e-Kormányzat: rendeletek, határozatok  ·  Honlaptérkép  ·  Levélküldés 2021. október 16. szombat, Gál napja 
A faluról
Önkormányzatunk
Polgármesteri Hivatal
Intézmények
Civil szervezetek
Egyházak
Hasznos információk
Hírarchívum
Vállalkozói oldal
Általános közzétételi lista
Közbeszerzés
 

A hét szentjei, emléknapjai, érdekességei

(az aláhúzott szavakra kattintva további részletek derülnek ki!)

 

Január 11.
SZENT TEODÓZIOSZ apát napja, továbbá a római naptár szerint:

Szent Ágota ünnepe

Szent Higinusz vértanú, pápa. Filozófusi képzettségű athéni volt. Ebben az időben már megnyílt Rómában az első keresztény bölcseleti iskola, Szent Jusztinuszé, és kezdték a hitigazságokat filozófiai érvekkel is alátámasztani, harcolni az ekkoriban terjedő gnosztikus eretnekség ellen.

Szent Honoráta szűz. Csak annyit tudunk róla, hogy Páviában élt.

Szent Melkiás (Melkiádész, Miltiádész) pápa, vértanú. Uralkodása alatt szabadult fel az egyház (Milánói rendelet). Küzdenie kellett az érdekből csatlakozók világiassága ellen, a visszaélések kiküszöböléséért. Arlsba zsinatot hívott egybe, de nem érte már meg, előbb meghalt. Sírja a kalixti temetőben van, de nem találták meg

Szent Palemon apát. Tébában volt szerzetes, Szent Pachomiusz mestere volt.

Szent Szalviusz vértanú. Afrikában szenvedett vértanúságot. Szent Ágoston emlékbeszédben méltatta működését.

Szent Szalviusz püspök. A franciaországi Amiens városában volt szerzetes. Istenes élet után meghalt, de másnapra feléledt. Szavai szerint Isten visszaküldte további szolgálatra. Ekkor választották püspökké. Szentül élt, az irgalmasság gyakorlásában nagy híre volt.

Szent Tasziló szerzetes, apát. Egy Nápoly környéki kolostorban élt, kemény kézzel kormányozta rendtársait, akik még panaszt is tettek ellene. Szigorúsága mellett meleg szeretettel viselte szívén társai sorsát, életét.

Szent Teodóziusz hitvalló. Lektornak (felolvasónak) választották, de ő a remeteség után vágyott. Később szerzetes lett, kolostort, majd a kolostor köré telepet építettek a júdeai pusztában. 493-ban a palesztinai szerzetesek felügyelője lett. Amikor szembefordult a császár eretnek beavatkozásával, rövid időre száműzetésbe is küldték. 105 évesen halt meg hosszú gyengélkedés után.

 

 

Január 12.
BISCOP SZENT BENEDEK bencés apát  és
PUCCI SZENT ANTAL szervita, pap  napja, továbbá a római naptár szerint:

Szent Árkádiusz vértanú. Az afrikai Mauritániában egy barátja érdekében járt el a bírónál. Hittagadásra akarták kényszeríteni. Megtagadta. Miközben fokozatosan csonkították meg, ő végig hálát adott Istennek, hogy a vértanúságra méltónak találta.

Szent Benedek apát, hitvalló. Szent Béda nevelője volt, ő telepítette meg Angliában a bencéseket.

Efezusi negyvenkét vértanú. A képrombolás időszakában a képek tisztelete miatt áldozták életüket.

Szent Ernő hitvalló. Dilingen grófja volt, majd tanulmányai befejezése után pap lett és Ewersheim kolostorának apátja. Részt vett az első keresztes hadjáratban, ott vesztette életét. Szent Ernestus vértanú. Rómában vesztette életét. Ereklyéi ma Salzburgban találhatók.

Szent Eutrópiusz lektor, és Szent Tigriusz áldozópap, vértanúk. Konstantinápolyban hűségesek maradtak Aranyszájú Szent Jánoshoz, amikor azt számkivetésbe küldték. Ezért amikor a főtemplomot és törvényszéket tűz pusztította el, azt rájuk fogták.

Boldog Veronika, aki a keresztúton a kendőt nyújtotta. Nincs történeti bizonyíték létezésére, de a szent hagyomány miatt boldogként tiszteljük

 

 

Január 13.
POITIERS-I HILARIUS  (Szent Vidor) püspök, egyháztanító

napja, továbbá a római naptár szerint:

Boldog Gottfrid hitvalló. Gazdag úr volt, Kappenberg grófja. Szent Norberttel találkozott, és annak premontrei rendjébe lépett öccsével, Ottóval együtt. (Jámbor felesége is ugyanakkor zárdába ment.) Várát kolostorrá alakította, később Premontrebe ment, majd Szent Norbert tanácsadója volt Magdeburgban.

Szent Glafira szűz. Szolgálója volt Liciniusz császár nejének. Amikor a császár ismételten zaklatta, katonaruhába öltözve Amazeába menekült előle.

Szent Jutta özvegy. Fiatalon megözvegyült, gazdag és szép volt. Nem házasodott újra, hanem betegeket (bélpoklosokat) ápolt még 11 éven keresztül. Gondozott másokat, azok általában buzgóbb és szentebb életet kezdtek.

Szent Veronika szűz. 1444-ben született, szegény parasztlány volt. Iskolába nem járhatott, de szerzetesnő szeretett volna lenni. Nagy nehézségek árán tanult meg írni-olvasni. A zárdában kitűnt nagy alázatosságával és a szent szegénység szeretetével. Bármi munkát elvégzett, azokat Istennel való benső egyesültségben tette. Isten sok elragadtatással és kinyilatkoztatással jutalmazta. Élete végén türelmesen viselt betegeskedés vette igénybe. Már 1517-ben szentté avatták.

 

·         300 éve, 1713-ban ezen a napon II. Rákóczi Ferenc partra szállt Dieppe-ben, Franciaországban.

·         1 éve futott zátonyra a Costa Concordia luxus hajó Olaszország nyugati partjainál.

 

Január 14.

Szent Félix (Bódog) áldozópap, vértanú. Az itáliai Nolában lett pap, rendszeresen üldözést szenvedett, de mindig csodálatosan menekült meg. Az üldözés után püspökké kívánták tenni, de ő mást javasolt, és szent szegénységben hunyt el.

Idősebb Szent Makrina özvegy. Kis-Ázsiában, az ottani Cezareában élt. Nagy Szent Vazul nagyanyja volt. Csodatevő Szent Gergelytől tanult hitet és életstílust. Kitartott és másokat is megerősített a keresztényüldözések idején.

Szent Malakiás próféta. Júdeában működött. A zsidó hagyomány szerint ő az utolsó író próféta, "pecsét" a próféciákon. Jahvét a világ urának tekinti, aki el fog jönni és Izraelt belsőleg helyreállítja.

Boldog Odorik hitvalló. Ferences hithirdető volt Tibetben és Indiában.

Szent Szabbás  érsek, hitvalló. Rác fejedelemivadék volt, majd szerzetes lett Athosz hegyén, azután érsek Szerbiában. A katolikus hit buzgó védője volt a keleti szakadás ellen.

 

Január 15.
EGYIPTOMI SZENT MAKARIOSZ szerzetes, pap valamint
REMETE SZENT PÁL napja, továbbá a római naptár szerint:

Szent Habakuk próféta. Valószínűleg Jeremiás próféta kortársa volt, aki Júdeában működött. Üdvösséget hirdetett népének: nem fenyegetett, a csapások kívülről érik őket. Átkozza népe elnyomóit.

Szent Ida szűz. Ír királyi sarj volt és életét a Szentháromság imádására szentelte.

Kunyhós Szent János hitvalló. Fiatalon elhagyta jómódú szüleit és szerzetes lett. 19 évesen ismeretlen koldusként visszatért szülei közelébe, egy kunyhóban élt. Három év múlva, halálát közeledni érezve felfedte kilétét, és szülei karjaiban hunyt el. Szülei kunyhója helyébe kápolnát építettek, vagyonuk egy részét a szegényeknek adták. A szent maradványai 1204-óta Rómában, a Tiberis szigetén nyugszanak.  

Szent Mikeás próféta. Vidéki származású volt, Izajás kortársa. Ostorozta Szamaria és Jeruzsálem bűneit. Jahve szent haragjáról és nagy irgalmáról tanít. Megjósolja a Messiás Betlehemi (=Efrata) születését.

Szent Mór hitvalló, Szent Benedek neveltje, később Subiacoi apát, majd Franciaországi hithirdető

Szent Sándor hitvalló. Megalapította a nem alvó szerzetesek (akoiméták) rendjét. Ezek a keleti szerzetesek csoportokba osztva, szüntelen dicsőítésükkel éjjel-nappal szolgálnak Istennek.

 

 

Január 16.
CAPPENBERGI SZENT GOTTFRIED premontrei szerzetes  napja, továbbá a római naptár szerint:

Szent Adjútusz, Szent Akkarziusz, Szent Berárd, Szent Othó és Szent Péter vértanúk. Az első ferences vértanúk közt voltak, Marokkóban vesztették életüket öten.

Szent Henrik remete. Előkelő dán családból származott, egy szigeten volt remete.

Szent Honoratusz püspök, hitvalló. Franciaországban élt. Bátyjával, Venanciusszal versengtek szerénységben, szegényességben, hallgatásban, imában. Rokonuk, Szent Hiláriusz úgy írta, angyali életet éltek. Honoratusz később Nizzával szemben Lerin szigetén kolostort alapított, és Arles püspökeként halt meg.

Szent Izidor remete, hitvalló. Remete Szent Antal tanítványa volt. Nitria és Skétisz pusztában a remeték lelkivezetője volt. Szigorúan vigyázott indulataira és kíváncsiságára.

Szent I. Marcell pápa, vértanú. Engedélyt adott a kalixti temető átalakítására. A kitörő keresztényüldözés leromboltatta a templomokat, elégette a szent könyveket, megvonta a keresztények polgárjogait. Maxenciusz császár hithűségéért a császári istálókban, cselédként dolgoztatta.

 

 

Január 17.
REMETE SZENT ANTAL napja, továbbá a római naptár szerint:

Szent Eleuzippusz, Szent Meleuzippusz, és Szent Szpeuzippusz vértanúk. Hárman voltak ikertestvérek. Nagyanyjuk, Szent Leonilla nevelte őket keresztényekké, és a vértanúságot vállalókká.

Szent Júlián remete, hitvalló. Antiochia környékén élt. Érdeme, hogy az arianizmusból a katolikus hitet újra talpraállította azon a vidéken.

Szent Szulpiciusz püspök. Katonapapként meggyógyította II. Klotár frank királyt. Bourges püspökeként is apostoli buzgósága volt feltünő. Sok zsidót is megtérített.

 

 

Január 18. Ezen a napon két magyar szentet is ünneplünk:
ÁRPÁDHÁZI SZENT MARGIT
ünnepnapja, továbbá a római naptár szerint:

Boldog Özséb kanonok, rendalapító. Erényei miatt boldogként tiszteljük. Az esztergomi egyházmegye papja, kanonoka lett, kitűntek erényei: tudományszeretete, áhítata és könyörületessége. A tatárvész elmúltával engedélyt kapott, hogy remeteségbe vonuljon. A Pilis többi remetéivel aztán létrehozták Pilisszentkereszten templomukat és kolostorukat. Remete Szent Pált tekintették alapítójuknak, ezért rendjük a pálos rend.

Szent Péter székfoglalása Rómában, ~43 táján volt. Ezen a napon emlékezünk erre.

Szent Piroska szűz és vértanú, Rómában a házát adta az egyházközség rendelkezésére az Aventin dombon. Ott tartották az istentiszteleteiket. A 4. században már vértanúként tisztelték. A Priscilla-katakombában volt eltemetve. (Más forrás szerint 13 évesen szenvedte el hősiesen megkínzását és vértanúságát.)

 

Január 19.
NORICUMI SZENT SZEVERIN szerzetes  napja, továbbá a római naptár szerint:

Szent Máriusz (apa), Szent Márta (anya), Szent Abakum (fiuk), és Szent Audifax (fiuk) vértanúk. Gazdag perzsa nagybirtokos család volt, Rómába zarándokoltak az apostolok tiszteletére. Látogatták és gondozták a börtönökben sínylődő hitvallókat. Őket is elfogták. Ribérai Szent János püspök. Sevillában született 1532 végén. 1557-ben pap, 1562-ben Badajoz püspöke, 1565-től 45 éven át Valencia püspöke. Nagyon tisztelte az Oltáriszentséget, Oltáregyletet alapított, szentségimádást szervezett. 1611. jan. 6-án halt meg.

Szent Kanut vértanú. Dán királyfi és sikeres hadvezér volt. Mindég becsületes és igaz volt, ezt családjától is megkövetelte. Fia volt Boldog Károly. Király lett. Az előkelőktől is megkövetelte a jog előírásait. Összeesküvő vezére fordult ellene, a sereget Anglia megsegítése helyett visszafordította és mise közben Kanutra rátámadva, orvul ölték meg. Szent Sára Ábrahám felesége és Izsák anyja volt. A machpelai barlangban temették el.

Szent Vulsztán szerzetes, püspök, hitvalló. Főnemesi származású volt. Mindég megőrizte ártatlanságát. Szülei halála után bencés szerzetes, majd püspök lett. A normann hódítás idején is helyén maradt, gondját viselte híveinek, megbékéltette őket a hódítókkal. Az utolsó angolszász szent.

 

Január 20.
SZENT SEBESTYÉN
NAGY SZENT EUTHÜMIOSZ szerzetes, pap
SZENT FÁBIÁN PÁPA
napja, továbbá a római naptár szerint:

Szent Neofitusz vértanú. Tizenöt évesen Niceában megostorozták, megkínozták, majd lefejezték. Hősiesen viselte.

 

 

 

Mány község honlapját a jacsa.NET készítette. A szerkesztők névsorához kattintson ide!