 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:


96/2009. (XI. 25.) ÖH számú Határozat


Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2009. évi költségvetés háromnegyed éves helyzetről szóló tájékoztatást elfogadja


Határidő: azonnal

Felelős: dr. Majoros Ildikó jegyző

5. Napirendi pont: A 2010 évi költségvetési koncepció

Ugron Zoltán Gábor polgármester

Szinte minden év végén elmondható, hogy a következő év nehezebb lesz az önkormányzatok életében. Azonban a jelenleg ismert 2010. évi költségvetési törvénytervezet alapján megállapítható, hogy a jövő esztendő az eddigieknél is nehezebb lesz mind az önkormányzati feladatok ellátása, illetve az önkormányzati fenntartású intézmények működtetése, mind a lakosság életkörülményeinek várható romlása szempontjából. Mivel a bevételek nagy hányadát kitevő állami finanszírozás jelentős mértékben csökken, valamint a központosított adó és illeték bevételeknek a 2010. második felében történő beszedése és újra elosztása még nem konkretizálódott, fel kell készülnie önkormányzatunknak az eddigieknél is gazdaságosabb kiadási szerkezet kialakítására és az új bevételi források felkutatására. A 2008.év második felében kibontakozó gazdasági válság még 2010-ben is tartani fog, így számolni kell a szűkülő források mellett jelentkező szociális támogatásra szoruló réteg növekedésével is.

A 2010. évi Költségvetési törvénytervezet alapján általánosságban elmondható, hogy szinte kivétel nélkül minden jogcímnél csökkenni fognak az állami normatívák és szigorodnak az igénylés feltételei.

 A legnagyobb változás a 3. számú mellékletben a "Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai" jogcímen következik be, mivel a lakosságszám alapján kapott normatíva 10 Ft/fővel csökken, valamint ebből a normatívából kell kigazdálkodni az üzemeltetési és igazgatási feladatokon kívül a sportfeladatok ellátását, a közösségi közlekedés ellátását, valamint a nyilvános könyvtári ellátást és a közművelődést szolgáló feladatok ellátását is! (eddig külön normatíva volt rá) 

 A pénzbeli szociális ellátásoknál még nincs végleges normatíva, de az eddigi információk alapján várhatóan változnak a jogosultság feltételei.

 A kedvezményes iskolai, óvodai étkeztetés normatíváját első körben jelentősen kívánta csökkenteni a Kormány (65.000 Ft/főről 22.500 Ft/főre), azonban szerencsére a végleges törvénytervezetbe már a 2009. évi szinten került a fajlagos beterjesztésre.

A Költségvetési törvénytervezet 8. számú mellékletéből teljesen kikerült a "Pedagógus szakvizsga, továbbképzés" illetve a "Diáksporttal kapcsolatos feladatok ellátása" jogcím, így erre nem lehet normatívát igényelni a tervezet alapján. Előzetes tájékoztatás alapján majd pályázati forrásból lesz lehetőség ezen feladatokra forrást igényelni.

 A többi jogcímnél kisebb mértékű csökkenés következhet be, de a jogosultsági feltételek évről évre szigorodnak.

 Az alábbiakban összefoglaljuk a 2010. évi várható normatíva fajlagosokat a 2009. évi adatokhoz képest:

Jogcím

2009

2010. várható

Település-üzemeltetési és igazgatási feladatok

1 057 Ft/fő, de minimum

1 500 000 Ft

1 947 Ft/fő, de legalább 2 600 000 Ft

Közösségi közlekedési feladatok

515 Ft/fő

Települési sportfeladatok

500 Ft/fő

Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok

1 061 Ft/fő

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

3 088 Ft/fő

2 612 Ft/fő

Pénzbeli szociális ellátások

4 100-20 300 Ft/fő

.....-.....

Közoktatási alap-hozzájárulás

2 540 000 Ft/ teljesítmény-mutató/ 2209/2010 tanév

2 350 000 Ft/ teljesítmény-mutató/év

Sajátos nevelési igényű gyermekek (magántanulók)

239 000 Ft/fő/év

224 000 Ft/fő/év

Sajátos nevelési igényű gyermekek (testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos...)

382 400 Ft/fő/év

358 400 Ft/fő/év

Sajátos nevelési igényű gyermekek (organikus okokra visszavezethető)

191 200 Ft/fő/év

179 200 Ft/fő/év

Sajátos nevelési igényű gyermekek (organikus okokra vissza nem vezethető)

143 400 Ft/fő/év

134 400 Ft/fő/év

Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás

43 000 Ft/fő/év

40 000 Ft/fő/év

Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés

65 000 Ft/fő/év

65 000 Ft/fő/év

Kiegészítő hozzájárulás az RGYK-ban részesülő tanulók ingyenes étkeztetéséhez

20 000 Ft/fő/év

19 000 Ft/fő/év

Tanulók ingyenes tankönyvellátása

10 000 Ft/fő/év

10 000 Ft/fő/év

Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához

1 000 Ft/fő/év

1 000 Ft/fő/év

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés

11 700 Ft/pedagógus/év

0

Diáksporttal kapcsolatos feladatok ellátása

430 Ft/tanuló/év

0


A kiadási oldal tervezésénél figyelembe kell venni a 2010. évre prognosztizált 4,1%-os inflációt és az energiahordozók árának valamint az intézményeknél jelentős tételt képviselő közüzemi díjaknak a várható emelkedését.


Bevételek alakulásának szempontjai:


Az önkormányzat bevételeinek közel 75%-át az állami normatív támogatások és a helyi valamint a központosított adóbevételek teszik ki.

Az állami normatív támogatások (mely a bevételi oldal 35,81%át teszi ki) a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének elfogadása után fognak konkretizálódni, de a fenti táblázatból is kitűnik, hogy a csökkenés nagy érvágást fog jelenteni Mány Község Önkormányzatának életében. Törekedni kell az egyre szigorúbb igénylési feltételek betartására.


Adóbevételek

A helyi adók esetén (mértéke kb. 9,18 %) az idén elkezdődött eljárást folytatva törekedni kell a korábbi években felhalmozódott hátralékok lefaragására és az adózói fegyelem javítására. Az adómértékek változtatása indokolt lenne, de nem javasolt 2010 folyamán.

A központosított adók (a bevételek kb. 29,13%-a) rendszere az előrejelzések alapján nagyfokú átalakuláson fog átmenni a következő évben. Reméljük, hogy 2010. év elejére már pontosabb információ fog rendelkezésre állni a költségvetés összeállításához.


Intézményi bevételek:

A rendelkezésre álló források kb.12,29%-át adják. A 2010. évre prognosztizált 4,1%-os infláció és a 2009. év folyamán bevezetett 5%-os Áfa-változás figyelembe vételével legalább 8-10 %-os térítési díjemeléssel lesz kénytelen számolni a fenntartó önkormányzat.


Az élelmezésvezetők előzetes kalkulációi szerint jövőre az alábbiak szerint alakulnának a bruttó térítési díjak:

Hársfadombi Általános Iskola


2009

2010. terv

Háromszori étkezés

320 Ft/fő

350 Ft/fő

Menza ebéd

220 Ft/fő

240 Ft/fő

Alkalmazottak

360 Ft/fő

390 Ft/fő

Nyugdíjas pedagógus

320 Ft/fő

350 Ft/fő

Idegen étkezők

800 Ft/fő

870 Ft/fő


Mesevár Óvoda


2009

2010. terv

Gyermekek

320 Ft/fő

350 Ft/fő

Alkalmazottak

412 Ft/Fő

456 Ft/fő

Idegen étkezők

1 000 Ft/fő

1 100 Ft/fő


Az egyéb bevételek (0,19%) a legkisebb mértékben járulnak hozzá a bevételi oldal alakulásához és sok bizonytalan tényezőt tartalmaznak (pl. területfoglalási díjak, Művelődési ház terembérleti díja)

Az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérleti díjánál át kell gondolni, hogy legalább a közüzemi díjak emelkedése áthárítható-e a bérlőkre, és át kell gondolni a jelenlegi térítésmentes használat további fenntarthatóságát is.
A kiadások tervezésének irányelvei:


A személyi jellegű kiadásoknál a közterhek csökkenésével kiadás csökkenés realizálódik 2010. egész évben az alábbi táblázat szerint:

A fizetendő járulékok megoszlása a 2009. január 1-jétől:

Év

Foglalkoztató által fizetendő

Biztosított által fizetendő


Társadalombiztosítási járulék

Korkedvezmény biztosítási járulék

Nyugdíjjárulék

Mpt. tagdíj

Egészségbiztosítási járulék

Nyugdíjbiztosítási járulék

Egészségbiztosítási járulékTermészet-beni

Pénzbeli


Mpt.tag

Nem Mpt. tag


Természet-beni

Pénzbeli

06.30-ig

24

4,5

0,5

13

1,5

9,5

8

4

2

07.01-től

24

1,5

0,5

13

1,5

9,5

8

4

2

"A foglalkoztató által fizetendő társadalombiztosítási járulék mértéke a minimálbér kétszeresének megfelelő járulékalapig 2009. július 1-jétől csökken. A járulékalap kétszeresét (2009-ben 143 000 Ft) meghaladó része után a 2009. június 30-áig hatályos rendelkezéseknek megfelelő járulékmértékek szerint kell a fizetési kötelezettséget teljesíteni." (APEH tájékoztató).


2010. évben ezzel kívánja a Kormány kompenzálni az önkormányzati szférát érintő kb. 120 milliárd forintos elvonást.


A személyi jellegű kiadásoknál a 2009. évi szinthez képest többletkiadást jelent az alábbiakban felsorolt jubileumi jutalmak 2010. évben esedékes kifizetése:

Polgármesteri Hivatalnál: 1 fő

Iskolánál: 1 fő


A közalkalmazottak és a köztisztviselők kötelező átsorolásai, illetve léptetései a törvényi előírásoknak megfelelően kerülnek betervezésre.

Polgármesteri Hivatalban 1 fő

Iskolánál 11 fő

Óvodánál: 4 fő


Sajnos a szűkülő bevételi források mellett komolyan át kell gondolni a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az alkalmazottak esetében adható béren kívüli juttatások rendszerét változatlan formában fenn tudja-e tartani, vagy hogyan alakítja át a megváltozott adóterheket is figyelembe véve.

Az adóterhek változását az alábbi tájékoztató tábla foglalja össze:


Juttatás fajtája

Adóterhelés

Meleg étkezés

12.000 - 18.000 Ft/hó értékig 25%

Hideg étkezés

Összesen 97,89%

Csekély értékű ajándék

Összesen 97,89%

Internet támogatás

adómentes

Iskolakezdési támogatás

Évente a minimálbér 30%-ig 25%

Kultúra utalvány

Összesen 97,89%

Üdülési csekk

Évente a minimálbér értékéig 25%

Dologi és folyó kiadások tekintetében a folytatandó költségtakarékos üzemeltetés mellett a 2009. évi beszerzések kiadási szintjét célszerű figyelembe venni az inflációval és a 2009. év közben bekövetkezett Áfa változással is kalkulálva. Fontos vezérelv kell, hogy legyen a jövő év folyamán az új jellegű kiadások esetében az, hogy csak indokolt esetben lehessen azokat pluszként betervezni.

A szakmai munka szinten tartásához és a közoktatási intézmények üzemeltetéséhez a megszorító intézkedések figyelembe vételével csak a legszükségesebb készlet beszerzésekkel és karbantartásokkal szabad kalkulálni a 2010. évi költségvetés készítésekor. Ami elhalasztható, azt a következő évre kell áttenni. A jövő évben a minimális önerőt előíró, vagy a 0% önerővel megvalósítható szakmai, informatikai eszközbeszerzésekre illetve infrastruktúra-korszerűsítésre kiírt pályázatok felkutatása kell törekedni. Továbbra is fontos az üzemeltetési és karbantartási szerződések felülvizsgálata és egységesítése a Polgármesteri Hivatalban és a közoktatási intézményeknél.

Mivel a pedagógusok továbbképzésére megszűnik 2010-ben a normatív támogatás, az intézményvezetők aktív részvételével a finanszírozáshoz pályázati forrásokat kell szerezni.


Az intézmények működtetésénél a szakmai színvonal megtartásának szem előtt tartásával törekedni kell a készpénzes forgalom visszaszorítására és az önkormányzati fenntartású intézmények beszerzéseinek összehangolására az igénybe vehető kedvezmények kihasználása érdekében.


Továbbra is ki kell gazdálkodnia az önkormányzatnak a Rákóczi út felújításának önrészére felvett hitel negyedévenként esedékes törlesztő részleteit (éves szinten közel 3,5 millió forint).


A kötelező egészségügyi ellátások körében a tavalyi évhez képest új kiadási fajta nem fog jelentkezni. A központi orvosi ügyelet jövő évi kiadásai remélhetőleg változatlanok maradnak. Bár a gyógyszertár helyi működése 2009-ben megoldódott, a település lakosságának fogászati ellátását új alapokra kell helyezni.


Beruházások, fejlesztések:

A tavaly megfogalmazott irányvonal mentén 2010-ben is törekedni kell a pályázati források felkutatására, esetleg a helyi lakosság és a vállalkozások aktív bevonására. A térfigyelő rendszer befejezése, és ezáltal a pénzügyi teljesítése várhatóan áthúzódik 2010-re.


LEADER

A LEADER Egyesületnél ez év novemberében benyújtunk egy pályázatot játszótér és sétány létesítésére. Ha nyerünk, ennek is lesznek költségei.


Határozati javaslat:


Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta, és az alábbi irányelveket fogadja el a jövő évi költségvetés megtervezéséhez:

1. továbbra is takarékos gazdálkodást kell folytatni mind az intézmények működése, mind a

településgazdálkodás területén,

2. át kell gondolni a körjegyzőség létrehozása esetén a költségek alakulását

3. 2010-ben béremelésre nincs lehetőség, kivéve, ha körjegyzőség alakul, és a feladatok növekedése

mellett, a két polgármesteri hivatal személyi állománya csökken

4. át kell gondolni a béren kívüli juttatások rendszerét, figyelembe véve, hogy mind a

közalkalmazottaknál, mind a köztisztviselőknél évek óta nem volt béremelés

5. törekedni kell a kintlévőségek behajtására, mind az adó, mind az egyéb kintlévőségek esetében

6. településgazdálkodási feladatainkat a közcélú és közhasznú munkavégzés felhasználásával a

Munkaügyi Központtal történő együttműködés keretében kell megoldanunk

7.a kisebbségi önkormányzatok 2010 évi működését az állami támogatáson felül pénzügyi

hozzájárulással nem támogatjuk

8. a fejlesztéseket, beruházásokat csak nagyon magas, lehetőleg 100%-os intenzitású pályázati úton oldjuk meg.


Határidő: folyamatosan

Felelős: Polgármester, Jegyző


Csörgei Csaba István Pénzügyi Bizottsági tag

Az előterjesztésben részletes tájékoztatót kaptunk a 2010-es évben várható további megszorításokról, normatíva-fajlagosokról. A bizottság különösen támogatja a polgármester úr azon intelmét, hogy a jövő év folyamán új jellegű kiadást csak nagyon indokolt esetben lehet betervezni, valamint csak a legszükségesebb készlet beszerzésekkel és karbantartásokkal szabad kalkulálni a 2010. évi költségvetés készítésekor.

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést részletesen megtárgyalta, és 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

66 /2009. sz. határozat : A Pénzügyi Bizottság az előterjesztésben szerepelő határozati javaslat elfogadását javasolja.

Szabó Zoltán alpolgármester

Úgy látom, hogy jelentős a normatíva csökkentés. A költségvetésünk, ha minuszba csúszik, akkor lesz-e mihez nyúlnunk? Az adóbefizetés ilyen rosszul áll? A szemétdíj befizetést is felül kellene vizsgálni és ha nem megy, akkor ki kell lépnünk és hagynunk kell, hogy a Saubermacher szedje be a díjakat a lakosságtól. Nagyon át kell nézni, hogy kinek milyen juttatás jár kötelezően.

Az intézmények adjanak be egy olyan javaslatot is, amelyet átgondolnak jobban. Meg lehetne itt nagyon sok pénzt spórolni. Én nem fogadom el ezeket az előterjesztéseket.

A költségvetési koncepció irányelveit javaslom 9. ponttal kiegészíteni: "A jövő évi költségvetés megtervezésénél menekülő pénz lehetősége meglegyen, abból a szempontból, hogy hol lehet szükség esetén plussz forrásokat felszabaditani".


Fuchs János képviselő

A határozati javaslat 7./ pontja zavar engem. Véleményem szerint ha kevés összeggel is, de a kisebbségi önkormányzat működését támogatni kell.

A képviselő-testület a fentieket megtárgyalta.

Ugron Zoltán polgármester

Szavazásra bocsátom Szabó Zoltán alpolgármester módosító indítványát:

A költségvetési koncepció irányelveit javaslom 9. ponttal kiegészíteni: "A jövő évi költségvetés megtervezésénél legyen lehetőség arra, hogy szükség esetén plusz forrásokat tudjunk felszabadítani".

A 10 fős képviselő-testületből jelenlévő 9 fő képviselő 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal a módosító indítványt elfogadta.

Ezután a 10 fős képviselő-testületből jelenlévő 9 fő képviselő 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:

97/2009. (XI. 25.) ÖH számú Határozat


Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta, és az alábbi irányelveket fogadja el a jövő évi költségvetés megtervezéséhez:

1. továbbra is takarékos gazdálkodást kell folytatni mind az intézmények működése, mind a

településgazdálkodás területén,

2. át kell gondolni a körjegyzőség létrehozása esetén a költségek alakulását

3. 2010-ben béremelésre nincs lehetőség, kivéve, ha körjegyzőség alakul, és a feladatok növekedése

mellett, a két polgármesteri hivatal személyi állománya csökken

4. át kell gondolni a béren kívüli juttatások rendszerét, figyelembe véve, hogy mind a

közalkalmazottaknál, mind a köztisztviselőknél évek óta nem volt béremelés

5. törekedni kell a kintlévőségek behajtására, mind az adó, mind az egyéb kintlévőségek esetében

6. településgazdálkodási feladatainkat a közcélú és közhasznú munkavégzés felhasználásával a

Munkaügyi Központtal történő együttműködés keretében kell megoldanunk

7.a kisebbségi önkormányzatok 2010 évi működését az állami támogatáson felül pénzügyi

hozzájárulással nem támogatjuk

8. a fejlesztéseket, beruházásokat csak nagyon magas, lehetőleg 100%-os intenzitású pályázati úton
oldjuk meg.

9. A jövő évi költségvetés megtervezésénél legyen lehetőség arra, hogy szükség esetén plusz forrásokat tudjunk felszabadítani


Határidő: folyamatosan

Felelős: Polgármester, Jegyző6. Napirendi pont: A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás alapító okiratának
módosítása


Ugron Zoltán Gábor polgármester

A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2009. október 18-án már döntött a Társulási Megállapodás alábbi kiegészítéséről. A módosításokat határozatok foganatosítása indokolja.

Mivel a Társulási Tanács határozatával elfogadta a megállapodás kiegészítését, hatálybelépésének feltétele, hogy a 2004. évi CVII. törvény értelmében a tagönkormányzatok képviselő-testületei egyhangúan fogadják el az egységes szerkezetbe foglalt megállapodást.

A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás megküldte részünkre a határozatok kivonatait és előterjesztéseket, valamint az egységes szerkezetbe foglalt megállapodást, és kérte, hogy határozatot 2009. november 30-ig hozza meg a Tisztelt Képviselő-testület és küldjük meg részükre.

A Társulási Tanács az alábbi határozatokat alkotta, amelyek az Alapító okirat 14. számú módosítása:

79/2009. (X.28.) sz. határozat)

A Vértes TKÖT, úgy dönt, hogy a Társulási Megállapodás III. fejezet 2.1.) pontját az alábbi számozással és

szövegrésszel egészíti ki:

"2.1.3.1 A Társulás a pedagógiai szakszolgálati tevékenység körébe tartozó logopédiai ellátás, gyógytestnevelés,

valamint továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadási feladatait -- a kistérséghez tartozó települések illetékességi

területére kiterjedően -- 2009. augusztus 1-jei hatállyal az általa fenntartott intézménye -- Bicskei Kistérség Pedagógiai

Szakszolgálata -- útján biztosítja.

A Társulás által fenntartott intézmény és működési területe a Társulási Megállapodás 6. számú függeléke tartalmazza.

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátásra vonatkozó külön megállapodást a Társulási Megállapodás 7. számú

függeléke tartalmazza.

Abban az esetben, ha törvényi változás miatt a felvállalt feladatra létrehozott pedagógiai szakszolgálat intézményét

a Társulásnak meg kell szüntetni (kistérségi feladatellátás megszűnése esetén) - azon önkormányzatok akiktől

a volt főállású pedagógusokat átvette a Bicskei Kistérség Pedagógiai Szakszolgálata -- vállalják visszahelyezésüket

eredeti státuszukba"

Határidő: azonnal

Felelős: társulás elnöke, munkaszervezet vezetője

80./2009. (X.28.)sz. határozat

A Vértes TKÖT, úgy dönt, hogy a Társulási Megállapodás III. fejezetét az alábbi számozással és szövegrésszel

egészíti ki:

"7.2 Mozgókönyvtári feladatellátás, mozgókönyvtárak létrehozása a könyvtári szolgáltatás nélküli településekre

7.1. A Társulás a nyilvános könyvtárral nem rendelkező, könyvtári szolgáltató hely biztosítását vállaló települési

önkormányzatok számára biztosítja a mozgókönyvtári szolgáltatásokat.

7.2. A nyilvános könyvtárral nem rendelkező önkormányzatok könyvtári szolgáltató hely kialakításáról gondoskodnak,

amelyekben a szolgáltató által kiszállított könyvtári állomány elhelyezhető, a könyvtári

eszközök biztonságos tárolása megoldható, és ahol a megrendelt könyvtári szolgáltatások fogadhatók.

7.3. A Társulási Tanács gondoskodik a megrendelt könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges egyéb feltételek

biztosításáról, különösen a szolgáltató és a könyvtári szolgáltató hely közötti információcseréről, a

megrendelések fogadásáról, a dokumentumáramlást biztosító szállítóeszköz működtetéséről.

7.4. A mozgókönyvtári feladatok ellátásában részt vevő önkormányzatok listáját a 8. számú függelék tartalmazza.

A Társulás e megállapodásban foglalt feladatokat a megvalósíthatóságtól függően fokozatos bevezetéssel végzi.

A Társulás keretében a fokozatosság nem vonatkozik az időközi jogszabály-változások folytán kötelezővé váló

feladatokra."

Határidő: azonnal

Felelős: társulás elnöke, munkaszervezet vezetője

1 Beillesztette a 20/2009. (III.13.) és a 40/2009. (V.27.) sz. határozatok

2 Beillesztette a 80/2009. (X.28.) sz. határozat

2

81/2009. (X.28)sz. határozat

A Vértes TKÖT, úgy dönt, hogy a Társulási Megállapodás IV. fejezetét az alábbi számozással és szövegrésszel

egészíti ki:

"20.3 Közoktatási és Közművelődési Bizottság (röviden KKB) 5 tagú. A bizottság elnökét és tagjainak 50%-át a

Társulási Tanács tagjai közül kell választani.

A bizottság összetétele:

bizottság elnöke -- tagönkormányzat polgármestere

bizottsági tag -- Alcsútdoboz mindenkori polgármestere

bizottsági tag -- Csabdi mindenkori polgármestere

bizottsági tag -- Iskolaszövetség mindenkori elnöke vagy delegáltja;

bizottsági tag -- Óvodaszövetség mindenkori elnöke vagy delegáltja;

A bizottság feladata:

a) véleményezi a Társulási Tanács fenntartásában lévő intézmények (általános iskola, óvoda, pedagógiai

szakszolgálat) költségvetési tervezetét, a féléves beszámolókat, az éves beszámolók előterjesztéseit;

b) véleményezi a Társulási Tanács feladatkörét érintő napirendi pontjainak előterjesztéseit;

c) figyelemmel kíséri az oktatási, intézkedések kidolgozását, véleményezi azt, majd ellenőrzi végrehajtását;

d) javaslatot tesz az oktatási intézmények létrehozására, megszüntetésére;

e) munkaterve alapján szakmai, oktatás-pedagógiai, pedagógiai kérdésekben egyeztetett az intézmények

vezetőivel, javaslatot tesz a hiányosságok megszüntetése érdekében;

f) figyelemmel kíséri a nevelési irányelvek érvényesülését;

g) javaslatot dolgoz ki az oktatási intézmények fejlesztésének lehetőségeiről, az ágazat gazdálkodásáról;

h) közreműködik a művelődésügyi elképzelések kidolgozásában, megvalósításában és ellenőrzésében, az

oktatás és közművelődés koncepciójának kialakításában, amely meghatározza azokat a főbb célokat, prioritásokat,

amelyeket a működtetés és fejlesztés során a Társulási Tanács követni kíván;

i) figyelemmel kíséri az ifjúsággal kapcsolatos nevelési irányelvek érvényesülését, elemzi az ifjúságra ható

tényezőket;

j) javaslatot dolgoz ki a kistérségben lévő közoktatási és közművelődési intézmények fejlesztésének lehetőségeiről,

az ágazat gazdálkodásáról;

k) véleményezi a közoktatási intézményekkel kapcsolatos mindennemű szabályzatokat, programokat stb.;

l) javaslatot tesz az általános iskolai körzethatárokra;

m) javaslatot tesz az általános iskolák osztályainak számára és létszámára;

n) javaslatot tesz az általános iskolai beíratások időpontjára;

o) javaslatot tesz az óvodák működési körzetére, nyitva tartásuk rendjére,

p) javaslatot tesz az óvodákba történő jelentkezés módjára, az óvodai felvételek időpontjára;

q) javaslatot dolgoz ki a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénylésének benyújtására;"

Határidő: azonnal

Felelős: társulás elnöke, munkaszervezet vezetője

82/2009. (X.28.) sz. határozat

A Vértes TKÖT, úgy dönt, hogy a Társulási Megállapodás IX. fejezetét az alábbi számozással és szövegrésszel

egészíti ki:

"19.4 Pedagógiai szakszolgálat

19.1. A Társult Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy 2009. augusztus 1-jével kezdődő hatállyal a Társulási

Megállapodás III/2.1.3. pontjában foglaltak szerint a Társulás a szakszolgálati tevékenység körébe

tartozó logopédia ellátás, gyógytestnevelés, valamint továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadási feladatait

-- a kistérséghez tartozó települések illetékességi területére kiterjedően -- az általa fenntartott intézménye

útján biztosítja.

19.2. Az intézmény neve: Bicskei Kistérség Pedagógiai Szakszolgálata

székhelye: 2060 Bicske, Kossuth tér 14/b.

24telephelye: 2060 Bicske, Rózsa u. 1.

19.3. Az Intézmény önálló jogi személy, mely "a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról" szóló

2008. évi CV. tv. 3. § (1) bekezdés a) pontja és 16. § (1) bekezdés a) pontja szerint tevékenységének jellege alapján

közszolgáltató közintézmény, a 3. § (1) bekezdés b) pontja és 18. § (2) bekezdése szerint a feladatellátáshoz

3 Beillesztette a 45/2009. (VI. 23.) sz. határozat

4 Beillesztette a 44/2009. (VI.23.) sz. határozat, módosította a 64/2009. (VIII.32.) sz. határozat

3

gyakorolt funkciói szerint önállóan működő, "az államháztartás működéséről" szóló 217/1998. (XII.30.) Korm.

sz. rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja szerint az előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság tekintetében

teljes jogkörrel bíró helyi önkormányzati költségvetési szerv. Önálló bankszámlával nem rendelkezik, gazdálkodása

a Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás számlájához kapcsolódó alszámlán bonyolódik. Pénzügyigazdálkodási

feladatait a Vértes Többcélú Társulás Munkaszervezete látja el.

19.4. A Társulási Tanács határozza meg éves költségvetése elfogadásakor az intézet -- ellátandó feladatokhoz

igazodó -- létszámát, valamint költségvetésében biztosítja az intézmény működéséhez szükséges költségeket.

19.5. Az intézmény a Társulási Tanács irányítása alatt áll, vezetőjét a Társulási Tanács nevezi ki, menti fel, felette

az egyéb munkáltatói jogokat a Társulás Elnöke gyakorolja.

19.6. Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja. Az intézményben

pedagógiai státuszban foglalkoztatott dolgozókra a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályozás, egyéb

munkakörben foglalkoztatottakra a munka törvénykönyve vonatkozik."

Határidő: azonnal

Felelős: társulás elnöke, munkaszervezet vezetőjeKérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy a fenti módosításokat elfogadni szíveskedjék.Határozati javaslat:

Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítására

vonatkozó előterjesztést, melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntést hozza:

1.) Mány Község Önkormányzat Képviselő-testület "a települési

önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól" szóló 2004. évi CVII. tv. 1. § (9)

bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati

Társulás Társulási Megállapodása 14. számú módosítását jóváhagyja.

2.) Felhatalmazza a polgármestert, hogy az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást kézjegegyével lássa el.

3.) Egyben kéri polgármesterét, hogy a döntésről szóló határozat kivonatot szíveskedjék megküldeni a Vértes TKÖT Munkaszervezet részére.


Határidő: 1-2.) azonnal

3.) december 10.

Felelős: Ugron Zoltán Gábor


Fuchs János képviselő más elfoglaltsága miatt az üléstermet elhagyta, így a képviselők száma: 8 fő


A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta.


A 10 fős képviselő-testületből jelenlévő 8 fő képviselő 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:


98/2009. (XI. 25.) ÖH számú Határozat


Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítására vonatkozó előterjesztést, melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntést hozza:

1.) Mány Község Önkormányzat Képviselő-testület "a települési

önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól" szóló 2004. évi CVII. tv. 1. § (9)

bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása 14. számú módosítását jóváhagyja.

2.) Felhatalmazza a polgármestert, hogy az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást kézjegyével lássa el.

3.) Egyben kéri polgármesterét, hogy a döntésről szóló határozat kivonatot szíveskedjék megküldeni a Vértes TKÖT Munkaszervezet részére.


Határidő: 1-2.) azonnal

3.) december 10.

Felelős: Ugron Zoltán Gábor


7. Napirendi pont: A Magyar Államkincstár felhatalmazása beszedési megbízás benyújtására

Ugron Zoltán Gábor polgármester

A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 79. §-a módosította a Magyar Államkincstár által benyújtandó beszedési megbízás teljesítésének rendjét.

A jövőben a Kincstár az önkormányzat felhatalmazása alapján nyújthat be beszedési megbízást az önkormányzat ellen. A felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás benyújtásának rendjét a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet 34. §-a szabályozza.

"34. § (1) A felhatalmazásban (felhatalmazó levélben) a fizető fél számlatulajdonos a pénzforgalmi szolgáltatójánál bejelentett módon engedélyezi a kedvezményezett számára beszedési megbízás benyújtását. A felhatalmazó levélben a fizető fél és a pénzforgalmi szolgáltatója benyújtási feltételekben is megállapodhat."

Az ÁHT 63. § (7) és (8) bekezdései szerint:

"(7) Ha a kincstár nem rendelkezik beszedési megbízásra felhatalmazással, és a helyi önkormányzat fizetési kötelezettségét annak határidejét követő 60 napon belül nem teljesítette, vagy a felhatalmazással benyújtott beszedési megbízás 60 napon belül nem teljesül, a kincstár a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. §-a (2) bekezdésének e) pontja alapján kezdeményezi az adósságrendezési eljárás megindítását."


A fentiek azt jelentik, hogy az Önkormányzat számlájáról -- bármilyen címen -- a jövőben csak akkor nyújthat be beszedési megbízást a Magyar Államkincstár az Önkormányzat bankjához, ha arra előzetesen egy általános felhatalmazást kapott az Önkormányzat Képviselő-testületétől. Így, de felhatalmazás nélkül, az Önkormányzat döntése alapján is 60 nap alatt kell teljesíteni a fizetési kötelezettséget.

A Magyar Államkincstár a felhatalmazó levelek mintáit, és kérte, hogy a felhatalmazó levelek számlavezető hitelintézet ellenjegyzésével aláírt eredeti példányát a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságai megyeszékhelyen lévő Államháztartási Irodáinak 2009. október 30-ig küldjük meg.

A felhatalmazó leveleket a bankhoz bejelentett módon kell aláírni, tehát polgármester és jegyző együtt. Ez azonban olyan fontos lépés lenne, amelynek eldöntéséhez -- véleményem szerint -- képviselő-testületi felhatalmazás szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti kérdésben dönteni szíveskedjen.


Határozati javaslat:

Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy nem adja hozzájárulását ahhoz, hogy a Polgármester és a Jegyző felhatalmazó levelet íjon alá a Magyar Államkincstár részére annak érdekében, hogy a Magyar Államkincstár a költségvetési számláról beszedési megbízásokat teljesítsen.


Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor


Csörgei Csaba István Pénzügyi Bizottsági tag

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést részletesen megtárgyalta, és 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

67 /2009. sz. határozat : A Pénzügyi Bizottság az előterjesztésben szerepelő határozati javaslat elfogadását javasolja.

Ezután a 10 fős képviselő-testületből jelenlévő 8 fő képviselő 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:

99/2009. (XI. 25.) ÖH számú Határozat

Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy nem adja hozzájárulását ahhoz, hogy a Polgármester és a Jegyző felhatalmazó levelet íjon alá a Magyar Államkincstár részére annak érdekében, hogy a Magyar Államkincstár a költségvetési számláról beszedési megbízásokat teljesítsen.


Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester8. Napirendi pont: A Bicske-Mány-Csabdi Víztermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság 2010 évi üzemeltetési költsége és a 2010 év kalkulált vízdíja

Ugron Zoltán Gábor polgármester

A Bicske-Mány-Csabdi Víztermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője, Nárai Vencel azzal kéréssel kereste meg Önkormányzatunkat, hogy 2010. évre fogadja a Tisztelt Képviselő-testület a Bicske, Csabdi és Mány közös tulajdonában és fenntartásában álló KFT üzemeltetési költségeit.

A fenntartási költségeket összesen 16.450.000,- Ft-ban kéri elfogadni a KFT vezetősége. A részletes kalkulációt az előterjesztéshez csatolom.

Ebből Mányra a 15,61 %-os tulajdoni aránya alapján 1.955.690,- Ft jut.

A KFT a Mányon található kútból (Má 5/b.) nyeri a vízszükséglet egy részét. Az ivóvíz kiemelés kalkulált költségére minden megállapodás születik.

2010. évre az innen kinyert ivóvíz kalkulált költségét nettó 320,- Ft/m3-ben kéri a KFT vezetősége elfogadni. A részletes kalkulációt az előterjesztéshez csatolom. 2009-ben ez a költség 300,- Ft/m3 volt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kft. működési költségvetését és az ivóvíz költségét határozatban fogadja el.

Határozati javaslat:

Mány község Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság működési költségeit 2010. évben összesen 16.450.000,- Ft-ban, azaz Tizenhatmillió-négyszázötvenezer forintban fogadja el.

Határozati javaslat

Mány község Képviselő-Testülete úgy határoz hogy a mányi Má 55/b karsztkútból kitermelt, és az ivóvízrendszerből értékesített ivóvíz 2010. évre kalkulált 320,- Ft/m3, azaz Háromszázhúsz forint/m3 költségét elfogadja.


Csörgei Csaba István Pénzügyi Bizottsági tag

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést részletesen megtárgyalta, és 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

68/2009. sz. határozat: A Pénzügyi Bizottság a Bicske --Mány -- Csabdi Víztermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. évi üzemeltetési költségeként a határozati javaslatban szereplő 16.450.000 Ft --ot elfogadásra javasolja.

69/2009. sz. határozat: A Bicske --Mány -- Csabdi Víztermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. évre kalkulált ivóvíz költségét a határozati javaslatban megfogalmazottak szerint elfogadásra javasolja.

A képviselő-testület a fentieket megtárgyalta.

A 10 fős képviselő-testületből jelenlévő 8 fő képviselő 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:

100/2009. (XI. 25.) ÖH számú Határozat

Mány község Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság működési költségeit 2010. évben összesen 16.450.000,- Ft-ban, azaz Tizenhatmillió-négyszázötvenezer forintban fogadja el.

Ezután a képviselő-testület az ivóvíz 2010 évre kalkulált díjáról döntött:

A 10 fős képviselő-testületből jelenlévő 8 fő képviselő 7 igen, 0 nem és 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:

101/2009. (XI. 25.) ÖH számú Határozat

Mány község Képviselő-Testülete úgy határoz hogy a mányi Má 55/b karsztkútból kitermelt, és az ivóvízrendszerből értékesített ivóvíz 2010. évre kalkulált 320,- Ft/m3, azaz Háromszázhúsz forint/m3 költségét elfogadja.9. Napirendi pont: A kötelezően ellátandó fogorvosi feladatokra kötendő átmeneti
megállapodás

Ugron Zoltán Gábor polgármester

Mány Község Önkormányzatának -- Csabdi község Önkormányzatával közösen -- a kötelezően ellátandó fogorvosi feladatainak biztosítására, dr. Klébert Lajos által jegyzett MANN-CSAB Bt-vel van ellátási szerződése. A fogorvosi feladatokat a fogorvos Bicskén, az MMG-ben bérelt helyiségekben látta el. A helyiségek bérleti díját a két önkormányzat fizette.

Mivel az MMG ellen felszámolási eljárást indítottak, a fogorvosi rendelő bérleti jogviszonyát -- néhány napos határidővel -- a felszámolóbiztos felmondta. Ezzel megszűnt a fogorvosi ellátás, mert dr. Klébert úgy nyilatkozott, hogy nem rendelkezik saját rendelővel.

Csabdi Község polgármesterével, Huszárovics Antallal közösen tárgyaltunk a fogorvossal annak érdekében, hogy praxisjogát ruházza át olyan fogorvosra, aki rendelkezik saját rendelővel, és a mányiak és csabdiak által is könnyen elérhető helyen praktizál, de dr. Klébert ragaszkodik praxisjogához, ezért a tárgyalások eredménytelek voltak.

A helyiségbérleti jogviszony felmondását követő három napon belül az ÁNTSZ főorvosa felszólította önkormányzatainkat, hogy haladéktalanul biztosítsuk a fogorvosi ellátást a településeken élők számára, különben bírságot szab ki.

A fenyegetés ellenére az ellást képtelenek az önkormányzatok biztosítani, mert nem rendelkeznek olyan helyiséggel, amely alkalmas lenne arra, hogy abban fogorvosi tevékenységet folytassanak, dr. Klébert úgy nyilatkozott, hogy nem tud helyiséget bérelni.

A helyzet következménye az lett, hogy az ÁNTSZ főorvosa Mány részére dr. Tamam Assaad, Csabdi részére dr. Soltész József fogorvosokat jelölte ki ideiglenesen a kötelező fogorvosi ellátás végzésére, és kötelezett bennünket a helyzet 15 napon belüli megoldására. EZ a határnap november 20-án járt le.

Bár dr. Tamam Assaad fogorvost kiváló szakembernek tartjuk, szári rendelője miatt szinte megoldhatatlan, hogy ő lássa el a fogorvosi kezelésre szorulókat. Gépjárművek nélkül nagyon bonyolult és költséges a hozzája történő eljutás.

Az ÁNTSZ főorvosával egyeztetve arra a megoldásra jutottuk, hogy egy bicskei rendelővel rendelkező fogorvossal kötünk a mányi és csabdi betegek ellátásra szerződést, amelynek hatálya addig tart, amíg -- az ezen a területen praxisjoggal rendelkező -- dr. Klébert Lajossal rendeződik a helyzet.

A választás az EQUUS-DENT Fogászati Kft.-re (2060 Bicske, Bogya Károly u. 50.), esett, amelynek fogorvosa dr. Sármásy Árpád.

Mint az a mellékelt szerződésből is kitűnik, az EQUUS-DENT Fogászati Kft. önkormányzatainkra nézve sokkal előnyösebb feltételekkel vállalja a feladat ellátását, mint dr. Klébert.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez csatolt szerződés tervezetet elfogadni szíveskedjék.Határozati javaslat:

Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az EQUUS-DENT Fogászati Kft.-vel kötendő ellátási szerződést az alábbiak szerint fogadja el:


Megbízási szerződés

amely létrejött egyrészről Mány Község Önkormányzata (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) képviselő: Ugron Zoltán polgármester), mint ellátásra kötelezett, valamint

 

Csabdi Község Önkormányzata (2064 Csabdi, Szabadság u. 44., képviselő: Huszárovics Antal polgármester), mint ellátásra kötelezett, (a továbbiakban ketten együtt: Ellátásra kötelezettek) és

 

az EQUUS-DENT Fogászati Kft. (2060 Bicske, Bogya Károly u. 50., képviselő: Elbert József, cégjegyzékszám: 07-09-013366), mint ellátást nyújtó (a továbbiakban: Ellátást nyújtó)

között, a mai napon, az alábbi feltételekkel:

 1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy fogorvosi területi ellátási kötelezettség ellátására megbízási szerződést kötnek.

 2. Ellátása kötelezettek megbízzák Ellátást nyújtót, mint fogorvosi szolgáltatást működtető egészségügyi Ellátást nyújtót, hogy a helyi Ellátásra kötelezettekről szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (4) bekezdése alapján az Ellátásra kötelezettek kötelező alapfeladatai körébe tartozó jelen szerződés mellékletében meghatározott földrajzi területű fogorvosi körzet (ellátási terület) működtetésével, valamint ezen körzeten belül a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben meghatározott fogorvosi feladatok ellátásával a Bicske, Bogya Károly u. 50. szám alatt található fogorvosi rendelőben.

 1. Ellátást nyújtó köteles a tevékenységet területi ellátási kötelezettséggel saját nevén és saját felelősségére végezni, a törvényben előírt vagyoni kötelezettség alapján.

 1. A megbízás határozatlan időre szól, de legkésőbb addig tart, amíg Ellátásra kötelezettek a jelenleg az Ellátásra kötelezettek területén paraxis joggal rendelkező  MANN-CSAB Bt. -- részére biztosítani tudják a feladatellátáshoz szükséges feltételeket.

 1. Ellátást nyújtó az 1. pontban meghatározott feladat ellátását vállalja és egyben kijelenti, hogy a jogszabályok által előírt egészségügyi vállalkozás keretében, egészségügyi Ellátást nyújtó tevékenység nyújtására (fogorvosi szolgálat működtetésére) vonatkozó feltételeknek megfelel. Ellátást nyújtó kijelenti, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral (OEP) egészségügyi alapellátási szolgáltatásra finanszírozási szerződést köt, illetve rendelkezik tevékenységére felelősségbiztosítási szerződéssel, működéséről szóló MOK határozattal és ÁNTSZ működési engedéllyel valamint az orvosi tevékenység megkezdéséhez, illetve folytatásához szüksége, a fogorvosi feladatokat ellátó mindenkori fogorvos részére alkalmas minősítést tartalmazó ÁNTSZ határozattal kötelezettséget vállal arra, hogy a kötelező orvosi felelősségbiztosítást megköti és a jelen szerződés hatálya alatt fenntartja.

 1. Ellátást nyújtó kijelenti, hogy ellátási területén a fogorvosi feladatokat a Fejér Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral kötött az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira megnevezésű alapszerződéshez kapcsolódó VIII. számú "fogorvosi alapellátására" elnevezésű mellékszerződésben is megjelölt a fogorvosi feladatok ellátására vonatkozó feltételeknek megfelel, és ezen feltételekkel a szerződés megkötésekor rendelkező dr. Bánfi Marianna fogorvosával láttatja el. Amennyiben a fogorvos személyében változás történik az ok bekövetkeztét követő 8 napon belül Ellátást nyújtó köteles azt az Ellátásra kötelezetteknek bejelenteni.

A fogorvos helyettesítéséről és annak díjazásáról Ellátást nyújtó gondoskodik. A helyettesítés az 1. pontban meghatározott  rendelőben történik.

 1. Ellátást nyújtó tudomásul veszi, hogy a működtetési jog elidegenítése, vagy folytatása esetén az Ellátásra kötelezettek részére nem hárít kötelezettséget a működtetési jogot megszerző orvos foglalkoztatására. A működtetési jog bármilyen jogcímen történő átszármaztatása esetén az új jogosult a szerződéskötéshez Ellátásra kötelezettektől engedélyt köteles beszerezni hatályos jogszabály alapján.

 1. Ellátást nyújtó fogorvosa a 16/1972. (IV.24.) MT. Rendelet 13./B. § (3) bekezdése alapján csak különösen indokolt esetben utasíthatja el orvosválasztás esetén annak a személynek a bejelentkezését, akinek a lakóhelye Ellátást nyújtó fogorvosi körzetében (ellátási területén) van, azonban ebben az esetben is el kell látni az ellátási területén lakó beteget, ha ellátatlansága egészségét károsító, vagy gyógyulását lassító állapotromlásához vezetne. Vitás esetben -- a sürgősségi ellátás megtörténte után -- az ÁNTSZ tiszti-főorvosa illetékes dönteni.

 1. Ellátást nyújtó köteles fogorvosa révén ellátni -- a külön jogszabályban foglaltak szerint a hozzá bejelentkezett és az általa elfogadott biztosítottakon felül -- a rendelési időben hozzá forduló személyeket, ha heveny megbetegedésük, vagy krónikus betegségük miatt orvosi ellátást igényelnek és ellátatlanságuk az egészséget károsító, vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet. Az ezen tevékenységért járó díjazást társadalombiztosítási szabályozás határozza meg.

 1. Ellátást nyújtó fogorvosi feladatokat ellátó orvosa a jogszabályoknak és az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő szakmai színvonalon személyes és folyamatos ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése és a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. A fogorvos helyettesítéséről -- beleértve annak pénzügyi feltételeit is -- Ellátást nyújtó gondoskodik. A helyettesítés feltételeit a finanszírozóval kötött szerződésben rögzíti. Váratlan akadályozás illetve betegség esetén Ellátást nyújtó köteles az Ellátásra kötelezetteket értesíteni.

 1. Ellátásra kötelezettek tudomásul veszik, hogy a finanszírozó Fejér Megyei Egészségbiztosítási Pénztár a finanszírozásra vonatkozó szerződéseket az 1997. évi LXXXIII. Törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) Korm. Rendelet 17. § (1) ab. Pontja alapján Ellátást nyújtóval köti meg, valamint, hogy a finanszírozás teljes összegét Ellátást nyújtó kapja meg.

 1. Ellátást nyújtó kötelezettséget vállal, hogy a Bicske, Bogya Károly utca 50. szám alatti ingatlanon a szakmai minimumfeltételnek megfelelő nagyságú orvosi rendelő helyiséget és az alapellátás céljára szolgáló és arra alkalmas közös helyiségeket biztosítja.

 1. Ellátást nyújtó, mint az épület tulajdonosa viseli az épület külső karbantartásának és az épület központi berendezéseinek állandó üzemképes állapotának fenntartásához szükséges költségeket, valamint vállalja, hogy a mindenkor érvényes jogszabályokban rögzített időközönként a kötelező tisztasági festést elvégezteti.

 1. Ellátást nyújtó saját költségén köteles gondoskodni a mindenkori hatályos jogszabályokban meghatározott gép, műszer, berendezés valamint a távoli hálózati hozzáférésre alkalmas személyi számítógép, mint a fogorvosi alapellátás szakmai minimumfeltételeinek az ÁNTSZ által meghatározottak szerinti biztosításáról. Ellátást nyújtó köteles gondoskodni ezen eszközök működőképességéről is.

 1. Ellátást nyújtó vállalja a fogorvosi feladat ellátásához, működtetéséhez szükséges költségek viselését.  Ezek különösen: a közüzemi (víz, villany, gáz, csatorna) költségek, szemétszállítási díj, takarítási költségek, telefonhasználat és internet szolgáltatás díjai, veszélyes hulladék eltávolíttatása és elhelyezése kapcsán felmerülő költségek, egészségügyi textíliák tisztíttatásával kapcsolatos költségek, gyógyszerek és szakmai anyagok költségei.

 1. Ellátást nyújtó tudomásul veszi, hogy Ellátásra kötelezettek a jelen szerződés hatálya alatt keletkezett esetleges adósságait, vagy a feladat ellátásával kapcsolatos anyagi kötelezettségeit nem vállalják át.

 2. Ellátást nyújtó kötelezettséget vállal arra, hogy a szakmai előírásoknak megfelelő szűrés és prevenció céljából megvizsgál valamennyi nála regisztrált és bejelentkezett személyt, különös tekintettel az intézményekre. A vizsgálat megtörténtét és a leszűrt tapasztalatokat dokumentálja Ellátásra kötelezettek részére.

 3. Ellátásra kötelezettekkel közösen kidolgozza a megelőzés és felvilágosítás lehetőségeit.

 4. Ellátásra kötelezettek kötelesek megadni Ellátást nyújtónak minden olyan információt, amely a fogorvosi területi ellátási kötelezettség teljesítéséhez szükséges, illetve köteles tájékoztatni az egészségügyi alapellátást érintő szervezeti, szervezési egészség és gazdaságpolitikai kérdésekről.

 5. Ellátásra kötelezettek jogosultak a jelen szerződés teljesüléséről -- lehetőség szerint előre egyeztetett időben és módon -- tájékozódni.

 6. Ellátást nyújtó köteles Ellátásra kötelezetteket tájékoztatni az általa biztosított fogorvosi szolgáltatás adataiban történt lényeges és érdemi változásokról.

 7. Ellátást nyújtó kijelenti, hogy

       a) nem áll csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt,

      b) az adó-vagy vámhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható adó-, vám- vagy    társadalombiztosítási tartozása nincs.

      c.) sem Ellátást nyújtót, sem annak vezetőjét, képviseletre feljogosított tagját vagy tisztségviselőjét jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre nem ítélték, illetve az egészségügyi szolgáltatások körébe tartozó foglalkozásától el nem tiltották, kivéve ha az elítélt már mentesült a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól,

    d) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. Törvény szerint a bíróság jogerős ítéletében nem korlátozta, és jelen szerződés megkötését megelőző három éven belül ugyanezen törvény alapján pénzbírság megfizetésére nem kötelezte,

    e) a szerződés megkötését megelőző három éven belül egészségügyi közszolgáltatásra vonatkozó egészségügyi ellátási szerződését szerződésszegés miatt nem mondták fel.

 

 1. Szerződő felek kijelentik, hogy az alapellátás zavartalan működése érdekében minden, jelen szerződés alapján keletkezett vitás kérdést elsősorban egymás között, egyeztetés útján kívánnak rendezni. Szerződő felek ennek sikertelensége esetén -- értékhatártól függően -- a Bicskei Városi Bíróság, vagy a Fejér Megyei Bíróság illetékességét kötik ki.

 2. Jelen szerződés megszűnik:

a. ha Ellátást nyújtó működési engedélyét, vagy működtetési jogát jogerősen visszavonják, -  a visszavonás jogerőre emelkedésével egyidejűleg,

b. Ellátást nyújtó megszűnésével,

c. ha Ellátást nyújtóval az OEP nem köt finanszírozási szerződést, vagy a finanszírozási szerződés megszűnik,

d. a jelen szerződés 4. pontban meghatározott feltétel bekövetkeztével.

 

 1. Szerződő felek a szerződést közös megegyezéssel bármikor felmondhatják.

 2. A szerződés bármelyik szerződő fél írásban, rendes felmondás útján, három       hónapos felmondási idővel, a hónap utolsó napjára mondhatja fel.

 3. Rendkívüli felmondási ok esetén a jelen szerződést a következő hónap utolsó napjával lehet felmondani.

 4. Jelen szerződés rendkívüli felmondására Ellátásra kötelezettek részérő, a Magyar Orvosi Kamara véleményének kikérése mellett, az alábbi esetekben van lehetőség:

      a. a jelen szerződés hatályba lépésekor irányadó jogszabályi feltételek    lényegesen megváltoznak,

      b. Ellátást nyújtó alapellátási kötelezettségét nem teljesíti, és a jelen         szerződésben foglalt szabályokat súlyosan megsérti.

 1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv., illetve a mindenkor hatályos egészségügyi jogszabályok az irányadók.

 2. Jelen szerződés Ellátást nyújtó és a MEP közötti finanszírozási szerződés hatálybalépésének napjától érvényes.

 

Szerződő felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Kelt, Mány, 2009            hó      napján

 Ellátásra kötelezettek:                                                Ellátást nyújtó:

                  Ugron Zoltán Gábor                                              Elbert József

 Mány Község Önkormányzata képviseletében     EQUUS-DENT Fogászati Kft.

                      polgármester

  Huszárovics Antal

Csabdi Község Önkormányzata képviseletében

                   polgármesterEgyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szerződést Mány község Önkormányzata nevében aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor

A képviselő-testület a fentieket megtárgyalta.

A 10 fős képviselő-testületből jelenlévő 8 fő képviselő 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:

102/2009. (XI.25.) ÖH számú Határozat


Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az EQUUS-DENT Fogászati Kft.-vel kötendő ellátási szerződést az alábbiak szerint fogadja el:


Megbízási szerződés

amely létrejött egyrészről Mány Község Önkormányzata (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) képviselő: Ugron Zoltán polgármester), mint ellátásra kötelezett, valamint

 

Csabdi Község Önkormányzata (2064 Csabdi, Szabadság u. 44., képviselő: Huszárovics Antal polgármester), mint ellátásra kötelezett, (a továbbiakban ketten együtt: Ellátásra kötelezettek) és

 

az EQUUS-DENT Fogászati Kft. (2060 Bicske, Bogya Károly u. 50., képviselő: Elbert József, cégjegyzékszám: 07-09-013366), mint ellátást nyújtó (a továbbiakban: Ellátást nyújtó)

között, a mai napon, az alábbi feltételekkel:

 1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy fogorvosi területi ellátási kötelezettség ellátására megbízási szerződést kötnek.

 2. Ellátása kötelezettek megbízzák Ellátást nyújtót, mint fogorvosi szolgáltatást működtető egészségügyi Ellátást nyújtót, hogy a helyi Ellátásra kötelezettekről szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (4) bekezdése alapján az Ellátásra kötelezettek kötelező alapfeladatai körébe tartozó jelen szerződés mellékletében meghatározott földrajzi területű fogorvosi körzet (ellátási terület) működtetésével, valamint ezen körzeten belül a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben meghatározott fogorvosi feladatok ellátásával a Bicske, Bogya Károly u. 50. szám alatt található fogorvosi rendelőben.

 1. Ellátást nyújtó köteles a tevékenységet területi ellátási kötelezettséggel saját nevén és saját felelősségére végezni, a törvényben előírt vagyoni kötelezettség alapján.

 1. A megbízás határozatlan időre szól, de legkésőbb addig tart, amíg Ellátásra kötelezettek a jelenleg az Ellátásra kötelezettek területén praxis joggal rendelkező  MANN-CSAB Bt. -- részére biztosítani tudják a feladatellátáshoz szükséges feltételeket.

 1. Ellátást nyújtó az 1. pontban meghatározott feladat ellátását vállalja és egyben kijelenti, hogy a jogszabályok által előírt egészségügyi vállalkozás keretében, egészségügyi Ellátást nyújtó tevékenység nyújtására (fogorvosi szolgálat működtetésére) vonatkozó feltételeknek megfelel. Ellátást nyújtó kijelenti, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral (OEP) egészségügyi alapellátási szolgáltatásra finanszírozási szerződést köt, illetve rendelkezik tevékenységére felelősségbiztosítási szerződéssel, működéséről szóló MOK határozattal és ÁNTSZ működési engedéllyel valamint az orvosi tevékenység megkezdéséhez, illetve folytatásához szüksége, a fogorvosi feladatokat ellátó mindenkori fogorvos részére alkalmas minősítést tartalmazó ÁNTSZ határozattal kötelezettséget vállal arra, hogy a kötelező orvosi felelősségbiztosítást megköti és a jelen szerződés hatálya alatt fenntartja.

 1. Ellátást nyújtó kijelenti, hogy ellátási területén a fogorvosi feladatokat a Fejér Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral kötött az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira megnevezésű alapszerződéshez kapcsolódó VIII. számú "fogorvosi alapellátására" elnevezésű mellékszerződésben is megjelölt a fogorvosi feladatok ellátására vonatkozó feltételeknek megfelel, és ezen feltételekkel a szerződés megkötésekor rendelkező dr. Bánfi Marianna fogorvosával láttatja el. Amennyiben a fogorvos személyében változás történik az ok bekövetkeztét követő 8 napon belül Ellátást nyújtó köteles azt az Ellátásra kötelezetteknek bejelenteni.

A fogorvos helyettesítéséről és annak díjazásáról Ellátást nyújtó gondoskodik. A helyettesítés az 1. pontban meghatározott  rendelőben történik.

 1. Ellátást nyújtó tudomásul veszi, hogy a működtetési jog elidegenítése, vagy folytatása esetén az Ellátásra kötelezettek részére nem hárít kötelezettséget a működtetési jogot megszerző orvos foglalkoztatására. A működtetési jog bármilyen jogcímen történő átszármaztatása esetén az új jogosult a szerződéskötéshez Ellátásra kötelezettektől engedélyt köteles beszerezni hatályos jogszabály alapján.

 1. Ellátást nyújtó fogorvosa a 16/1972. (IV.24.) MT. Rendelet 13./B. § (3) bekezdése alapján csak különösen indokolt esetben utasíthatja el orvosválasztás esetén annak a személynek a bejelentkezését, akinek a lakóhelye Ellátást nyújtó fogorvosi körzetében (ellátási területén) van, azonban ebben az esetben is el kell látni az ellátási területén lakó beteget, ha ellátatlansága egészségét károsító, vagy gyógyulását lassító állapotromlásához vezetne. Vitás esetben -- a sürgősségi ellátás megtörténte után -- az ÁNTSZ tiszti-főorvosa illetékes dönteni.

 1. Ellátást nyújtó köteles fogorvosa révén ellátni -- a külön jogszabályban foglaltak szerint a hozzá bejelentkezett és az általa elfogadott biztosítottakon felül -- a rendelési időben hozzá forduló személyeket, ha heveny megbetegedésük, vagy krónikus betegségük miatt orvosi ellátást igényelnek és ellátatlanságuk az egészséget károsító, vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet. Az ezen tevékenységért járó díjazást társadalombiztosítási szabályozás határozza meg.

 1. Ellátást nyújtó fogorvosi feladatokat ellátó orvosa a jogszabályoknak és az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő szakmai színvonalon személyes és folyamatos ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése és a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. A fogorvos helyettesítéséről -- beleértve annak pénzügyi feltételeit is -- Ellátást nyújtó gondoskodik. A helyettesítés feltételeit a finanszírozóval kötött szerződésben rögzíti. Váratlan akadályozás illetve betegség esetén Ellátást nyújtó köteles az Ellátásra kötelezetteket értesíteni.

 1. Ellátásra kötelezettek tudomásul veszik, hogy a finanszírozó Fejér Megyei Egészségbiztosítási Pénztár a finanszírozásra vonatkozó szerződéseket az 1997. évi LXXXIII. Törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) Korm. Rendelet 17. § (1) ab. Pontja alapján Ellátást nyújtóval köti meg, valamint, hogy a finanszírozás teljes összegét Ellátást nyújtó kapja meg.

 1. Ellátást nyújtó kötelezettséget vállal, hogy a Bicske, Bogya Károly utca 50. szám alatti ingatlanon a szakmai minimumfeltételnek megfelelő nagyságú orvosi rendelő helyiséget és az alapellátás céljára szolgáló és arra alkalmas közös helyiségeket biztosítja.

 1. Ellátást nyújtó, mint az épület tulajdonosa viseli az épület külső karbantartásának és az épület központi berendezéseinek állandó üzemképes állapotának fenntartásához szükséges költségeket, valamint vállalja, hogy a mindenkor érvényes jogszabályokban rögzített időközönként a kötelező tisztasági festést elvégezteti.

 1. Ellátást nyújtó saját költségén köteles gondoskodni a mindenkori hatályos jogszabályokban meghatározott gép, műszer, berendezés valamint a távoli hálózati hozzáférésre alkalmas személyi számítógép, mint a fogorvosi alapellátás szakmai minimumfeltételeinek az ÁNTSZ által meghatározottak szerinti biztosításáról. Ellátást nyújtó köteles gondoskodni ezen eszközök működőképességéről is.

 1. Ellátást nyújtó vállalja a fogorvosi feladat ellátásához, működtetéséhez szükséges költségek viselését.  Ezek különösen: a közüzemi (víz, villany, gáz, csatorna) költségek, szemétszállítási díj, takarítási költségek, telefonhasználat és internet szolgáltatás díjai, veszélyes hulladék eltávolíttatása és elhelyezése kapcsán felmerülő költségek, egészségügyi textíliák tisztíttatásával kapcsolatos költségek, gyógyszerek és szakmai anyagok költségei.

 1. Ellátást nyújtó tudomásul veszi, hogy Ellátásra kötelezettek a jelen szerződés hatálya alatt keletkezett esetleges adósságait, vagy a feladat ellátásával kapcsolatos anyagi kötelezettségeit nem vállalják át.

 2. Ellátást nyújtó kötelezettséget vállal arra, hogy a szakmai előírásoknak megfelelő szűrés és prevenció céljából megvizsgál valamennyi nála regisztrált és bejelentkezett személyt, különös tekintettel az intézményekre. A vizsgálat megtörténtét és a leszűrt tapasztalatokat dokumentálja Ellátásra kötelezettek részére.

 3. Ellátásra kötelezettekkel közösen kidolgozza a megelőzés és felvilágosítás lehetőségeit.

 4. Ellátásra kötelezettek kötelesek megadni Ellátást nyújtónak minden olyan információt, amely a fogorvosi területi ellátási kötelezettség teljesítéséhez szükséges, illetve köteles tájékoztatni az egészségügyi alapellátást érintő szervezeti, szervezési egészség és gazdaságpolitikai kérdésekről.

 5. Ellátásra kötelezettek jogosultak a jelen szerződés teljesüléséről -- lehetőség szerint előre egyeztetett időben és módon -- tájékozódni.

 6. Ellátást nyújtó köteles Ellátásra kötelezetteket tájékoztatni az általa biztosított fogorvosi szolgáltatás adataiban történt lényeges és érdemi változásokról.

 7. Ellátást nyújtó kijelenti, hogy

       a) nem áll csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt,

      b) az adó-vagy vámhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható adó-, vám- vagy    társadalombiztosítási tartozása nincs.

      c.) sem Ellátást nyújtót, sem annak vezetőjét, képviseletre feljogosított tagját vagy tisztségviselőjét jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre nem ítélték, illetve az egészségügyi szolgáltatások körébe tartozó foglalkozásától el nem tiltották, kivéve ha az elítélt már mentesült a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól,

    d) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. Törvény szerint a bíróság jogerős ítéletében nem korlátozta, és jelen szerződés megkötését megelőző három éven belül ugyanezen törvény alapján pénzbírság megfizetésére nem kötelezte,

    e) a szerződés megkötését megelőző három éven belül egészségügyi közszolgáltatásra vonatkozó egészségügyi ellátási szerződését szerződésszegés miatt nem mondták fel.

 

 1. Szerződő felek kijelentik, hogy az alapellátás zavartalan működése érdekében minden, jelen szerződés alapján keletkezett vitás kérdést elsősorban egymás között, egyeztetés útján kívánnak rendezni. Szerződő felek ennek sikertelensége esetén -- értékhatártól függően -- a Bicskei Városi Bíróság, vagy a Fejér Megyei Bíróság illetékességét kötik ki.

 2. Jelen szerződés megszűnik:

a. ha Ellátást nyújtó működési engedélyét, vagy működtetési jogát jogerősen visszavonják, -  a visszavonás jogerőre emelkedésével egyidejűleg,

b. Ellátást nyújtó megszűnésével,

c. ha Ellátást nyújtóval az OEP nem köt finanszírozási szerződést, vagy a finanszírozási szerződés megszűnik,

d. a jelen szerződés 4. pontban meghatározott feltétel bekövetkeztével.

 

 1. Szerződő felek a szerződést közös megegyezéssel bármikor felmondhatják.

 2. A szerződés bármelyik szerződő fél írásban, rendes felmondás útján, három       hónapos felmondási idővel, a hónap utolsó napjára mondhatja fel.

 3. Rendkívüli felmondási ok esetén a jelen szerződést a következő hónap utolsó napjával lehet felmondani.

 4. Jelen szerződés rendkívüli felmondására Ellátásra kötelezettek részérő, a Magyar Orvosi Kamara véleményének kikérése mellett, az alábbi esetekben van lehetőség:

      a. a jelen szerződés hatályba lépésekor irányadó jogszabályi feltételek    lényegesen megváltoznak,

      b. Ellátást nyújtó alapellátási kötelezettségét nem teljesíti, és a jelen         szerződésben foglalt szabályokat súlyosan megsérti.

 1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv., illetve a mindenkor hatályos egészségügyi jogszabályok az irányadók.

 2. Jelen szerződés Ellátást nyújtó és a MEP közötti finanszírozási szerződés hatálybalépésének napjától érvényes. 

Szerződő felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.

 Kelt, Mány, 2009            hó      napján

  

Ellátásra kötelezettek:                                                Ellátást nyújtó:

                 Ugron Zoltán Gábor                                              Elbert József

 Mány Község Önkormányzata képviseletében     EQUUS-DENT Fogászati Kft.

                      polgármester

 

 

 

               Huszárovics Antal

Csabdi Község Önkormányzata képviseletében

                   polgármesterEgyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szerződést Mány község Önkormányzata nevében aláírja.


Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester


10. Napirendi pont: A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás keretében,
szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézményi mikrotársulás alapító okiratának 4.sz. Módosítása

Ugron Zoltán Gábor polgármester

Szűcs Lajos, Etyek polgármestere megbízásából Bajtay Balázsné az Etyek, Alcsútdoboz, Vértesacsa, Mány, Szár Községek Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményi Társulás munkaszervezetének vezetője azzal keresett meg, hogy 2010 januárjától Szár település csatlakozni szándékozik a Társulásunkhoz a családsegítés és gyermekjóléti feladat ellátásra.
 
Ennek ennek érdekében módosítani kell a Társulási megállapodásunkat és az intézmény szakmai dokumentumait, majd meg kell kérnünk a működési engedélyünk módosítását - még ebben az évben.
Az alapító okirat módosítására is szükség van, amelynek 4 sz. megállapodás módosítását és az 1,2,3,4,.-módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt példányát a jelen előterjesztéshez csatolom.
Mivel a Társulás december hónapban szeretné megkérni a működési engedély módosítását, amihez szükségünk van az aláírt megállapodásokra, ezen a képviselő-testületi ülésen kell határozni a módosítás elfogadásáról.                                                         

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti kérdésben dönteni szíveskedjen.


Határozati javaslat:

Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Vértes Töb célú Kistérségi Önkormányzati Társulás keretében, szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti feladatokat ellátó Intézményi Mikrotársulás alapító okiratának 4. sz. módosítását az alábbiak szerint fogadja el:


                          4. számú MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS

A VÉRTES TÖBB CÉLÚ KISTÉRSÉGI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KERETÉBEN, SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI ÉS GYERMEKJÓlÉTI FELADATOKAT ELLÁTÓ INTÉZMÉNYI

 MIKROTÁRSULÁSRA

A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy a 2007. szeptember 26-án közöttük létrejött (többször módosított) társulási megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) figyelemmel a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV.törvény 1997. évi törvény rendelkezéseire módosítani kívánják.

Szár Önkormányzatának Képviselő-testülete a 90/ 2009 sz. határozatával úgy döntött, hogy a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás keretében működő Etyek, Alcsútdoboz, Vértesacsa, Mány, Szár községek Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti feladatokat ellátó Intézményi Társuláshoz csatlakozik a a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 39-40. §-ban meghatározott feladatai körében a családsegítés, és a gyermekjóléti szolgáltatás közös megvalósítására.

Etyek, Alcsútdoboz, Vértesacsa, Mány, Önkormányzatának Képviselő-testületei minősített többségben hozott határozatukkal hozzájárulásukat adták a csatlakozáshoz, mely határozatukat  Etyek Önkormányzatának megküldtek.

A megállapodás tárgyában történt változások szükségessé teszik a társulási megállapodás módosítását 2009. december 28.-ai hatállyal az alábbiak szerint:

1. A Megállapodás 4.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

. A 2.1 pontban felsorolt valamennyi -  társult települési önkormányzatok települések közigazgatási, ellátási területén az Szoctv. 64. §-ában meghatározottak alapján a családsegítés az alábbi feladatok ellátására terjed ki:

 

2. A Megállapodás 4.4. pontja az alábbiak szerint módosul:

  A 2.1 pontban felsorolt valamennyi társult települési önkormányzatok  közigazgatási, ellátási területén a Gyvt. 39 — 40. §-aiban meghatározottak alapján a gyermekjóléti szolgáltatás az alábbi feladatok ellátására terjed ki:

Jelen 4. számú módosító megállapodást annak elolvasása, tartalmának megértése után a képviselő-testületek nevében eljáró polgármesterek, mint az önkormányzat: akarattal teljességgel megegyezőt, helybenhagyólag, saját kezűleg írták alá.

 

Kelt: Etyek, 2009 November 11. 

                                                

                                               ....................................

                                           Alcsútdoboz Község Polgármestere

 

....................................                 .....................................

Etyek Község Polgármestere                   Vértesacsa Község Polgármestere

 

....................................                 ......................................

Szár  Község Polgármestere                          Mány Község PolgármestereHatáridő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor


A képviselő-testület a fenti előterjesztést megtárgyalta.


A 10 fős képviselő-testületből jelenlévő 8 fő képviselő 7 igen, 1 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:


103/2009. (XI. 25.) ÖH számú Határozat

Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás keretében, szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti feladatokat ellátó Intézményi Mikrotársulás alapító okiratának 4. sz. módosítását az alábbiak szerint fogadja el:


                          4. számú MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS

A VÉRTES TÖBB CÉLÚ KISTÉRSÉGI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KERETÉBEN, SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOKAT ELLÁTÓ INTÉZMÉNYI

 MIKROTÁRSULÁSRA

A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy a 2007. szeptember 26-án közöttük létrejött (többször módosított) társulási megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) figyelemmel a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV.törvény 1997. évi törvény rendelkezéseire módosítani kívánják.

Szár Önkormányzatának Képviselő-testülete a 90/ 2009 sz. határozatával úgy döntött, hogy a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás keretében működő Etyek, Alcsútdoboz, Vértesacsa, Mány, Szár községek Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti feladatokat ellátó Intézményi Társuláshoz csatlakozik a a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 39-40. §-ban meghatározott feladatai körében a családsegítés, és a gyermekjóléti szolgáltatás közös megvalósítására.

Etyek, Alcsútdoboz, Vértesacsa, Mány, Önkormányzatának Képviselő-testületei minősített többségben hozott határozatukkal hozzájárulásukat adták a csatlakozáshoz, mely határozatukat  Etyek Önkormányzatának megküldtek.

A megállapodás tárgyában történt változások szükségessé teszik a társulási megállapodás módosítását 2009. december 28.-ai hatállyal az alábbiak szerint:

1. A Megállapodás 4.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

. A 2.1 pontban felsorolt valamennyi -  társult települési önkormányzatok települések közigazgatási, ellátási területén az Szoctv. 64. §-ában meghatározottak alapján a családsegítés az alábbi feladatok ellátására terjed ki:

 

2. A Megállapodás 4.4. pontja az alábbiak szerint módosul:

  A 2.1 pontban felsorolt valamennyi társult települési önkormányzatok  közigazgatási, ellátási területén a Gyvt. 39 — 40. §-aiban meghatározottak alapján a gyermekjóléti szolgáltatás az alábbi feladatok ellátására terjed ki:

Jelen 4. számú módosító megállapodást annak elolvasása, tartalmának megértése után a képviselő-testületek nevében eljáró polgármesterek, mint az önkormányzat: akarattal teljességgel megegyezőt, helybenhagyólag, saját kezűleg írták alá.

 

Kelt: Etyek, 2009 November 11. 

                                                

                                               ....................................

                                           Alcsútdoboz Község Polgármestere

 

....................................                 .....................................

Etyek Község Polgármestere                   Vértesacsa Község Polgármestere

 

....................................                 ......................................

Szár  Község Polgármestere                          Mány Község PolgármestereHatáridő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester11. Napirendi pont: Önkormányzati bérlakások bérbeadásra történő pályázati kiírása

Ugron Zoltán Gábor polgármester

Mány község Önkormányzatának tulajdonában állnak a Mány, Kossuth u. 9., a Mány, Vajda u. 3., Petőfi u. 21. és Zrínyi u. 23/1. szám alatti lakóingatlanok.

A Tisztelt Képviselő-testület 81/2009. (IX.23.) sz. határozatával már döntött négy üres bérlakásának piaci alapon történő bérbeadásáról és a pályázat kiírásáról. A pályázati eljárást a döntésnek megfelelően lefolytattuk, azonban a fentiek közül két lakásra nem volt pályázó, illetve a Zrínyi utcait elnyerő visszalépett.

Mivel a lakások hasznosítására az állagmegóvás és a bérbevétel miatt szükség lenne, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy bérbeadásra korábban már kijelölt lakóingatlanok bérletére ismételten pályázatot kiírni szíveskedjék.

Határozati javaslat:

Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló Mány, Kossuth u. 9., Mány, Petőfi u. 21. és Mány, Zrínyi u. 25/2. szám alatti lakóingatlanokat piaci alapú lakásbérlet céljára kijelöli, és az alábbi pályázatokat írja ki:I. Pályázati kiírás

Mány Község Önkormányzata pályázatot ír ki

a Mány, Kossuth u. 9. szám alatti lakóingatlan bérletére

 1. A bérbeadás jogcíme: Piaci alapú bérlet.

 2. A lakóingatlan címe: 2065 Mány, Kossuth u. 9.

 3. A lakóingatlan alapterülete: 53 m2

 4. Szobaszáma: egy és fél szoba

 5. Egyéb helyiségek: gépkocsi tároló

 6. Komfortfokozata: összkomfortos

 7. A pályázat közzétételének időpontja: 2009. december 1.

 8. Megtekintésének időpontja: 2009. december 7., 10 óra 30 perc, és 2009. december 11., 10 óra 30 perc

 9. A lakásban a bérlő által elvégzendő, lakhatáshoz szükséges munkálatok:

  festés, apróbb javítások, továbbá fűtő-, meleg víz szolgáltató berendezés és tűzhely felszerelés.

 10. A lakásra megállapított bérleti díj: 25.864,- Ft

 11. A pályázat elbírálásának szempontjait: Előnyként kell figyelembe venni: ha a bérlő vállalja az ingatlan saját költségén történő felújítását, ha a meghirdetettnél magasabb bérleti díj megfizetését vállalja, rövid határidőn belüli költözés, a kikötöttnél magasabb összegű kaució megfizetésének vállalása.

 12. A pályázat benyújtásának helye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67. Polgármesteri Hivatal, Titkárság

 13. A pályázat benyújtásának ideje: 2010. január 15. délután 15 óra

 14. A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot írásban, zárt borítékban kell benyújtani, amelyre rá kell írni: Bérleti jog pályázat: Mány, Kossuth u. 9.

 15. Az eredmény közlésének módja: A pályázati eredményről a pályázók írásban kapnak értesítést

 16. Az eredmény közlésének időpontja: A pályázat elbírását követő 8 nap

 17. A szerződés megkötésének határideje: A pályázat eredményének kihirdetését követően 15 napon belül kell a nyertes pályázóval a bérleti szerződést megkötni. Ha a nyertes pályázó a szerződést 15 napon belül önhibájából nem köti meg, a soron következő pályázót kell a szerződés megkötésére felhívni. A határidő önhibán kívüli elmulasztása esetén a nyertes pályázó 15 napon belül igazolási kérelmet terjeszthet elő. Az igazolási kérelem elfogadása esetén a szerződés megkötésére póthatáridőt kell kitűzni.

 18. A bérlet időtartama: Legfeljebb 5 évre szól. Ha az Önkormányzat intézményeinél megüresedő álláshely csak úgy tölthető be, hogy az Önkormányzat a dolgozónak szolgálati lakást biztosít, a lakásbérlet felmondható.

 19. A kaució kikötésére való utalás: A kaució összege három havi bérleti díj, amely összeget a Polgármesteri Hivatal pénztárába kell befizetni a pályázat pályázó által történő benyújtásáig. Az kaució összege a nem nyertes pályázók részére visszajár.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. A bérbevételre ajánlatot tevő nevét, lakcímét,

 2. a bérbevétel tervezett időtartamát,

 3. a pályázati költségek, valamint az kaució összegének megfizetésére, illetve vállalására vonatkozó nyilatkozatot,

  A pályázat adminisztratív szabályait a Polgármester határozza meg, amely a pályázattal együtt került meghirdetésre.II. Pályázati kiírás

Mány Község Önkormányzata pályázatot ír ki

a Mány, Vajda u. 3. szám alatti lakóingatlan bérletére

 1. A bérbeadás jogcíme: Piaci alapú bérlet.

 2. A lakóingatlan címe: 2065 Mány, Vajda u. 3.

 3. A lakóingatlan alapterülete: 89 m2

 4. Szobaszáma: három és fél szoba

 5. Egyéb helyiségek: gépkocsi tároló

 6. Komfortfokozata: összkomfortos

 7. A pályázat közzétételének időpontja: 2009. december 1.

 8. Megtekintésének időpontja: 2009. december 7., 8 óra 30 perc, és 2009. december 11, 8 óra 30 perc

 9. A lakásban a bérlő által elvégzendő, lakhatáshoz szükséges munkálatok:

  festés, meleg burkolatok cseréje, nedvesedés miatti vakolatleválás megszüntetése, visszavakolás.

 10. A lakásra megállapított bérleti díj: 65.148,- Ft

 11. A pályázat elbírálásának szempontjait: Előnyként kell figyelembe venni: ha a bérlő vállalja az ingatlan saját költségén történő felújítását, ha a meghirdetettnél magasabb bérleti díj megfizetését vállalja, rövid határidőn belüli költözés, a kikötöttnél magasabb összegű kaució megfizetésének vállalása.

 12. A pályázat benyújtásának helye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67. Polgármesteri Hivatal, Titkárság

 13. A pályázat benyújtásának ideje: 2010. január 15. nap 15 órája

 14. A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot írásban, zárt borítékban kell benyújtani, amelyre rá kell írni: Bérleti jog pályázat: Mány, Vajda u. 3.

 15. Az eredmény közlésének módja: A pályázati eredményről a pályázók írásban kapnak értesítést

 16. Az eredmény közlésének időpontja: A pályázat elbírását követő 8 nap

 17. A szerződés megkötésének határideje: A pályázat eredményének kihirdetését követően 15 napon belül kell a nyertes pályázóval a bérleti szerződést megkötni. Ha a nyertes pályázó a szerződést 15 napon belül önhibájából nem köti meg, a soron következő pályázót kell a szerződés megkötésére felhívni. A határidő önhibán kívüli elmulasztása esetén a nyertes pályázó 15 napon belül igazolási kérelmet terjeszthet elő. Az igazolási kérelem elfogadása esetén a szerződés megkötésére póthatáridőt kell kitűzni.

 18. A bérlet időtartama: Legfeljebb 5 évre szól. Ha az Önkormányzat intézményeinél megüresedő álláshely csak úgy tölthető be, hogy az Önkormányzat a dolgozónak szolgálati lakást biztosít, a lakásbérlet felmondható.

 19. A kaució kikötésére való utalás: A kaució összege három havi bérleti díj, amely összeget a Polgármesteri Hivatal pénztárába kell befizetni a pályázat pályázó által történő benyújtásáig. Az kaució összege a nem nyertes pályázók részére visszajár.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. A bérbevételre ajánlatot tevő nevét, lakcímét,

 2. a bérbevétel tervezett időtartamát,

 3. a pályázati költségek, valamint az kaució összegének megfizetésére, illetve vállalására vonatkozó nyilatkozatot,

  A pályázat adminisztratív szabályait a Polgármester határozza meg, amely a pályázattal együtt került meghirdetésre.III. Pályázati kiírás

Mány Község Önkormányzata pályázatot ír ki

a Mány, Petőfi u. 21. szám alatti lakóingatlan bérletére 1. A bérbeadás jogcíme: Piaci alapú bérlet.

 2. A lakóingatlan címe: 2065 Mány, Petőfi u. 21.

 3. A lakóingatlan alapterülete: 92

 4. Szobaszáma: Kettő szoba

 5. Komfortfokozata: összkomfortos

 6. A pályázat közzétételének időpontja: 2009. december 1.

 7. Megtekintésének időpontja:

  2009.december 7., 9 óra 30 perc, és 2009. december 11., 9 óra 30 perc

 8. A lakásban a bérlő által elvégzendő, lakhatáshoz szükséges munkálatok:

  Elektromos hálózat felújítása, festés

 9. A lakásra megállapított bérleti díj: 67.344,- Ft

 10. A pályázat elbírálásának szempontjait: Előnyként kell figyelembe venni: ha a bérlő vállalja az ingatlan saját költségén történő felújítását, ha a meghirdetettnél magasabb bérleti díj megfizetését vállalja, rövid határidőn belüli költözés, a kikötöttnél magasabb összegű kaució megfizetésének vállalása.

 11. A pályázat benyújtásának helye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67. Polgármesteri Hivatal, Titkárság

 12. A pályázat benyújtásának ideje: 2010. január 15. nap 15 órája

 13. A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot írásban, zárt borítékban kell benyújtani, amelyre rá kell írni: Bérleti jog pályázat: Mány, Petőfi u. 36.

 14. Az eredmény közlésének módja: A pályázati eredményről a pályázók írásban kapnak értesítést

 15. Az eredmény közlésének időpontja: A pályázat elbírását követő 8 nap

 16. A szerződés megkötésének határideje: A pályázat eredményének kihirdetését követően 15 napon belül kell a nyertes pályázóval a bérleti szerződést megkötni. Ha a nyertes pályázó a szerződést 15 napon belül önhibájából nem köti meg, a soron következő pályázót kell a szerződés megkötésére felhívni. A határidő önhibán kívüli elmulasztása esetén a nyertes pályázó 15 napon belül igazolási kérelmet terjeszthet elő. Az igazolási kérelem elfogadása esetén a szerződés megkötésére póthatáridőt kell kitűzni.

 17. A bérlet időtartama: Legfeljebb 5 évre szól. Ha az Önkormányzat intézményeinél megüresedő álláshely csak úgy tölthető be, hogy az Önkormányzat a dolgozónak szolgálati lakást biztosít, a lakásbérlet felmondható.

 18. A kaució kikötésére való utalás: A kaució összege két havi bérleti díj, amely összeget a Polgármesteri Hivatal pénztárába kell befizetni a pályázat, pályázó által történő benyújtásáig. Az kaució összege a nem nyertes pályázók részére visszajár.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. A bérbevételre ajánlatot tevő nevét, lakcímét,

 2. a bérbevétel tervezett időtartamát,

 3. a pályázati költségek, valamint az kaució összegének megfizetésére, illetve vállalására vonatkozó nyilatkozatot.

  A pályázat adminisztratív szabályait a Polgármester határozza meg, amely a pályázattal együtt került meghirdetésre.IV. Pályázati kiírás

Mány Község Önkormányzata pályázatot ír ki

a Mány, Zrínyi u. 25/2. szám alatti lakóingatlan bérletére

 1. A bérbeadás jogcíme: Piaci alapú bérlet.

 2. A lakóingatlan címe: 2065 Zrínyi u. 25/2.

 3. A lakóingatlan alapterülete: 58 m2

 4. Szobaszáma: egy és fél szoba

 5. Komfortfokozata: összkomfortos

  A pályázat közzétételének időpontja: 2009. december 1.

  Megtekintésének időpontja:

  2009.december 7., 10 óra 30 perc, és 2009. december 11., 10 óra 30 perc

 1. A lakásban a bérlő által elvégzendő, lakhatáshoz szükséges munkálatok:

  nedvesedés, penészedés megszüntetése, festés, gáztűzhely bekötése

 2. A lakásra megállapított bérleti díj: 42.456,- Ft

 3. A pályázat elbírálásának szempontjait: Előnyként kell figyelembe venni: ha a bérlő vállalja az ingatlan saját költségén történő felújítását, ha a meghirdetettnél magasabb bérleti díj megfizetését vállalja, rövid határidőn belüli költözés, a kikötöttnél magasabb összegű kaució megfizetésének vállalása.

 4. A pályázat benyújtásának helye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67. Polgármesteri Hivatal, Titkárság

 5. A pályázat benyújtásának ideje: 2010. január 15. nap 15 órája

 6. A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot írásban, zárt borítékban kell benyújtani, amelyre rá kell írni: Bérleti jog pályázat: Mány, Zrínyi u. 25/2.

 7. Az eredmény közlésének módja: A pályázati eredményről a pályázók írásban kapnak értesítést

 8. Az eredmény közlésének időpontja: A pályázat elbírását követő 8 nap

 9. A szerződés megkötésének határideje: A pályázat eredményének kihirdetését követően 15 napon belül kell a nyertes pályázóval a bérleti szerződést megkötni. Ha a nyertes pályázó a szerződést 15 napon belül önhibájából nem köti meg, a soron következő pályázót kell a szerződés megkötésére felhívni. A határidő önhibán kívüli elmulasztása esetén a nyertes pályázó 15 napon belül igazolási kérelmet terjeszthet elő. Az igazolási kérelem elfogadása esetén a szerződés megkötésére póthatáridőt kell kitűzni.

 10. A bérlet időtartama: Legfeljebb 5 évre szól. Ha az Önkormányzat intézményeinél megüresedő álláshely csak úgy tölthető be, hogy az Önkormányzat a dolgozónak szolgálati lakást biztosít, a lakásbérlet felmondható.

 11. Az kaució kikötésére való utalás: A kaució kikötésére való utalás: A kaució összege két havi bérleti díj, amely összeget a Polgármesteri Hivatal pénztárába kell befizetni a pályázat pályázó által történő benyújtásáig. Az kaució összege a nem nyertes pályázók részére visszajár.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. A bérbevételre ajánlatot tevő nevét, lakcímét,

 2. a bérbevétel tervezett időtartamát,

 3. a pályázati költségek, valamint az kaució összegének megfizetésére, illetve vállalására vonatkozó nyilatkozatot.

  A pályázat adminisztratív szabályait a Polgármester határozza meg, amely a pályázattal együtt került meghirdetésre.Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármesterCsörgei Csaba István Pénzügyi Bizottsági tag

A bizottság ismételten foglalkozott az önkormányzati bérlakások bérbeadásával. A kaució összegét mindhárom kiírásban egységesen 3 havi bérleti díjban állapítja meg, a helyi rendeletünknek megfelelően.

A Pénzügyi Bizottság 3 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

70/2009. sz. határozat : az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

A képviselő-testület a fentieket megtárgyalta és az alábbiak szerint döntött:


A 10 fős képviselő-testületből jelenlévő 8 fő képviselő 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:


104/2009. (XI. 25.) ÖH számú Határozat

Mány község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló Mány, Kossuth u. 9., Mány, Petőfi u. 21. és Mány, Zrínyi u. 25/2. szám alatti lakóingatlanokat piaci alapú lakásbérlet céljára kijelöli, és az alábbi pályázatokat írja ki:I. Pályázati kiírás

Mány Község Önkormányzata pályázatot ír ki

a Mány, Kossuth u. 9. szám alatti lakóingatlan bérletére

 1. A bérbeadás jogcíme: Piaci alapú bérlet.

 2. A lakóingatlan címe: 2065 Mány, Kossuth u. 9.

 3. A lakóingatlan alapterülete: 53 m2

 4. Szobaszáma: egy és fél szoba

 5. Egyéb helyiségek: gépkocsi tároló

 6. Komfortfokozata: összkomfortos

 7. A pályázat közzétételének időpontja: 2009. december 1.

 8. Megtekintésének időpontja: 2009. december 7., 10 óra 30 perc, és 2009. december 11., 10 óra 30 perc

 9. A lakásban a bérlő által elvégzendő, lakhatáshoz szükséges munkálatok:

  festés, apróbb javítások, továbbá fűtő-, meleg víz szolgáltató berendezés és tűzhely felszerelés.

 10. A lakásra megállapított bérleti díj: 25.864,- Ft

 11. A pályázat elbírálásának szempontjait: Előnyként kell figyelembe venni: ha a bérlő vállalja az ingatlan saját költségén történő felújítását, ha a meghirdetettnél magasabb bérleti díj megfizetését vállalja, rövid határidőn belüli költözés, a kikötöttnél magasabb összegű kaució megfizetésének vállalása.

 12. A pályázat benyújtásának helye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67. Polgármesteri Hivatal, Titkárság

 13. A pályázat benyújtásának ideje: 2010. január 15. nap 15 órája

 14. A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot írásban, zárt borítékban kell benyújtani, amelyre rá kell írni: Bérleti jog pályázat: Mány, Kossuth u. 9.

 15. Az eredmény közlésének módja: A pályázati eredményről a pályázók írásban kapnak értesítést

 16. Az eredmény közlésének időpontja: A pályázat elbírását követő 8 nap

 17. A szerződés megkötésének határideje: A pályázat eredményének kihirdetését követően 15 napon belül kell a nyertes pályázóval a bérleti szerződést megkötni. Ha a nyertes pályázó a szerződést 15 napon belül önhibájából nem köti meg, a soron következő pályázót kell a szerződés megkötésére felhívni. A határidő önhibán kívüli elmulasztása esetén a nyertes pályázó 15 napon belül igazolási kérelmet terjeszthet elő. Az igazolási kérelem elfogadása esetén a szerződés megkötésére póthatáridőt kell kitűzni.

 18. A bérlet időtartama: Legfeljebb 5 évre szól. Ha az Önkormányzat intézményeinél megüresedő álláshely csak úgy tölthető be, hogy az Önkormányzat a dolgozónak szolgálati lakást biztosít, a lakásbérlet felmondható.

 19. A kaució kikötésére való utalás: A kaució összege három havi bérleti díj, amely összeget a Polgármesteri Hivatal pénztárába kell befizetni a pályázat pályázó által történő benyújtásáig. Az kaució összege a nem nyertes pályázók részére visszajár.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. A bérbevételre ajánlatot tevő nevét, lakcímét,

 2. a bérbevétel tervezett időtartamát,

 3. a pályázati költségek, valamint az kaució összegének megfizetésére, illetve vállalására vonatkozó nyilatkozatot,

  A pályázat adminisztratív szabályait a Polgármester határozza meg, amely a pályázattal együtt került meghirdetésre.II. Pályázati kiírás

Mány Község Önkormányzata pályázatot ír ki

a Mány, Vajda u. 3. szám alatti lakóingatlan bérletére

 1. A bérbeadás jogcíme: Piaci alapú bérlet.

 2. A lakóingatlan címe: 2065 Mány, Vajda u. 3.

 3. A lakóingatlan alapterülete: 89 m2

 4. Szobaszáma: három és fél szoba

 5. Egyéb helyiségek: gépkocsi tároló

 6. Komfortfokozata: összkomfortos

 7. A pályázat közzétételének időpontja: 2009. december 1.

 8. Megtekintésének időpontja: 2009. december 7., 8 óra 30 perc, és 2009. december 11, 8 óra 30 perc

 9. A lakásban a bérlő által elvégzendő, lakhatáshoz szükséges munkálatok:

  festés, meleg burkolatok cseréje, nedvesedés miatti vakolatleválás megszüntetése, visszavakolás.

 10. A lakásra megállapított bérleti díj: 65.148,- Ft

 11. A pályázat elbírálásának szempontjait: Előnyként kell figyelembe venni: ha a bérlő vállalja az ingatlan saját költségén történő felújítását, ha a meghirdetettnél magasabb bérleti díj megfizetését vállalja, rövid határidőn belüli költözés, a kikötöttnél magasabb összegű kaució megfizetésének vállalása.

 12. A pályázat benyújtásának helye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67. Polgármesteri Hivatal, Titkárság

 13. A pályázat benyújtásának ideje: 2010 január 15. nap 15 órája

 14. A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot írásban, zárt borítékban kell benyújtani, amelyre rá kell írni: Bérleti jog pályázat: Mány, Vajda u. 3.

 15. Az eredmény közlésének módja: A pályázati eredményről a pályázók írásban kapnak értesítést

 16. Az eredmény közlésének időpontja: A pályázat elbírását követő 8 nap

 17. A szerződés megkötésének határideje: A pályázat eredményének kihirdetését követően 15 napon belül kell a nyertes pályázóval a bérleti szerződést megkötni. Ha a nyertes pályázó a szerződést 15 napon belül önhibájából nem köti meg, a soron következő pályázót kell a szerződés megkötésére felhívni. A határidő önhibán kívüli elmulasztása esetén a nyertes pályázó 15 napon belül igazolási kérelmet terjeszthet elő. Az igazolási kérelem elfogadása esetén a szerződés megkötésére póthatáridőt kell kitűzni.

 18. A bérlet időtartama: Legfeljebb 5 évre szól. Ha az Önkormányzat intézményeinél megüresedő álláshely csak úgy tölthető be, hogy az Önkormányzat a dolgozónak szolgálati lakást biztosít, a lakásbérlet felmondható.

 19. A kaució kikötésére való utalás: A kaució összege három havi bérleti díj, amely összeget a Polgármesteri Hivatal pénztárába kell befizetni a pályázat pályázó által történő benyújtásáig. Az kaució összege a nem nyertes pályázók részére visszajár.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. A bérbevételre ajánlatot tevő nevét, lakcímét,

 2. a bérbevétel tervezett időtartamát,

 3. a pályázati költségek, valamint az kaució összegének megfizetésére, illetve vállalására vonatkozó nyilatkozatot,

  A pályázat adminisztratív szabályait a Polgármester határozza meg, amely a pályázattal együtt került meghirdetésre.III. Pályázati kiírás

Mány Község Önkormányzata pályázatot ír ki

a Mány, Petőfi u. 21. szám alatti lakóingatlan bérletére 1. A bérbeadás jogcíme: Piaci alapú bérlet.

 2. A lakóingatlan címe: 2065 Mány, Petőfi u. 21.

 3. A lakóingatlan alapterülete: 92

 4. Szobaszáma: Kettő szoba

 5. Komfortfokozata: összkomfortos

 6. A pályázat közzétételének időpontja: 2009. december 1.

 7. Megtekintésének időpontja:

  2009.december 7., 9 óra 30 perc, és 2009. december 11., 9 óra 30 perc

 8. A lakásban a bérlő által elvégzendő, lakhatáshoz szükséges munkálatok:

  Elektromos hálózat felújítása, festés

 9. A lakásra megállapított bérleti díj: 67.344,- Ft

 10. A pályázat elbírálásának szempontjait: Előnyként kell figyelembe venni: ha a bérlő vállalja az ingatlan saját költségén történő felújítását, ha a meghirdetettnél magasabb bérleti díj megfizetését vállalja, rövid határidőn belüli költözés, a kikötöttnél magasabb összegű kaució megfizetésének vállalása.

 11. A pályázat benyújtásának helye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67. Polgármesteri Hivatal, Titkárság

 12. A pályázat benyújtásának ideje: 2010. január 15. nap 15 órája

 13. A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot írásban, zárt borítékban kell benyújtani, amelyre rá kell írni: Bérleti jog pályázat: Mány, Petőfi u. 36.

 14. Az eredmény közlésének módja: A pályázati eredményről a pályázók írásban kapnak értesítést

 15. Az eredmény közlésének időpontja: A pályázat elbírását követő 8 nap

 16. A szerződés megkötésének határideje: A pályázat eredményének kihirdetését követően 15 napon belül kell a nyertes pályázóval a bérleti szerződést megkötni. Ha a nyertes pályázó a szerződést 15 napon belül önhibájából nem köti meg, a soron következő pályázót kell a szerződés megkötésére felhívni. A határidő önhibán kívüli elmulasztása esetén a nyertes pályázó 15 napon belül igazolási kérelmet terjeszthet elő. Az igazolási kérelem elfogadása esetén a szerződés megkötésére póthatáridőt kell kitűzni.

 17. A bérlet időtartama: Legfeljebb 5 évre szól. Ha az Önkormányzat intézményeinél megüresedő álláshely csak úgy tölthető be, hogy az Önkormányzat a dolgozónak szolgálati lakást biztosít, a lakásbérlet felmondható.

 18. A kaució kikötésére való utalás: A kaució összege két havi bérleti díj, amely összeget a Polgármesteri Hivatal pénztárába kell befizetni a pályázat, pályázó által történő benyújtásáig. Az kaució összege a nem nyertes pályázók részére visszajár.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. A bérbevételre ajánlatot tevő nevét, lakcímét,

 2. a bérbevétel tervezett időtartamát,

 3. a pályázati költségek, valamint az kaució összegének megfizetésére, illetve vállalására vonatkozó nyilatkozatot.

  A pályázat adminisztratív szabályait a Polgármester határozza meg, amely a pályázattal együtt került meghirdetésre.IV. Pályázati kiírás

Mány Község Önkormányzata pályázatot ír ki

a Mány, Zrínyi u. 25/2. szám alatti lakóingatlan bérletére

 1. A bérbeadás jogcíme: Piaci alapú bérlet.

 2. A lakóingatlan címe: 2065 Zrínyi u. 25/2.

 3. A lakóingatlan alapterülete: 58 m2

 4. Szobaszáma: egy és fél szoba

 5. Komfortfokozata: összkomfortos

 1. A pályázat közzétételének időpontja: 2009. december 1.

 2. Megtekintésének időpontja:

  2009.december 7., 10 óra 30 perc, és 2009. december 11., 10 óra 30 perc

 1. A lakásban a bérlő által elvégzendő, lakhatáshoz szükséges munkálatok:

  nedvesedés, penészedés megszüntetése, festés, gáztűzhely bekötése

 2. A lakásra megállapított bérleti díj: 42.456,- Ft

 3. A pályázat elbírálásának szempontjait: Előnyként kell figyelembe venni: ha a bérlő vállalja az ingatlan saját költségén történő felújítását, ha a meghirdetettnél magasabb bérleti díj megfizetését vállalja, rövid határidőn belüli költözés, a kikötöttnél magasabb összegű kaució megfizetésének vállalása.

 4. A pályázat benyújtásának helye: 2065 Mány, Rákóczi u. 67. Polgármesteri Hivatal, Titkárság

 5. A pályázat benyújtásának ideje: 2010. január 15. nap 15 órája

 6. A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot írásban, zárt borítékban kell benyújtani, amelyre rá kell írni: Bérleti jog pályázat: Mány, Zrínyi u. 25/2.

 7. Az eredmény közlésének módja: A pályázati eredményről a pályázók írásban kapnak értesítést

 8. Az eredmény közlésének időpontja: A pályázat elbírását követő 8 nap

 9. A szerződés megkötésének határideje: A pályázat eredményének kihirdetését követően 15 napon belül kell a nyertes pályázóval a bérleti szerződést megkötni. Ha a nyertes pályázó a szerződést 15 napon belül önhibájából nem köti meg, a soron következő pályázót kell a szerződés megkötésére felhívni. A határidő önhibán kívüli elmulasztása esetén a nyertes pályázó 15 napon belül igazolási kérelmet terjeszthet elő. Az igazolási kérelem elfogadása esetén a szerződés megkötésére póthatáridőt kell kitűzni.

 10. A bérlet időtartama: Legfeljebb 5 évre szól. Ha az Önkormányzat intézményeinél megüresedő álláshely csak úgy tölthető be, hogy az Önkormányzat a dolgozónak szolgálati lakást biztosít, a lakásbérlet felmondható.

 11. Az kaució kikötésére való utalás: A kaució kikötésére való utalás: A kaució összege két havi bérleti díj, amely összeget a Polgármesteri Hivatal pénztárába kell befizetni a pályázat pályázó által történő benyújtásáig. Az kaució összege a nem nyertes pályázók részére visszajár.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. A bérbevételre ajánlatot tevő nevét, lakcímét,

 2. a bérbevétel tervezett időtartamát,

 3. a pályázati költségek, valamint az kaució összegének megfizetésére, illetve vállalására vonatkozó nyilatkozatot.

  A pályázat adminisztratív szabályait a Polgármester határozza meg, amely a pályázattal együtt került meghirdetésre.Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester


12. Napirendi pont: Körjegyzőség létrehozása


Ugron Zoltán Gábor polgármester

Csabdi Község Önkormányzat Polgármestere, Huszárovics Antal megküldte nekem Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 101/2009. (XI.4.) számú önkormányzati határozatát, amely a Képviselő-testület úgy határoz, hogy körjegyzőséget szeretne létrehozni Mánnyal. Ennek érdekében felkéri a Polgármestert, hogy tárgyalásokat folytasson Mány Község Polgármesterével, és dolgozza ki a körjegyzőség létrehozásának pénzügyi feltételeit és következményeit.
Mivel már korábban értesültem Csabdi Község Képviselő-testületének határozatáról, körjegyzőség létrehozásának néhány kérdéséről már tájékozódtam.
Mivel új körjegyzőség jönne létre, annak megalapítása nincs határidőhöz kötve, év közben is, bármilyen időpontban alapítható, ezért semmilyen határidő nem sürget bennünket ebben a kérdésben.
Véleményem szerint alaposan ki kellene dolgozni mind pénzügyi, mind munkajogi oldalról ezt a kérdést, figyelembe véve a közigazgatás átalakításával kapcsolatban tervezett lépéseket is.
Ezért arra kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy arra hatalmazzon fel döntésével, hogy a körjegyzőség megalapításáról, annak valamennyi feltételét és következményét figyelembe véve, a 2010. februári ülésre készítsek előterjesztést.

Határozati javaslat:

Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy megbízza a Polgármestert, hogy Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 101/2009. (XI.4.) számú határozata kapcsán egy Csabdi községgel létrehozandó körjegyzőség megalapításának valamennyi feltételét és következményét figyelembe vevő előkészítő munka után, a 2010. februári ülésre készítsen előterjesztést.

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor


A képviselő-testület a fentieket megtárgyalta.


A 10 fős képviselő-testületből jelenlévő 8 fő képviselő 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:


105/2009. (XI. 25.) ÖH számú Határozat

Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy megbízza a Polgármestert, hogy Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 101/2009. (XI.4.) számú határozata kapcsán egy Csabdi községgel létrehozandó körjegyzőség megalapításának valamennyi feltételét és következményét figyelembe vevő előkészítő munka után, a 2010. februári ülésre készítsen előterjesztést.

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester

13. Napirendi pont: Pályázat park és játszótér építésre


Ugron Zoltán Gábor polgármester


Önkormányzatunknak szerződése van az INFO DATAX KFT-vel, akik pályázatok figyelésével, írásával és ügyintézésével foglalkoznak.
A KFT a mai napon arról tájékoztatott, hogy megnyílt egy pályázati lehetőség játszótér és park építésre, amelynek benyújtási határideje 2009. december 15.
Mivel településünknek már régi vágya, hogy a patak partján játszóteret és parkot építsen, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szándékát határozatban is nyilvánítsa ki. A határozatra a pályázat benyújtásához lesz szükség.

Határozati javaslat:

Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a "Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter 135/2008. (X. 18.) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről" szóló rendeletnek megfelelően kérelmet nyújt be a Hrsz. 133. helyrajzi számú ingatlanon az EU szabványoknak megfelelő játszótér kialakítására illetve szabványosítására.

Az önkormányzati kötelezettségvállalás mértéke a pályázati összegre eső ÁFA, mely a jelenleg érvényben lévő törvény alapján 25%, amelynek összegét Mány Község Önkormányzata a pályázathoz biztosítja.Határozati javaslat:

Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a "Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter 135/2008. (X. 18.) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről" szóló rendeletnek megfelelően kérelmet nyújt be a Hrsz. 133 helyrajzi számú ingatlanon az EU szabványoknak megfelelő park (sétány) kialakítására illetve szabványosítására.

Az önkormányzati kötelezettségvállalás mértéke a pályázati összegre eső ÁFA, mely a jelenleg érvényben lévő törvény alapján 25%, amelynek összegét Mány Község Önkormányzata a pályázathoz biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor


A képviselő-testület a fentieket megtárgyalta és az alábbiak szerint hozta meg döntését.Játszótér kialakítása és szabványosítása ügyében:


A 10 fős képviselő-testületből jelenlévő 8 fő képviselő 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:106/2009. (XI. 25.) ÖH számú Határozat


Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a "Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter 135/2008. (X. 18.) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről" szóló rendeletnek megfelelően kérelmet nyújt be a Hrsz. 133. helyrajzi számú ingatlanon az EU szabványoknak megfelelő játszótér kialakítására illetve szabványosítására.

Az önkormányzati kötelezettségvállalás mértéke a pályázati összegre eső ÁFA, mely a jelenleg érvényben lévő törvény alapján 25%, amelynek összegét Mány Község Önkormányzata a pályázathoz biztosítja.

Határidő:  azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármesterPark (sétány) kialakítása, ill. szabványosítása ügyében:

A 10 fős képviselő-testületből jelenlévő 8 fő képviselő 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:

107/2009. (XI. 25.) ÖH számú Határozat

Mány Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a "Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter 135/2008. (X. 18.) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről" szóló rendeletnek megfelelően kérelmet nyújt be a Hrsz. 133 helyrajzi számú ingatlanon az EU szabványoknak megfelelő park (sétány) kialakítására illetve szabványosítására.

Az önkormányzati kötelezettségvállalás mértéke a pályázati összegre eső ÁFA, mely a jelenleg érvényben lévő törvény alapján 25%, amelynek összegét Mány Község Önkormányzata a pályázathoz biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Ugron Zoltán Gábor polgármester14. Napirendi pont: Bejelentések

Ugron Zoltán Gábor polgármester

Zsámbék Város Önkormányzata keresett meg az orvosi ügyelettel kapcsolatosan. 10,-Ft/fő összegért vállalják. Kérem bízzon meg a testület, hogy ennek utána járjak. Véleményem szerint ez nagyon alacsony összeg, ezért nem lehet ellátni az orvosi ügyeletet.

A Saubermacher Kft értesítést küldött arról, hogy a jövő évi lomtalanítást 2010 május 6-én tartja.

Pfendert Antal képviselő

A Jézushegyi bejáratnál egy szemeteszsák van lerakva. Mielőtt még a kutyák szét nem tépik a zsákot fel kellene szedetni.Több bejelentés, hozzászólás nem volt.Ugron Zoltán Gábor megköszöni a képviselők, jelenlévők részvételét, majd a nyilvános testületi ülést bezárja.

k.m.f./: Ugron Zoltán Gábor :/ /: dr. Majoros Ildikó :/

polgármester jegyző

 

Mány község honlapját a jacsa.NET készítette. A szerkesztők névsorához kattintson ide!