e-Kormányzat: rendeletek, határozatok  ·  Honlaptérkép  ·  Levélküldés 2022. december 07. szerda, Ambrus napja 
A faluról
Önkormányzatunk
Polgármesteri Hivatal
Intézmények
Civil szervezetek
Egyházak
Hasznos információk
Hírarchívum
Vállalkozói oldal
Általános közzétételi lista
Közbeszerzés
 

Lakcímigazolvány

 

A lakcímigazolvány a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

 

Az eljárás illetékmentes a következő esetekben:

- a polgár személyazonosító igazolvány kiadására irányuló eljárásban, ha lakcímigazolvánnyal még nem látták el,

- a polgár személyi azonosító számának (személyi szám) első kiadásával vagy módosításával összefüggő eljárásban,

- a polgárt első ízben látják el lakcímigazolvánnyal, mert az okmánynyilvántartásban végzett ellenőrzés során megállapítható, hogy azzal eddig még nem látták el, és a polgár személyazonosító jeléről 2000. január 1-je előtt kiadott hatósági bizonyítvánnyal, illetőleg személyi azonosítót (személyi számot) igazoló más hatósági igazolvánnyal sem rendelkezik,

- lakcímbejelentéssel kapcsolatos eljárásban (lakóhely vagy tartózkodási hely létesítése, változtatása, megszüntetése) -- az Ügyfélszolgálat helyiségében kerül sor az Okmányiroda ügyfélfogadási idejében,

- az igazolványba tévesen bejegyzett adatok helyesbítésére kerül sor, vagy az igazolvány gyártáshibás,


Az eljárás illetékköteles a következő esetben:

- az eljárás személyi azonosítót vagy lakcímet nem érintő adatváltozás miatt indult (pl. névadat megváltozása) ebben az esetben az eljárás illetéke: 500,-Ft

 

A lakcímigazolvány kiadása kérelemre


Az eljárás illetékmentes a következő esetben
:

- költözéssel nem járó lakcímváltozás, pl. a közterület neve vagy jellege, illetve a ház száma megváltozott,

- törvényes képviselő kérheti, hogy a 14. életévét be nem töltött kiskorú gyermeke lakcímkártyáján a törvényes képviselő nevét és aktuális telefonszámát az Okmányiroda tüntesse fel,


Az eljárás illetékköteles a következő esetben:

- a lakcímigazolvány megrongálódott, elveszett, megsemmisült, ebben az esetben a pótlása vonatkozó eljárás illetéke: 1.000,- Ft

 

 

Az illetéket minden esetben a Magyar Államkincstár felé államigazgatási eljárási illetékes csekken kell megfizetni.

Az eljárás során az illeték megfizetését igazoló postai feladóvevényt le kell adni.

 

Mány, 2014. március 18.

 

 

Útlevél

Az útlevélkérelmek intézését a külföldre utazásról szóló módosított 1998. évi XII. törvény és a végrehajtására kiadott módosított 101/1998. (V.22.) Kormányrendelet szabályozza.

Az Okmányirodában a kérelmezőnek személyesen szükséges megjelennie, ahol digitális kamerával elkészítik a fényképét és számítógépen felveszik az aláírását. A 12. életév felettiek esetében az ujjlenyomat adása kötelező. E kötelezettség alól kizárólag a jogszabályban meghatározott esetekben van kivétel (pl. ha a kérelmező az ujjlenyomat adására állandó vagy átmeneti jelleggel fizikailag képtelen, vagy ha a kérelem benyújtásakor egészségi állapota miatt nem tud személyesen megjelenni, vagy ha a kérelmet külföldön a konzuli tisztviselőnél nyújtják be). Az ujjlenyomatot nem tartalmazó útlevél érvényességi ideje: 1 év.


Nem szükséges
az eljárás során személyesen megjelenni, ha a kérelmező egészségi állapota miatt személyes megjelenésre képtelen, helyette meghatalmazott jár el, akinek a kérelem előterjesztésével egyidejűleg csatolnia kell:

 • a meghatalmazást,
 • a kezelőorvos által kiállított igazolást, amely a megjelenés akadályoztatását bizonyítja;
 • az előre kitöltött, az igénylő igazolványképével és saját kezű aláírásával ellátott útlevéligénylő formanyomtatványt


A Központi Hivatal legkésőbb 30 napon belül elkészíti az e-útlevelet, és azt az Okmányirodáknak vagy az ügyfélnek postai úton küldi meg.

Az elkészült új, biometrikus útleveleket az Ügyfélszolgálat hivatalos helyiségében az eljáró okmányügyintézőnél lehet átvenni, kizárólag személyesen vagy törvényes képviselő útján.


A soron kívüli kérelmek előterjesztése a Központi Okmányirodán kívül az Okmányirodákban is lehetséges. Ebben az esetben a Központi Hivatal vállalja, hogy az igényelt útlevelet 5 munkanapon belül kiállítja.

 

A kérelmező az okmány és a benne található chip kártya tartalmát az Okmányirodánál vagy a Központi Hivatalnál ellenőrizheti.

 

Második magánútlevelet igényelhet az, aki hivatalos útlevélre nem jogosult és foglalkozása rendszeres külföldre utazással jár vagy arra különös méltánylást érdemlő okból van szüksége. A második magánútlevél igényléséhez az arra jogosító foglalkozás gyakorlásának igazolása (pl.: munkáltatói igazolás) vagy a különleges méltánylást érdemlő okot tartalmazó nyilatkozatot a kérelemhez csatolni kell.


Útlevél kiadása, cseréje:


Az útlevél kiállítása iránti kérelem benyújtásához alapesetben szükséges:

 • Az érvényes állandó személyazonosító igazolvány vagy a személy-azonosságának igazolására alkalmas érvényes, más hatósági igazolvány (útlevél, új típusú jogosítvány, ideiglenes személyazonosító igazolvány) bemutatása.
 • Az érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy más, a személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes hatósági igazolvánnyal nem rendelkező kérelmező születési, továbbá a névviselés megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonata, valamint a külföldön élő kérelmező esetében magyar állampolgárságát igazoló okirat.
 • Személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványt (továbbiakban: lakcímkártya).
 • A birtokában lévő előző útlevél (érvényes útlevél esetében az állampolgár utazási szándékkal kérheti annak visszahagyását, ilyenkor a visszahagyott útlevelet az új útlevél személyes átvételekor az Ügyfélszolgálaton kerül érvénytelenítésre).

· A változást igazoló okiratok bemutatása, amennyiben a személyazonosságot igazoló okiratokban az adatváltozás (névváltozás, doktori cím bejegyzése) nincs átvezetve.

· A külön törvényben -- a táblázat szerinti - meghatározott összegű illeték befizetését igazoló postai feladóvevény.

· az eljárás során az illeték megfizetését igazoló postai feladóvevényt le kell adni.

 

A jelenleg érvényes illetékek összegei:

 

 

 

ÉLETKOR

 

 

 

Útlevél típusa

 

 

 

Érv. Idő/év

Normál kérelem illetéke

(Ft)

Soron kívüli kérelem illetéke

(Ft)

Útlevél kiadása

Elveszett,

rongált

útlevél

pótlása

Útlevél

kiadása

Elveszett, rongált

Útlevél

pótlása

6 év alatt

magánútlevél

3

2.500

5.000

5.000

7.500

6-18 év

magánútlevél

5

2.500

5.000

5.000

7.500

18-70 év

magánútlevél

5

7.500

15.000

15.000

22.500

10

14.000

28.000

28.000

42.000

1*

2.500

5.000

5.000

7.500

70 év felett

magánútlevél

10

2.500

5.000

5.000

7.500

1*

2.500

5.000

5.000

7.500

18-70 év

második magánútlevél

1**

5.000

10.000

10.000

15.000

max. 2

15.000

30.000

30.000

45.000

 

*: ujjlenyomat nélkül kiadott útlevél (pl. fizikai képtelenség miatt) 1 éves érvényességgel

**: méltányossággal engedélyezett második magánútlevél, 1 évig érvényes

 

Illetékmentes az okmány cseréje, ha a csere a hatóság téves bejegyzésén alapul, vagy az okmány gyártáshibás, illetve ha az úti okmány biometrikus azonosítót tartalmazó tároló eleme nem tartalmazza vagy hibásan tartalmazza a törvényben meghatározott adatokat.


A kiskorú vagy a cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló személy esetében a törvényes képviselő terjeszti elő a kérelmet. Közösen gyakorolt szülői felügyelet esetén mindkét szülő együttes jelenléte szükséges, továbbá a gyermek, akiről helyben elkészítik a fényképet.

Az útlevél iránti kérelmének benyújtásához szükséges:

 

 • kiskorú, valamint a cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló kérelmező esetén a személyazonosság igazolására alkalmas okiratok és a lakcímkártya,
 • kiskorú eredeti születési anyakönyvi kivonata,
 • a szülők, törvényes képviselő állandó személyazonosító igazolványa vagy más, a személyazonosságot igazoló érvényes hatósági igazolvány és a lakcímkártya,
 • a gondnok-, illetőleg gyámkirendelő határozat vagy az intézeti gyám igazolása az intézeti gyámság fennállásáról,
 • szülőknek (törvényes képviselőknek) a közjegyző, a konzuli tisztviselő, a gyámhatóság, az útlevélhatóság vagy az Okmányiroda előtt tett, az útlevél kiadásához hozzájáruló nyilatkozata vagy a szülői felügyelet megszűnését, illetőleg szüneteltetését igazoló okiratot.  

 

 

Az utazási célra kiállított útleveleket az érvényességi idő lejáratáig csere nélkül lehet használni. A magyar állampolgárok az Európai Unió tagállamaiba érvényes útlevéllel vagy érvényes személyazonosító igazolvánnyal utazhatnak.

 

 

Mány, 2014. március 18.

 

 

Személyazonosító igazolvány

Személyazonosító igazolvány igénylése 18. életév alatt:

 

 • a kérelmet a törvényes képviselő nyújtja be, akinek igazolnia szükséges a személyazonosságát (érvényes személyigazolvánnyal, útlevéllel vagy kártya jogosítvánnyal) illetve lakcímét (lakcímigazolvánnyal vagy régi típusú személyigazolvánnyal, ha abban van a cím)
 • kiskorú érvényes útlevele (amennyiben rendelkezik vele)
 • kiskorú előző személyazonosító igazolványa (amennyiben volt ilyen okmánya, függetlenül, hogy érvényes vagy érvénytelen) az érvényességi idő előtt 60 nappal cserélhető
 • kiskorú lakcímigazolványa, vagy hatósági bizonyítvány a személyi számról és lakcímről
 • születési anyakönyvi kivonat (ha nincs útlevél, vagy személyigazolvány akkor kötelező bemutatni és adatváltozás igazolásához is csak ez fogadható el, egyébként adategyeztetéshez szükséges lehet)
 • a kiskorúnak 12. életév felett kötelező személyesen megjelennie az Okmányirodában, viszont az okmányon a kiskorú aláírása kizárólag 14. életév felett szerepelhet.
 • a személyesen megjelenő kiskorúról az Okmányiroda digitális fényképet készít, valamint a 14. életév felettiek aláírása is felvételezésre kerül

 Illeték: az illeték megfizetése készpénz átutalási megbízással (MÁK csekkel) történik.

MÁK csekk= "Magyar Államkincstár Eljárási illeték bevételi számla" elnevezésű csekk

· 14. életév alatt illetékmentes, kivéve a személyigazolvány pótlása (elvesztés, megsemmisülés és megrongálódás) esetén illetékköteles: 1.500.-Ft illeték megfizetését igazoló csekkszelvény (MÁK csekk)

· 14. életév felett 1.500.- Ft illeték megfizetését igazoló csekkszelvény (MÁK csekk)

 

Magyarországon született újszülött magyar állampolgár személyazonosító igazolványának igénylése:

 

 • a szülő(k) a gyermeke/gyermekük részére első ízben már a kórházban kérelmezheti(k) a személyigazolvány kiállítását az ott rendelkezésre bocsátott kérelem formanyomtatványon. A kérelmet az anyakönyvi bejegyzéssel együtt kell továbbítani a születést anyakönyvező anyakönyvvezetőnek.
 • a kérelemhez 1 db igazolványképet kell csatolni
 • illetékmentes

 

Személyazonosító igazolvány cseréje 18. életév felett:

 

Lejáró (még érvényes) személyazonosító igazolvány cseréje:

 • érvényes személyazonosító igazolvány (érvényességi idő lejárta előtt 60 nappal kérhető a csere)
 • személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, lakcímigazolvány
 • 1500 Ft illeték megfizetését igazoló csekkszelvény (MÁK csekk)

 

Lejárt személyazonosító igazolvány cseréje:

 • lejárt személyazonosító igazolvány
 • személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, lakcímigazolvány
 • érvényes útlevél vagy kártya formátumú jogosítvány (ha rendelkezik ezekkel az okmányokkal)
 • ha nincs érvényes útlevél, vagy kártya formátumú jogosítvány, amivel a kérelmező a személyazonosságát igazolja, akkor születési-, és a névviselést megállapító házassági anyakönyvi kivonat (kivéve, ha a lejárt személyigazolvány a kérelmezést megelőző évben még érvényes volt, mert akkor elegendő a lejárt személyigazolvány)
 • az előző esetben közbenső intézkedésként ideiglenes személyazonosító igazolvány kerül kiadásra, melynek érvényességi ideje: 30 nap
 • 1.500 Ft illeték megfizetését igazoló csekkszelvény (MÁK csekk)

 

Névváltozás, doktori cím megszerzése miatti csere:

Az adatváltozást 8 napon belül kell bejelenteni az Okmányirodába és a megváltozott adatokat okiratokkal szükséges igazolni.

 • cserélendő személyazonosító igazolvány
 • személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, lakcímigazolvány
 • névváltozást igazoló okiratok: születési vagy házassági anyakönyvi kivonat
 • házasságkötés vagy válás esetén: házassági anyakönyvi kivonat a névviselés igazolásáról
 • doktori cím esetén: doktori cím viselésére jogosító okirat
 • 1500 Ft illeték megfizetését igazoló csekkszelvény (MÁK csekk)

 

Megrongálódott személyazonosító igazolvány cseréje:

 • rongált személyazonosító igazolvány
 • személyazonosságot igazoló más érvényes okmány (útlevél vagy kártya jogosítvány)
 • ha semmilyen személyazonosságot igazoló érvényes okmánnyal nem rendelkezik, akkor születési-, és a névviselést megállapító házassági anyakönyvi kivonat
 • személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, lakcímigazolvány
 • 1500 Ft illeték megfizetését igazoló csekkszelvény (MÁK csekk)

 

Elveszett, eltulajdonított, megsemmisült személyazonosító igazolvány pótlása:

 • jegyzőkönyv felvétele történik az okmányügyintézőnél az elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés körülményeiről
 • érvényes útlevél vagy kártya formátumú jogosítvány
 • ha ezekkel nem rendelkezik, akkor be kell mutatni a születési-, és a névviselést megállapító házassági anyakönyvi kivonatot és közbenső intézkedésként ideiglenes személyazonosító igazolvány kerül kiadásra, melynek érvényességi ideje: 30 nap
 • személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, lakcímigazolvány
 • 1500 Ft illeték megfizetését igazoló csekkszelvény (MÁK csekk)

70 év felettiek személyazonosító igazolvány igénylése:

 • illetékmentes, kivéve, ha rendelkezik útlevéllel vagy új típusú vezetői engedéllyel (kártyaformátumú) 1500 Ft illeték megfizetését igazoló csekkszelvény (MÁK csekk)

 

Egyéb esetek személyazonosító igazolvány igénylésekor:

 • külföldről hazatérés esetén a magyar állampolgárságot igazoló érvényes állampolgársági bizonyítványt (ha azzal rendelkezik) be kell mutatni, ha a kérelmező nem rendelkezik érvényes állandó személyigazolvánnyal vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmánnyal (pl. útlevél vagy kártya jogosítvány)
 • cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló kérelmező esetében be kell mutatni a gondnokság alá helyezést tanúsító jogerős bírósági határozatot, a törvényes képviseletet igazoló jogerős gyámhatósági határozatot, valamint a törvényes képviselő személyazonosságát igazoló okmányt
 • ha a kérelmező nem rendelkezik érvényes állandó személyigazolvánnyal vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmánnyal (pl. útlevél vagy kártya jogosítvány) és adategyeztetésre vagy adatpontosításra kerül sor és emiatt átmenetileg nem adható ki állandó személyigazolvány, akkor a kérelmező ideiglenes személyazonosító igazolványt kap, melynek érvényességi ideje: 120 nap, eljárási illeték: 3000.-Ft
 • a bevándorolt, a letelepedett és a menekült jogállású kérelmezőnek a bevándorlási engedélyt, a menekültkénti elismerését igazoló okiratot , a letelepedett jogállást igazoló okmányt és a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímigazolványt) a személyigazolvány igénylésekor be kell mutatni. Továbbá a bevándorolt és a letelepedett személynek a kérelemhez a külföldi hatóság által kiállított útlevelét is be kell mutatni, ha azzal rendelkezik.Telepengedély

FIGYELEM!

2009. március 31-én lépett hatályba a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól 358/2008. (XII. 31.) Kormányrendelet, mely a korábbi jogszabályt hatályon kívül helyezte.

 

Az új jogszabály másként szabályozza, a jogszabály hatálya alá tartozó tevékenységek folytatásának feltételeit, és az iroda által lefolytatandó eljárást.

 

A rendelet hatálya az 1. és 2. mellékletben felsorolt gazdasági (termelő vagy szolgáltató) tevékenység (a továbbiakban: ipari tevékenység) folytatására terjed ki.

A rendelet hatálya nem terjed ki a Magyar Honvédség szervezetei által folytatott ipari tevékenységekre, a külön jogszabály szerint környezetvédelmi engedélyköteles, illetve egységes környezethasználati engedélyköteles tevékenységekre, továbbá a működési engedélyköteles kereskedelmi tevékenységekre és a fémkereskedelmi engedélyköteles tevékenységekre.

Az 1. és 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenységek tartalmára vonatkozóan a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerében foglalt tartalmi meghatározások az irányadóak.

(forrás: a jogszabály 1.§-a)

A telepet - telepengedély-köteles tevékenység esetében a telepengedély megadásával egyidejűleg, bejelentés-köteles tevékenység esetében a jogszabályban meghatározott feltétel fennállásának vizsgálatát követően haladéktalanul nyilvántartásba vesszük. A nyilvántartást az interneten közzétesszük.

 

Bejelentés kötelese tevékenységek -- a rendelet 1. számú mellékletében meghatározottak -- esetében a bejelentés nyomtatványt (mely a rendelet 3. számú mellékletében adattartalommal rendelkezik) kell kitölteni, és célszerű a vállalkozói igazolvány, cégkivonat, a tevékenység céljára használt helyiség/építmény alaprajzának másolatát mellékelni. A bejelentésre 2.200-Ft (kettőezer-kettőszáz forint) illetéket kell leróni.

 

Telepengedély köteles tevékenységek a rendelet 2. számú mellékletében meghatározottak -- esetében a kérelem nyomtatványt (mely a rendelet 4. számú mellékletében adattartalommal rendelkezik) kell kitölteni, és célszerű a vállalkozói igazolvány, cégkivonat, a tevékenység céljára használt helyiség/építmény alaprajzának másolatát mellékelni. A kérelem esetén nem illetéket, hanem csekken/átutalással igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetni melynek összege: 5.000-Ft (ötezer forint).

A bejelentéshez illetve telepengedélyhez kötött tevékenységekről az ipari- és kereskedelmi csoport munkatársai készséggel adnak részletes felvilágosítást.

A már működő telepet a rendelet hatálybalépését követően nyilvántartásba vesszük. A rendelet alapján bejelentés-köteles tevékenység nyilvántartásba vételével egyidejűleg a telepengedélyt bevonjuk. A nyilvántartásba vételről az engedéllyel rendelkezőket írásban értesítjük.

A fellebbezés díja: 6.000.-Ft (A díjat a Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala részére kell csekken, vagy átutalással a 10023002-01450800-00000000 számú számlára kell megfizetni.)

 

 

Építési tevékenység megkezdésének bejelentése 30 millió forint felettHaláleset anyakönyvezése

Haláleset anyakönyvezése

 

 

A haláleset bejelentéséhez minden esetben szükséges:

 

-    halottvizsgálati bizonyítvány,

-    halálozási lap,

-    az elhalt személyazonosításra alkalmas okmánya (személyazonosító igazolvány, érvényes magyar útlevél, 2001. január 1. után kiállított vezetői engedély)

-    2000. január 1. után megváltozott lakóhely esetében az elhalt lakcímkártyája,

-    születési anyakönyvi kivonata,

-    családi állapotát igazoló okirata,

-    a temettető személyi igazolványa valamint 2000. január 1. után megváltozott lakóhely esetében lakcímkártyája.

 

Családi állapotot igazoló okirat lehet:

 

-    ha az elhalt házas családi állapotú, a házassági anyakönyvi kivonata,

-    ha az elhalt elvált családi állapotú, a házasságát felbontó jogerős bírósági ítélete vagy a záradékolt házassági anyakönyvi kivonata,

-    ha özvegy családi állapotú, az elhalt házastársának halotti anyakönyvi kivonata vagy a záradékolt házassági anyakönyvi kivonata.

 

Lakáson történ halálozás esetén a halál tényét megállapító orvos állítja ki a halottvizsgálati bizonyítványt. A halálozásról a jegyzőkönyvet az anyakönyvvezető feszi fel. Hamvasztásos temetés esetén a Tisztiorvosi Szolgálat engedélye is szükséges. Az engedély a halottvizsgálati bizonyítvány lebélyegzésével történik.

 

A hagyatéki eljárás lefolytatásához szükséges hagyatéki értesítést az anyakönyvvezető küldi meg az elhunyt lakóhelye szerint illetékes Polgármesteri Hivatal hagyatéki előadójához.

 

Ha az elhunyt nyugdíjas volt, a hozzátartozónak értesítenie kell a nyugdíjfolyósító intézetet.

 

A hagyatéki eljárás lefolytatásához az elhalt adószáma szükséges, ezért azt csak a hagyatéki eljárás lezárulta után kell leadni az elhalt lakóhelye szerint illetékes NAV kirendeltségéhez.

 

Ügyintézők:     Koltayné Ulrich Tímea

   (telefon: 22/704-147)

  

Újszülöttek anyakönyvezése

Újszülöttek anyakönyvezése

 

 

A gyermek születésének anyakönyvezéséhez szükséges:

 

-    a kórház által kiállított jegyzőkönyv,

-    az anya érvényes személyi igazolványa, 2001. január 1-je óta megváltozott lakcím esetén lakcímkártyája. (Külföldi állampolgár esetében érvényes útlevelének bemutatása/csatolása szükséges, amennyiben nem rendelkezik bevándorolt, letelepedett státusszal.),

-    a szülők 300 napon belül kiállított házassági anyakönyvi kivonata. [A külföldi állampolgárságú szülők külföldön kötött házassága esetében hiteles fordításban kell a házassági anyakönyvi kivonatot bemutatni (OFFI).],

-    házasságon kívül született gyermek esetében a szülők által tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozata.

Ha a szülők a házasságban saját nevüket viselik, és a házasságkötés alkalmával nem nyilatkoztak a házasfelek arról, hogy születendő gyermekeik családi neve mi legyen, akkor ezt a nyilatkozatot pótolni kell a gyermek születésének anyakönyvezéséig.

 

A nyilatkozat pótolható:

 

- anyakönyvezető előtt személyesen tett nyilatkozattal,

- két tanú előtt tett nyilatkozattal.

 

A születések bejelentését a kórház teszi meg. Az anyakönyvvezető által kiállított születési anyakönyvi kivonatot, a szintén elkészített lakcímet igazoló lakcímkártyát az anya személyi irataival együtt a szülő a kórházban veheti át.

 

A gyermek Társadalombiztosítási Azonosító Jelét (továbbiakban: TAJ szám) tartalmazó kártyája iránti igényt az anyakönyvezető küldi meg a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes fővárosi vagy megyei egészségbiztosítási pénztárnak, a bevándorolt vagy letelepedett státuszú külföldi szülő TAJ szám iránti kérelmét szintén az anyakönyvvezető küldi meg az előbb említett szervnek. Más nem magyar állampolgárságú személy csak személyesen igényelheti meg az "igazolás az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról" elnevezésű okiratot.

 

Amennyiben az eljárással kapcsolatban kérdése van, kérje Tremmel Éva anyakönyvvezető tájékoztatását.

 

 

Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat:

 

Megtételéhez mindkét szülő személyes jelenléte szükséges

 

A jegyzőkönyv felvételéhez kell mindkét szülő érvényes személyi igazolványa (ennek hiányában érvényes magyar útlevele), valamint lakcímét igazoló lakcímkártyája. Az anya elvált családi állapota esetén az erről szóló jogerős bírósági végzés. Ha az apai elismerő nyilatkozatot a gyermek születése előtt teszik a szülők a terhesgondozási-kiskönyv, valamit szakorvosi igazolás, mely tartalmazza a fogantatás megbecsült idejét és a gyermek születésének várható idejét is.

 

 1. Házasságból született gyermekre nem lehet apai elismerő nyilatkozatot tenni csak akkor, ha a férj apaságát valamelyik bíróság jogerősen megdöntötte.
 2. Nem tehető apai elismerő nyilatkozat akkor sem, ha az anya válását kimondó ítélet jogerőre emelkedésének napja és a gyermek születésének napja között nem telt el 300 nap.
 3. Nem tehet apai elismerést az a férfi sem, aki 16 évvel nem idősebb annál a gyermeknél, akire az apai nyilatkozatot tenné. Kiskorú apa apai elismeréséhez az apa törvényes képviselőjének hozzájárulása is szükséges. Kiskorú anya esetén kirendelt gyámnak, eseti gondnoknak, mint a kiskorú törvényes képviselőjének az apai elismerő nyilatkozathoz hozzájárulását kell adnia.

 

Külföldi apa által tett elismerő nyilatkozatot - az apa adatai bejegyzésének elrendelése céljából - a születést bejegyző anyakönyvvezetőnek fel kell terjesztenie - kerületünk esetében - a Közép-magyarországi Regionális  Közigazgatási Hivatal anyakönyvi felügyelőjéhez.

 

Külföldi állampolgárságú hajadon családi állapotú, nem bevándorolt/letelepedett státuszú anya esetében a konzulátus állít ki családi állapotra vonatkozóan igazolást.

 

Annak a külföldi állampolgárságú szülőnek, aki nem rendelkezik bevándorolt, letelepedett státusszal, szükséges a külföldi állandó lakóhelyének ismerete.

 

Amennyiben az eljárással kapcsolatban kérdése van, kérje Bogyó Mariann anyakönyvvezető tájékoztatását.

 

Ügyintézők:     Koltayné Ulrich Tímea

   (telefon: 22/704 147)

 

  

 

Lakcímrendezési eljárások

A lakcímrendezési eljárások menete

 

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló többször módosított 1992. évi LXVI. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 146/1993. (X. 26.) Kormányrendelet rendelkezik a polgárok lakcímbejelentésre vonatkozó kötelezettségéről, valamint a lakcímrendezés lehetőségeiről.

 

A jogszabály szerint minden polgár köteles beköltözés vagy kiköltözés után három munkanapon belül lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címét nyilvántartás céljából bejelenteni a települési önkormányzat jegyzőjének, melynek elmulasztása szabálysértési cselekmény, és 30.000,- Forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

 

A be-, illetve kijelentkezési kötelezettség elmulasztása esetén, tehát ha a lakás tulajdonosa, haszonélvezője vagy bérlője észleli, hogy lakásában olyan személy van bejelentve, aki ténylegesen nem lakik ott, lakcímrendezési eljárást indíthat. Az eljárás célja a lakcímnyilvántartás adatainak pontosítása. Az eljárás 2.200,- Forint illetékköteles melyet, az eljárást megindító kérelmen kell panaszosnak illetékbélyegben lerónia. A kérelmen két tanú megnevezése szükséges -- idézhető címükkel együtt -- akik a hivatalban jegyzőkönyvbe foglalt szóbeli tanúvallomást tesznek arról, hogy a kijelenteni kívánt személy ténylegesen az eljárásbeli lakásban tartózkodik-e.

 

Hatóságunk 22 munkanapon belül bírálja el a kérelmet, mely határidő szükség esetén további 22 munkanappal meghosszabbítható. Az ügyintézési határidőbe nem számít bele többek között a hiánypótlásra szóló felhívás és az eljárás esetleges felfüggesztésének időtartama.

 

Amennyiben a tényállás tisztázását követően megállapítható, hogy a panaszolt személy nem lakik az eljárásbeli ingatlanban, és onnan a visszatérés szándéka nélkül, véglegesen költözött el, úgy hatóságunk a kérelemnek helyt ad, ellenkező esetben az eljárást megszünteti, vagy a megalapozatlan kérelmet elutasítja.

 

A lakcímbejelentés ténye önmagában a lakás használatához fűződő, valamint egyéb vagyoni jogot nem keletkeztet, és nem szüntet meg.

 

 

Lakcímfiktiválási kérelem (letölthető nyomtatvány)

 

Ügyintézők:

Tel:

Fax:

Honlap:

Bicskei Járási Hivatal

22/566-518

-

http://www.bicske.hu/hu/jarasi-hivatal-okmanyiroda

 

 Építéshatósági eljárási illetékek

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

"XV. Az építésügyi hatósági eljárás illetéke

 

Az építésügyi hatósági eljárás illetéke

 

A Kormány 197/2009. (IX. 15.) Korm. rendelete

 

Az ingatlan adataiban bekövetkezett változások igazolásáért, egyes hatósági bizonyítványok kiállításáért, az összevont eljárásért és az integrált eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

 

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés w) pontjában, valamint

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások meg valósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló

2006. évi LIII. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet hatálya

a) az ingatlan adataiban bekövetkezett változásnak az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséhez, vagy tény,

állapot, egyéb adat helyszíni szemle alapján történő igazolásához az építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó

hatósági bizonyítvány kiadására,

b) az építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó összevont eljárásra,

c) a külön jogszabályban meghatározott integrált eljárásra, továbbá

d) az eljárásokba bevont hatóságokra és szakhatóságokra

terjed ki.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eljárásokért

a) az építésügyi hatóságnak az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéshez az ingatlan adataiban bekövetkezett

változások, vagy tény, állapot, egyéb adat helyszíni szemle alapján hatósági bizonyítvánnyal történő igazolásáért

20 000 forint,

b) az építésügyi hatóságnak az összevont eljárás esetében az összevonandó eljárásokért (elvi engedélyezési és

építési engedélyezési eljárás) a külön jogszabály szerinti külön-külön fizetendő igazgatási szolgáltatási díj vagy

illeték mellett 10 000 forint,

c) az integrált eljárásért

ca) a társhatóságoknak, szakhatóságoknak az eljárásaikért külön jogszabályban megállapított igazgatási

szolgáltatási díjon vagy illetéken kívül az eljárásba bevont társhatóságonként további 20 000 forint,

cb) a közreműködő hatóságnak az eljárásáért külön jogszabályban megállapított igazgatási szolgáltatási díjon

vagy illetéken kívül -- társhatósági közreműködéssel érintett ügyek esetén a ca) alpontban

meghatározottakon felül -- 50 000 forint

igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni.

(3) Ha a kérelem a megjelölt díjtételek közül többet is érint, valamennyi díjtételt meg kell fizetni. A (2) bekezdés

a) a) és b) pontja szerinti emelt díjtételt az építésügyi hatóság,

b) c) pontja szerinti, az integrált eljárásba bevont hatóságoknak (társhatóságoknak), szakhatóságoknak a külön

jogszabályban megállapított igazgatási szolgáltatási díjat vagy illetéket az érintett eljárásaikért külön

jogszabályban előírtak szerint, az integrált eljárásért hatóságonként (társhatóságonként) megállapított

20 000 forint, illetve közreműködő hatóság esetében az 50 000 forint összegű díjakat egy összegben

a közreműködő hatóság

számlájára kell befizetni.

(4) A jogorvoslati eljárás díja

a) a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott eljárás esetében 20 000 forint,

b) a (2) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott esetekben -- a külön jogszabályokban meghatározott

díjtételeken felül -- eljárástípusonként és az integrált eljárás esetében eljárásonként 20 000 forint,

melyet a jogorvoslati eljárást lefolytató hatóságnak kell megfizetni.

(5) A díjat az ügyfél a kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles a (3) bekezdésben meghatározott hatóság számlájára

átutalással, vagy a hatóság (szakhatóság) által kiadott készpénz-átutalási megbízáson (csekken) "igazgatási

szolgáltatási díj" jogcím megjelöléssel megfizetni.

(6) A kérelemhez csatolni kell

a) banki átutalás esetén az átutalás tényét igazoló, a bank által kiadott igazolás eredeti példányát,

b) készpénz-átutalási megbízáson (csekken) történő befizetés esetén a feladóvevény eredeti példányát.

(7) Elektronikus ügyintézés esetén a díjat az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló jogszabályban

meghatározott módon és határidőn belül kell megfizetni.

(8) A közreműködő hatóság köteles az integrált eljárásba bevont hatóságok (társhatóságok) és szakhatóságok számára

a (2) bekezdés c) pontja szerinti díjhányadokat a beérkezést követő tíz munkanapon belül átutalni. A díjak átutalásáról,

az esetleges hiányról vagy többletről -- utóbbi visszautalása mellett -- az eljáró elsőfokú hatóság köteles az ügyfelet öt

munkanapon belül értesíteni, az érintett hatóság (társhatóság), szakhatóság egyidejű értesítésével.

2. § (1) A jogorvoslati eljárásban megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat az ügyfélnek teljes mértékben vissza kell téríteni, ha

megállapítást nyer, hogy az első fokú döntés vagy intézkedés az ügyfél hátrányára részben vagy egészben

jogszabálysértő volt.

(2) A díj visszatérítését a jogorvoslati eljárás során hozott határozatban kell elrendelni, a visszatérítéséről az első fokon

eljárt hatóság a jogerős határozat kézhezvételétől számított tizenöt munkanapon belül gondoskodik.

(3) A hatóság túlfizetés esetén a díjtöbbletet hivatalból tizenöt munkanapon belül visszatéríti, ha a kérelem és a befizetést

igazoló iratok alapján megállapítható, hogy a kérelmező az e rendeletben meghatározott mértéket meghaladó

összegű díjat fizetett.

3. § A befizetett díj az igazgatási szerv bevétele. A díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás szervezetei

beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló jogszabály előírásait kell alkalmazni. A díjról

a hatóság elkülönített nyilvántartást vezet.

4. § Az e rendeletben meghatározott díjak tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.)

a) 28. § (2) és (3) bekezdését a díjfizetési kötelezettségre,

b) 31. §-át a díjfizetésre kötelezettek tekintetében

értelemszerűen kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon díjat, ahol leletet említ, azon

jegyzőkönyvet kell érteni.

5. § (1) Ez a rendelet -- a (2) bekezdésben foglalt kivétellel -- 2009. október 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését

követően kezdeményezett első fokú eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Az 1. § (2) bekezdés c) pontja, az 1. § (3) bekezdés b) pontja és az 1. § (8) bekezdése 2010. január 1-jén lép hatályba.Építményadó 2011.

A főváros kerületei közül utolsóként, 1997. január 1-jétől került bevezetésre helyi adó. A többször módosított 23/1996. (XII. 4.) Bp. Főv. XII. ker. Ök. rendelet alapján a nem lakás céljára szolgáló építmények (gépjárműtároló, iroda, raktár, műhely, üzlet, stb.), valamint a nem magánszemély tulajdonában álló lakás után négyzetméterenként 2011-től évi 1.580,- Ft-ot kell fizetni.

 

A magánszemélyek és a társasházak közös tulajdonában álló garázsok után - 30 m2-ig - 25 %-os adókedvezmény vehető igénybe.

 

Építményadó bevallást az adókötelezettség keletkezésétől számított 15 napon belül kell benyújtani.

 

Amennyiben adózó adókötelezettségének keletkezéséről az adóhatóságot a bevallás benyújtásával nem értesíti, magánszemély adózó esetében 200.000 Ft, más adózó esetében 500.000 Ft-ig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

 

A bevallás adatai alapján az ügyintézők a fizetendő adóról határozatot küldenek. A következő években az adót két egyenlő részletben, március 15-ig és szeptember 15-ig kell befizetni. A 2 db befizetési csekket az Adóigazgatási Iroda minden év elején megküldi.

 

Az adó késedelmes befizetése esetén késedelmi pótlékot kell fizetni.

 

Eladást - adásvételi szerződés csatolásával -, valamint egyéb adatváltozást az Adóigazgatási Irodán be kell jelenteni.


  Ügyintéző:  Tóth-Fekete Ildikó

  (tel.: 22/350-143, e-mail: ado@many.hu)

 

 

Gépjárműadó 2011.

Adókötelezettség terheli a belföldi érvényes rendszámtáblával ellátott gépjármű -- hatósági nyilvántartás január 1-jei állapota szerinti -- üzembentartóját, illetve ennek hiányában tulajdonosát.

 

Az adó alapja személyszállító gépjármű esetében a hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítmény kilowattban kifejezve. Előfordulhat, hogy a nyilvántartásban a teljesítmény kizárólag lóerőben szerepel, ebben az esetben azt kell 1, 36-tal osztani.

 

2010. január 1-jétől az adó mértéke, a gépjármű korától függően 140 és 345 forint között mozog.

a gyártási évben, és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt

gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt

gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt

gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt

gyártási évet követő 16. és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt

 

Az adófizetési kötelezettség használt gépjármű esetében a vásárlást követő év, új jármű esetében az első forgalomba helyezést követő hónap első napján keletkezik.

 

A gépjárműadót az adóhatóság hatósági adatszolgáltatás alapján állapítja meg kivetéssel.

 

Az adózónak közvetlenül az önkormányzati adóhatósághoz kell bejelentenie a változást követő 15 napon belül:

- ha az adófizetési kötelezettsége szünetel (pl. a járművet eltulajdonították)

- ha a tulajdonában álló gépjármű után adómentesség illeti meg.

 

A súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülője, nevelőszülője, mostoha- vagy örökbefogadó szülője -- tulajdonában lévő 1 személygépkocsi mentes az adó alól. Azonban, ha a fenti feltétel fennáll, az adóalany akkor is csak abban az esetben mentesül az adó megfizetése alól, ha gépjárművének teljesítménye nem éri el 100 kilowattot, továbbá az nem személytaxiként üzemel.

2011. január 1-jétől az üzembentartó is mentesül a gépjárműadó alól, ha ő a súlyos mozgáskorlátozott. Ugyanezen időponttól az adómentesség 13.000,- Ft összeghatárig jár, az e fölötti összeget meg kell fizetni.

 

Az adóztatási feladatokat magánszemély adóalany esetében a személyi adat-és lakcímnyilvántartásba bejegyzett, jogi személy adóalany (ide értve az egyéni vállalkozót is) esetében a közlekedési nyilvántartásba bejegyzett cím szerinti önkormányzati adóhatóság látja el.

 

Az ügyintézők a fizetendő adóról határozatot küldenek. A következő években az adót két egyenlő részletben, március 15-ig és szeptember 15-ig kell befizetni. A 2 darab befizetési csekket az Adóigazgatási Iroda minden év elején megküldi.

 

A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást, mind az eladónak, mind pedig a vevőnek kizárólag a közlekedési hatóságnál (Okmányiroda) kell bejelenteni 5 napon belül. A nyilvántartás esetleges pontatlanságai az Adóigazgatási Irodán nem korrigálhatók, így az ilyen esetekben közvetlenül az Okmányirodához kell fordulni. Tulajdonosváltozás esetén az egész évi adót annak kell megfizetnie, aki a hatósági nyilvántartás a január 1-jei állapota szerint a gépjármű tulajdonosa (üzembentartója). Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy például egy 2009. évben bekövetkezett tulajdonosváltozást a felek bármelyike csak 2010. évben jelenti be az Okmányirodán, akkor a 2009. évben bekövetkező gépjárműeladás ellenére is az eladó fél köteles 2010. december 31-ig a gépjárműadót megfizetni.

 

 Ügyintéző:  Tóth-Fekete Ildikó

  (tel.: 22/350-143, e-mail: ado@many.hu)

 

 

Vezetői engedélyek

Első vezetői engedély ügyintézéséhez szükséges:

 • Személyazonosításra alkalmas érvényes okmány (személyazonosító igazolvány vagy útlevél)
 • Személyazonosító jelet tartalmazó hatósági igazolvány
 • Egészségügyi alkalmasságot igazoló orvosi vélemény
 • Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiállított vizsgaigazolás
 • 4000 Ft illeték befizetéséről szóló készpénzátutalási megbízás feladóvevénye (MÁK csekk)
 • "Nyilatkozat" nyomtatvány (az ügyintéző bocsátja rendelkezésére)

 

Vezetői engedély cseréje, pótlása:

 • Személyazonosításra alkalmas érvényes okmány (személyazonosító igazolvány vagy útlevél) illetve EGT állampolgárnak a szokásos tartózkodási helye a Magyar Köztársaság területén kell hogy legyen
 • Személyazonosító jelet tartalmazó hatósági igazolvány
 • Egészségügyi alkalmasságot igazoló orvosi vélemény
 • Főszabály: 4. 000 Ft illeték befizetéséről szóló készpénzátutalási megbízás feladóvevénye ( MÁK csekk)
 • Kivételek: 1. 500 Ft illeték befizetéséről szóló készpénzátutalási megbízás feladóvevénye (MÁK csekk)

·         

  • ha az ügyfél 62. év feletti, vagy
  • ha az orvosi alkalmassági véleményt 1 év vagy annál rövidebb időre kapja
 • előző vezetői engedély (járművezetői igazolvány, ha van)
 • vezetői engedély elvesztéséről, eltulajdonításáról tett okmányirodai bejelentés/ jegyzőkönyv
 • eltulajdonítás esetén a rendőrségi feljelentéssel is teljesíthető a bejelentés
 • régi típusú vezetői engedély elvesztése esetén, amennyiben az nem állapítható meg a nyilvántartásból szükséges:

·         

  • Egészségügyi alkalmasságot igazoló orvosi vélemény
  • Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiállított vizsgaigazolás
  • PÁV igazolás
 • "Nyilatkozat" nyomtatvány (az ügyintéző bocsátja rendelkezésére)

 

Nemzetközi vezetői engedély:

 • Személyazonosításra alkalmas érvényes okmány (személyazonosító igazolvány vagy útlevél)
 • Személyazonosító jelet tartalmazó hatósági igazolvány
 • Érvényes vezetői engedély
 • 2 db azonos 1 évnél nem régebbi szabvány igazolványkép
 • 2. 300 Ft okmányirodai eljárási díj befizetéséről szóló készpénzátutalási megbízás feladóvevénye

 

Külföldön kiállított vezetői engedély honosítása:

- személyazonosításra alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány vagy útlevél), külföldi, nem EGT állampolgár esetében a szokásos tartózkodási hely országát igazoló okmány, vagyis az idegenrendészeti hatóság által kiállított magyarországi tartózkodási jogot igazoló okmány,

- személyazonosító jelet tartalmazó hatósági igazolvány,

- egészségügyi alkalmasságot igazoló orvosi vélemény

- érvényes külföldi vezetői engedély

- külföldi vezetői engedély hiteles magyar nyelvű fordítása

- sikeres tanfolyammentes vizsga tényét tanúsító vizsgaigazolás *

/a tanfolyammentes vizsga esetén, az elméleti, illetve gyakorlati vizsga engedélyezésének eljárási díja vizsgánként 4. 500,- Ft / és

- a külföldi vezetői engedély honosítása után 6.200,- Ft okmányirodai eljárási díjfizetéses csekken történő befizetését igazoló postai feladóvevények

- "Nyilatkozat" nyomtatvány (az ügyintéző bocsátja rendelkezésére)

 

* Ezekre nem minden esetben van szükség (az ügyintéző tájékoztatása alapján kell beszerezni!).

 

FONTOS tudnivalók:


Az EGT-államban /Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia/ kiállított érvényes vezetői engedély esetében nincs szükség a honosításra! Ezek az EGT-államban kiállított vezetői engedélyek az EGT állampolgárok részére cserével érvényesíthetők, ha a polgár szokásos tartózkodási helye a Magyar Köztársaság területén található.

Az EGT-állam hatósága által kiállított vezetői engedély eltűnése, megsemmisülése esetén az eredeti vezetői engedélyt kiállító hatóság igazolása, valamint annak hiteles fordítása alapján a magyar vezetői kiadható.

 

A honosítási eljárás során a külföldi vezetői engedélyt a közlekedési-igazgatási hatóság bevonja, és a Központi Hivatalnak megküldi, amelyet viszonosság vagy nemzetközi szerződés alapján a kiállító hatóságnak az továbbít.

Az EGT-állam által kiállított vezetői engedélyek is bevonásra kerülnek és azt szintén a Központi Hivatalnak kell megküldeni, akik továbbítják azokat a kiállító tagállam közlekedési hatósága részére.

 

A régi típusú jogosítványba az orvosi érvényesség meghosszabbítását az orvosok már nem jegyezhetik be. Minden esetben a lejárat miatti jogosítvány csak cserével érvényesíthető. Az egészségi alkalmasságról az orvos állítja ki az igazolást. Az orvosi alkalmassági idő alapesetben az életkorhoz kötődik, pl. 40. életév alatt 10 év, 40-60. életév között 5 év, 60-70. életév között 3 év, 70 életév fölött: 2 év.

 

Kereskedelmi tevékenység folytatásának bejelentése

Ügymenet

Az ügy megnevezése

Kereskedelmi tevékenység folytatásának bejelentése

 

Illetékes ügyintéző

dr. Majoros Ildikó:

22/350-143

 jegyzo@many.hu

Fax: 22/350-806

Ügyintézés helye

Mányi Közös Önkormányzati Hivatal

2065 Mány, Rákóczi F. u. 67..

Ügyfélfogadási rend

Hétfő: 08.00 -- 16.00 Szerda: 8.00 - 16.00 Péntek: 8.00 - 12.00

 

Ügy leírása, szükségessége

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet előírja, hogy:

A bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység, az illetékes jegyző által történt nyilvántartásba vétel hiányában nem kezdhető meg.

Elsődleges jogkövetkezmény az előírások megsértéséért: Amennyiben a kereskedő a bejelentési kötelezettségét elmulasztja, és úgy kezdi meg a tevékenységét, abban az esetben azonnali hatállyal meg kell tiltani a tevékenységét, üzlet esetében azonnali hatállyal történő bezárást kell elrendelni. e határozat azonnali végrehajtásának elrendelésére van lehetőség, illetve a fellebbezési lehetőséget jogszabály zárja ki.

Hol és hogyan kell benyújtani a kérelmet

A letölthető nyomtatványok között található űrlapot kinyomtatva és szabályszerűen kitöltve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán személyesen, illetve postai úton lehet benyújtani. Elektronikus úton történő benyújtás esetén az online beadható űrlapot kell szabályszerűen kitölteni. Az űrlap feltöltését követően az ügyfél az űrlapon meghatározottak szerint fog értesülni az eljárás eredményéről.

 

Mit kell tartalmaznia a kérelemnek

A kérelemnek tartalmaznia kell a nyomtatványban szereplő adatokat, de különösen:

 • A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai:

·         

  • a kereskedő neve, címe, illetve székhelye;
  • a kereskedő cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma;
  • a kereskedő statisztikai száma;
 • a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység helye az alábbiak szerint:
 • a kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében címek),
 • mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke,
 • üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési
 • területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére
 • kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése;
 • a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint;
 • amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet

·         

  • a napi/heti nyitva tartási ideje,
  • tulajdonosa,
  • címe, helyrajzi száma,
  • használatának jogcíme,
  • elnevezése,
  • alapterülete (m2),
  • vendéglátó üzlet esetén befogadóképessége,
 • a 25. § (4) bekezdés szerinti esetben a vásárlók könyve nyomtatvány azonosító adatai és használatba vételének
 • időpontja;
 • az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt

·         

  • termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből
  • a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek;
 • az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:
 • kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont)
 • kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat,
 • nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont);
 • a kereskedő nyilatkozata kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban arról, hogy

·         

  • kíván-e szeszesital-kimérést folytatni, illetve
  • kíván-e az üzletben a 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet folytatni.

Mik a kérelemhez szükséges mellékletek:

 • nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével);
 • haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;
 • közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.

A kereskedőnek csatolnia kell a kereskedelmi tevékenység végzésére jogosító igazoló okiratokat, továbbá ha a tevékenység gyakorlását jogszabály más hatósági engedélyhez is köti, az engedélyeket.

Az üzletbe kötelezően előírt vásárlók könyvét - tekintettel arra, hogy a bejelentésben annak adatait rögzíteni kell és hitelesítjük - a kereskedő feltétlenül hozza magával.

 

Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja

A kereskedelmi tevékenység folytatás bejelentésének illetéke: 2.200 Ft

 

Az ügyhöz tartozó formanyomtatványok

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység folytatásáról elnevezésű nyomtatvány

A nyomtatványon a szükséges adatokat értelemszerűen, olvashatóan kell megadni. Az egyes rovatok kitöltése során - amennyiben olyan tevékenységet, kereskedelmi formát a bejelentő nem tervez folytatni - abban az esetben nem kívánok folytatni stb. szöveget kell beírni. Minden rovat kitöltésekor, ahol több sor áll rendelkezésre, az üres sorokat kérjük kihúzni.

A termékkörök rovat kitöltésekor a rendelet 6. mellékletét kell figyelembe venni. Az ügyintézők segítenek a nyomtatvány kitöltésében.

 

Az eljárás menete

Az eljárás a bejelentés előterjesztésével indul.

A bejelentést

 • ha a tevékenységet üzletben végzik, az üzlet helye szerint illetékes település jegyzőjénél,
 • mozgóbolt útján folytatott tevékenység, csomagküldő kereskedelem, automatából történő értékesítés, üzleten kívüli kereskedés esetében pedig a kereskedő székhelye szerint illetékes település jegyzőjénél kell benyújtani

Amennyiben a bejelentés (kérelem) nem kerül érdemi vizsgálat nélküli elutasításra, az ügyintéző a kérelem megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a kérelem megfelel-e a kérelemre vonatkozó tartalmi követelményeknek, illetőleg a jogszabályban meghatározott szükséges mellékleteket csatolták-e.

Ha az ügyfél a beadványt hiányosan nyújtotta be, az eljáró hatóság annak beérkezésétől számított öt munkanapon belül - megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett - végzésben hiánypótlásra hívja fel.

A hiánypótlási felhívásban foglaltak nem teljesítése, vagy nem kellő időben történő teljesítése esetén a hatóság az eljárást megszüntetheti. A megszüntetésről az ügyintéző értesíti a kérelmezőt.

Ha az ügyfél kéri, a beadvány beérkezésétől számított öt napon belül a hatóság az ügyfelet értesíti a törvény által előírt (az ügy iktatási számáról, az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidőről, ügyintézőjéről és az ügyintéző hivatali elérhetőségéről, stb.) adatokról.

Az ügyfél írásban kérheti az eljáró hatóságtól, hogy az más hatóságtól szerezze be az általa megjelölt adatra vonatkozó igazolásokat. Ha az igazolásokat az eljáró hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj megfizetése iránti kötelezettségét az ügyfél az eljáró hatóságnál teljesíti.

Ha minden feltétel adott, akkor sor kerül a bejelentés nyilvántartásba vételére A nyilvántartási számmal ellátott bejelentést ezt követően (amennyiben az ügyfél nem kívánja személyesen átvenni) részére kézbesítik.

Az üzleteknek, kereskedelmi tevékenységet folytatóknak a bejelentésben foglaltaknak megfelelően, a vonatkozó jogszabályok szerint kell működniük. Amennyiben ezek a feltételek már nem állnak fenn, illetőleg azokban változás következett be, azt a kereskedőnek a hatóság felé haladéktalanul jelezniük kell. Ha valamely ellenőrzés során megállapítja az ellenőrzésre jogosult hatóság, hogy a tevékenységére, a forgalmazott termékre, illetve annak árusítására vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem tesz eleget, vagy a hatályos jogszabályi feltételeknek nem felel meg, és a jogsértés másként nem orvosolható, illetve a jogszabályi feltételeknek való megfelelés más módon nem biztosítható, a jegyző az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb kilencven napra a tevékenységet megtilthatja, vagy az üzletet ideiglenesen bezárathatja.

A jegyző a tevékenység folytatását megtiltja és a kereskedőt, illetve az üzletet a nyilvántartásból törli és az üzletet bezáratja, ha a kereskedő a jegyző határozatában meghatározott időtartam alatt nem tesz eleget az abban foglaltaknak, a kereskedő a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű környezeti zaj esetén, a lakók egészséges életkörülményeinek és pihenéshez való jogának biztosítása érdekében, a jogsértő állapot megszüntetéséig elrendelt kötelező éjszakai zárva tartási időszak alatt továbbra is nyitva tart, vagy a kereskedő a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű környezeti zaj esetén a hirdetés vagy figyelemfelhívás céljára szolgáló hanghatásokat okozó eszközt használatának megtiltása ellenére tovább használja.

A jegyző a fentiek alapján hozott határozatát közli a jogszabályban megjelölt hatóságokkal, valamint a külön engedélyt kiadó hatósággal, továbbá az egyéni vállalkozót nyilvántartásba vevő körzetközponti jegyzővel, gazdasági társaság esetén az illetékes cégbírósággal.

Abban az esetben, ha az ügyfél a határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a hatóság intézkedik a döntés végrehajtása iránt. Ennek során a hatóság eljárási bírságot szabhat ki. Az eljárási bírság legkisebb összege ötezer forint, mely természetes személyek esetében ötszázezer forintig, gazdasági társaságok és gazdálkodó szervezetek esetén egymillió forintig terjedhet.

Az üzlet ideiglenes bezárását elrendelő határozat fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajtható.

Amennyiben a kereskedő a bejelentési kötelezettségét elmulasztja, és úgy kezdi meg a tevékenységét, abban az esetben azonnali hatállyal meg kell tiltani a tevékenységét, üzlet esetében azonnali hatállyal történő bezárást kell elrendelni. e határozat ellen a fellebbezési lehetőséget jogszabály zárja ki.

A fellebbezésre, a felülvizsgálatra, az újrafelvételi és a méltányossági kérelemre az általános szabályok irányadók.

 

Az alkalmazott jogszabályok

 • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
 • a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
 • a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.20.) Korm. rendelet
 • a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános feltételeiről szóló 2009. évi LXXVI. törvény

 

Az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó, az ügyfelet megillető jogok, az ügyfelet terhelő kötelezettségek

Az ügyfél egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó jogaira és kötelezettségeire az általános szabályok vonatkoznak.

 

Az ügyfelet megillető speciális adatvédelmi jogok

Az adatvédelmi jogokra az általános szabályok vonatkoznak.

Kérelem a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység folytatásához

Ügymenet

Az ügy megnevezése

Kérelem a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység folytatásához

 

Illetékes ügyintéző

dr. Majoros Ildikó:

22/350-143

jegyzo@many.hu

Fax: 22/350-806

 

Ügyintézés helye

Mányi Közös Önkormányzati Hivatal

2065 Mány, Rákóczi F. u. 67..

Ügyfélfogadási rend

Hétfő: 08.00 -- 16.00 Szerda: 8.00 - 16.00 Péntek: 8.00 - 12.00

 

Ügy leírása, szükségessége

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban Rendelet) előírja, hogy:

Az üzletben végezhető kereskedelmi tevékenység, az illetékes jegyző által kiadott működési engedély és igazolás, valamint nyilvántartásba vétel hiányában nem kezdhető meg.

Amennyiben a kereskedő az üzletköteles termékek mellett az üzletben bejelentés alapján forgalmazható terméket is forgalmazni kíván, az e termékek forgalmazására vonatkozó bejelentését a működési engedély iránti kérelemben is megteheti.

Elsődleges jogkövetkezmény az előírások megsértéséért: Amennyiben a kereskedő úgy kezdi meg a kizárólag üzletben forgalmazható termékek árusítását, hogy az üzlet nem rendelkezik működési engedéllyel, abban az esetben azonnali hatállyal történő bezárást kell elrendelni. A határozat ellen a fellebbezési lehetőséget jogszabály zárja ki.

 

Hol és hogyan kell benyújtani a kérelmet

A letölthető nyomtatványok között található űrlapot kinyomtatva és szabályszerűen kitöltve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán személyesen, illetve postai úton lehet benyújtani. Elektronikus úton történő benyújtás esetén az online beadható űrlapot kell szabályszerűen kitölteni. Az űrlap feltöltését követően az ügyfél az űrlapon meghatározottak szerint fog értesülni az eljárás eredményéről.

 

Mit kell tartalmaznia a kérelemnek

A kérelemnek tartalmaznia kell a nyomtatványban szereplő adatokat, így különösen:

 • a kereskedő és az üzlet adatai
  • a kereskedő neve, címe, illetve székhelye;
  • a kereskedő cégjegyzékszáma, az egyéni vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma;
  • a kereskedő statisztikai száma;
 • az üzlet
  • a napi/heti nyitva tartási ideje,
  • tulajdonosa,
  • címe, helyrajzi száma,
  • használatának jogcíme,
  • elnevezése,
  • alapterülete (m2);
 • üzletek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt
  • üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a Rendelet 3. melléklet alapján,
  • egyéb termékek megnevezése, sorszáma a Rendelet 6. melléklet alapján, illetve ebből,
   • a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése;
 • üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:
  • kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont),
  • nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont);
 • üzletek szerinti bontásban a kereskedő nyilatkozata arról, hogy kéri-e az engedélyezési eljárásban szemle megtartását.

 

Mik a kérelemhez szükséges mellékletek:

 • nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével);
 • haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;
 • közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.

A kereskedőnek csatolnia kell a kereskedelmi tevékenység végzésére jogosító igazoló okiratokat, továbbá ha a tevékenység gyakorlását jogszabály más hatósági engedélyhez is köti, az engedélyeket.

Az üzletbe kötelezően előírt vásárlók könyvét - tekintettel arra, hogy a bejelentésben annak adatait rögzíteni kell és hitelesítjük - a kereskedő feltétlenül hozza magával.

 

Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja

A kereskedelmi tevékenység folytatás bejelentésének illetéke: 10.000 Ft

és ezzel egyidejűleg csekken: (a kérelem benyújtásakor a befizetést igazolni kell)

Az ÁNTSZ igazgatási szolgáltatási díja:

1000 m2 alapterületig

26.000 Ft

 

1000 m2 alapterület felett

150.000 Ft

Az MgSzH igazgatási szolgáltatási díja:

1000 m2 alapterületig

20.000 Ft

 

1000 m2 alapterület felett

150.000 Ft

 

Az ügyhöz tartozó formanyomtatványok

Kérelem a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység folytatásához

A nyomtatványon a szükséges adatokat értelemszerűen, olvashatóan kell megadni. Az egyes rovatok kitöltése során - amennyiben olyan tevékenységet, kereskedelmi formát a bejelentő nem tervez folytatni - abban az esetben nem kívánok folytatni stb. szöveget kell beírni. Minden rovat kitöltésekor, ahol több sor áll rendelkezésre, az üres sorokat kérjük kihúzni.

A termékkörök rovat kitöltésekor a Rendelet 3. számú mellékletében felsorolt termékek tekintetében, és a bejelentés alapján folytatható termékeket is tartalmazó 6. mellékletét kell figyelembe venni. Az ügyintézők segítenek a nyomtatvány kitöltésében.

 

Az eljárás menete

Az eljárás a kérelem (és amennyiben egyidejűleg bejelentéshez kötött tevékenységet is folytatni kíván) a bejelentés előterjesztésével indul.

A kérelmet (és bejelentést)

 • az üzlet helye szerint illetékes település jegyzőjénél,
 • amennyiben ezzel egyidejűleg bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységet - mozgóbolt útján folytatott tevékenység, csomagküldő kereskedelem, automatából történő értékesítés, üzleten kívüli kereskedés - is folytatni kíván, benyújtható az üzlet fekvése szerinti jegyzőnél. Amennyiben a székhely nem az adott településen/kerületben van, abban az esetben az eljáró hatóság (közvetítő hatóságként) a kereskedő székhelye szerint illetékes település/kerület jegyzőjéhez továbbítja a bejelentést. Az azonos településen/kerületben lévő székhely esetében a bejelentés nyilvántartásba vétele is megtörténik.

Amennyiben a kérelem (és bejelentés) nem kerül érdemi vizsgálat nélküli elutasításra, az ügyintéző a kérelem megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a kérelem megfelel-e a kérelemre vonatkozó tartalmi követelményeknek, illetőleg a jogszabályban meghatározott szükséges mellékleteket csatolták-e.

Ha az ügyfél a kérelmet hiányosan nyújtotta be, az eljáró hatóság a kérelem beérkezésétől számított öt munkanapon belül - megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett - végzésben hiánypótlásra hívja fel.

A hiánypótlási felhívásban foglaltak nem teljesítése, vagy nem kellő időben történő teljesítése esetén a hatóság az eljárást megszüntetheti. A megszüntetésről az ügyintéző értesíti a kérelmezőt.

Ha az ügyfél a kérelmében kéri, a kérelem beérkezésétől számított öt napon belül a hatóság az ügyfelet értesíti a törvény által előírt (az ügy iktatási számáról, az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidőről, ügyintézőjéről és az ügyintéző hivatali elérhetőségéről, stb.) adatokról.

Az ügyfél írásban kérheti az eljáró hatóságtól, hogy az más hatóságtól szerezze be az általa megjelölt adatra vonatkozó igazolásokat. Ha az igazolásokat az eljáró hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj megfizetése iránti kötelezettségét az ügyfél az eljáró hatóságnál teljesíti.

Ha minden feltétel adott, akkor sor kerül a bejelentés nyilvántartásba vételére A nyilvántartási számmal ellátott bejelentést ezt követően (amennyiben az ügyfél nem kívánja személyesen átvenni) részére kézbesítik.

Az üzleteknek, kereskedelmi tevékenységet folytatóknak a kérelemben (és bejelentésben), illetve a szakhatóságok által előírtaknak megfelelően, a vonatkozó jogszabályok szerint kell működniük. Amennyiben ezek a feltételek már nem állnak fenn, illetőleg azokban változás következett be, azt a kereskedőnek a hatóság felé haladéktalanul jelezniük kell. Ha valamely ellenőrzés során megállapítja az ellenőrzésre jogosult hatóság, hogy a tevékenységére, a forgalmazott termékre, illetve annak árusítására vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem tesz eleget, vagy a hatályos jogszabályi feltételeknek nem felel meg, és a jogsértés másként nem orvosolható, illetve a jogszabályi feltételeknek való megfelelés más módon nem biztosítható, a jegyző az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb kilencven napra a tevékenységet megtilthatja, vagy az üzletet ideiglenesen bezárathatja.

 

A jegyző a tevékenység folytatását megtiltja és a kereskedőt, illetve az üzletet a nyilvántartásból törli és az üzletet bezáratja, ha:

 • a kereskedő a jegyző határozatában meghatározott időtartam alatt nem tesz eleget az abban foglaltaknak,
 • a kereskedő a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű környezeti zaj esetén, a lakók egészséges életkörülményeinek és pihenéshez való jogának biztosítása érdekében, a jogsértő állapot megszüntetéséig elrendelt kötelező éjszakai zárva tartási időszak alatt továbbra is nyitva tart,
 • a kereskedő a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű környezeti zaj esetén a hirdetés vagy figyelemfelhívás céljára szolgáló hanghatásokat okozó eszközt használatának megtiltása ellenére tovább használja.

 

A jegyző a fentiek alapján hozott határozatát közli a jogszabályban megjelölt hatóságokkal, valamint a külön engedélyt kiadó hatósággal, továbbá az egyéni vállalkozót nyilvántartásba vevő körzetközponti jegyzővel, gazdasági társaság esetén az illetékes cégbírósággal.

Abban az esetben, ha a kereskedő a határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a hatóság intézkedik a döntés végrehajtása iránt. Ennek során a hatóság eljárási bírságot szabhat ki. Az eljárási bírság legkisebb összege ötezer forint, mely természetes személyek esetében ötszázezer forintig, gazdasági társaságok és gazdálkodó szervezetek esetén egymillió forintig terjedhet.

Az üzlet ideiglenes bezárását elrendelő határozat fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajtható.

A fellebbezésre, a felülvizsgálatra, az újrafelvételi és a méltányossági kérelemre az általános szabályok irányadók.

 

Az alkalmazott jogszabályok

 • - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
 • - a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (Kertv.)
 • - a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.20.) Korm. rendelet
 • - a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános feltételeiről szóló 2009. évi LXXVI. törvény

 

Az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó, az ügyfelet megillető jogok, az ügyfelet terhelő kötelezettségek

Az ügyfél egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó jogaira és kötelezettségeire az általános szabályok vonatkoznak.

 

Az ügyfelet megillető speciális adatvédelmi jogok

Az adatvédelmi jogokra az általános szabályok vonatkoznak.Szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása, a tevékenységet folytatók nyilvántartásba vétele

 

Ügymenet

Az ügy megnevezése

Szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása, a tevékenységet folytatók nyilvántartásba vétele

 

Illetékes ügyintéző

dr. Majoros Ildikó:

22/350-143

jegyzo@many.hu

Fax: 22/350-806

 

Ügyintézés helye

Mányi Közös Önkormányzati Hivatal

2065 Mány, Rákóczi F. u. 67.

Ügyfélfogadási rend

Hétfő: 08.00 -- 16.00 Szerda: 8.00 - 16.00 Péntek: 8.00 - 12.00

 

Ügy leírása, szükségessége

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának feltételeiről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm.r.) szerinti engedélyek kiadása, nyilvántartásba vétele, adatváltozás esetén annak módosítása.

a) szálláshely: szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített vagy használt épület, önálló rendeltetési egységet képező épületrész vagy terület;

b) szálláshely-szolgáltatás: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem huzamos jellegű, éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára szálláshely nyújtása és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása;

c) szálloda: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben a szálláshely szolgáltatása mellett egyéb szolgáltatásokat is nyújtanak, és ahol a hasznosított szobák száma legalább tizenegy, az ágyak száma legalább huszonegy,

d) panzió: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, ahol az e célra hasznosított szobák száma legalább hat, de legfeljebb tíz, az ágyak száma legalább tizenegy, de legfeljebb húsz,

e) kemping: az a külön területen kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben szállás céljából a vendégek és járműveik számára elkülönült területet (a továbbiakban: területegység), illetve üdülőházat (a továbbiakban együtt: lakóegység) és egyéb kiszolgáló létesítményeket (például tisztálkodási, mosási, főzési, egészségügyi célokat szolgáló vizesblokk, portaszolgálat stb.) biztosítanak, és amely legalább kilenc lakóegységgel rendelkezik,

f) üdülőház: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, közművesített területen létesített szálláshelytípus, amelyben a vendégek részére a szállást különálló épületben vagy önálló bejárattal rendelkező épületrészben (üdülőegységben) nyújtják, függetlenül a szobák vagy ágyak számától,

g) közösségi szálláshely: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben az egy szobában található ágyak külön-külön is hasznosításra kerülnek, s ahol az e célra hasznosított szobák száma legalább hat, az ágyak száma legalább tizenegy,

h) egyéb szálláshely: szálláshely-szolgáltatás céljára hasznosított, az a)-g) pont alá nem tartozó, nem kizárólag

szálláshely-szolgáltatás rendeltetéssel létesített önálló épület vagy annak lehatárolt része, ahol az e célra hasznosított szobák száma legfeljebb nyolc, az ágyak száma legfeljebb tizenhat,

i) falusi szálláshely: a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény szerint kiemelt üdülőkörzethez nem tartozó települések, valamint a természetes gyógytényezőkről szóló külön jogszabály alapján törzskönyvezett gyógyhelyek kivételével az 5000 fő alatti településeken, illetve a 100 fő/km2 népsűrűség alatti területeken található olyan egyéb szálláshely, amelyet úgy alakítottak ki, hogy abban a falusi életkörülmények, a helyi vidéki szokások és kultúra, valamint a mezőgazdasági hagyományok komplex módon, adott esetben kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt bemutatásra kerüljenek.

A szálláshely-szolgáltató tevékenységet akkor folytathatja, ha kérelmére a jegyző határozattal a szálláshely-üzemeltetési engedélyt kiadta, a szálláshely-szolgáltatót nyilvántartásba vette, és az arról szóló igazolást kiadta.

Egy szálláshelyre csak egy típusú (szálloda, panzió, stb.) engedély adható!

Szálláshely üzemeltetési engedély csak azokra a szálláshelyekre adható, melyek megfelelnek a Korm.r. 1. számú mellékletének I - VI. pontjában meghatározott feltételeknek. Ezeknek a követelményeknek, a üzemeltetés során folyamatosan meg kell felelnie a szálláshelyeknek.

A szálláshely-szolgáltató a szálláshely-üzemeltetési engedély megadását követően az adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles írásban bejelenteni a jegyzőnek.

Nem tartozik e rendelet hatálya alá a nem szálláshely-szolgáltatás rendeltetésű ingatlan tartós tartózkodás céljából történő használatba adása lakásbérlet, házbérlet, albérlet vagy ágybérlet keretében.

 

Hol és hogyan kell benyújtani a kérelmet

A letölthető nyomtatványok között található űrlapot kinyomtatva és szabályszerűen kitöltve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán személyesen, illetve postai úton lehet benyújtani. Elektronikus úton történő benyújtás esetén az online beadható űrlapot kell szabályszerűen kitölteni. Az űrlap feltöltését követően az ügyfél az űrlapon meghatározottak szerint fog értesülni az eljárás eredményéről.

 

Mit kell tartalmaznia a kérelemnek

A kérelmet lehetőség szerint a formanyomtatványon kell benyújtani.

A szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelemben meg kell jelölni

 • - a szálláshely-szolgáltató nevét, címét, illetve székhelyét,
 • - a szálláshely-szolgáltató cégjegyzékszámát vagy egyéni vállalkozó esetén vállalkozói nyilvántartási számát,
 • - a szálláshely-szolgáltató adószámát, statisztikai számjelét,
 • - a szálláshely címét, helyrajzi számát, helyszínrajzát,
 • - a szálláshely befogadóképességét:
 • - a vendégszobák, továbbá - kemping esetén - területegységek száma, és
 • - az ágyak száma,
 • - a szálláshely használatának jogcímét,
 • - a szálláshely elnevezését,
 • - azt, hogy a szálláshely-szolgáltató mely szálláshelytípusra kéri az üzemeltetési engedélyt,
 • - azt, hogy a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen kíván-e élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot előállítani,
 • - felhasználni vagy forgalomba hozni.

 

Mik a kérelemhez szükséges mellékletek:

A szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelemhez mellékelni kell

 • - nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot vagy annak másolatát a tulajdoni lap kivételével,
 • - haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot,
 • - közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot.

 

Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja

Az engedély iránti kérelem illetéke 2.200 Ft.

 

Az ügyhöz tartozó formanyomtatványok:

Kérelem a szálláshely-üzemeltetési engedély iránt

(A kérelem nyomtatványon a szükséges adatokat értelemszerűen, olvashatóan kell megadni.)

 

Az eljárás menete

A szálláshely-szolgáltató tevékenység [üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint nem huzamos jellegű, éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára szálláshely nyújtása és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása] esetében egyéni vállalkozó, gazdálkodó szervezet (szálláshely-szolgáltató) kérelmezi az engedély kiadását (nyilvántartásba vételt). A kérelmet - a hiányosságok, kitöltési pontatlanságok elkerülése érdekében - az irodában is beszerezhető illetve letölthető kérelem nyomtatványon (adatlapon) célszerű benyújtani.

Amennyiben a kérelem nem kerül érdemi vizsgálat nélküli elutasításra, az ügyintéző a kérelem megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a kérelem megfelel-e a kérelemre vonatkozó tartalmi követelményeknek, illetőleg a jogszabályban meghatározott szükséges mellékleteket csatolták-e.

Ha az ügyfél a kérelmet hiányosan nyújtotta be, az eljáró hatóság a kérelem beérkezésétől számított öt munkanapon belül - megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett - hiánypótlásról szóló végzésben hívja fel a kérelmezőt a hiányok pótlására

A hiánypótlási felhívásban foglaltak nem teljesítése, vagy a megállapított határidőben történő teljesítése esetén a hatóság az eljárást a megállapított határnapot követően megszüntetheti. A megszüntetésről az ügyintéző végzésben értesíti a kérelmezőt.

Ha az ügyfél a kérelmében kéri, a kérelem beérkezésétől számított öt munkanapon belül a hatóság az ügyfelet értesíti az ügy iktatási számáról, az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidőről, ügyintézőjéről és az ügyintéző hivatali elérhetőségéről.

Ezt követi a szálláshelyre vonatkozó tulajdoni viszonyok, illetve a kérelemben szereplő adatok tisztázása. (Amennyiben az ügyfél nem csatolt tulajdoni lapot, akkor a jegyző hivatalból beszerzi.)

Az ügyfél írásban kérheti az eljáró hatóságtól, hogy az más hatóságtól szerezze be az általa megjelölt adatra vonatkozó igazolásokat. Ha az igazolásokat az eljáró hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj megfizetése iránti kötelezettségét az ügyfél az eljáró hatóságnál teljesíti.

Szálloda, panzió, kemping, üdülőház, közösségi szálláshely esetében a hatóság - a kérelmező kérelmére - a szakhatóságokkal közös helyszíni szemle megtartásáról intézkedik, vagy megkeresés útján szerzi be a szakhatóságok nyilatkozatait. Ha minden feltétel adott, a szálláshely nyilvántartásba vételéről szóló határozatot ezt követően a szakhatóságoknak és az eljárásban érintett más ügyfeleknek megküldi, illetve kiadja az erről szóló igazolást.

Egyéb szálláshely esetében - ha minden feltétel adott - a nyilvántartásba vételt, és az igazolás kiadását követően a hatóság megküldi a szakhatóságoknak a határozatot, melynek alapján azok 22 munkanapon belül ellenőrzést folytatnak le a szálláshelyen.

Az egyéb szálláshelyet üzemeltető szolgáltató az adott naptári évre vonatkozóan a tárgyévet követő január hó 31. napjáig a köteles írásban adatot szolgáltatni a - vendégkönyvben szereplő adatok alapján (a vendégkönyv beszerzéséről, a nyilvántartás folyamatos vezetéséről a szolgáltató köteles gondoskodni) - a fogadott vendégek és az általuk eltöltött vendégéjszakák összesített számát magyarországi lakóhellyel rendelkezők, illetve nem rendelkezők szerinti bontásban. A jelentés személyes adatokat nem tartalmazhat.

Amennyiben a szálláshely szolgáltató a szálláshelyen egyéb, más jogszabályok hatálya alá tartozó kereskedelmi tevékenységet (vendéglátás, kereskedelem) is folytatni kíván, abban az esetben a külön engedély iránti kérelmét is egyidejűleg benyújthatja.

A fellebbezésre, a felülvizsgálatra, az újrafelvételi és a méltányossági kérelemre a továbbiakban az általános szabályok irányadók.

 

Az alkalmazott jogszabályok

 • - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
 • - a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,
 • - a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános feltételeiről szóló 2009. évi LXXVI. törvény
 • - A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának feltételeiről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

 

Az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó, az ügyfelet megillető jogok, az ügyfelet terhelő kötelezettségek

 • a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyek nyilvántartásba vétele, és az arról szóló igazolás kiadása egyben azt is jelenti, hogy a szolgáltató a statisztikai adatszolgáltató kötelezettségét tudomásul vette,
 • a jegyző által történt nyilvántartásba vétel, és az arról szóló igazolás kiadása nem mentesíti a tevékenységet folytatót, a más jogszabályban előírt bejelentési kötelezettsége, illetve egyéb olyan kötelezettsége alól, amely a tevékenysége következtében keletkezik.

Az ügyfél egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó jogaira és kötelezettségeire egyebekben az általános szabályok vonatkoznak.

 

Az ügyfelet megillető speciális adatvédelmi jogok

Az adatvédelmi jogokra az általános szabályok vonatkoznak.


Temetési segély

Ügymenet

Az ügy megnevezése: Temetési segély

 

Illetékes ügyintézők

Pataki András 22/350-143 szoc@many.hu  

Fax: 224-59-28

 

Ügyintézés helye

Mányi Közös Önkormányzati Hivatal

2065 Mány, Rákóczi F. u. 67..

Ügyfélfogadási rend

Hétfő: 08.00 -- 16.00 Szerda: 8.00 - 16.00 Péntek: 8.00 - 12.00

 

Illetékességi terület

2065 Mány, Rákóczi F. u. 67..

Mány Község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező kérelmezők.

(Több bejelentett lakcím esetén akkor a Mány Község Önkormányzata az illetékes, ha a kérelmező életvitelszerűen a Mány Község közigazgatási területén lakik.)

 

Ügy leírása, szükségessége

Temetési segélyt két esetben lehet igényelni. Egyrészt ha valaki olyan személy eltemettetéséről gondoskodott, akinek eltemetésére nem lett volna köteles, másrészt, ha valaki a temetés tartására köteles hozzátartozó ugyan, azonban az ezzel járó költségek a saját vagy a családja létfenntartását veszélyeztetik.

Az ügyben a polgármester dönt.

Temetési segélyben részesülhet, akinek

- havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének három és félszeresét nem haladja meg

- a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát nem haladja meg

A temetési segély összegének megállapítása során a kérelmező rászorultságát, szociális helyzetét kell vizsgálni. A temetési segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 10 %-ánál.

 

Hol és hogyan kell benyújtani a kérelmet

A kérelmet személyesen a Mányi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán (Mány, Rákóczi u. 67. földszint) ügyfélfogadási időben lehet benyújtani.

Postai úton a Mányi Közös Önkormányzati Hivatal, 2065 Mány, Rákóczi u. 67. címre lehet elküldeni.

 

Mit kell tartalmaznia a kérelemnek

A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező személyes adatait, lakcímét, a jövedelmére vonatkozó adatokat, valamint a megállapított segély folyósításának választott módját.

 

Mik a kérelemhez szükséges mellékletek

· a kérelmező, vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított temetési számla eredeti példányát

· az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát, ha a haláleset nem Mány községben történt

· a kérelmező és a családjában élő közeli hozzátartozóinak utolsó -- a kérelem beadását megelőző -- havi nettó jövedelmét tanúsító igazolásokat

 • 18. életévet betöltött gyermek esetén tanulói jogviszony igazolást
 • igazolást a családi pótlékról
 • egyetemi, főiskolai hallgató esetén az ösztöndíj összegéről az oktatási intézmény igazolását
 • álláskeresési támogatásban részesülők esetében a megállapító határozat másolatát
 • igazolást a tartásdíj összegéről

· nyugdíj igazolására nyugdíjszelvény, vagy bankszámlakivonat elfogadható

 

· nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap jövedelmét igazoló dokumentumot:

o az adóbevallással lezárt időszakra vonatkozóan NAV igazolást,

o az adóbevallással még nem lezárt időszakra vonatkozóan a könyvelő igazolását.

 

 • Bankszámlára utalás esetén a bankszámlakivonat másolatát.

 

Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja

Az eljárás költség- és illetékmentes.

 

Az ügyhöz tartozó formanyomtatványok:

Temetési segély kérelem

 

Az eljárás menete

Az eljárás a kérelem előterjesztésével indul.

Az ügyintéző megvizsgálja, hogy a kérelem megfelel-e a kérelemre vonatkozó tartalmi követelményeknek, illetőleg a szükséges mellékleteket csatolták-e.

Ha az ügyfél a kérelmet hiányosan nyújtotta be, az eljáró hatóság a kérelem beérkezésétől számított öt munkanapon belül -- megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett -- hiánypótlásra hívja fel. A hiánypótlási felhívásban foglaltak nem teljesítése, vagy nem kellő időben történő teljesítése esetén a hatóság az eljárást megszüntetheti.

Az ügyfél írásban kérheti az eljáró hatóságtól, hogy az más hatóságtól szerezze be az általa megjelölt adatra vonatkozó igazolásokat. Ha az igazolásokat az eljáró hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj megfizetése iránti kötelezettségét az ügyfél az eljáró hatóságnál teljesíti.

Ezt követően a hatóság elbírálja a kérelmet, majd döntését határozatba foglalja.

Az eljárási határidő 22 munkanap, amely egy alkalommal 10 nappal meghosszabbítható.

A temetési segélyt megállapító határozat alapján az ügyfél igénybe veheti a támogatást. A támogatás felvétele történhet az ügyfél bankszámlájára utalással, illetőleg a támogatás felvehető a házipénztárból is.

 

A megállapított temetési segély összegét vagy a kérelem elutasításának tényét az arról szóló határozat számával együtt a temetési számlára rá kell vezetni és a számlát a kérelmező részére vissza kell adni.

A kérelmet elutasító határozattal szemben az ügyfél a döntés közlésétől számított
10 munkanapon belül fellebbezést nyújthat be a képviselő testülethez.

A Képviselő-testület határozatának bírósági felülvizsgálata -- jogszabálysértésre hivatkozva -- kérhető a határozat közlésétől számított harminc napon belül.

 

Az alkalmazott jogszabályok

 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
 • 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól
 • Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

 

Az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó, az ügyfelet megillető jogok, az ügyfelet terhelő kötelezettségek

Az eljárásban az ügyfél jogai és kötelezettségei az általános szabályok szerint alakulnak.

 

Az ügyfelet megillető speciális adatvédelmi jogok

Az ügyfél adatvédelmi jogai egyébként a hatósági eljárás általános szabályai szerint alakulnak

 

Szociális ösztöndíj

Ügymenet 

Az ügy megnevezése: Szociális ösztöndíj

 

Illetékes ügyintéző

Pataki András: 22/350-143 szoc@many.hu

Fax: 22/350-806

 

Ügyintézés helye

Mányi Közös Önkormányzati Hivatal

2065 Mány, Rákóczi F. u. 67.

 

Illetékességi terület

Kérelmező szülő vagy gyám Mány Község közigazgatási területén bejelentett lakóhelye alapján.

(Több bejelentett lakcím esetén akkor a Mány Község Önkormányzata az illetékes, ha a kérelmező életvitelszerűen Mány Község közigazgatási területén lakik.)

 

Ügyfélfogadási rend

 Hétfő, szerda: 08.00-16.00; péntek: 08.00-12.00 

 

Ügy leírása

Iskolai tanulók szociális ösztöndíjában részesíthető a nappali tagozatos tanuló, az általános iskola 4. osztályának elvégzésétől, a szakiskola, középiskola befejezéséig, ha a tanulmányok átlaga a 4,1-et meghaladja és a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét nem haladja meg.

A szociális ösztöndíj havi összege gyermekenként az öregségi teljes nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-a.

A szociális ösztöndíj iránti kérelmet augusztus 15. és október 31. között lehet benyújtani.

Az ösztöndíj tanulmányi évre állapítható meg és az ösztöndíj iránti kérelmet évente meg kell újítani.

 

 

Hol és hogyan kell benyújtani a kérelmet

A kérelmet személyesen a Mányi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán (Mány, Rákóczi u. 67. földszint) irodában ügyfélfogadási időben vagy az Ügyfélszolgálatnál lehet benyújtani.

Postai úton a Mányi Közös Önkormányzati Hivatal, 2065 Mány, Rákóczi u. 67. címre lehet elküldeni.

 

Mit kell tartalmaznia a kérelemnek

A kérelmet a formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező személyes adatait, lakcímét, a jövedelmére vonatkozó adatokat.

 

Mik a kérelemhez szükséges mellékletek:

 • Az iskola igazolása arról, hogy a gyermek az iskola nappali tagozatos tanulója és a tanulmányi átlaga a 4,1-et meghaladja.
 • Jövedelemigazolások: a kérelmező és a vele együtt élő családtagjainak a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónap, egyéb jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap nettó jövedelmét tanúsító iratok

jövedelemnek számít: a munkavégzésből származó alkalmi, illetve rendszeres bevétel, családi pótlék, tartásdíj, felsőfokú intézmény által folyósított tanulmányi ösztöndíj, rendszeres szociális segély, öregségi és rokkantsági nyugdíj, árvaellátás, özvegyi nyugdíj, GYES, GYET...stb.)

nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap jövedelmét igazoló dokumentumok:

§ az adóbevallással lezárt időszakra vonatkozóan NAV igazolást,

§ az adóbevallással még nem lezárt időszakra vonatkozóan a könyvelő igazolását.

 

 • 18. életévet betöltött gyermekek esetén tanulói jogviszony igazolást,

· válás és egyéb esetekben bírósági, gyámhatósági határozatokat (a gyermek elhelyezése és a gyámrendelés tárgyában hozottak),

 

A jövedelmet az alábbiak szerint lehet igazolni attól függően, hogy az honnan származik:

- munkaviszonyból vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból eredő jövedelmet a munkáltató jövedelemigazolásával;

- táppénzt a kifizetőhely igazolásával

- társas és egyéni vállalkozásból, valamint őstermelői tevékenységből származó jövedelmet az NAV által kiadott jövedelemigazolással, valamint a könyvelő által kiállított nettó jövedelemigazolással, e kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozóan

- ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelmet szerződéssel;

- nyugellátást, baleseti nyugellátást, árvaellátást és egyéb nyugdíjszerű ellátásokat előző havi nyugdíjszelvénnyel vagy bankszámla-értesítővel, illetve a folyósító szerv igazolásával;

- a gyermek ellátáshoz és gondozásához kapcsolódó támogatásokat a kifizetőtől nyert igazolással, a Magyar Államkincstár határozatával, postai utalvánnyal, bankszámla-értesítővel, a gyermektartásdíj összegét a szülők közti megállapodással, bírói ítélettel, postai utalvánnyal/bankszámla értesítővel;

- a munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátást, álláskeresési támogatást a vonatkozó határozattal és postai utalvánnyal/bankszámla értesítővel;

- bérbeadásból származó jövedelmet a bérleti szerződéssel;

- egyéb jövedelmet (ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem stb.) a kifizetőtől nyert igazolással

- megbízási vagy egyéb jogügyletből származó jövedelmet a megállapodással;

- alkalmi munkából származó jövedelmet alkalmi munkavállalói könyv bemutatásával vagy felelősség mellett kiállított nyilatkozattal.

- egyetemi, főiskolai hallgató esetén az ösztöndíj összegéről az oktatási intézmény igazolását.

 

Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja

Az eljárás illetékmentes.

 

Az ügyhöz tartozó formanyomtatványok:

"Szociális ösztöndíj megállapításához kérelem"

 

Az eljárás menete

Az eljárás a kérelem előterjesztésével indul.

Az ügyintéző a kérelem megérkezését követően ellenőrzi, hogy a kérelem megfelel-e a kérelemre vonatkozó tartalmi követelményeknek, illetőleg a jogszabályban meghatározott szükséges mellékleteket csatolták-e. Amennyiben igen, a hatóság 22 munkanapon belül elbírálja a kérelmet, majd döntését határozatba foglalja. Az ügyintézési határidő egy alkalommal legfeljebb tíz munkanappal meghosszabbítható.

A határozattal szemben az ügyfél a döntés közlésétől számított 10 munkanapon belül fellebbezést nyújthat be.

 

Az alkalmazott jogszabályok

 

 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

 

Az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó, az ügyfelet megillető jogok, az ügyfelet terhelő kötelezettségek

Az eljárásban az ügyfél jogai és kötelezettségei az általános szabályok szerint alakulnak.

 

Az ügyfelet megillető speciális adatvédelmi jogok

Az ügyfél adatvédelmi jogai a hatósági eljárás általános szabályai szerint alakulnak.

 

Száraz tüzelőanyag támogatás

Ügymenet

Az ügy megnevezése: Száraz tüzelőanyag támogatás

 

Illetékes ügyintézők

Pataki András, 22/350-143 szoc@many.hu    

Ügyintézés helye

Mányi Közös Önkormányzati Hivatal

2065 Mány, Rákóczi F. u. 67.

 

Illetékességi terület

Mányi bejelentett lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező kérelmezők.

(Több bejelentett lakcím esetén akkor illetékes a Mányi Közös Önkormányzati Hivatal, ha a kérelmező életvitelszerűen Mányon lakik.)

 

Ügyfélfogadási rend

Hétfő, szerda: 08.00-16.00; péntek: 08.00-12.00 

 

Ügy leírása, szükségessége

Átmeneti segély száraz tüzelőanyag biztosítására nyújtható azoknak a nagykorú személyeknek, illetve családoknak, akik nem rendelkeznek kellő jövedelemmel ahhoz, hogy a téli időszakban saját erőből elegendő mennyiségű tüzelőanyagot vásároljanak.

Száraz tüzelőanyag támogatás fa vagy széntüzelésű fűtőberendezések működtetéséhez igényelhető. A támogatás iránti kérelem évente két alkalommal -- szeptemberben, valamint decemberben -- adható be. A tüzelő a kérelem benyújtását követő hónap végéig kerül kiszállításra, amelyről az önkormányzat gondoskodik.

 

Nem állapítható meg a támogatás, ha

 • a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát meghaladja,
 • az egyedül élő kérelmező havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének három és félszeresét meghaladja.

 

Hol és hogyan kell benyújtani a kérelmet

A kérelmet személyesen a Mányi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán (Mány, Rákóczi u. 67. földszint) ügyfélfogadási időben lehet benyújtani,

Postai úton a Mányi Közös Önkormányzati Hivatal 2065 Mány, Rákóczi F. u. 67. címre lehet elküldeni.

 

Mit kell tartalmaznia a kérelemnek

A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező személyes adatait, lakcímét, a jövedelmére vonatkozó adatokat.

 

Mik a kérelemhez szükséges mellékletek

A kérelemhez csatolni kell:

· hitelt érdemlő igazolást a lakás fűtési módjáról

· a kérelmező és a családjában élő közeli hozzátartozóinak utolsó -- a kérelem beadását megelőző -- havi nettó jövedelmét tanúsító igazolásokat

· nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap jövedelmét igazoló dokumentumot:

·         

  • az adóbevallással lezárt időszakra vonatkozóan NAV igazolást
  • az adóbevallással még nem lezárt időszakra vonatkozóan a könyvelő igazolását
 • hitelt érdemlő igazolást a lakás nagyságáról (pl.: alapító okirat, adás-vételiszerződés, közös képviselő által aláírt igazolás, HÁGÓ Kft. igazolása, tulajdoni lap)

 

 

Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja

Az eljárás illetékmentes.

 

Az ügyhöz tartozó formanyomtatványok:

Száraz tüzelőanyag megállapítására kérelem

 

Az eljárás menete

A támogatás iránti kérelem évente két alkalommal -- szeptemberben, valamint decemberben -- nyújtható be.

Az eljárás a kérelem előterjesztésével indul. Az ügyintéző a kérelem megérkezését követően ellenőrzi, hogy a kérelem megfelel-e a kérelemre vonatkozó tartalmi követelményeknek, illetőleg a szükséges mellékleteket csatolták-e. Amennyiben igen, a hatóság 22 munkanapon belül elbírálja a kérelmet, majd döntését határozatba foglalja. Az ügyintézési határidő egy alkalommal, legfeljebb 10 munkanappal meghosszabbítható.

A támogatás megítélése esetén az önkormányzat gondoskodik a tüzelőanyag kiszállításáról.

 

A kérelmet elutasító határozattal szemben az ügyfél a döntés közlésétől számított 10 munkanapon belül fellebbezést nyújthat be az Ügyfélszolgálatnál.

A képviselő-testület határozatának bírósági felülvizsgálatát -- jogszabálysértésre hivatkozva -- lehet kérni, a határozat közlésétől számított harminc napon belül.

 

Az alkalmazott jogszabályok

 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról 

 

Az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó, az ügyfelet megillető jogok, az ügyfelet terhelő kötelezettségek

Az eljárásban az ügyfél jogai és kötelezettségei az általános szabályok szerint alakulnak.

 

Az ügyfelet megillető speciális adatvédelmi jogok

Az ügyfél adatvédelmi jogai a hatósági eljárás általános szabályai szerint alakulnak.

 

Súlyos mozgáskorlátozottak gépkocsi átalakítási támogatása

Ügymenet

 

Az ügy megnevezése: Súlyos mozgáskorlátozottak személygépkocsi-átalakítási támogatása

 

Illetékes ügyintéző

Bicskei Járási Hivatal, 0622/566-518, hivatal@bicske.fejer.gov.hu

2060 Bicske, Kossuth tér 14. 

Ügyintézés helye

Bicskei Járási Hivatal

2060 Bicske, Kossuth tér 14.

  

Ügyfélfogadási rend

A Hivatal vezetője és helyettese minden hónap első hétfőjén du. 13.00 órától 16.00 óráig tart ügyfélfogadást 

 

Ügy leírása, szükségessége

Az átalakítási támogatás a súlyos mozgáskorlátozott személyeknek három esetben adható:

 • amennyiben a vezetés feltételeként külön jogszabály alapján, gyárilag automata sebességváltóval felszerelt személygépkocsi van előírva, ennek vásárlásához, illetve személygépkocsi segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához van szükség a támogatásra
 • személygépkocsi olyan átalakításához, amely lehetővé teszi a súlyos mozgáskorlátozott személy személygépkocsival történő szállítását
 • a személygépkocsinak a súlyos mozgáskorlátozott személy biztonságos szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához

 

Az átalakítási támogatás mértéke az átalakítás költsége, de legfeljebb 30 000 forint. Átalakítási támogatásra ugyanazon személy hétévenként egy ízben jogosult.

A fentiek közül az első típusú átalakítási támogatás iránt az érvényes vezetői engedéllyel rendelkező súlyos mozgáskorlátozott személy jogosult nyújthat be kérelmet, aki a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül nem részesült átalakítási támogatásban, és akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a tárgyév január 1. napján érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének két és félszeresét nem haladja meg.

Ezen túlmenően jogosult az a súlyos mozgáskorlátozott személy is, akinek gépjárművezetői alkalmasságát az átalakítás előírásával a szakértő szerv megállapította, feltéve, hogy a többi, fent felsorolt feltételeknek is megfelel.

A második típusú átalakítási támogatásra jogosult az az érvényes vezetői engedéllyel rendelkező személy

 • aki a vele közös háztartásban élő súlyos mozgáskorlátozott házastársa, vagy
 • gyermeke személygépkocsival történő szállítását vállalja -- ha a szállítás a gyermek tanulói jogviszonya, gyógykezelése, rendszeres intézményi ellátása miatt indokolt,
 • aki a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül mozgáskorlátozottságra vagy súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel nem részesült átalakítási támogatásban, valamint
 • akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a tárgyév január 1. napján érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének két és félszeresét nem haladja meg.

Az átalakítási támogatás iránti kérelem a tárgyévben bármikor benyújtható.

  

Mit kell tartalmaznia a kérelemnek

A kérelmet a formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező személyes adatait, lakcímét, a jövedelmére vonatkozó adatokat, valamint a megállapított segély folyósításának választott módját.

Mik a kérelemhez szükséges mellékletek:

 • a háziorvosi szakvélemény a súlyos mozgáskorlátozottság tényéről (háziorvos, illetve a háziorvos beutalása alapján a szakorvos állítja ki)
 • a kérelmező, illetve a vele közös háztartásban élő családtagok keresetét, jövedelmét tanúsító igazolások és a jövedelemnyilatkozat az előző évre vonatkozóan

 

A jövedelmet az alábbiak szerint lehet igazolni attól függően, hogy az honnan származik:

- munkaviszonyból vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból eredő jövedelmet a munkáltató jövedelemigazolásával

- táppénzt a kifizetőhely igazolásával

- társas és egyéni vállalkozásból, valamint őstermelői tevékenységből származó jövedelmet az NAV által kiadott jövedelemigazolással, valamint a könyvelő által kiállított nettó jövedelemigazolással, e kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozóan

- ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelmet szerződéssel

- nyugellátást, baleseti nyugellátást, árvaellátást és egyéb nyugdíjszerű ellátásokat előző havi nyugdíjszelvénnyel vagy bankszámla-értesítővel, illetve a folyósító szerv igazolásával

- a gyermek ellátáshoz és gondozásához kapcsolódó támogatásokat a kifizetőtől nyert igazolással, postai utalvánnyal, bankszámla-értesítővel, a gyermektartásdíj összegét a szülők közti megállapodással, bírói ítélettel, postai utalvánnyal, bankszámla-értesítővel, Magyar Államkincstár határozatával

- a munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátást, álláskeresési támogatást a vonatkozó határozattal és postai utalvánnyal/bankszámla értesítővel

- bérbeadásból származó jövedelmet a bérleti szerződéssel

- egyéb jövedelmet (ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem stb.) a kifizetőtől nyert igazolással

- megbízási vagy egyéb jogügyletből származó jövedelmet a megállapodással

- alkalmi munkából származó jövedelmet alkalmi munkavállalói könyv bemutatásával vagy büntetőjogi felelősség mellett kiállított nyilatkozattal

- egyetemi, főiskolai hallgató esetén az ösztöndíj összegéről az oktatási intézmény igazolását

- munkanélküli esetében: álláskeresési támogatásban részesülők esetében a megállapító határozat fénymásolata és postaszelvény/bankszámla-értesítő

 

Ezeken túlmenően adott esetben az alábbiakat kell mellékelni:

 • a munkaviszony, tanulói jogviszony fennállása, valamint a gyógykezelésre, annak gyakoriságára vonatkozó igazolást. (korai fejlesztésben, gondozásban részesülő, bölcsőde gondozottja, oktatási intézmény tanulója, átképzésben részesülő munkanélküli)
 • a súlyos mozgáskorlátozott érvényes vezetői engedélyének fénymásolatát, ha vezetői engedéllyel nem rendelkezik, gépjárművezetői alkalmasságát tanúsító szakvélemény fénymásolatát
 • ha ezek a feltételek nem állnak fenn, akkor a szállítást végző személy vezetői engedélyének fénymásolatát
 • a szállítást végző személy írásbeli nyilatkozatát, hogy a súlyos mozgáskorlátozott személy személygépkocsival történő szállítását vállalja. (formanyomtatvány tartalmazza)
 • nyilatkozatát, mely szerint a járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt nem áll. (formanyomtatvány tartalmazza)
 • a súlyos mozgáskorlátozott, illetve a szállítást végző személy nyilatkozatát, hogy a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül saját vagy más személy mozgáskorlátozottságára tekintettel nem részesült átalakítási támogatásban. (formanyomtatvány tartalmazza)
 • amennyiben a korábban benyújtott vezetői engedély érvényessége lejárt, az érvényesség igazolása érdekében a vezetői engedély fénymásolatát

 

 

Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja

Az eljárás illetékmentes.

Az ügyhöz tartozó formanyomtatványok:

Igénylőlap a közlekedési kedvezmények megállapításához

A kérőlap tartalmazza a kérelmező személyes adatait, jogosítványa adatait, a gépkocsi adatait, 4 db nyilatkozatot.

 

Az eljárás menete

Az eljárás a kérelem előterjesztésével indul.

Az ügyintéző a kérelem megérkezését követően ellenőrzi, hogy a kérelem megfelel-e a kérelemre vonatkozó tartalmi követelményeknek, illetőleg a jogszabályban meghatározott szükséges mellékleteket csatolták-e.

Ha az ügyfél a kérelmet hiányosan nyújtotta be, az eljáró hatóság a kérelem beérkezésétől számított öt munkanapon belül -- megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett -- hiánypótlásra hívja fel. A hiánypótlási felhívásban foglaltak nem teljesítése, vagy nem kellő időben történő teljesítése esetén a hatóság az eljárást megszüntetheti.

Az ügyfél kérheti az eljáró hatóságtól, hogy más hatóságtól szerezze be az általa megjelölt adatra vonatkozó igazolásokat. Ha az igazolásokat az eljáró hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét az ügyfél az eljáró hatóságnál teljesíti.

Ezt követően a hatóság elbírálja a kérelmet, majd döntését határozatba foglalja.

Az átalakítási támogatásra való jogosultságot megállapító jogerős határozat egy példánya, annak a jogerőre emelkedését követő 5 munkanapon belül a Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalhoz kerül felterjesztésre. A támogatás kielégítéséről, a támogatás igénybevételére jogosító utalvány kiállításáról a Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala dönt.

A kérelem beérkezésétől számított 22 munkanapon belül az ügyet lezáró határozatot meg kell hozni. A szerv vezetője az eljárási határidőt -- indokolt esetben -- egy ízben, legfeljebb 10 munkanappal meghosszabbíthatja.

 

A kérelmet elutasító határozattal szemben az ügyfél a döntés közlésétől számított 10 napon belül fellebbezést nyújthat be. A másodfokú határozatnak a bírósági felülvizsgálatát -- jogszabálysértésre hivatkozva -- lehet kérni, mégpedig a határozat közlésétől számított harminc napon belül.

 

Az alkalmazott jogszabályok

 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről

Az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó, az ügyfelet megillető jogok, az ügyfelet terhelő kötelezettségek

Az eljárásban az ügyfél jogai és kötelezettségei az általános szabályok szerint alakulnak.

 

Az ügyfelet megillető speciális adatvédelmi jogok

Az ügyfél adatvédelmi jogai a hatósági eljárás általános szabályai szerint alakulnak.

 

Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

Ügymenet

 

Az ügy megnevezése: Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

Illetékes ügyintéző:

Bicskei Járási Hivatal, 22/566-518, hivatal@bicske.fejer.gov.hu  

Fax: 22/566-543

 

 

Ügyintézés helye

Bicskei Járási Hivatal

2060 Bicske, Kossuth tér 14.

 

Ügyfélfogadási rend

A Hivatal vezetője és helyettese minden hónap első hétfőjén du. 13.00 órától 16.00 óráig tart ügyfélfogadást.

 

Ügy leírása, szükségessége

A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezménye a közlekedési támogatás, mely a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési többletköltségeinek részleges támogatását jelenti.

Az alapösszeg mértéke: 7000 forint/év.

 

Életkor
év

Tanul, dolgozik
támogatás Ft/év

Inaktív támogatás
Ft/év

1-62

24 500

7 000

62-

7 000

7 000

 

Ha a súlyos mozgáskorlátozott személy kiskorúak eltartásáról (a továbbiakban: eltartott) saját háztartásában gondoskodik, részére az alábbi összeg kerül meghatározásra:

 

Életkor, év

Tanul, dolgozik
támogatás Ft/év

Inaktív támogatás
Ft/év

1-62

28 000

10 500

62-

10 500

10 500

 

A kérelmet a tárgyév április 30-áig lehet benyújtani. A közlekedési támogatás iránti igény ezt követően is benyújtható, amennyiben a súlyos mozgáskorlátozottság ténye a tárgyévben következik be. Ebben az esetben erre az évre a közlekedési támogatás összegét időarányosan a kérelem benyújtását követő hónap első napjától kell megállapítani.

 

Nem jogosult közlekedési támogatásra az a súlyos mozgáskorlátozott személy, aki fogyatékossági támogatásban részesül. Nem állapítható meg a közlekedési támogatás, ha a súlyos mozgáskorlátozott családjában az egy főre jutó jövedelem a tárgyévet megelőző év havi átlagos nettó jövedelme a tárgyév január 1. napján érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének két és félszeresét meghaladja.

  

Mit kell tartalmaznia a kérelemnek

A kérelmet a formanyomtatványon kell benyújtani. A formanyomtatvány minden rovatát és mellékletét ki kell tölteni. A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező személyes adatait, lakcímét, a jövedelmére vonatkozó adatokat.

 

Mik a kérelemhez szükséges mellékletek:

· a háziorvosi szakvéleményt a súlyos mozgáskorlátozottság tényéről (háziorvos, illetve a háziorvos beutalása alapján a szakorvos állítja ki)

· orvosi szakvéleményt akkor kell csatolni, ha az I. fokú orvosi vélemény 1996. január 1-jét megelőzően adták ki, ill. az orvosi vélemény nem végleges

· a kérelmező, illetve a vele közös háztartásban élők keresetét, jövedelmét tanúsító igazolásokat és a jövedelemnyilatkozatot, az előző évre vonatkozóan

 

A jövedelmet az alábbiak szerint lehet igazolni attól függően, hogy az honnan származik:

- munkaviszonyból vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból eredő jövedelmet a munkáltató jövedelemigazolásával

- táppénzt a kifizetőhely igazolásával

- társas és egyéni vállalkozásból, valamint őstermelői tevékenységből származó jövedelmet az NAV által kiadott jövedelemigazolással, valamint a könyvelő által kiállított nettó jövedelemigazolással, e kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozóan

- ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelmet szerződéssel

- nyugellátást, baleseti nyugellátást, árvaellátást és egyéb nyugdíjszerű ellátásokat előző havi nyugdíjszelvénnyel vagy bankszámla-értesítővel, illetve a folyósító szerv igazolásával

- a gyermek ellátáshoz és gondozásához kapcsolódó támogatásokat a kifizetőtől nyert igazolással, postai utalvánnyal, bankszámla-értesítővel, a gyermektartásdíj összegét a szülők közti megállapodással, bírói ítélettel, postai utalvánnyal, bankszámla-értesítővel, Magyar Államkincstár határozatával

- a munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátást, álláskeresési támogatást a vonatkozó határozattal és postai utalvánnyal/bankszámla értesítővel

- bérbeadásból származó jövedelmet a bérleti szerződéssel

- egyéb jövedelmet (ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem stb.) a kifizetőtől nyert igazolással

- megbízási vagy egyéb jogügyletből származó jövedelmet a megállapodással

- alkalmi munkából származó jövedelmet alkalmi munkavállalói könyv bemutatásával vagy büntetőjogi felelősség mellett kiállított nyilatkozattal

- egyetemi, főiskolai hallgató esetén az ösztöndíj összegéről az oktatási intézmény igazolását

- munkanélküli esetében: álláskeresési támogatásban részesülők esetében a megállapító határozat fénymásolata és postaszelvény/bankszámla-értesítő

 

Ezeken túlmenően adott esetben az alábbiakat kell mellékelni:

· a munkaviszony, tanulói jogviszony fennállása, valamint a gyógykezelésre, annak gyakoriságára vonatkozó igazolást

(korai fejlesztésben és gondozásban részesülő, bölcsőde gondozottja, oktatási intézmény tanulója, átképzésben részesülő munkanélküli)

· ha a súlyos mozgáskorlátozott személy eltartottról gondoskodik, az eltartott születési anyakönyvi kivonatát, vagy az eltartott személyi lapját be kell mutatni és ha szükséges az elhelyezést igazoló bírói ítélet vagy a gyámhatósági határozat fénymásolatát

· nyilatkozatot arról, hogy fogyatékossági támogatásban részesül-e (formanyomtatvány tartalmazza)

 

Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja:

Az eljárás illetékmentes.

 

Az ügyhöz tartozó formanyomtatványok:

"Igénylőlap a közlekedési kedvezmények megállapításához" című igénylőlapon a szükséges személyes adatokat értelemszerűen, olvashatóan kell megadni. A kérőlap tartalmazza a kérelmező személyes adatait, jogosítványa adatait, a gépkocsi adatait, és egyéb nyilatkozatokat.

Az igénylőlap a közlekedési kedvezmények igénybevételéhez szükséges formanyomtatvány. Vannak benne minden kérelmező által kitöltendő részek, és vannak olyanok is, melyek csak meghatározott támogatási formák esetén töltendőek ki.

 

Az eljárás menete

Az eljárás a kérelem előterjesztésével indul.

Az ügyintéző a kérelem megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a kérelem megfelel-e a kérelemre vonatkozó tartalmi követelményeknek, illetőleg a jogszabályban meghatározott szükséges mellékleteket csatolták-e.

Ha az ügyfél a kérelmet hiányosan nyújtotta be, az eljáró hatóság a kérelem beérkezésétől számított öt munkanapon belül -- megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett -- hiánypótlásra hívja fel. A hiánypótlási felhívásban foglaltak nem teljesítése, vagy nem kellő időben történő teljesítése esetén a hatóság az eljárást megszüntetheti.

Az ügyfél írásban kérheti az eljáró hatóságtól, hogy az más hatóságtól szerezze be az általa megjelölt adatra vonatkozó igazolásokat. Ha az igazolásokat az eljáró hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét az ügyfél az eljáró hatóságnál teljesíti.

Ezt követően a hatóság elbírálja a kérelmet, majd döntését határozatba foglalja. A határozat rendelkező részében megállapítják a súlyos mozgáskorlátozottság tényét vagy annak hiányát. Ez alapján a jegyző gondoskodik a közlekedési támogatás kifizetéséről.

A kérelem beérkezésétől számított 22 munkanapon belül az ügyet lezáró határozatot meg kell hozni. A szerv vezetője az eljárási határidőt -- indokolt esetben -- egy ízben, legfeljebb 10 munkanappal meghosszabbíthatja.

A kérelmet elutasító határozattal szemben az ügyfél a döntés közlésétől számított 10 napon belül fellebbezést nyújthat be. A másodfokú határozatnak a bírósági felülvizsgálatát -- jogszabálysértésre hivatkozva -- lehet kérni, mégpedig a határozat közlésétől számított harminc napon belül.

 

Az alkalmazott jogszabályok

 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről

 

 

Az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó, az ügyfelet megillető jogok, az ügyfelet terhelő kötelezettségek

Az eljárásban az ügyfél jogai és kötelezettségei az általános szabályok szerint alakulnak.

 

Az ügyfelet megillető speciális adatvédelmi jogok

Az ügyfél adatvédelmi jogai a hatósági eljárás általános szabályai szerint alakulnak.

 

Súlyos mozgáskorlátozottak gépkocsi szerzési támogatása

Ügymenet

Az ügy megnevezése: Súlyos mozgáskorlátozottak személygépkocsi szerzési támogatása

 

Illetékes ügyintéző a kérelmező vezetéknevének kezdőbetűje szerinti elosztásban:

 

Bicskei Járási Hivatal 22/566-518 hivatal@bicske.fejer.gov.hu

Fax: 22/566-543

 

Ügyintézés helye

Bicskei Járási Hivatal

2060 Bicske, Kossuth tér 14.

 

 

Ügyfélfogadási rend

A Hivatal vezetője és helyettese minden hónap első hétfőjén du. 13.00 órától 16.00 óráig tart ügyfélfogadást. 

 

Ügy leírása, szükségessége

A súlyos mozgáskorlátozottak személygépkocsi szerzési támogatása a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII.27.) Korm. rendelet alapján az alábbi feltételek esetén adható.

A szerzési támogatás

 • belföldi kereskedelmi forgalomban történő 3 millió forintot meg nem haladó fogyasztói árú, legfeljebb 1610 cm3 lökettérfogatú benzinüzemű, illetve legfeljebb 2000 cm3 lökettérfogatú dízelüzemű személygépkocsi, vagy a megyei rehabilitációs főorvos javaslata alapján a segédmotoros kerékpárnak minősülő segédmotoros rokkantkocsi, illetőleg a járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 6 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi meghajtású kerekesszék vásárlása esetén a vételárhoz nyújtott hozzájárulás
 • a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal előzetes engedélyével a külföldről behozandó, előző pontban meghatározott személygépkocsi, illetőleg segédmotoros rokkantkocsi vagy kerekesszék magyarországi forgalomba helyezésével kapcsolatos költségének megtérítéséhez nyújtott hozzájárulás

A szerzési támogatás mértéke a vételár, vagy a külföldről behozandó jármű forgalomba helyezésével kapcsolatos költség 60 %-a, legfeljebb azonban 300 000 forint. Segédmotoros rokkantkocsi és kerekesszék belföldi forgalomban történő beszerzése esetén a szerzési támogatás szempontjából vételárnak a társadalombiztosítási támogatással csökkentett vételár minősül.

Szerzési támogatásra való jogosultsága annak a súlyos mozgáskorlátozott személynek állapítható meg,

 • aki érvényes vezetői engedéllyel -- segédmotoros rokkantkocsi szerzési támogatására irányuló kérelem esetén járművezetői igazolvánnyal -- rendelkezik, vagy gépjárművezetői alkalmasságát a szakértői bizottság megállapította, vagy ha vezetői engedéllyel nem rendelkezik, de személygépkocsival történő szállítását érvényes vezetői engedéllyel rendelkező szülője, házastársa vagy a vele legalább egy éve közös háztartásban élő élettársa írásbeli nyilatkozatban vállalja, valamint
 • akinek a családjában az egy főre jutó, a tárgyévet megelőző év havi átlagos nettó jövedelme a tárgyév január 1. napján érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének kettő és félszeresét nem haladja meg, és

a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül mozgáskorlátozottságára tekintettel nem részesült szerzési támogatásban vagy gépjármű-behozatali vámmentességben.

 

 

Mit kell tartalmaznia a kérelemnek

A kérelmet az erre rendelt formanyomtatványon kell benyújtani. A formanyomtatvány minden rovatát és mellékletét ki kell tölteni. A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező személyes adatait, lakcímét, a jövedelmére vonatkozó adatokat.

 

Mik a kérelemhez szükséges mellékletek:

 • a háziorvosi szakvéleményt a súlyos mozgáskorlátozottság tényéről (háziorvos, illetve a háziorvos beutalása alapján a szakorvos állítja ki)
 • a kérelmező, illetve a vele közös háztartásban élő családtagok keresetét, jövedelmét tanúsító igazolásokat és a jövedelemnyilatkozatot, az előző évre vonatkozóan

A jövedelmet az alábbiak szerint lehet igazolni attól függően, hogy az honnan származik:

- munkaviszonyból vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból eredő jövedelmet a munkáltató jövedelemigazolásával

- táppénzt a kifizetőhely igazolásával

- társas és egyéni vállalkozásból, valamint őstermelői tevékenységből származó jövedelmet az NAV által kiadott jövedelemigazolással, valamint a könyvelő által kiállított nettó jövedelemigazolással, e kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozóan

- ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelmet szerződéssel

- nyugellátást, baleseti nyugellátást, árvaellátást és egyéb nyugdíjszerű ellátásokat előző havi nyugdíjszelvénnyel vagy bankszámla-értesítővel, illetve a folyósító szerv igazolásával

- a gyermek ellátáshoz és gondozásához kapcsolódó támogatásokat a kifizetőtől nyert igazolással, postai utalvánnyal, bankszámla-értesítővel, a gyermektartásdíj összegét a szülők közti megállapodással, bírói ítélettel, postai utalvánnyal, bankszámla-értesítővel, Magyar Államkincstár határozatával

- a munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátást, álláskeresési támogatást a vonatkozó határozattal és postai utalvánnyal/bankszámla értesítővel

- bérbeadásból származó jövedelmet a bérleti szerződéssel

- egyéb jövedelmet (ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem stb.) a kifizetőtől nyert igazolással

- megbízási vagy egyéb jogügyletből származó jövedelmet a megállapodással

- alkalmi munkából származó jövedelmet alkalmi munkavállalói könyv bemutatásával vagy büntetőjogi felelősség mellett kiállított nyilatkozattal

- egyetemi, főiskolai hallgató esetén az ösztöndíj összegéről az oktatási intézmény igazolását

- munkanélküli esetében: álláskeresési támogatásban részesülők esetében a megállapító határozat fénymásolata és postaszelvény/bankszámla-értesítő

Ezeken túlmenően adott esetben az alábbiakat kell mellékelni:

 • a munkaviszony, tanulói jogviszony fennállása, valamint a gyógykezelésre, annak gyakoriságára vonatkozó igazolást. (korai fejlesztésben, gondozásban részesülő, oktatási intézmény tanulója, bölcsőde gondozottja, átképzésben részesülő munkanélküli)
 • a súlyos mozgáskorlátozott érvényes vezetői engedélyének fénymásolatát, ha vezetői engedéllyel nem rendelkezik, gépjárművezetői alkalmasságát tanúsító szakvélemény fénymásolatát
 • ha ezen feltételek nem állnak fenn, akkor a szállítást végző személy vezetői engedélyének fénymásolatát
 • a szállítást végző személy írásbeli nyilatkozatát, hogy a súlyos mozgáskorlátozott személy személygépkocsival történő szállítását vállalja. (formanyomtatvány tartalmazza)
 • nyilatkozatát, mely szerint a járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt nem áll. (formanyomtatvány tartalmazza)
 • a súlyos mozgáskorlátozott, illetve a szállítást végző személy nyilatkozatát, hogy a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül saját vagy más személy mozgáskorlátozottságára tekintettel nem részesült gépjármű-vásárlási vagy szerzési támogatásban, valamint gépjármű-behozatali vámmentességben. (formanyomtatvány tartalmazza)
 • ha egyedülálló a súlyos mozgáskorlátozott, akkor nyilatkozatot, hogy egyedülálló. (formanyomtatvány tartalmazza)
 • ha a szerzési támogatást a 3. életévét betöltött, súlyos mozgáskorlátozott szülője kéri, igazolni kell még, hogy a szállítás a gyermek rendszeres intézményi ellátása, gyógykezelése, vagy tanulmányok folytatása miatt indokolt. (Intézményi ellátás, közoktatási, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi gondozás, nevelés, oktatási célból történő rendszeres látogatás.) Igazolást szükséges csatolni a gyógykezelés gyakoriságáról
 • amennyiben a korábban benyújtott vezetői engedély érvényessége lejárt, az érvényesség igazolása érdekében a vezetői engedély fénymásolatát

 

Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja

Az eljárás illetékmentes.

 

Az ügyhöz tartozó formanyomtatványok

Igénylőlap a közlekedési kedvezmények megállapításához

Az igénylőlapon a szükséges személyes adatokat értelemszerűen, olvashatóan kell megadni. A kérőlap tartalmazza a kérelmező személyes adatait, jogosítványa adatait, a gépkocsi adatait, 4 db nyilatkozatot.

Vannak benne minden kérelmező által kitöltendő részek, és vannak olyanok is, melyek csak meghatározott támogatási formák esetén töltendőek ki.

 

Az eljárás menete

Az eljárás a kérelem előterjesztésével indul.

Az ügyintéző a kérelem megérkezését követően ellenőrzi, hogy a kérelem megfelel-e a kérelemre vonatkozó tartalmi követelményeknek, illetőleg a jogszabályban meghatározott szükséges mellékleteket csatolták-e.

Ha az ügyfél a kérelmet hiányosan nyújtotta be, az eljáró hatóság a kérelem beérkezésétől számított öt napon belül -- megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett -- hiánypótlásra hívja fel. A hiánypótlási felhívásban foglaltak nem teljesítése, vagy nem kellő időben történő teljesítése esetén a hatóság az eljárást megszüntetheti.

 

Az ügyfél írásban kérheti az eljáró hatóságtól, hogy az más hatóságtól szerezze be az általa megjelölt adatra vonatkozó igazolásokat. Ha az igazolásokat az eljáró hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj megfizetése iránti kötelezettségét az ügyfél az eljáró hatóságnál teljesíti.

Ezt követően a hatóság elbírálja a kérelmet, majd döntését határozatba foglalja. A határozat rendelkező részében megállapítják a súlyos mozgáskorlátozottság tényét vagy annak hiányát.

 

A mozgáskorlátozottság tényén alapuló jogosultságot megállapító határozat érvényességi ideje egy év. A Hivatal kérelemre a határozat érvényességi idejét évenként meghosszabbítja. A határozat érvényességi idejének fenntartásához minden évben új kérelmet kell előterjeszteni az önkormányzatnál.

A kérelmet elutasító határozattal szemben az ügyfél a döntés közlésétől számított 10 munkanapon belül fellebbezést nyújthat be. A másodfokú határozatnak a bírósági felülvizsgálatát -- jogszabálysértésre hivatkozva -- lehet kérni, mégpedig a határozat közlésétől számított harminc napon belül.

Amennyiben a határozat ellen a kérelmező azért él jogorvoslattal, mert az orvosi szakvéleményben foglaltakkal nem ért egyet, a másodfokú eljárás során az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetének a kérelmező lakóhelye szerint illetékes elsőfokú orvosi bizottságát (a továbbiakban: orvosi bizottság) kell megkeresni az orvosi szakvélemény felülvizsgálata céljából. Az orvosi szakvélemény vizsgálat, valamint orvosi iratok alapján is kiadható. A másodfokú orvosi szakvélemény ellen további felülvizsgálatnak helye nincs.

 

Az alkalmazott jogszabályok

 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről

 

Az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó, az ügyfelet megillető jogok, az ügyfelet terhelő kötelezettségek

Az eljárásban az ügyfél jogai és kötelezettségei az általános szabályok szerint alakulnak.

 

Az ügyfelet megillető speciális adatvédelmi jogok

Az ügyfél adatvédelmi jogai a hatósági eljárás általános szabályai szerint alakulnak.


 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Ügymenet

Az ügy megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Illetékes ügyintéző:

Pataki András, 22/350-143 szoc@many.hu

Fax: 22/350-806

 

Ügyintézés helye

Mányi Közös Önkormányzati Hivatal

2065 Mány, Rákóczi F. u. 67.

 

Illetékességi terület

Mány területén bejelentett lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező kérelmezők.

(Több bejelentett lakcím esetén akkor a Mányi Közös Önkormányzati Hivatal az illetékes, ha a kérelmező életvitelszerűen Mány Község közigazgatási területén lakik.) 

 

Ügyfélfogadási rend

Hétfő, szerda: 08.00-16.00, péntek 08.00-12.00 

Ügy leírása

Annak a gyermeknek állapítható meg a kedvezményre való jogosultsága, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

 

a) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 140%-át,

· ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza,

· vagy a gyermek tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos,

· vagy ha a nagykorúvá vált gyermek nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat és még nem töltötte be a 23. életévét, illetve felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be;

b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130 %-át az a) pont alá nem tartozó esetekben

 

feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a törvény által meghatározott értéket.

 

A gyermekvédelmi kedvezmény alapján a jogosult:

· ingyenes gyermekétkeztetést vehet igénybe a gyermek a bölcsőde, óvoda és az általános iskola hetedik osztályáig, 50 %-os térítési díjkedvezményben részesül a felső tagozatos és középiskolás tanuló

· évente kétszer (júliusban és novemberben) pénzbeli támogatásban részesül

· tankönyvtámogatást élvez.

 

Az ellátás iránti kérelem elbírálásának előkészítése érdekében az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala környezettanulmányt is készíthet.

 

Hol és hogyan kell benyújtani a kérelmet

A kérelmet személyesen a Mányi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán (Mány, Rákóczi u. 67. földszint), ügyfélfogadási időben vagy az Ügyfélszolgálatnál lehet benyújtani.

Postai úton a Mányi Közös Önkormányzati Hivatala, Rákóczi F. u. 67. címre lehet elküldeni.

 

Mit kell tartalmaznia a kérelemnek

A kérelmet a formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező személyes adatait, lakcímét, a jövedelmére vonatkozó adatokat.

 

Mik a kérelemhez szükséges mellékletek:

 • vagyonnyilatkozat
 • jövedelemigazolások: a kérelmező és a vele együtt élő családtagjainak a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónap, egyéb jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap nettó jövedelmét tanúsító iratok

jövedelemnek számít: a munkavégzésből származó alkalmi, illetve rendszeres bevétel, családi pótlék, tartásdíj, felsőfokú intézmény által folyósított tanulmányi ösztöndíj, rendszeres szociális segély, öregségi és rokkantsági nyugdíj, árvaellátás, özvegyi nyugdíj, GYES, GYET...stb.)

nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap jövedelmét igazoló dokumentumok:

§ az adóbevallással lezárt időszakra vonatkozóan NAV igazolást,

§ az adóbevallással még nem lezárt időszakra vonatkozóan a könyvelő igazolását.

 • 18. életévet betöltött gyermek esetén az oktatási intézmény igazolása a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról
 • válás és egyéb esetekben a bírósági, gyámhatósági határozatok (a gyermek elhelyezése, ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozottak)
 • egyedülálló szülő esetén az erre vonatkozó nyilatkozat (egyedülálló, aki: hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs élettársa)
 • tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetén, az egészségi állapotára vonatkozó igazolás
 • igazolás a fizetett/kapott tartásdíj összegéről

 

A jövedelmet az alábbiak szerint lehet igazolni attól függően, hogy az honnan származik:

- munkaviszonyból vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból eredő jövedelmet a munkáltató jövedelemigazolásával;

- táppénzt a kifizetőhely igazolásával

- társas és egyéni vállalkozásból, valamint őstermelői tevékenységből származó jövedelmet az NAV által kiadott jövedelemigazolással, valamint a könyvelő által kiállított nettó jövedelemigazolással, e kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozóan

- ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelmet szerződéssel;

- nyugellátást, baleseti nyugellátást, árvaellátást és egyéb nyugdíjszerű ellátásokat előző havi nyugdíjszelvénnyel vagy bankszámla-értesítővel, illetve a folyósító szerv igazolásával;

- a gyermek ellátáshoz és gondozásához kapcsolódó támogatásokat a kifizetőtől nyert igazolással, postai utalvánnyal, a Magyar Államkincstár határozatával, bankszámla-értesítővel, a gyermektartásdíj összegét a szülők közti megállapodással, bírói ítélettel, postai utalvánnyal, bankszámla-értesítővel;

- a munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátást, álláskeresési ellátást a vonatkozó határozattal és postai utalvánnyal/bankszámla értesítővel;

- bérbeadásból származó jövedelmet a bérleti szerződéssel;

- egyéb jövedelmet (ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem stb.) a kifizetőtől nyert igazolással

- megbízási vagy egyéb jogügyletből származó jövedelmet a megállapodással;

- alkalmi munkából származó jövedelmet alkalmi munkavállalói könyv bemutatásával vagy felelősség mellett kiállított nyilatkozattal.

- egyetemi, főiskolai hallgató esetén az ösztöndíj összegéről az oktatási intézmény igazolását.

 

Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja

Az eljárás illetékmentes.

 

Az ügyhöz tartozó formanyomtatványok:

"Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához kérelem"

 

Az eljárás menete

Az eljárás a kérelem előterjesztésével indul.

Az ügyintéző a kérelem megérkezését követően ellenőrzi, hogy a kérelem megfelel-e a kérelemre vonatkozó tartalmi követelményeknek, illetőleg a jogszabályban meghatározott szükséges mellékleteket csatolták-e. Amennyiben igen, a hatóság 22 munkanapon belül elbírálja a kérelmet, majd döntését határozatba foglalja. Az ügyintézési határidő egy alkalommal legfeljebb tíz munkanappal meghosszabbítható. A határozattal szemben az ügyfél a döntés közlésétől számított tíz munkanapon belül fellebbezést nyújthat be.

 

Az alkalmazott jogszabályok

 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 • 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

 

Az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó, az ügyfelet megillető jogok, az ügyfelet terhelő kötelezettségek

Az eljárásban az ügyfél jogai és kötelezettségei az általános szabályok szerint alakulnak.

  

Az ügyfelet megillető speciális adatvédelmi jogok

Az ügyfél adatvédelmi jogai a hatósági eljárás általános szabályai szerint alakulnak.


 

Óvodáztatási támogatás

 

Ügymenet

Az ügy megnevezése: Óvodáztatási támogatás

 

Illetékes ügyintéző

 

Pataki András, 22/350-143 szoc@many.hu

Fax: 22/350-806

 

Ügyintézés helye

Mányi Közös Önkormányzati Hivatal

2065 Mány, Rákóczi F. u. 67.

 

Illetékességi terület

Budapest Mány területén bejelentett lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező kérelmezők.

(Több bejelentett lakcím esetén akkor a Mányi Közös Önkormányzati Hivatal

 az illetékes, ha a kérelmező életvitelszerűen a XII. kerületben lakik.)

 

Ügyfélfogadási rend

 Hétfő, szerda: 08.00-16.00, péntek 08.00-12.00  

 

Ügy leírása

Óvodáztatási támogatás állapítható meg annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek szülőjének, aki:

· a három-, illetve négy éves gyermekét annak az évnek az utolsó napjáig beíratta az óvodába, amelyben a gyermek a negyedik életévét betöltötte,

· gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járásáról,

· rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll, valamint

· gyermekének három éves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. Ha mindkét szülő gyakorolja a felügyeleti jogot, akkor ez a feltétel mindkét szülőre vonatkozik.

 

Az óvodáztatási támogatás összege 2009. évben első alkalommal 20 000 Ft, ezt követően esetenként és gyermekenként 10 000 Ft.

A támogatás folyósítására minden év júniusában és decemberében kerül sor.

 

Hol és hogyan kell benyújtani a kérelmet

A kérelmet személyesen a Mányi Közös Önkormányzati Hivatal, 2065 Mány, Rákóczi F. u. 67., ügyfélfogadási időben vagy az Ügyfélszolgálatnál lehet benyújtani.

Postai úton a Mányi Közös Önkormányzati Hivatal, 2065 Mány, Rákóczi F. u. 67. címre lehet elküldeni.

 

Mit kell tartalmaznia a kérelemnek

A kérelmet a formanyomtatványon kell benyújtani.

 

Mik a kérelemhez szükséges mellékletek:

 • a gyermek által látogatott óvoda igazolása a gyermek rendszeres óvodába járásáról
 • a szülő(k) iskolai tanulmányokra vonatkozó nyilatkozata(i)

 

Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja

Az eljárás illetékmentes.

Az ügyhöz tartozó formanyomtatványok:

"Óvodáztatási támogatás megállapításához kérelem"

 

Az eljárás menete

Az eljárás a kérelem előterjesztésével indul.

Az ügyintéző a kérelem megérkezését követően ellenőrzi, hogy a kérelem megfelel-e a kérelemre vonatkozó tartalmi követelményeknek, amennyiben igen, a hatóság 22 munkanapon belül elbírálja a kérelmet, majd döntését határozatba foglalja. Az ügyintézési határidő egy alkalommal legfeljebb tíz munkanappal meghosszabbítható.

A határozattal szemben az ügyfél a döntés közlésétől számított tíz munkanapon belül fellebbezést nyújthat be.

 

Az alkalmazott jogszabályok

 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 • 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

 

Az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó, az ügyfelet megillető jogok, az ügyfelet terhelő kötelezettségek

Az eljárásban az ügyfél jogai és kötelezettségei az általános szabályok szerint alakulnak.

 

Az ügyfelet megillető speciális adatvédelmi jogok

Az ügyfél adatvédelmi jogai a hatósági eljárás általános szabályai szerint alakulnak.

 

Normatív közgyógyellátás

Ügymenet

Az ügy megnevezése: Közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása normatív, illetve méltányossági alapon 

Illetékes ügyintéző

 

Bicskei Járási Hivatal, 22/566-518 hivatal@bicske.fejer.gov.hu

 

Ügyintézés helye

Bicskei Járási Hivatal

2060 Kossuth tér, 14. 

 

Ügyfélfogadási rend

H, K: 08.00-12.00 13.00-16.00

Sz: 08.00-12.00 13.00-18.00

Cs: szünetel

P: 08.00-12.00

 

Ügy leírása, szükségessége

A szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentésére lehet közgyógyellátási igazolványt kiállítani. Az ilyen igazolvánnyal rendelkező személy térítésmentesen jogosult a társadalombiztosítási támogatásba befogadott

 • járóbeteg-ellátás keretében rendelhető gyógyszerekre - ideértve a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszereket is - gyógyszerkerete erejéig,
 • egyes gyógyászati segédeszközökre, ideértve a protetikai és fogszabályozó eszközöket is, valamint azok javítására és kölcsönzésére, továbbá
 • az orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátásokra.

 

Közgyógyellátásra normatív alapon jogosult az a személy, akinek esetében a havi rendszeres gyógyító ellátásnak a Regionális Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: REP) által elismert térítési díja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 10 %-át meghaladja, feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén 150%-át.

 

Közgyógyellátásra való jogosultság méltányosságból annak a szociálisan rászorult személynek állapítható meg, akinek

 • a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
 • mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, egyedül élő esetében két és félszeresét, és
 • rendszeres gyógyító ellátásának költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át.

 

Ezen kívül közgyógyellátásra való jogosultság méltányosságból annak a 75. életévét betöltött személynek is megállapítható, akinek

 • a havi jövedelme, valamint a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a háromszorosát, és
 • rendszeres gyógyító ellátásának költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át.

 

A közgyógyellátásra való jogosultságról a jegyző dönt. A jogosultság egy évre kerül megállapításra. A közgyógyellátásra való jogosultság kezdő időpontja a jogosultságot megállapító határozat meghozatalától számított 15. nap.

A közgyógyellátás iránti kérelem a jogosultság időtartama alatt, annak lejártát megelőző három hónapban is benyújtható. Amennyiben az eljárás a jogosultság lejárta előtt befejeződik, az új jogosultság kezdő időpontjaként a korábbi jogosultság lejártát követő napot kell megállapítani.

 

Mit kell tartalmaznia a kérelemnek

A közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nyilatkozatát a közgyógyellátás iránti igény megalapozottságát alátámasztó tényekről is.

 

Mik a kérelemhez szükséges mellékletek:

· A havi rendszeres gyógyító ellátásokról kiállított háziorvosi igazolás, a kérelmező nevének és TAJ számának feltüntetésével kell csatolni a kérelemhez (zárt borítékban) A borítékon fel kell tüntetni a háziorvos nevét és pecsétjének számát, illetve a "háziorvosi igazolás közgyógyellátás igénybevételéhez" szöveget is.

· a kérelmező és a családjában élő közeli hozzátartozóinak utolsó --a kérelem beadását megelőző-- havi nettó jövedelmét tanúsító igazolásokat

· a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap jövedelmét igazoló dokumentumot:

o az adóbevallással lezárt időszakra vonatkozóan NAV igazolást,

o az adóbevallással még nem lezárt időszakra vonatkozóan a könyvelő igazolását.

 

A jövedelmet az alábbiak szerint lehet igazolni attól függően, hogy az honnan származik:

- munkaviszonyból vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból eredő jövedelmet a munkáltató jövedelemigazolásával;

- táppénzt a kifizetőhely igazolásával

- társas és egyéni vállalkozásból, valamint őstermelői tevékenységből származó jövedelmet az NAV által kiadott jövedelemigazolással, valamint a könyvelő által kiállított nettó jövedelemigazolással, e kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozóan

- ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelmet szerződéssel;

- nyugellátást, baleseti nyugellátást, árvaellátást és egyéb nyugdíjszerű ellátásokat előző havi nyugdíjszelvénnyel vagy bankszámla-értesítővel, illetve a folyósító szerv igazolásával;

- a gyermek ellátáshoz és gondozásához kapcsolódó támogatásokat a kifizetőtől nyert igazolással, postai utalvánnyal, bankszámla-értesítővel, a gyermektartásdíj összegét a szülők közti megállapodással, bírói ítélettel, postai utalvánnyal, bankszámla-értesítővel, Magyar Államkincstár határozatával;

- a munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátást, álláskeresési támogatást a vonatkozó határozattal és postai utalvánnyal/bankszámla értesítővel;

- bérbeadásból származó jövedelmet a bérleti szerződéssel;

- egyéb jövedelmet (ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem stb.) a kifizetőtől nyert igazolással

- megbízási vagy egyéb jogügyletből származó jövedelmet a megállapodással;

- alkalmi munkából származó jövedelmet alkalmi munkavállalói könyv bemutatásával vagy büntetőjogi felelősség mellett kiállított nyilatkozattal.

- egyetemi, főiskolai hallgató esetén az ösztöndíj összegéről az oktatási intézmény igazolását.

- munkanélküli esetében: álláskeresési támogatásban részesülők esetében a megállapító határozat fénymásolata és postaszelvény/bankszámla-értesítő

 

Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja

Az eljárás illetékmentes.

 

Az ügyhöz tartozó formanyomtatványok

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

 

Az eljárás menete

Az eljárás a kérelem előterjesztésével indul.

Az ügyintéző megvizsgálja a kérelmet, ha azt állapítja meg, hogy a jogszabályokban foglalt jövedelmi feltételek nem teljesülnek, akkor a kérelmet további érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. Ha nincs helye az elutasításnak, akkor a szakhatósági állásfoglalás beszerzése céljából a háziorvos igazolásának megküldésével 3 munkanapon belül megkeresi a REP-et. A gyógyító ellátások összes költségéről, valamint gyógyszerkeretről az illetékes REP szakhatóságként nyilatkozik.

Ha a REP a szakhatósági eljárás során azt állapítja meg, hogy a kérelmező érvényes közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik, akkor a szakhatósági állásfoglalás kiadásával egyidejűleg tájékoztatja a jegyzőt a kérelmező közgyógyellátásra való jogosultsága lejártának időpontjáról.

Ha a közgyógyellátási igazolványra való jogosultság megállapításnak feltételei fennállnak, a beadvány és a szakhatóság állásfoglalása alapján a Hivatal öt munkanapon belül határozatával a kérelmező jogosultságát megállapítja, dönt a közgyógyellátásra való jogosultság kezdő időpontjáról, valamint a jogosult gyógyszerkeretéről, külön megjelölve a szakhatósági állásfoglalás alapján az egyéni gyógyszerkeret összegét. Határozatát kézbesíti az ügyfélnek és megküldi a REP-nek. A közgyógyellátási igazolványt a REP állítja ki. Az igazolvány egy évig érvényes.

Ha a jogosult az igazolvány kézbesítését nem postai úton kéri, akkor ezt a határozatban jelezni kell.

A közgyógyellátást megállapító határozatban foglaltakat fellebbezési jogra tekintet nélkül teljesíteni kell.

A fellebbezési eljárásban a REP által kiadott szakhatósági állásfoglalás felülvizsgálatát az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) végzi.

Az ügyfél jogorvoslati lehetőségeire egyebekben az általános szabályok az irányadók.

 

Az alkalmazott jogszabályok

 • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény;
 • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 • A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

 

Az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó, az ügyfelet megillető jogok, az ügyfelet terhelő kötelezettségek

Az eljárásban az ügyfél jogai és kötelezettségei az általános szabályok szerint alakulnak.

 

Az ügyfelet megillető speciális adatvédelmi jogok

A jegyző és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) a közgyógyellátásra jogosult személyekről külön nyilvántartást vezet. Az OEP nyilvántartás adatainak megismerésére a jogosultság vizsgálata céljából a gyógyszertár jogosult. A gyógyszertár a közgyógyellátás keretében történő gyógyszerkiadást megelőzően ellenőrzi, hogy az igazolványon feltüntetett személy szerepel-e a hatósági nyilvántartásban.

Az OEP a tárolt adatokat a közgyógyellátásra való jogosultság megszűnését követő 5 év elteltével törli a nyilvántartásból.

A jegyző és az OEP a nyilvántartás adatait évente egyeztetik.

  

Lakásfenntartási támogatás

Ügymenet

 

Az ügy megnevezése: Lakásfenntartási támogatás

 

Illetékes ügyintézők

Pataki András, 22/350-143 szoc@many.hu   

Fax: 22/350-806

 

Ügyintézés helye

Mányi Közös Önkormányzati Hivatal

2065 Mány, Rákóczi F. u. 67.

 

Illetékességi terület

Mány Község közigazgatási területén  bejelentett lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező kérelmezők.

(Több bejelentett lakcím esetén akkor a Mányi Közös Önkormányzati Hivatal, ha a kérelmező életvitelszerűen Mány Község közigazgatási területén lakik.)

  

Ügyfélfogadási rend

 Hétfő, szerda: 08.00-16.00, péntek: 08.00-12.00 

 

Ügy leírása, szükségessége

Helyi lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott Mányi lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott támogatás.

   

Hol és hogyan kell benyújtani a kérelmet

A kérelmet személyesen a Mányi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán (Mány, Rákóczi u. 67. földszint), ügyfélfogadási időben vagy az Ügyfélszolgálatnál lehet benyújtani,

postai úton a Mányi Közös Önkormányzati Hivatal, 2065 Mány, Rákóczi u. 67. címre lehet elküldeni.

 

Mit kell tartalmaznia a kérelemnek

A kérelmet a formanyomtatványon kell benyújtani. A formanyomtatvány minden rovatát és mellékletét ki kell tölteni. A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező személyes adatait, lakcímét, a jövedelmére vonatkozó adatokat.

 

Mik a kérelemhez szükséges mellékletek:

 • hitelt érdemlő igazolás a lakás nagyságáról (pl.: alapító okirat, adás-vételiszerződés, közös képviselő által aláírt igazolás, HÁGÓ Kft. igazolása, tulajdoni lap)

 

 • a kérelmező saját, valamint a háztartás tagjainak -- a kérelem benyújtását megelőző -- havi nettó jövedelmét tanúsító igazolások
 • 18. életévet betöltött gyermek esetén tanulói jogviszony igazolás
 • igazolás a családi pótlékról
 • egyetemi, főiskolai hallgató esetén az ösztöndíj összegéről az oktatási intézmény igazolása
 • álláskeresési támogatásban részesülők esetében a megállapító határozat másolata
 • igazolás a tartásdíj összegéről

· nyugdíj igazolására nyugdíjszelvény, vagy bankszámlakivonat elfogadható

 

· nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap jövedelmét igazoló dokumentum:

o az adóbevallással lezárt időszakra vonatkozóan NAV igazolása,

o az adóbevallással még nem lezárt időszakra vonatkozóan a könyvelő igazolása.

 

 • Bankszámlára utalás esetén a bankszámlakivonat másolata

  

A jövedelmet az alábbiak szerint lehet igazolni attól függően, hogy az honnan származik:

- munkaviszonyból vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból eredő jövedelmet és táppénzt a munkáltató jövedelemigazolásával

- társas és egyéni vállalkozásból, valamint őstermelői tevékenységből származó jövedelmet az NAV által kiadott jövedelemigazolással

- ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelmet szerződéssel

- nyugellátást, baleseti nyugellátást, árvaellátást és egyéb nyugdíjszerű ellátásokat előző havi nyugdíjszelvénnyel vagy bankszámla-értesítővel

- a gyermek ellátáshoz és gondozásához kapcsolódó támogatásokat a kifizetőtől nyert igazolással, postai utalvánnyal, bankszámla-értesítővel, a gyermektartásdíj összegét a szülők közti megállapodással, bírói ítélettel, postai utalvánnyal, bankszámla-értesítővel

- a munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátást, munkanélküli járadékot a vonatkozó határozattal

- bérbeadásból származó jövedelmet a bérleti szerződéssel

- egyéb jövedelmet (ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem stb.) a kifizetőtől nyert igazolással

- megbízási vagy egyéb jogügyletből származó jövedelmet a megállapodással

- alkalmi munkából származó jövedelmet alkalmi munkavállalói könyv bemutatásával vagy büntetőjogi felelősség mellett kiállított nyilatkozattal

 

Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja:

Az eljárás illetékmentes.

 

Az ügyhöz tartozó formanyomtatványok:

Lakásfenntartási támogatás megállapításához kérelem című igénylőlap 

 

Az eljárás menete

Az eljárás a kérelem előterjesztésével indul.

Az ügyintéző a kérelem megérkezését követően ellenőrzi, hogy a kérelem megfelel-e a kérelemre vonatkozó tartalmi követelményeknek, illetőleg a jogszabályban meghatározott szükséges mellékleteket csatolták-e. Ha az ügyfél a kérelmet hiányosan nyújtotta be, az eljáró hatóság a kérelem beérkezésétől számított öt munkanapon belül -- megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett -- hiánypótlásra hívja fel. A hiánypótlási felhívásban foglaltak nem teljesítése, vagy nem kellő időben történő teljesítése esetén a hatóság az eljárást megszüntetheti.

Az ügyfél írásban kérheti az eljáró hatóságtól, hogy az más hatóságtól szerezze be az általa megjelölt adatra vonatkozó igazolásokat. Ha az igazolásokat az eljáró hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét az ügyfél az eljáró hatóságnál teljesíti.

Ezt követően a hatóság elbírálja a kérelmet, majd döntését határozatba foglalja.

Az eljárási határidő 22 munkanap, amely egy alkalommal 10 nappal meghosszabbítható.

 

A határozattal szemben az ügyfél a döntés közlésétől számított
10 munkanapon belül fellebbezést nyújthat be a képviselő testülethez.

A Képviselő-testület határozatának bírósági felülvizsgálata -- jogszabálysértésre hivatkozva -- kérhető a határozat közlésétől számított harminc napon belül.

 

Az alkalmazott jogszabályok

 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
 • Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról 

 

Az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó, az ügyfelet megillető jogok, az ügyfelet terhelő kötelezettségek

Az eljárásban az ügyfél jogai és kötelezettségei az általános szabályok szerint alakulnak.

 

Az ügyfelet megillető speciális adatvédelmi jogok

Az ügyfél adatvédelmi jogai a hatósági eljárás általános szabályai szerint alakulnak.
 

Jegyzői visszafizetési kötelezettség felfüggesztése

Ügymenet

 

Az ügy megnevezése: Visszafizetési kötelezettség felfüggesztése lakásépítési/vásárlási kedvezmény, vagy/és adó-visszatérítési támogatás átterhelési szándék esetén

 

Illetékes ügyintéző

dr. Majoros Ildikó:

22/350-143

 jegyzo@many.hu

Fax: 22/350-806

 

Ügyintézés helye

Mányi Közös Önkormányzati Hivatal

2065 Mány, Rákóczi F. u. 67..

 

Ügyfélfogadási rend

 Hétfő: 08.00 -- 16.00 Szerda: 8.00 - 16.00 Péntek: 8.00 - 12.00

 

Ügy leírása, szükségessége

A jogszabályi feltételek fennállása esetén felfüggesztő határozat készül, melynek jogerőre emelkedését követően a jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan nyilvántartásból való törléséről a Magyar Állam Kincstár intézkedik.

 

Hol és hogyan kell benyújtani a kérelmet

A kérelmet a Népjóléti Irodán, ügyfélfogadási időben a megfelelő okmányok eredeti példányinak bemutatásával személyesen, vagy megbízással rendelkező jogi képviselő útján szükséges benyújtani.

Az eljárás kézzel írott kérelemre indul -- ez egyben szándék nyilatkozat is arról, hogy a jövőben másik ingatlant vásárol vagy épít a kérelmező -- melyet egyidejűleg a szükséges okiratokhoz mellékelni kell.

 

Mit kell tartalmaznia a kérelemnek

· Kérelmező nyilatkozatát, hogy kéri a felfüggesztést, mert másik ingatlant vesz vagy épít

· Ingatlan egykori vásárlási és mostani elidegenítési adásvételi szerződését

· A pénzintézeti megállapodást a kedvezmény(ek) igénybevételéről

· Az ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát

 

Az eljárás menete

Az eljárás a kérelem előterjesztésével indul az iratok személyes bemutatása mellett. (Eljárási illeték: 2200 Ft bélyegben lerovandó, amelyet a kérelemhez kell csatolni.)

 

Amennyiben a kérelmező(k) a jogszabályi feltételeknek megfelelnek és a kérelmet határidőn belül terjesztetté(k) elő, úgy a visszafizetési kötelezettséget vásárlási szándék esetén 1 évre, építési szándék esetén 3 évre felfüggeszti az ingatlan fekvése szerinti önkormányzat jegyzője.

(A kérelmet az ingatlan elidegenítését követő 15 napon belül be kell nyújtani. Ez a határidő jogvesztő. A késve beadott kérelmet el kell utasítani.)

Az ügyintézési határidő: 22 munkanap, amely egy alkalommal 10 munkanappal meghosszabbítható.

 

Az alkalmazott jogszabályok

 • A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Kormányrendelet
 • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

 

Az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó, az ügyfelet megillető jogok, az ügyfelet terhelő kötelezettségek

 

Az eljárásban az ügyfél jogai és kötelezettségei az általános szabályok szerint alakulnak.

 

Az ügyfelet megillető speciális adatvédelmi jogok

Az ügyfél adatvédelmi jogai a hatósági eljárás általános szabályai szerint alakulnak.


 

Jegyzői igazolás lakásépítéshez, vásárláshoz

Ügymenet 

 

Az ügy megnevezése:

Jegyzői igazolás a Magyar Államkincstár részére lakásépítési/vásárlási kedvezmény, megelőlegező kölcsön vagy fiatalok otthonteremtési támogatása igénybevételéhez

(2009. július 1-jétől csak a már korábban igényelt támogatások vonatkozásában állítható ki)

 

Illetékes ügyintéző

dr. Majoros Ildikó:

 22/350-143

  jegyzo@many.hu

Fax: 22/350-806

 

Ügyintézés helye

Mányi Közös Önkormányzati Hivatal

2065 Mány, Rákóczi F. u. 67.

 

Ügyfélfogadási rend

 Hétfő: 08.00 -- 16.00 Szerda: 8.00 - 16.00 Péntek: 8.00 - 12.00

 

Ügy leírása, szükségessége

Hatósági bizonyítvány kerül kiállításra a pénzintézetek részére arról, hogy a kérelmezők jogosultak Magyar Államkincstár által nyújtandó lakáscélú állami támogatások igénybevételére.

 

Hol és hogyan kell benyújtani a kérelmet

A letölthető nyomtatványok között található űrlapot kinyomtatva és szabályszerűen kitöltve, személyesen a Polgármesteri Hivatal földszint 21/a. és 24-es irodájában az eredeti okiratok egyidejű bemutatásával lehet csak benyújtani.

 

Mit kell tartalmaznia a kérelemnek

 

- Kérelmezők személyazonosító igazolványa, lakcímkártyája

- Házassági anyakönyvi kivonat, vagy élettársi igazolás vagy egyedüllállóságról igazolás

- Gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonata

- Gyermek(ek) lakcímkártyája vagy személyazonosító jelüket tartalmazó hatósági igazolvány

- A megvásárlandó ingatlan paramétereit tartalmazó irat (lehet:: adásvételi szerződés vagy tervrajz jogerős építési engedélyével, vagy előszerződés, vagy szándéknyilatkozat)

 

Az eljárás menete

Az eljárás a kérelem előterjesztésével indul az iratok személyes bemutatása mellett. Amennyiben a kérelmező(k) jogosultak a támogatásra 5 munkanapon belül kiállításra kerül a hatósági bizonyítvány, mely személyesen átvehető 1 db eredeti példányban, vagy kérésre postázható a pénzintézetnek vagy a kérelmező(k)nek.

 

Az alkalmazott jogszabályok

 • A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Kormány rendelet
 • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

 

Hadigondozotti ellátások

Ügymenet

 

Az ügy megnevezése: Hadigondozotti ellátások

egyösszegű térítés, hadirokkant járadék, hadiözvegy járadék, hadiárva járadék, ápolási pótlék, temetési hozzájárulás

 

Illetékes ügyintéző

Bicskei Járási Hivatal, 0622/566-518, hivatal@bicske.fejer.gov.hu

 

Fax: 22/566-543

 

Ügyintézés helye

2060 Bicske, Kossuth tér 14.   

Ügyfélfogadási rend

 A Hivatal vezetője és helyettese minden hónap első hétfőjén du. 13.00 órától 16.00 óráig tart ügyfélfogadást  

 

Ügy leírása, szükségessége

Egyösszegű térítés

Az a hadirokkant, hadiözvegy, volt hadiárva, volt hadigyámolt és volt hadigondozott családtag, akinek a korabeli hadigondozó hatóság által megállapított pénzellátását 1944. december 22-ét követően politikai okból megszüntették, vagy szüneteltették, illetve ilyen ellátás iránti kérelmét politikai okból elutasították, továbbá aki ez irányú kérelmét politikai okból elő sem terjesztette, az elmaradt pénzellátás kompenzálására egyösszegű térítésre jogosult. Meg kell állapítani az egyösszegű térítést annak a hadirokkantnak és hadiözvegynek, akinek hadigondozotti igényjogosultsága 1991. december 31-e előtt fennállt, de számára pénzellátást ezen időpontot követően állapítottak meg.


(Volt hadiárva, akit szülője halála miatt, volt hadigyámolt, akit szülője hadirokkantsága miatt, volt hadigondozott családtag, akit unokája, gyermeke vagy testvére halála miatt hadiárvaként, hadigyámoltként, illetve hadigondozott családtagként hadigondozásba vettek, vagy aki okirattal bizonyítja, hogy ezen ellátások valamelyike iránti igénye fennállt.)

 

Hadirokkant-járadék

A hadirokkantat havi rendszeres járadék (pénzellátás) illeti meg, havonkénti összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének %-ban kifejezett mértéke.

A járadékban részesülő hadirokkantat a saját háztartásában nevelt, valamint egészségi állapota miatt ápolást, gondozást nyújtó intézményben vagy rehabilitációs intézményben elhelyezett hadigyámolt gyermeke után a 4. §-ban meghatározott feltételek fennállása esetén nevelési pótlék illeti meg, feltéve, hogy a gyermeket a hadirokkant háztartásából helyezték az említett intézmények valamelyikébe.

 

Ápolási pótlék

Azt a hadirokkantat, aki orvosi szakvélemény alapján mások rendszeres ápolására, gondozására szorul, a járadékon felül havonként pótlék is megilleti.

 

Hadiözvegyi járadék

A hadiözvegyet havi rendszeres járadék illeti meg.

Ha a hadiözvegy a hadiözvegyi járadékon kívül nem rendelkezik egyéb jövedelemmel, akkor pénzellátását meghatározott módon növelni kell

 

(Hadiözvegy a szolgálat következtében meghalt személy özvegye. Hadiözvegy továbbá a hadirokkantként hadigondozásba vett személy özvegye is, ha a házasságot a hadieredetű sérülés bekövetkezte előtt kötötték, vagy a házastárs halálakor már legalább 5 éve együtt éltek, vagy házasságukból gyermek született.

A külön élő, illetőleg az elvált házastárs hadiözvegy, amennyiben a bíróság a házastársát tartásdíj fizetésére kötelezte.)

 

Hadiárva járadéka

A hadiárvát a meghatározott feltételek esetén egyéb ellátásától függetlenül havi rendszeres járadék illeti meg.

Hadiárva a szolgálat következtében meghalt személynek, illetőleg a meghalt hadirokkantnak a gyermeke:

a) a gyermek tizenhatodik életévének betöltéséig;

b) ha oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, a tanulmányok tartamára, de legfeljebb a huszonötödik életév betöltéséig;

c) ha a gyermek az a) és b) pontban meghatározott időtartam alatt tartósan megrokkan, ennek az állapotnak a tartamára, a gyermek életkorára tekintet nélkül, feltéve, hogy munkaképességének csökkenése a 67%-ot elérte.

 

Hadigondozott családtag járadéka

A hadigondozott családtagot havi rendszeres járadék illeti meg, több jogosult esetén a járadék mindegyik jogosultat külön-külön megilleti.

Hadigondozotti családtagi járadékot testvér, féltestvér részére csak a hadigyámoltra vonatkozó, a meghatározott feltételek fennállása esetén lehet megállapítani.

(Hadigondozott családtag a szolgálat következtében meghalt személynek, illetőleg a hadirokkantnak az általa életében ténylegesen eltartott, 60. évét betöltött, vagy legalább 67%-ban csökkent munkaképességű szülője, nagyszülője, testvére és féltestvére.)

 

Temetési hozzájárulás

A járadékban részesült hadirokkant halála esetén - ha a temetés nem közköltségen történt - temetési hozzájárulást kell folyósítani annak, aki igazolja, hogy a temetés költségeit fedezte.

 

Térítésmentes gyógyászati ellátás

A hadirokkantat bármely betegségével kapcsolatban térítésmentesen illeti meg

a) orvosi alapellátás (gyógykezelés),

b) állami, önkormányzati intézményi ellátás (kórház, szanatórium, gyógyfürdő, terápiás ellátások),

c) fogászati ellátás,

d) szociális intézményi ellátás.

 

Mit kell tartalmaznia a kérelemnek

A hadigondozotti ellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani.

 

Mik a kérelemhez szükséges mellékletek:

 

Egyösszegű térítés esetén:

 1. Hivatalos igazolás a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól, hogy részesült-e ellátásban, ha igen, akkor mettől-meddig.
 2. Hivatalos igazolás arról, hogy a szülő hadirokkant volt és hogy szolgálat során vagy következtében hadieredetű fogyatkozást szenvedett, illetve elhunyt.
 3. Hivatalos igazolás a halál hadi eredetéről.

 

Hadirokkant járadék igénylése esetén a rokkantság hadi eredetét igazoló dokumentumot.

 

Hadiözvegyi járadék igénylése esetén az elhunyt házastárs hadigondozottságát igazoló dokumentumot, illetőleg az elhunyt hadigondozott házastárs halálát igazoló anyakönyvi kivonatot.

 

Temetési hozzájárulás esetén:

1. eredeti temetési számla.

2. A hadirokkantság tényének igazolása.

 

A pénzellátás politikai okból történő megszüntetése, szüneteltetése, illetve elutasítása bizonyítására dokumentumok hiányában a kérelmező írásos nyilatkozata elfogadható.

 

Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja

Az eljárás költség- és illetékmentes

 

Az ügyhöz tartozó formanyomtatványok

Egyösszegű térítés megállapításához kérelem

Hadiözvegyi járadék megállapításához kérelem

Temetési hozzájárulás megállapításához kérelem

 

Az eljárás menete

Az eljárás a kérelem előterjesztésével indul.

Az ügyintéző a kérelem megérkezését követően ellenőrzi, hogy a kérelem megfelel-e a kérelemre vonatkozó tartalmi követelményeknek, illetőleg a jogszabályban meghatározott szükséges mellékleteket csatolták-e.

Ha az ügyfél a kérelmet hiányosan nyújtotta be, az eljáró hatóság a kérelem beérkezésétől számított öt munkanapon belül - megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett - hiánypótlásra hívja fel. A hiánypótlási felhívásban foglaltak nem teljesítése, vagy nem kellő időben történő teljesítése esetén a hatóság az eljárást megszüntetheti.

Az ügyfél írásban kérheti az eljáró hatóságtól, hogy az más hatóságtól szerezze be az általa megjelölt adatra vonatkozó igazolásokat. Ha az igazolásokat az eljáró hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj megfizetése iránti kötelezettségét az ügyfél az eljáró hatóságnál teljesíti.

 

Ezt követően a hatóság elbírálja a kérelmet, majd döntését határozatba foglalja.

Az ügyintézési határidő a kérelem beérkezésétől számított 22 munkanap, amelyet a egy alkalommal, legfeljebb 10 munkanappal meghosszabbítható.

A kérelmet elutasító határozattal szemben az ügyfél a döntés közlésétől számított 10 munkanapon belül fellebbezést nyújthat be a Képviselő-testülethez. A másodfokú határozat bírósági felülvizsgálatát - jogszabálysértésre hivatkozva - lehet kérni, mégpedig a határozat közlésétől számított harminc napon belül.

 

Az alkalmazott jogszabályok

· A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény;

· a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény (Hdt.)

· a Hdt. Végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet

 

Az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó, az ügyfelet megillető jogok, az ügyfelet terhelő kötelezettségek

Az eljárásban az ügyfél jogai és kötelezettségei az általános szabályok szerint alakulnak.

 

Az ügyfelet megillető speciális adatvédelmi jogok

Az eljárásban az adatvédelmi jogok az általános szabályok szerint alakulnak.

 

Gyógyszertámogatás

Ügymenet

 

Az ügy megnevezése: Gyógyszertámogatás

 

Illetékes ügyintézők:

Pataki András 22/350-143 szoc@many.hu  

Fax: 224-59-28

 

 

Ügyintézés helye

Mányi Közös Önkormányzati Hivatal

2065 Mány, Rákóczi F. u. 67 

Illetékességi terület

Mány Község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező kérelmezők.

(Több bejelentett lakcím esetén akkor illetékes a Mányi Közös Önkormányzati Hivatal, ha a kérelmező életvitelszerűen Mány Község közigazgatási területén lakik.)

 

Ügyfélfogadási rend

 Hétfő: 08.00 -- 16.00 Szerda: 8.00 - 16.00 Péntek: 8.00 - 12.00

 

Ügy leírása, szükségessége

A gyógyszertámogatás a közgyógyellátási igazolványra jogosultak részére a három hónapos tárgyidőszakra megnyitott egyéni gyógyszerkeret összegét meghaladó rendszeres gyógyszerkiadás kifizetéséhez nyújt segítséget.

A gyógyszertámogatás annak a személynek nyújtható, akinek

 • havi igazolt, rendszeresen szedett, a társadalombiztosítási támogatásba befogadott gyógyszereire fordított kiadásai havi jövedelmének 10 %-át meghaladják, és
 • a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét, egyedül élő esetében háromszorosát, valamint
 • a három hónapos tárgyidőszakra megnyitott egyéni gyógyszerkerete kimerült.

Gyógyszertámogatás évente legfeljebb négy alkalommal nyújtható. Az évente megállapított támogatások együttes összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.

 

Hol és hogyan kell benyújtani a kérelmet

A kérelmet személyesen a Mányi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán (Mány, Rákóczi u. 67. földszint), ügyfélfogadási időben lehet benyújtani,

Postai úton a Mányi Közös Önkormányzati Hivatal, 2065 Mány, Rákóczi F. u. 67. címre lehet elküldeni.

Elektronikus úton történő benyújtás kizárólag ügyfélkapun keresztül lehetséges.

 

Mit kell tartalmaznia a kérelemnek

A Gyógyszertámogatás megállapításához kérelem formanyomtatványt értelemszerűen kell kitölteni. A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező személyes adatait, lakcímét, a jövedelmére vonatkozó adatokat.

 

Mik a kérelemhez szükséges mellékletek:

 

A kérelemhez csatolni kell:

 • a gyógyszertár igazolását arról, hogy az egyéni gyógyszerkeretnek Szt. 50/E. §-ában meghatározott időszakban rendelkezésre álló összegét kimerítette, illetve a keretösszegen felül kifizetett gyógyszerköltség összegéről.
 • a kérelmező és a családjában élő közeli hozzátartozóinak utolsó -- a kérelem beadását megelőző -- havi nettó jövedelmét tanúsító igazolásokat
 • nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap jövedelmét igazoló dokumentumot:

·         

  • az adóbevallással lezárt időszakra vonatkozóan NAV igazolást,
  • az adóbevallással még nem lezárt időszakra vonatkozóan a könyvelő igazolását.

 

A jövedelmet az alábbiak szerint lehet igazolni attól függően, hogy az honnan származik:

- munkaviszonyból vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból eredő jövedelmet a munkáltató jövedelemigazolásával

- táppénzt a kifizetőhely igazolásával

- társas és egyéni vállalkozásból, valamint őstermelői tevékenységből származó jövedelmet az NAV által kiadott jövedelemigazolással, valamint a könyvelő által kiállított nettó jövedelemigazolással, e kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozóan

- ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelmet szerződéssel

- nyugellátást, baleseti nyugellátást, árvaellátást és egyéb nyugdíjszerű ellátásokat előző havi nyugdíjszelvénnyel vagy bankszámla-értesítővel, illetve a folyósító szerv igazolásával

- a gyermek ellátáshoz és gondozásához kapcsolódó támogatásokat a kifizetőtől nyert igazolással, postai utalvánnyal, bankszámla-értesítővel, a gyermektartásdíj összegét a szülők közti megállapodással, bírói ítélettel, postai utalvánnyal, bankszámla-értesítővel, Magyar Államkincstár határozatával

- a munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátást, álláskeresési támogatást a vonatkozó határozattal és postai utalvánnyal/bankszámla értesítővel

- bérbeadásból származó jövedelmet a bérleti szerződéssel

- egyéb jövedelmet (ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem stb.) a kifizetőtől nyert igazolással

- megbízási vagy egyéb jogügyletből származó jövedelmet a megállapodással

- alkalmi munkából származó jövedelmet alkalmi munkavállalói könyv bemutatásával vagy büntetőjogi felelősség mellett kiállított nyilatkozattal

- egyetemi, főiskolai hallgató esetén az ösztöndíj összegéről az oktatási intézmény igazolását

- munkanélküli esetében: álláskeresési támogatásban részesülők esetében a megállapító határozat fénymásolata és postaszelvény/bankszámla-értesítő

 

Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja

Az eljárás illetékmentes.

 

Az ügyhöz tartozó formanyomtatványok:

Gyógyszertámogatás megállapításához kérelem

 

Az eljárás menete

Az eljárás a kérelem előterjesztésével indul.

Az ügyintéző a kérelem megérkezését követően ellenőrzi, hogy a kérelem megfelel-e a kérelemre vonatkozó tartalmi követelményeknek, illetőleg a szükséges mellékleteket csatolták-e.

Ha az ügyfél a kérelmet hiányosan nyújtotta be, az eljáró hatóság a kérelem beérkezésétől számított öt munkanapon belül -- megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett -- hiánypótlásra hívja fel. A hiánypótlási felhívásban foglaltak nem teljesítése, vagy nem kellő időben történő teljesítése esetén a hatóság az eljárást megszüntetheti.

Az ügyfél írásban kérheti az eljáró hatóságtól, hogy az más hatóságtól szerezze be az általa megjelölt adatra vonatkozó igazolásokat. Ha az igazolásokat az eljáró hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj megfizetése iránti kötelezettségét az ügyfél az eljáró hatóságnál teljesíti.

Ezt követően a hatóság elbírálja a kérelmet, majd döntését határozatba foglalja.

A kérelem elbírálásának határideje 22 munkanap, amely egy alkalommal, legfeljebb 10 munkanappal meghosszabbítható.

A határozatot -- elsősorban a házipénztári kifizetés preferált volta miatt -- többnyire személyesen kerül átadásra az ügyfélnek. Természetesen lehetőség van az elektronikus- vagy postai kézbesítésre is.

A kérelmet elutasító határozattal szemben az ügyfél a döntés közlésétől számított 10 munkanapon belül fellebbezést nyújthat be az Ügyfélszolgálatnál.

A képviselő-testület határozatának bírósági felülvizsgálatát -- jogszabálysértésre hivatkozva -- lehet kérni, mégpedig a határozat közlésétől számított harminc napon belül.

 

Az alkalmazott jogszabályok

 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

·        · 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

·        Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról 

 

Az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó, az ügyfelet megillető jogok, az ügyfelet terhelő kötelezettségek

Az eljárásban az ügyfél jogai és kötelezettségei az általános szabályok szerint alakulnak.

 

Az ügyfelet megillető speciális adatvédelmi jogok

Az ügyfél adatvédelmi jogai a hatósági eljárás általános szabályai szerint alakulnak.

 

Önkormányzati segély

Ügymenet

 

Az ügy megnevezése: Esetenkénti segély

 

Illetékes ügyintézők

Pataki András 22/350-143 szoc@many.hu  

Fax: 224-59-28

 

Ügyintézés helye

Mányi Közös Önkormányzati Hivatal

2065 Mány, Rákóczi F. u. 67.

 

Illetékességi terület

Mány Község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező kérelmezők.

(Több bejelentett lakcím esetén akkor a Mányi Közös Önkormányzati Hivatal az illetékes, ha a kérelmező életvitelszerűen Mány Község közigazgatási területén lakik.)

 

Ügyfélfogadási rend

 Hétfő: 08.00 -- 16.00 Szerda: 8.00 - 16.00 Péntek: 8.00 - 12.00 

 

Ügy leírása, szükségessége

Az esetenkénti segély annak a nagykorú személynek, illetve családnak nyújtható, amely a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került (pl. közüzemi hátralékok, gyógyászati célú kiadások miatt), elégséges jövedelemmel nem rendelkezik, vagy az alkalmanként jelentkező kiadások miatt anyagi segítségre szorul.

 

Nem állapítható meg az esetenkénti segély, ha

a) a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét meghaladja;

b) az egyedül élő kérelmező havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét meghaladja.

 

Az eseti segély összege arányban kell, hogy álljon a kérelmező rászorultságával, szociális helyzetével. A segélyt nem lehet rendszeresen igénybe venni. Az egy-egy alkalomra megállapított segély összege, nem lehet magasabb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresénél.

Az eseti segélyt az Önkormányzat polgármestere állapítja meg. A polgármester különös méltánylást érdemlő esetben, évente egy alkalommal, az öregségi teljes nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosáig eltérhet a kérelmező jövedelmi viszonyait meghatározó értékhatártól, valamint a megállapított segély összegét illetően.

 

Hol és hogyan kell benyújtani a kérelmet

A kérelmet személyesen a Mányi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán (Mány, Rákóczi u. 67. földszint) ügyfélfogadási időben vagy az Ügyfélszolgálatnál lehet benyújtani.

Postai úton a Mányi Közös Önkormányzati Hivatal, 2065 Mány, Rákóczi F. u. 67. címre lehet elküldeni.

 

Mit kell tartalmaznia a kérelemnek

A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező személyes adatait, lakcímét, a jövedelmére vonatkozó adatokat, valamint a megállapított segély folyósításának választott módját.

Ezen túlmenően részletesen le kell írni a kérelem benyújtásának indokát.

 

Mik a kérelemhez szükséges mellékletek:

 • a kérelmező és a családjában élő közeli hozzátartozóinak utolsó -- a kérelem beadását megelőző -- havi nettó jövedelmét tanúsító igazolások
 • 18. életévet betöltött gyermek esetén tanulói jogviszony igazolás
 • igazolás a családi pótlékról
 • egyetemi, főiskolai hallgató esetén az ösztöndíj összegéről az oktatási intézmény igazolása
 • álláskeresési támogatásban részesülők esetében a megállapító határozat másolata
 • igazolás a tartásdíj összegéről
 • nyugdíj igazolására nyugdíjszelvény, vagy bankszámlakivonat elfogadható

 

 • nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap jövedelmét igazoló dokumentumot:

·         

  • az adóbevallással lezárt időszakra vonatkozóan NAV igazolás
  • az adóbevallással még nem lezárt időszakra vonatkozóan a könyvelő igazolás
 • Bankszámlára utalás esetén a bankszámlakivonat másolata

 

A jövedelmet az alábbiak szerint lehet igazolni attól függően, hogy az honnan származik:

- munkaviszonyból vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból eredő jövedelmet a munkáltató jövedelemigazolásával

- táppénzt a kifizetőhely igazolásával

- társas és egyéni vállalkozásból, valamint őstermelői tevékenységből származó jövedelmet az NAV által kiadott jövedelemigazolással, valamint a könyvelő által kiállított nettó jövedelemigazolással, e kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozóan

- ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelmet szerződéssel

- nyugellátást, baleseti nyugellátást, árvaellátást és egyéb nyugdíjszerű ellátásokat előző havi nyugdíjszelvénnyel vagy bankszámla-értesítővel, illetve a folyósító szerv igazolásával

- a gyermek ellátáshoz és gondozásához kapcsolódó támogatásokat a kifizetőtől nyert igazolással, postai utalvánnyal, bankszámla-értesítővel, a gyermektartásdíj összegét a szülők közti megállapodással, bírói ítélettel, postai utalvánnyal, bankszámla-értesítővel, Magyar Államkincstár határozatával

- a munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátást, álláskeresési támogatást a vonatkozó határozattal és postai utalvánnyal/bankszámla értesítővel

- bérbeadásból származó jövedelmet a bérleti szerződéssel

- egyéb jövedelmet (ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem stb.) a kifizetőtől nyert igazolással

- megbízási vagy egyéb jogügyletből származó jövedelmet a megállapodással

- alkalmi munkából származó jövedelmet alkalmi munkavállalói könyv bemutatásával vagy büntetőjogi felelősség mellett kiállított nyilatkozattal

- egyetemi, főiskolai hallgató esetén az ösztöndíj összegéről az oktatási intézmény igazolását

- munkanélküli esetében: álláskeresési támogatásban részesülők esetében a megállapító határozat fénymásolata és postaszelvény/bankszámla-értesítő

 

Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja

Az eljárás illetékmentes.

 

Az ügyhöz tartozó formanyomtatványok:

Esetenkénti segély kérelem

A kérelmen a szükséges személyes adatokat értelemszerűen, olvashatóan kell megadni.

 

Az eljárás menete

Az eljárás a kérelem előterjesztésével indul.

Az ügyintéző a kérelem megérkezését követően ellenőrzi, hogy a kérelem megfelel-e a kérelemre vonatkozó tartalmi követelményeknek, illetőleg a szükséges mellékleteket csatolták-e.

Ha az ügyfél a kérelmet hiányosan nyújtotta be, az eljáró hatóság a kérelem beérkezésétől számított öt munkanapon belül - megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett - hiánypótlásra hívja fel. A hiánypótlási felhívásban foglaltak nem teljesítése, vagy nem kellő időben történő teljesítése esetén a hatóság az eljárást megszüntetheti.

Az ügyfél írásban kérheti az eljáró hatóságtól, hogy az más hatóságtól szerezze be az általa megjelölt adatra vonatkozó igazolásokat. Ha az igazolásokat az eljáró hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj megfizetése iránti kötelezettségét az ügyfél az eljáró hatóságnál teljesíti.

Ezt követően a hatóság elbírálja a kérelmet, majd döntését határozatba foglalja.

A kérelem elbírálásának határideje 22 munkanap, amely egy alkalommal, legfeljebb 10 munkanappal meghosszabbítható.

A határozatot - elsősorban a házipénztári kifizetés preferált volta miatt - többnyire személyesen kerül átadásra az ügyfélnek. Természetesen lehetőség van az elektronikus- vagy postai kézbesítésre is.

A kérelmet elutasító határozattal szemben az ügyfél a döntés közlésétől számított 10 munkanapon belül fellebbezést nyújthat be az Ügyfélszolgálatnál.

A képviselő-testület határozatának bírósági felülvizsgálatát - jogszabálysértésre hivatkozva - lehet kérni, mégpedig a határozat közlésétől számított harminc napon belül.

 

Az alkalmazott jogszabályok

 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

· 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

·        Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

  

Az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó, az ügyfelet megillető jogok, az ügyfelet terhelő kötelezettségek

Az eljárásban az ügyfél jogai és kötelezettségei az általános szabályok szerint alakulnak.

 

Az ügyfelet megillető speciális adatvédelmi jogok

Az ügyfél adatvédelmi jogai a hatósági eljárás általános szabályai szerint alakulnak. 

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság igénybevétele céljából szociális rászorultság megállapítása

Ügymenet

 

Az ügy megnevezése: Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság igénybevétele céljából szociális rászorultság megállapítása

 

Illetékes ügyintézők 

Bicskei Járási Hivatal, 0622/566-518, hivatal@bicske.fejer.gov.hu

2060 Bicske, Kossuth tér 14

Fax: 22/560-543 

 

Ügyintézés helye:

Bicskei Járási Hivatal

2060 Bicske, Kossuth tér 14.

  

Ügyfélfogadási rend

H, K: 08.00-12.00 13.00-16.00

Sz: 08.00-12.00 13.00-18.00

Cs: szünetel

P: 08.00-12.00

 

 

Az ügyhöz szükséges formanyomtatványok:

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság kérelem

Tartalma: személyes adatok, nyilatkozatok, a kérelmező és családtagjainak jövedelméről. A nyomtatványon részletes kitöltési útmutató található, amely letölthető a www.hegyvidek.eu honlapról.

 

A szociális rászorultság igazolásáról a jegyző hatósági bizonyítványt állít ki, amelynek hatályossági ideje 1 év.

A szociálisan rászorult személyekről a jegyző nyilvántartást vezet és külön jogszabály szerint bejelentési kötelezettséget teljesít az egészségbiztosítási szerv felé.

 

Mit kell tartalmaznia a kérelemnek:

A kérelmet az Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság kérelem című formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező személyes adatait, lakcímét, a jövedelmére vonatkozó adatokat.

 

Mik a kérelemhez szükséges mellékletek

 • vagyonnyilatkozat
 • jövedelemigazolások: a kérelmező és a vele együtt élő családtagjainak a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónap, egyéb jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap nettó jövedelmét tanúsító iratok

jövedelemnek számít: a munkavégzésből származó alkalmi, illetve rendszeres bevétel, családi pótlék, tartásdíj, felsőfokú intézmény által folyósított tanulmányi ösztöndíj, rendszeres szociális segély, öregségi és rokkantsági nyugdíj, árvaellátás, özvegyi nyugdíj, GYES, GYET...stb.)

nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap jövedelmét igazoló dokumentumok:

§ az adóbevallással lezárt időszakra vonatkozóan NAV igazolást,

§ az adóbevallással még nem lezárt időszakra vonatkozóan a könyvelő igazolását.

 

A jövedelmet az alábbiak szerint lehet igazolni attól függően, hogy az honnan származik:

- munkaviszonyból vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból eredő jövedelmet a munkáltató jövedelemigazolásával

- táppénzt a kifizetőhely igazolásával

- társas és egyéni vállalkozásból, valamint őstermelői tevékenységből származó jövedelmet az NAV által kiadott jövedelemigazolással, valamint a könyvelő által kiállított nettó jövedelemigazolással, e kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozóan

- ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelmet szerződéssel

- nyugellátást, baleseti nyugellátást, árvaellátást és egyéb nyugdíjszerű ellátásokat előző havi nyugdíjszelvénnyel vagy bankszámla-értesítővel, illetve a folyósító szerv igazolásával

- a gyermek ellátáshoz és gondozásához kapcsolódó támogatásokat a kifizetőtől nyert igazolással, postai utalvánnyal, bankszámla-értesítővel, a gyermektartásdíj összegét a szülők közti megállapodással, bírói ítélettel, postai utalvánnyal, bankszámla-értesítővel, Magyar Államkincstár határozatával

- a munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátást, álláskeresési támogatást a vonatkozó határozattal és postai utalvánnyal/bankszámla értesítővel

- bérbeadásból származó jövedelmet a bérleti szerződéssel

- egyéb jövedelmet (ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem stb.) a kifizetőtől nyert igazolással

- megbízási vagy egyéb jogügyletből származó jövedelmet a megállapodással

- alkalmi munkából származó jövedelmet alkalmi munkavállalói könyv bemutatásával vagy büntetőjogi felelősség mellett kiállított nyilatkozattal

- egyetemi, főiskolai hallgató esetén az ösztöndíj összegéről az oktatási intézmény igazolását

- munkanélküli esetében: álláskeresési támogatásban részesülők esetében a megállapító határozat fénymásolata és postaszelvény/bankszámla-értesítő

 

Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja:

Az eljárás költség- és illetékmentes.

 

Az eljárás menete

Az eljárás a kérelem előterjesztésével indul.

Az ügyintéző a kérelem megérkezését követően ellenőrzi, hogy a kérelem megfelel-e a tartalmi követelményeknek, illetőleg a szükséges mellékleteket csatolták-e.

Ha az ügyfél a kérelmet hiányosan nyújtotta be, az eljáró hatóság a kérelem beérkezésétől számított öt munkanapon belül - megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett - hiánypótlásra hívja fel. A hiánypótlási felhívásban foglaltak nem teljesítése, vagy nem kellő időben történő teljesítése esetén a hatóság az eljárást megszünteti, vagy a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.

Az ügyfél írásban kérheti az eljáró hatóságtól, hogy az más hatóságtól szerezze be az általa megjelölt adatra vonatkozó igazolásokat. Ha az igazolásokat az eljáró hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj megfizetése iránti kötelezettségét az ügyfél az eljáró hatóságnál teljesíti.

Ezt követően a hatóság elbírálja a kérelmet, majd döntését határozatba foglalja.

Az ügyintézési határidő 22 munkanap, amely egy alkalommal 10 munkanappal meghosszabbítható.

A kérelmet elutasító határozattal szemben az ügyfél a döntés közlésétől számított 10 munkanapon belül fellebbezést nyújthat be az Önkormányzat Ügyfélszolgálatánál.

 

Alkalmazott jogszabályok

 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

 

Az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó, az ügyfelet megillető jogok, az ügyfelet terhelő kötelezettségek

Az eljárásban az ügyfél jogai és kötelezettségei az általános szabályok szerint alakulnak.

 

Az ügyfelet megillető speciális adatvédelmi jogok

Az ügyfél adatvédelmi jogai a hatósági eljárás általános szabályai szerint alakulnak.

  

Alanyi közgyógyellátás

Ügymenet

 

Az ügy megnevezése: Alanyi közgyógyellátásra jogosító igazolvány kiállítása

 

Illetékes ügyintéző

Bicskei Járási Hivatal, 0622/566-518, hivatal@bicske.fejer.gov.hu

2060 Bicske, Kossuth tér 14

Fax: 22/560-543 

Ügyintézés helye

Bicskei Járási Hivatal

2060 Bicske, Kossuth tér 14.

 

Ügyfélfogadási rend

H, K: 08.00-12.00 13.00-16.00

Sz: 08.00-12.00 13.00-18.00

Cs: szünetel

P: 08.00-12.00

 

 

Ügy leírása, szükségessége

A szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentésére lehet közgyógyellátási igazolványt kiállítani. Az ilyen igazolvánnyal rendelkező személy térítésmentesen jogosult a társadalombiztosítási támogatásba befogadott

 • járóbeteg-ellátás keretében rendelhető gyógyszerekre - ideértve a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszereket is - gyógyszerkerete erejéig,
 • egyes gyógyászati segédeszközökre, ideértve a protetikai és fogszabályozó eszközöket is, valamint azok javítására és kölcsönzésére, továbbá
 • az orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátásokra.

 

 

 

Közgyógyellátásra jogosult:

 • az átmeneti gondozott, az átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorú;
 • a rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodott (egészségkárosodott az, aki munkaképességét legalább 67 %-ban elveszítette, illetve legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy vakok személyi járadékában részesül, vagy fogyatékossági támogatásban részesül)
 • a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott;
 • a központi szociális segélyben részesülő;
 • a rokkantsági járadékos;
 • az, aki I-II. csoportú rokkantsága alapján részesül nyugellátásban, baleseti nyugellátásban;
 • az aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül.

  

Mit kell tartalmaznia a kérelemnek

A közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nyilatkozatát a közgyógyellátás iránti igény megalapozottságát alátámasztó tényekről.

 

Mik a kérelemhez szükséges mellékletek:

· az alanyi jogosultság fennállását igazoló iratot, ami lehet:

 • a Magyar Államkincstár vagy munkáltató igazolása magasabb összegű családi pótlék folyósításáról, folyósítási időszakáról
 • Önkormányzat határozata rendszeres szociális segély megállapításáról
 • Nyugdíjfolyósító határozata I-II. csoportú rokkantság alapján megállapított nyugellátásról, hadigondozott, nemzeti gondozott pénzellátásról
 • Gyámhivatal határozata átmeneti (tartós) nevelésbe vételről a gondozási hely megjelölésével

 

· amennyiben a kérelmező egyéni gyógyszerkeret megállapítására tart igényt:

a havi rendszeres gyógyító ellátásokról kiállított háziorvosi igazolást.

A háziorvosi igazolást zárt borítékban a kérelmező nevének és TAJ-számának feltüntetésével kell csatolni a kérelemhez. A borítékon a "háziorvosi igazolás közgyógyellátás igénybevételéhez" szövegrészen túl fel kell tüntetni a háziorvos nevét és bélyegzőszámát is.

 

 Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja

Az eljárás illetékmentes

 

Az ügyhöz tartozó formanyomtatványok

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

 

Az eljárás menete

Az eljárás a kérelem előterjesztésével indul. (Átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorú esetében a nevelésbe vételt elrendelő gyámhivatal hivatalból kezdeményezi a gondozás helye szerint illetékes jegyzőnél a közgyógyellátásra való jogosultság megállapítását.)

 

Ha a kérelmező alanyi jogosultsága feltételeit igazolta és havi gyógyszerkeret megállapítására nem tart igényt, részére 5 munkanapon belül közgyógyellátásra való jogosultság kerül megállapításra.

(Ebben az esetben kizárólag évi 6000 forintos keret kerül megállapításra, havi gyógyszerkeret nem)

 

Ha a kérelmező havi gyógyszerkeret megállapítására igényt tart, a jegyző a háziorvos igazolását a kérelem benyújtását követő 3 munkanapon belül megküldi az illetékes Regionális Egészségbiztosítási Pénztárnak (a továbbiakban: REP). A gyógyító ellátások összes költségéről, valamint a gyógyszerkeretről REP szakhatóságként nyilatkozik.

Ha a REP a szakhatósági eljárás során azt állapítja meg, hogy a kérelmező érvényes közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik, akkor a szakhatósági állásfoglalás kiadásával egyidejűleg tájékoztatja a jegyzőt a kérelmező közgyógyellátásra való jogosultsága lejártának időpontjáról.

Ha a közgyógyellátási igazolványra való jogosultság megállapításnak feltételei fennállnak, a szakhatóság állásfoglalása alapján a jegyző az állásfoglalás megérkezésétől számított öt munkanapon belül a kérelmező jogosultságát határozattal megállapítja, dönt a közgyógyellátásra való jogosultság kezdő időpontjáról, valamint a jogosult gyógyszerkeretéről, külön megjelölve a szakhatósági állásfoglalás alapján az egyéni gyógyszerkeret összegét.

Határozatát kézbesíti az ügyfélnek, és három napon belül megküldi a REP-nek, aki kiállítja a közgyógyellátási igazolványt.

 

A jogosultság két évre kerül megállapításra. A közgyógyellátásra való jogosultság kezdő időpontja a jogosultságot megállapító határozat meghozatalától számított 15. nap.

A közgyógyellátás iránti kérelem a jogosultság időtartama alatt, annak lejártát megelőző három hónapban is benyújtható. Amennyiben az eljárás a jogosultság lejárta előtt befejeződik, az új jogosultság kezdő időpontjaként a korábbi jogosultság lejártát követő napot kell megállapítani.

 

A közgyógyellátást megállapító határozatban foglaltakat fellebbezési jogra tekintet nélkül teljesíteni kell.

A fellebbezési eljárásban a REP által kiadott szakhatósági állásfoglalás felülvizsgálatát az Országos Egészségbiztosítási Pénztár végzi.

Amennyiben az ellátásban részesülő személy egészségi állapotában, a gyógykezelését szolgáló terápiában, illetőleg a keret megállapításakor figyelembe vett gyógyszerek térítési díjában olyan változás következik be, amelynek következtében a havi rendszeres kiadása a gyógyszerkeret megállapításakor figyelembe vett gyógyszerköltséghez képest ténylegesen legalább 1000 forinttal megváltozik, az ellátásban részesülő személy kérelmére lehetőség van az egyéni gyógyszerkeret év közbeni felülvizsgálatára.

Az egyéni gyógyszerkeret felülvizsgálatára irányuló kérelemhez mellékelni kell a háziorvos igazolásán túl a háziorvos nyilatkozatát arról, hogy a közgyógyellátásra jogosult személy által havonta rendszeresen használt gyógyszerek térítési díjának a jogosultság megállapítása óta eltelt időszakban történt emelkedése meghaladja a havi 1000 forintot. A gyógyszerkeret felülvizsgálatának menete megegyezik a keret megállapításának menetével.

A módosított gyógyszerkeretet a közgyógyellátásra való jogosultság lejártáig terjedő időszakra kell megállapítani.

 

Az alkalmazott jogszabályok

 • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
 • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 • A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

 

Az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó, az ügyfelet megillető jogok, az ügyfelet terhelő kötelezettségek

Az eljárásban az ügyfél jogai és kötelezettségei az általános szabályok szerint alakulnak.

 

Az ügyfelet megillető speciális adatvédelmi jogok

A jegyző és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) a közgyógyellátásra jogosult személyekről külön nyilvántartást vezet. Az OEP nyilvántartás adatainak megismerésére a jogosultság vizsgálata céljából a gyógyszertár jogosult. A gyógyszertár a közgyógyellátás keretében történő gyógyszerkiadást megelőzően ellenőrzi, hogy az igazolványon feltüntetett személy szerepel-e a hatósági nyilvántartásban.

Az OEP a tárolt adatokat a közgyógyellátásra való jogosultság megszűnését követő 5 év elteltével törli a nyilvántartásból.

A jegyző és az OEP a nyilvántartás adatait évente egyeztetik.

 

Aktív korúak ellátása

Ügymenet

Az ügy megnevezése: Aktív korúak ellátása

 

Illetékes ügyintéző

Pataki András 22/350-143 szoc@many.hu  

Fax: 224-59-28

 

Ügyintézés helye

Mányi Közös Önkormányzati Hivatal

2065 Mány, Rákóczi F. u. 67.

 

Illetékességi terület

Mány Község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező kérelmezők.

(Több bejelentett lakcím esetén a Mányi Közös Önkormányzati Hivatal akkor illetékes, ha a kérelmező életvitelszerűen Mány Község közigazgatási területén lakik.)

 

Ügyfélfogadási rend

H: 08.00-16.00

Sz: 08.00-17.00

P: 08.00-12.00

 

Ügy leírása

Azoknak az aktív korú személyeknek nyújtható támogatás, akik az illetékes Munkaügyi Központ által kiadott hatósági bizonyítvány alapján a támogatásra jogosultak, munkaviszonnyal nem rendelkeznek, vagyoni és jövedelmi feltételeknek megfelelnek.

 

Az aktív korúak ellátásán belül három csoportot különböztetünk meg:

 

1. Rendelkezésre állási támogatásra jogosultak

 • Rendelkezésre állási támogatás (a továbbiakban: RÁT) illeti meg azt a személyt, aki teljesíti az elhelyezkedése érdekében az álláskeresési megállapodásban foglaltakat, illetőleg vállalja a közfoglalkoztatásban való részvételt. A jogosultat a közfoglalkoztatás időtartama alatt munkabér illeti meg.

 

 • Arra az időtartamra, amikor a közfoglalkoztatásban neki fel nem róható okból nem vesz részt, vagy olyan képzésben részesül, amelyhez keresetpótló juttatást részére nem állapítottak meg, RÁT illeti meg. A RÁT összege megegyezik a legkisebb öregségi nyugdíj összegével, mely jelenleg 28 500 Ft.

 

2. Rendszeres szociális segélyre jogosultak

 • Az aktív korúak ellátására jogosult személyek közül azok, akik a rendszeres munkavégzésbe nem vonhatók be, rendszeres szociális segélyre jogosultak.
 • A segély feltétele, hogy a Jogosult nyilatkozatban vállalja a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ munkatársaival való együttműködést. Az együttműködés magába foglalja a nyilvántartásba vételt, a beilleszkedést segítő programról való írásban történt megállapodást, valamint a megállapodásban foglaltak teljesítését.

A rendszeres szociális segély összege a család jövedelme és létszáma alapján kerül megállapításra, a fogyasztási egység figyelembevételével

 

A rendszeres szociális segély a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező, hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Annak a nem foglalkoztatott aktív korú személynek nyújtható, akinek a megélhetése más módon nem biztosított. Akkor nem biztosított a megélhetés, ha a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át és vagyona nincs. Rendszeres szociális segélyre egy családban egyidejűleg csak egy személy jogosult.

 

A kérelemhez csatolandó dokumentumok:

(kivéve: egészségkárosodott személyek)

 • vagyonnyilatkozat
 • a Munkaügyi Központ által kiállított hatósági bizonyítvány az együttműködés időtartamáról vagy az álláskeresés igazolása a közös háztartásban élő tankötelezett korhatárt betöltött gyermekre vonatkozóan
 • a kérelmező legmagasabb iskolai végzettségéről, szakképesítéséről szóló irat másolata

· a kérelmező és a családjában élő közeli hozzátartozóinak utolsó --a kérelem beadását megelőző-- havi nettó jövedelmét tanúsító igazolásokat

· a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap jövedelmét igazoló dokumentumot:

o az adóbevallással lezárt időszakra vonatkozóan NAV igazolást

o az adóbevallással még nem lezárt időszakra vonatkozóan a könyvelő igazolását

 

3. Egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélyére jogosultak

Rendszeres szociális segélyre jogosultak a legalább 67 %-ban csökkent munkaképességű, vagy 50 %-os mértékben egészségkárosodott aktív korú személyek is, akiknek az egészségkárosodásáról az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet állított ki szakvéleményt, vagy az államkincstár igazolja, hogy a vakok személyi járadékában vagy fogyatékossági támogatásban részesülnek. A kérelem benyújtásához mellékelni szükséges a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság ellátásra vonatkozó elutasító határozatát is.

Az ellátás havi összege megegyezik a legkisebb öregségi nyugdíj 90 %-nak összegével, mely jelenleg 25 650 Ft. Nincs együttműködési kötelezettség.

 

Hol és hogyan kell benyújtani a kérelmet

A kérelmet személyesen a Mányi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán (Mány, Rákóczi u. 67. földszint) ügyfélfogadási időben vagy az Ügyfélszolgálatnál lehet benyújtani.

Postai úton Mányi Közös Önkormányzati Hivatal, 2065 Mány, Rákóczi u. 67. címre lehet elküldeni.

 

Mit kell tartalmaznia a kérelemnek

A kérelem benyújtásához formanyomtatvány áll rendelkezésre. A kérelem tartalmazza a kérelmező személyes adatait, lakcímét, TAJ számát és a család jövedelmére vonatkozó adatokat.

 

Mik a kérelemhez szükséges mellékletek:

A kérelemhez csatolandó dokumentumok:

(kivéve: egészségkárosodott személyek)

 

 • vagyonnyilatkozat
 • a Munkaügyi Központ által kiállított hatósági bizonyítvány az együttműködés időtartamáról vagy az álláskeresési igazolása a közös háztartásban élő tankötelezett korhatárt betöltött gyermekre vonatkozóan
 • a kérelmező legmagasabb iskolai végzettségéről, szakképesítéséről szóló irat másolata

· a kérelmező és a családjában élő közeli hozzátartozóinak utolsó -- a kérelem beadását megelőző -- havi nettó jövedelmét tanúsító igazolásokat

· a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap jövedelmét igazoló dokumentumot:

o az adóbevallással lezárt időszakra vonatkozóan NAV igazolást,

o az adóbevallással még nem lezárt időszakra vonatkozóan a könyvelő igazolását.

 

A jövedelmet az alábbiak szerint lehet igazolni attól függően, hogy az honnan származik:

- munkaviszonyból vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból eredő jövedelmet a munkáltató jövedelemigazolásával;

- táppénzt a kifizetőhely igazolásával

- társas és egyéni vállalkozásból, valamint őstermelői tevékenységből származó jövedelmet az NAV által kiadott jövedelemigazolással, valamint a könyvelő által kiállított nettó jövedelemigazolással, e kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozóan

- ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelmet szerződéssel;

- nyugellátást, baleseti nyugellátást, árvaellátást és egyéb nyugdíjszerű ellátásokat előző havi nyugdíjszelvénnyel vagy bankszámla-értesítővel, illetve a folyósító szerv igazolásával;

- a gyermek ellátáshoz és gondozásához kapcsolódó támogatásokat a kifizetőtől nyert igazolással, postai utalvánnyal, bankszámla-értesítővel, a gyermektartásdíj összegét a szülők közti megállapodással, bírói ítélettel, postai utalvánnyal, bankszámla-értesítővel, Magyar Államkincstár határozatával;

- a munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátást, álláskeresési támogatást a vonatkozó határozattal és postai utalvánnyal/bankszámla értesítővel;

- bérbeadásból származó jövedelmet a bérleti szerződéssel;

- egyéb jövedelmet (ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem stb.) a kifizetőtől nyert igazolással

- megbízási vagy egyéb jogügyletből származó jövedelmet a megállapodással;

- alkalmi munkából származó jövedelmet alkalmi munkavállalói könyv bemutatásával vagy büntetőjogi felelősség mellett kiállított nyilatkozattal.

- egyetemi, főiskolai hallgató esetén az ösztöndíj összegéről az oktatási intézmény igazolását.

- munkanélküli esetében: álláskeresési támogatásban részesülők esetében a megállapító határozat fénymásolata és postaszelvény/bankszámla-értesítő

 

Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja

Az eljárás illetékmentes.

Az ügyhöz tartozó formanyomtatványok:

Aktív korúak ellátásának megállapítására kérelem

 

Az eljárás menete

Az eljárás a kérelem előterjesztésével indul.

Az ügyintéző a kérelem megérkezését követően ellenőrzi, hogy a kérelem megfelel-e a tartalmi követelményeknek, illetőleg a szükséges mellékleteket csatolták-e.

Ha az ügyfél a kérelmet hiányosan nyújtotta be, az eljáró hatóság a kérelem beérkezésétől számított öt munkanapon belül - megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett - hiánypótlásra hívja fel. A hiánypótlási felhívásban foglaltak nem teljesítése, vagy nem kellő időben történő teljesítése esetén a hatóság az eljárást megszünteti, vagy a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.

Az ügyfél írásban kérheti az eljáró hatóságtól, hogy az más hatóságtól szerezze be az általa megjelölt adatra vonatkozó igazolásokat. Ha az igazolásokat az eljáró hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj megfizetése iránti kötelezettségét az ügyfél az eljáró hatóságnál teljesíti.

Ezt követően a hatóság elbírálja a kérelmet, majd döntését határozatba foglalja.

Az ügyintézési határidő 22 munkanap, amely egy alkalommal 10 munkanappal meghosszabbítható.

A kérelmet elutasító határozattal szemben az ügyfél a döntés közlésétől számított 10 munkanapon belül fellebbezést nyújthat be az Önkormányzat Ügyfélszolgálatánál a Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalához címezve.

A támogatás havonta, utólag kerül átutalásra minden hónap 5. napjáig.

 

Az alkalmazott jogszabályok

 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
 • 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

·        Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

 

Az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó, az ügyfelet megillető jogok, az ügyfelet terhelő kötelezettségek

Az eljárásban az ügyfél jogai és kötelezettségei az általános szabályok szerint alakulnak.

 

Az ügyfelet megillető speciális adatvédelmi jogok

Az ügyfél adatvédelmi jogai a hatósági eljárás általános szabályai szerint alakulnak.Az adók és adók módjára behajtandó köztartozások behajtása 2011.

 

Az Iroda feladata a kerületi önkormányzatot illető adó-, pótlék- és bírságtartozások behajtásán túl a kerületben lakóhellyel rendelkező magánszemélyek egyéb tartozásának beszedésére is kiterjed. Ilyen, adók módjára behajtandó köztartozások pl. a különböző - szabálysértési, közlekedési, végrehajtási - bírságok, a földhivatali eljárási díjak, valamint a más önkormányzatok által behajtásra átjelentett helyi- és gépjárműadók.

 

A behajtási cselekményekre az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján, a bírósági végrehajtásról szóló, többször módosított 1994. évi LIII. törvényben meghatározott módon kerül sor. Ilyen behajtási cselekmények lehetnek pl. hatósági átutalási megbízás (inkasszó) benyújtása az adós számláját vezető pénzintézetnél, fizetés- vagy nyugdíjletiltás, ingó-, ingatlan végrehajtás stb.

 

Gépjárműadó esetében lehetőség van arra is, hogy amennyiben a tartozás az egy évi adótételt meghaladja, az adóhatóság kezdeményezze az Okmányirodán a hátralékos tulajdonában álló jármű forgalomból történő kivonását.

Ügyintéző:  Tóth-Fekete Ildikó

  (tel.: 22/350-143, e-mail: ado@many.hu)

 

Adó- és értékbizonyítvány

 

Adó- és értékbizonyítvány kiállítására ügyfél kérelmére vagy hatóság megkeresésére, külön jogszabályi rendelkezés alapján van lehetőség. Jelenleg hagyatéki eljáráshoz, bírósági végrehajtáshoz, illetőleg gyámhatósági eljáráshoz állítjuk ki az adó- és értékbizonyítványt.

 

A kérelemhez csatolni kell 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lapot, valamint az ügyre vonatkozó szerződést is. A bírósági végrehajtással összefüggésben kiadott, úgyszintén a hagyatéki, valamint a gyámhatósági eljáráshoz szükséges adó- és értékbizonyítvány kiállítása illetékmentes.

 

ÜGYINTÉZŐK

Tel:

Tóth-Fekete Ildikó

 22/350-143 

Gépjármű okmányok és gépjármű ügyintézés

Ügyintéző:

Okmányiroda Önkormányzat

2060 Bicske, Kossuth tér 16.

22/ 566-558

 

ÜZEMBENTARTÓ BEJEGYZÉSE

Szükséges okiratok:

 • üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokirat,
 • forgalmi engedély illetéke: 6.000 Ft illeték (csekket az ügyintéző adja/vagy bankkártyás fizetés),
 • 12.000 Ft illeték csekken történő befizetése, ha a tulajdonos nem rendelkezik törzskönyvvel (csekket az ügyintéző adja / vagy bankkártyás fizetés),
 • vagyoni értékű jog után fizetendő illeték (alapesetben: a vagyonszerzési illeték 25 % - a, ajándékozás esetén a vagyonszerzési illeték 50 %) csekken/vagy bankkártyás fizetés,
 • banki hozzájárulás, ha a gépjárművön hitel van.

Figyelem: A jármű üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokirattal kell teljesíteni, melynek kötelező tartalmi elemeit a 304/2009. (XII.22.) Korm. rendelet állapítja meg.

A közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásba bejegyzett jármű üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokirat kötelező tartalmi elemei a következők:

a) a jogügylet ingyenes vagy visszterhes jellegére történő utalás;

b) a jogügylet tárgyát képező jármű azonosító (rendszám, alvázszám) és gyártmány adatai;

c) a tulajdonos, az üzembentartó, valamint az új üzembentartó természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve; születési helye és ideje; anyja születési családi és utóneve), a személyazonosságát igazoló okmány sorszám adata, valamint lakcím adata, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megnevezése, képviselőjének adatai, székhelyének (telephelyének) címe, cégjegyzék-, illetőleg nyilvántartási száma;

d) a járműhöz tartozó forgalmi engedély sorszáma, az okmány új üzembentartó részére történő átadásának-átvételének ténye, időpontja;

e) a járműnek üzembentartó birtokába kerülési időpontja;

f) a jogügylet hatálybalépésének napja;

g) a jármű tulajdonosának nyilatkozata, mely szerint a külön jogszabályban előírt bejelentési kötelezettségének a közlekedési igazgatási hatóság előtt a jogügylet hatálybalépését követő 15 napon belül eleget tesz;

h) a felek nyilatkozata, melyben kijelentik, hogy ismerik a bejelentés alapján a nyilvántartásba történő bejegyzéséhez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit.

 

Ügyfél-azonosító okmány:

 • Érvényes személyigazolvány, vagy kártyaformátumú vezetői engedély és lakcímigazolvány, vagy érvényes útlevél és lakcímigazolvány,
 • cég esetén: eredeti, vagy közjegyzői aláírás- hitelesítéssel ellátott címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásminta, avagy ezek közjegyző által hitelesített másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést, közokirat vagy elektronikus közokirat formájában kiadott cégkivonat vagy ezek közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített másolata
 • Meghatalmazás, ha az ügyintézésben nem a tulajdonos, vagy a cég képviselője vesz részt 

JÁRMŰ TULAJDONJOGÁNAK ÁTÍRÁSA

 

Az átíráshoz szükséges okiratok:

Általános, szgk, tgk:

 • Eredeti adásvételi /vagy más/ szerződés vagy számla, öröklés esetén jogerős hagyaték átadó végzés
 • Eredetiségvizsgálatról szóló okirat (60 napnál nem régebbi, fel nem használt), öröklés esetén nem szükséges
 • Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötéséről szóló igazolás
 • Forgalmi engedély
 • Törzskönyv, ha új típusú forgalmi engedéllyel rendelkezik
 • műszaki érvényesség hiányában műszaki adatlap (ebben az esetben hátsó rendszámtábla)

Fizetendő díjak, illetékek:

 • 12.000,- Ft illeték csekken történő befizetése (a csekket az ügyintéző adja/vagy bankkártyás fizetés)
 • 18,- Ft/cm3 átírási illeték csekken 1890 cm3-ig, ezen felül személygépkocsik esetén
  24.-Ft/cm3, (az átírási illeték befizetésére szolgáló csekket az ügyintéző adja ki/vagy bankkártyás fizetés),
 • motorkerékpárok esetén 500 cm3-ig 18.-Ft, a fölött 24.-Ft/cm3,(csekket az ügyintéző adja/vagy bankkártyás fizetés)
 • Pótkocsi esetén 2500 kg össztömegig 9000,- Ft illeték, minden más esetben 22000,- Ft illeték (csekket az ügyintéző adja/vagy bankkártyás fizetés)

Ügyfél-azonosító okmány:

 • Érvényes személyigazolvány, vagy kártyaformátumú vezetői engedély és lakcímigazolvány, vagy érvényes útlevél és lakcímigazolvány,
 • cég esetén: eredeti, vagy közjegyzői aláírás- hitelesítéssel ellátott címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásminta, avagy ezek közjegyző által hitelesített másolata,
  - 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést, közokirat vagy elektronikus közokirat formájában kiadott cégkivonat vagy ezek közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített másolata
  - Meghatalmazás, ha az ügyintézésben nem a tulajdonos, vagy a cég képviselője vesz részt.

Az adásvételi szerződés, a tulajdonjog változást igazoló teljes bizonyító erejű magánokirat jogszabályban meghatározott kötelező tartalmi elemei a következők:

a) a jogügylet ingyenes vagy visszterhes jellegének meghatározása;

b) a jogügylet tárgyát képező jármű azonosító (rendszám, alvázszám) és gyártmány adatai;

c) a felek természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve; születési helye és ideje; anyja születési családi és utóneve), a személyazonosságát igazoló okmány sorszám adata, valamint lakcím adata, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megnevezése, képviselőjének adatai, székhelyének (telephelyének) címe, cégjegyzék-, illetőleg nyilvántartási száma;

d) a járműhöz tartozó okmányok (forgalmi engedély és törzskönyv) sorszáma, az okmányok átadásának-átvételének ténye, időpontja;

e) a járműnek a vevő birtokába kerülési időpontja;

f) a jogügylet hatálybalépésének napja;

g) a felek nyilatkozata, mely szerint mindkét fél teljesíti bejelentési kötelezettségét a közlekedési igazgatási hatóságnál a tulajdonjog változás hatálybalépését követő, jogszabályban meghatározott határidőn belül;

h) a felek nyilatkozata arról, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéséhez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit.


Lassú jármű esetén
:

 • Adásvételi /vagy más/ szerződés vagy számla, öröklés esetén jogerős hagyaték átadó végzés
 • Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötéséről szóló igazolás
 • Igazoló lap
 • Törzskönyv, ha új típusú forgalmi engedéllyel rendelkezik

Fizetendő díjak, illetékek:

 • 6000, - Ft illeték csekken történő befizetése (csekket az ügyintéző adja/vagy bankkártyás fizetés)
 • 4800, - Ft igazgatási szolgáltatási díj (csekket az ügyintéző adja) 

JÁRMŰ TULAJDONOSÁBAN BEÁLLT VÁLTOZÁS (ELADÁS) BEJELENTÉSE

Az eladó által tett bejelentés a tulajdonjog változásról készült teljes bizonyító erejű magánokirat - az eladástól számított 5 munkanapon belül - benyújtásával, megküldésével teljesíti a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentését.

 

Tulajdonjog-változást igazoló okirat (pl.: adásvételi szerződés)

 • A bejelentő érvényes személyigazolványa, vagy kártyás vezetői engedélye és lakcímigazolványa, vagy érvényes útlevele és lakcímigazolványa,
 • cég esetén: eredeti, vagy közjegyzői aláírás- hitelesítéssel ellátott címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásminta, avagy ezek közjegyző által hitelesített másolata,
  - 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést, közokirat vagy elektronikus közokirat formájában kiadott cégkivonat vagy ezek közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített másolata
  - Meghatalmazás, ha az ügyintézésben nem az eladó, vagy a cég képviselője vesz részt.

Figyelem: A jármű eladójának a tulajdonjog változás bejelentését teljes bizonyító erejű magánokirattal kell teljesíteni, melynek kötelező tartalmi elemeit a 304/2009. (XII.22.) Korm. rendelet állapítja meg.

A közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjog változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokirat kötelező tartalmi elemei a következők:

a) a jogügylet ingyenes vagy visszterhes jellegének meghatározása;

b) a jogügylet tárgyát képező jármű azonosító (rendszám, alvázszám) és gyártmány adatai;

c) a felek természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve; születési helye és ideje; anyja születési családi és utóneve), a személyazonosságát igazoló okmány sorszám adata, valamint lakcím adata, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megnevezése, képviselőjének adatai, székhelyének (telephelyének) címe, cégjegyzék-, illetőleg nyilvántartási száma;

d) a járműhöz tartozó okmányok (forgalmi engedély és törzskönyv) sorszáma, az okmányok átadásának-átvételének ténye, időpontja;

e) a járműnek a vevő birtokába kerülési időpontja;

f) a jogügylet hatálybalépésének napja;

g) a felek nyilatkozata, mely szerint mindkét fél teljesíti bejelentési kötelezettségét a közlekedési igazgatási hatóságnál a tulajdonjog változás hatálybalépését követő, jogszabályban meghatározott határidőn belül;

h) a felek nyilatkozata arról, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéséhez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit.

 

 

JÁRMŰ TULAJDONJOGOT KORLÁTOZÓ BEJEGYZÉS, ZÁRADÉK FELVÉTELE VAGY TÖRLÉSE OKMÁNY KIADÁSA NÉLKÜL (pl.: opció).

 • Bejegyzésre, törlésre irányuló eredeti banki igazolás,
 • Forgalmi engedély,
 • 2.300.-Ft igazgatási szolgáltatási díj (csekket az ügyintéző adja)

Ügyfélazonosító okmány:

 • Az eljáró ügyfél érvényes személyigazolványa, vagy kártyás vezetői engedélye és lakcímigazolványa, vagy érvényes útlevele és lakcímigazolványa
 • cég esetén: eredeti, vagy közjegyzői aláírás- hitelesítéssel ellátott címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásminta, avagy ezek közjegyző által hitelesített másolata,
  - 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést, közokirat vagy elektronikus közokirat formájában kiadott cégkivonat vagy ezek közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített másolata
  - Meghatalmazás, ha az ügyintézésben nem a tulajdonos, vagy a cég képviselője vesz részt. 

JÁRMŰ FORGALOMBÓL TÖRTÉNŐ KIVONÁSA

Ideiglenes kivonás (maximum 6 hónap):

Az üzembentartó, a tulajdonos vagy a törzskönyvvel jogszerűen rendelkező más ügyfél (pl. bank) kérelmére indul a forgalomból kivonási eljárás.

Szükséges okiratok:

 • forgalmi engedély
 • 2.300, - Ft igazgatási szolgáltatási díj (csekket az ügyintéző adja)

Ügyfélazonosító okmány:

 • érvényes személyigazolvány, vagy kártyás vezetői engedély és lakcímigazolvány, vagy érvényes útlevél és lakcímigazolvány,
 • cég esetén: eredeti, vagy közjegyzői aláírás- hitelesítéssel ellátott címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásminta, avagy ezek közjegyző által hitelesített másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést, közokirat vagy elektronikus közokirat formájában kiadott cégkivonat vagy ezek közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített másolata
 • Meghatalmazás, ha az ügyintézésben nem a tulajdonos, az üzembentartó vagy a cég képviselője vesz részt

 

Külön jogszabályban meghatározott M1, N1 kategóriájú, valamint a motoros triciklinek nem minősülő háromkerekű gépjármű végleges kivonásához szükséges okmányok:

Ügyfél kérelmére indul a forgalomból kivonási eljárás.

Szükséges okiratok:

 • regisztrált autóbontótól igazolás (M1 és N1 kategóriába tartozó gépjárművek esetén)
 • mindkét rendszámtábla
 • forgalmi engedély
 • törzskönyv
 • 2.300, - Ft igazgatási szolgáltatási díj (csekket az ügyintéző adja)

Ügyfélazonosító okmány:

 • érvényes személyigazolvány, vagy kártyás vezetői engedély és lakcímigazolvány, vagy érvényes útlevél és lakcímigazolvány,
 • cég esetén: eredeti, vagy közjegyzői aláírás- hitelesítéssel ellátott címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásminta, avagy ezek közjegyző által hitelesített másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést, közokirat vagy elektronikus közokirat formájában kiadott cégkivonat vagy ezek közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített másolata
 • Meghatalmazás, ha az ügyintézésben nem a tulajdonos, vagy a cég képviselője vesz részt

 

A jármű átmeneti időszakra történő kivonása:

(lopás, külföldre történő értékesítés, külföldre történő letelepedés, muzeális előminősítés):

Ügyfél igazolt kérelmére indult a forgalomból kivonási eljárás.

Szükséges okiratok:

 • rendszámtáblák, kivéve lopás
 • kérelemben megjelölt indokot tanusító okirat másolata (pld:rendőrségi jegyzőkönyv, nyomozást megszüntető határozat stb.)
 • törzskönyv
 • forgalmi engedély, feltéve, ha ezzel rendelkezik
 • 2.300 Ft igazgatási szolgáltatási díj (csekket az ügyintéző adja)

Ügyfélazonosító okmány:

 • Érvényes személyigazolvány, vagy kártyás vezetői engedély és lakcímigazolvány, vagy érvényes útlevél és lakcímigazolvány,
 • cég esetén: eredeti, vagy közjegyzői aláírás- hitelesítéssel ellátott címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásminta, avagy ezek közjegyző által hitelesített másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést, közokirat vagy elektronikus közokirat formájában kiadott cégkivonat vagy ezek közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített másolata
 • Meghatalmazás, ha az ügyintézésben nem a tulajdonos, vagy a cég képviselője vesz résztTÁJÉKOZTATÓ A RENDSZÁMTÁBLÁK ÁRAIRÓL
részletesen itt

 Egyéni vállalkozói tevékenység

 

Ügyintéző:

Okmányiroda Önkormányzat

2060 Bicske, Kossuth tér 16.

22/566-558

 

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (Evectv.), valamint a kapcsolódó végrehajtási rendeletek - 2010. január 1-jei hatályba lépésüket követően - a tevékenység megkezdésének bejelentése kivételével megszüntetik az okmányirodákban történő személyes ügyintézés lehetőségét. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése marad az az egyedüli ügytípus, amely mind személyesen az okmányirodában, mind pedig elektronikus úton intézhető lesz.

 

2010. január 1-jét követően a változás-bejelentési, a szünetelés, illetve megszüntetés bejelentési ügyek kizárólag elektronikus úton - erre szolgáló elektronikus nyomtatványok igénybevételével - az Ügyfélkapun keresztül kezdeményezhetőek.

Ezen időpontot követően a vállalkozói igazolvány kiváltása a tevékenység megkezdésének és folytatásának nem feltétele, az csak az ügyfél (egyéni vállalkozó) kérésére kerül kiállításra.

A 2010. január 1-jét megelőzően kiadott vállalkozói igazolványok a bennük foglalt adatok megváltozásáig, illetve visszavonásukig továbbra is érvényesek maradnak.


További információk:

http://www.nyilvantarto.hu/kekkh/kozos/index.php?k=letoltheto_hu_egyeni

 

Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentéséhez szükséges nyomtatvány letöltése:

http://www.nyilvantarto.hu/kekkh/letoltes/evig_nyomtatvanyok/HEGYVIDEK_evig_bejelentes.jar

 

Változás bejelentéshez - működő vállalkozás esetén - szükséges nyomtatvány letöltése:

http://www.nyilvantarto.hu/kekkh/letoltes/evig_nyomtatvanyok/HEGYVIDEK_evig_adatvaltozas.jar

 

  

Mozgásában korlátozottak parkolási igazolványa  

 

Ügyintéző:

Okmányiroda Önkormányzat

2060 Bicske, Kossuth tér 16.

22/566-558

A parkolási igazolványt bármelyik Okmányirodában lehet intézni az ország területére kiterjedő illetékességgel.

 

A parkolási igazolványra jogosultak:

súlyos mozgáskorlátozottak, mozgásszervi fogyatékosok, súlyos látási és értelmi fogyatékosok, autisták, vakok.

 

A felsorolt jogosultságokat minden esetben megfelelő szakvéleménnyel szükséges igazolni.

 

Az Okmányirodában a kérelmezőnek személyesen szükséges megjelennie, ahol digitális kamerával elkészítik a fényképét és számítógépen rögzítik az aláírását.
Helyi fényképkészítés helyett 1 db. igazolványképet is lehet csatolni a kérelemhez.

 

Nem szükséges az eljárás során személyesen megjelenni, ha a kérelmező egészségi állapota miatt személyes megjelenésre képtelen, helyette meghatalmazott jár el, akinek a kérelem előterjesztésével egyidejűleg csatolnia kell:

 • a meghatalmazást,
 • a kezelőorvos által kiállított igazolást, amely a megjelenés akadályoztatását bizonyítja,
 • az előre kitöltött, az igénylő igazolványképével és saját kezű aláírásával ellátott parkolási igazolvány "Kérelem" nyomtatványt.

 

A kiskorú vagy gondnokság alatt álló kérelmező esetén a kérelmet a törvényes képviselő, vagy gondnok terjeszti elő.

 

A parkolási igazolvány első alkalommal történő kiadása, érvényességi idő meghosszabbítása, és kicserélése (függetlenül attól, hogy már van a birtokában 2004. 07. 01. előtt kiadott parkolási engedélye)

 

A parkolási igazolvány kiállítása iránti kérelem benyújtásához szükséges:

 • kitöltött "Kérelem" adatlap
 • jogosultságot igazoló szakvélemény (eredeti vagy hiteles másolat)
 • kérelmező érvényes állandó személyazonosító igazolványa, vagy a személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes más hatósági igazolvány (érvényes útlevél, vagy új típusú kártya-jogosítvány)
 • személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 • birtokában lévő előző parkolási igazolvány vagy parkolási engedély
 • esetleges adatváltozást igazoló okirat
 • 1 db. igazolványkép vagy helyben készült fénykép 

 

A parkolási igazolvány érvényességi ideje:

a) Az igazolvány érvényességének időtartama -- a végleges állapotot igazoló szakvélemények kivételével (ld. c. pont) -- a kiállítás napjától számított 3 év. Amennyiben a szakvélemény a következő felülvizsgálat, ellenőrző vizsgálat időpontjaként, illetve az állapot fennállásának várható időpontjaként 3 évnél rövidebb időtartamot határoz meg (a továbbiakban: szakvélemény érvényessége) az igazolvány érvényességének időtartama megegyezik a szakvélemény érvényességének időtartamával.

b) A jogosultság további fennállása esetén az igazolvány érvényessége újabb 3 éves időtartamra, illetve a szakvélemény érvényességének megfelelő időtartamra meghosszabbítható.

c) A jogosult részére 5 éves időtartamra kell kiállítani az igazolványt, ha a kérelemhez mellékelt szakvélemény szerint a mozgásában korlátozott személy állapota végleges. Az érvényességi idő leteltével az igazolvány érvényessége további 5 évvel újabb szakvélemény bemutatása nélkül meghosszabbítható.

 

A parkolási igazolvány pótlása

Az igazolvány meghosszabbítására, cseréjére, pótlására irányuló eljárásban a kérelmet az igazolvány kiadására irányadó szabályok szerint kell benyújtani.

Az igazolvány kiadása, meghosszabbítása, cseréje vagy pótlása iránti kérelmet a körzetközponti jegyző az igazolvány kiadásával teljesíti.

A meghosszabbítás iránti kérelmet a körzetközponti jegyző a feltételek fennállása esetén az igazolvány cseréjével teljesíti; az igazolvány visszavonásának nyilvántartásba való bejegyzése mellett új igazolványt állít ki.

Az igazolvány kiadásával, cseréjével, érvényességi idejének meghosszabbításával kapcsolatos eljárás illetékmentes, de a -- vesztés, lopás, megsemmisülés esetén történő -- pótlási eljárásért 3100 Ft. igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

 

Közlekedés 

Felelős műszaki vezetői nyilatkozat használatbavételi engedély kérelemhez

Ügyintéző:

 

Bicskei Polgármesteri Hivatal

2060 Bicske, Kossuth tér 14
22/ 566 500Állampolgárság

Ügyintéző:

 

Koltayné Ulrich Tímea

22/704 147


 

Anyakönyvi igazolás

Ügyintéző:

 

Koltayné Ulrich Tímea

22/704 147

 

Anyakönyvi információk

Minden anyakönyvi információ

Családi név anyakönyvezése

Ügyintéző:

 

Koltayné Ulrich Tímea

22/704 147

 

Hagyatéki eljárás

Hagyatéki eljárások

A hagyatéki eljárásról szóló, többször módosított 6/1958. (VII. 4.) IM rendelet szabályozza a hagyatéki eljárás lefolytatásának menetét.

A hagyatéki eljárás hivatalból indul. A hagyatéki eljárás első mozzanatát jelentő hagyatéki leltár felvételére az elhunyt utolsó belföldi lakhelye szerinti Polgármester Hivatal jegyzője (hagyatéki ügyintézője) által kerül sor.

 

A halottvizsgálati bizonyítvány hagyatéki példányának beérkezése után a hozzátartozót adott időpontra beidézzük a leltár felvétele céljából. Amennyiben az elhunyt ingatlan hagyatékkal is rendelkezett, úgy az említett idézés és a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával az illetékes Földhivatalnál díjmentesen lehet hozzájutni friss tulajdoni lap másolathoz.

 

A Polgármesteri Hivatalban az elhunyt, a törvényes-, illetve végrendeleti örökösök személyi adatainak, illetve a hagyatékban szereplő értéktárgyak hagyatéki leltárba történő felvételére kerül sor a hozzátartozó által bemutatott igazolások (tulajdoni lap, számlakivonat, értékpapír és egyéb bankszámlák, gépjármű forgalmi engedélye, társasági szerződés, életbiztosításra vonatkozó iratok, végrendelet és egyéb végintézkedést igazoló okiratok, nyugdíjszelvény), valamint a hagyatéki terheket (pl. temetés költsége) és hitelezői igényeket bizonyító okiratok alapján.

 

A Polgármesteri Hivatalban lefolytatott eljárás után a hagyatéki leltárt megküldjük az illetékes közjegyzőnek, aki a lefolytatott a közjegyzői eljárás után átadja a hagyatékot az ökökös(ök)nek.

Ha az elhunyt nem rendelkezett sem ingó, sem ingatlan vagyonnal, és a hozzátartozó erről a tényről büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot tesz, a hagyatéki eljárás a Polgármesteri Hivatalban lezárásra kerül.

 

A hagyatéki eljárás bármikor újraindítható, ha a későbbiek folyamán kerül a hozzátartozó tudomására olyan vagyontárgy megléte, melyről a hagyatéki eljárásban nem született közjegyzői hagyatékátadó végzés. Ekkor a póthagyatéki eljárást szintén az elhunyt utolsó belföldi lakhelye szerinti Polgármesteri Hivatalnál kell kezdeményezni az Ügyfélszolgálati Csoportnál vagy postai úton benyújtott beadványban. Az ügyintézés módja megegyezik az alaphagyatéki eljárás menetével.

 

A hagyatéki eljárás illetékmentes, a póthagyatéki eljárás illetéke 2.200,- Forint, melyet a benyújtott kérelmen, illetékbélyeg formájában kell leróni.

 

Ügyintézők:

tel:

fax:

e-mail:

Pataki András

22/350-143

22/350-806

szoc@many.hu

 Külföldön történt anyakönyvi események hazai anyakönyvezése

Ügyintéző:

 

Koltayné Ulrich Tímea

22/704 147

 

A kötelezettségvállalást megelőző eljárás rendje

A kötelezettségvállalást megelőző eljárás rendje

Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat

Számviteli Politika VI. fejezet IV. rész

 

A kötelezettségvállalást megelőző eljárás rendje

 

 1. Az eljárást minden olyan kötelezettségvállalás esetén alkalmazni kell, amely a   Hivatal mint költségvetési szerv saját előirányzatának-, illetve a Hivatal feladatát képező önkormányzati előirányzat felhasználására irányul, és nem éri el a közbeszerzés értékhatárát.  Különösen:

 

-         a befektetett eszközök beszerzése, felújítása, korszerűsítése és fenntartása,

-        a kis értékű tárgyi eszközök és készletek beszerzése, 

-         a szolgáltatási, karbantartási szerződések megkötése (kivéve közmű),

-         a tervezői-, szakértői-, jogi képviseleti-, ingatlanértékesítési kötelezettségvállalás előkészítésekor.

 

 

a) A szerződés-előkészítés rendje

 

 A kötelezettségvállalás előtt

 

a)       0-2 000 ezer Ft közötti összeg esetén legalább három független árajánlat bekérése,

b)       2 000 ezer Ft feletti összeg esetén – amennyiben az nem esik a közbeszerzési törvény hatálya alá - nyilvános ajánlatkérési felhívás, illetve zártkörű meghívásos pályázat szükséges.

 

A fenti kategóriák a tényleges feladat teljes megvalósulásához szükséges keretösszeget jelentik. A kategóriába sorolás alapja több kivitelező részteljesítése esetén a várható szerződések összege.

A fenti kategóriák az ÁFA nélküli összegre értendők.

 

1.       Pályázatot kiírni csak a költségvetésben jóváhagyott keret és jogcím terhére lehet.

Kiíró:

-        a polgármester vagy

-         a jegyző (továbbiakban együtt: Kiíró) lehet.

 

2.       Az árajánlatok bekérése, illetve a pályázatok előkészítése az illetékes szakiroda feladata. Ennek során az árajánlatokat írásban kell bekérni a kötelezettségvállalás tárgyához igazodó, leendő szerződés (megállapodás) lényeges tartalmi elemére vonatkozó ajánlatkéréssel. Az ajánlat kérés során a megkeresett ajánlattevők egymásról nem tudhatnak, számukra azonos feltételeket kell biztosítani. Árajánlat csak ellenőrzött és referenciával rendelkező ajánlattevőtől fogadható el.

 

Mind az árajánlat, mind pedig a pályázat elbírálásakor vizsgálni kell az ajánlattevőnek, illetőleg a pályázónak a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi, gazdasági, valamint műszaki (szakmai) alkalmasságát is.

 

b) A pályázat lebonyolítása

 

1.       A pályázat nyilvános vagy zártkörű lehet.

 

2.       A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:

-         a szolgáltatás, beruházás pontos meghatározását, ideértve annak műszaki, kereskedelmi és jogi feltételeit, kereteit, illetve paramétereit,

-         a teljesítés helyét és legkésőbbi teljesítési határidejét,

-         az ellenszolgáltatással kapcsolatos kikötéseket és feltételeket,

-         az ajánlatok benyújtására, felbontási helyére és idejére, valamint az elbírálásra vonatkozó időpontokat és szempontokat,

-       amennyiben az ajánlatok elkészítéséhez a Kiíró részletes dokumentációt ad, úgy a felhívásban meg kell jelölni a dokumentáció beszerzésének helyét és feltételét is,

-        azt, hogy a pályázat egy vagy kétfordulós, illetve, hogy a Kiíró azt eredménytelennek is nyilváníthatja,

-         felhívást 30 napnál nem régebbi, a számlavezető pénzintézettől származó igazolás csatolására, 

-         felhívást annak igazolására, hogy az ajánlattevőnek nincs 90 napnál régebben lejárt köztartozása, ( adó, vám, illeték, elkülönített állami pénzalapokkal szemben, …stb.)

-         nem természetes személy ajánlattevő esetén hiteles cégkivonat csatolását, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány másolatának csatolását,

-         több változatú ajánlat megtételének lehetőségét,

-         az ajánlati kötöttség időtartamát.

 

3.       A nyilvános ajánlatkérést legalább egy országos napilapban és - amennyiben az eljárás lebonyolításában késedelmet nem okoz - a helyi újságban kell meghirdetni.

 

4.       Az ajánlatok benyújtására vonatkozó időpontot úgy kell meghatározni, hogy a felhívás közzététele és a pályázat benyújtására vonatkozó időpontok között legalább 15 nap különbség legyen. Különösen sürgős esetben ez az időtartam 8 napra csökkenthető, a Kiíró írásba foglalt döntése alapján.

 

5.       A kétfordulós pályázat kiírása esetén a második fordulót 8 napon belül meg kell tartani.

 

6.       Az ajánlati felhívást, valamint a pályázattal kapcsolatos egyéb lényeges információkat tartalmazó dokumentációt, annak tartalmától függően, térítési díj ellenében lehet kiadni. A pályázati anyag ellenértékét önköltség számítás alapján a kiíró határozza meg. A pályázati anyagot az Ügyfélszolgálati és Ügyviteli Csoport értékesíti. Az értékesítés eljárási rendjét jelen szabályzat II. fejezetének b) pontja tartalmazza.

 

7.       A pályázati ajánlatok felbontására és értékelésére bíráló bizottságot kell kialakítani. A bizottságba meg kell hívni

-         a Kiírót, vagy az alpolgármestert, illetve az aljegyzőt,

-         a szakmailag illetékes, valamint az érintett iroda vezetőjét (képviselőjét),

-         a jogi  referenst,

-        a Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetőjét (helyettesét, illetve a PKI kijelölt dolgozóját), és

-         amennyiben a Kiíró szükségesnek tartja, külső szakértőt.

 

Fentieken túl a Kiíró más, a pályázat elbírálása szempontjából számottevő személyt (személyeket) is meghívhat.

 

Amennyiben a pályázat tárgya önkormányzati feladatot vagy szervezetet is érint, úgy meg kell hívni az érintett szervezet (intézmény) vezetőjét is.

  A bíráló bizottság páratlan számú tagból állhat, amely akkor határozatképes, ha a meghívottak, vagy képviselőik több mint a fele jelen van.

 

A kötelezettségvállalás (pályázat, árajánlat) előkészítésében, az ajánlati felhívás, illetve dokumentáció elkészítésében, illetőleg az elbírálásban résztvevő személy

 

-         nyílt pályázat kiírásakor a pályázat bontásakor azonnal,

-         zártkörű pályázat kiírásakor pedig a pályázók körének meghatározásakor azonnal köteles a Kiírónak bejelenteni, ha:

a)         a pályázóval (ajánlattevővel) munkajogi, munkavégzésre irányuló egyéb megbízási, illetőleg polgárjogi megbízási jogviszonyban áll,

b)         a pályázóval gazdasági, anyagi, érdekeltségi viszonyban áll, továbbá

c)         az a)-b) pontokban megjelölt összeférhetetlenségi okok a pályázat előkészítésében és elbírálásában résztvevő személyek közeli hozzátartozójával (Ptk. 689. § b) pont), élettársával szemben állnak fenn.

 

A pályázat értékelésében és elbírálásában nem vehet részt az a személy sem, akitől bármely oknál fogva nem várható az ügy elfogulatlan megítélése (a továbbiakban: elfogultság). Az érintett személy az elfogultságot is köteles bejelenteni, melyről a Kiíró dönt.

 

8.       A pályázati eljárás akkor eredményes, ha a bizottság egyszerű többséggel elfogad egy pályázatot. A bizottság eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha

-        csak érvénytelen ajánlatok érkeztek,

-         nem érkezett ajánlat,

-         a kiírás feltételeinek a benyújtott pályázatok egyike sem felel meg,

-         illetve a Kiíró egyéb okból eredménytelennek nyilvánítja.

 

9.       A Bizottság javaslatára a Kiíró a köztartozásokról szóló igazolás, vagy nyilatkozat utólagos pótlására, vagy az ajánlattal kapcsolatos kizárólagosan formai hiányosságok pótlására ( aláírás hiánya, vagy nem kellő példányszám esetén ) legfeljebb egy alkalommal – az összes pályázóra azonos feltételekkel, legfeljebb 8 napos határidőt biztosíthat.

Amennyiben a hiánypótlás elrendeléséről az ajánlatok bontásakor dönt a kiíró, akkor a hiánypótlás körét, terjedelmét és határidejét a jelenlévő ajánlattevők előtt kell kihirdetni, a távollévőket pedig haladéktalanul, írásban és egyidejűleg kell tájékoztatni. Ha a hiánypótlás elrendelése csak az ajánlatok részletes feldolgozása és értékelése során válik szükségessé, úgy szintén minden ajánlattevőt azonos feltételekkel, írásban, haladéktalanul értesíteni kell.

 

Érvénytelen az az ajánlat, amely

-          elkésett,

-          nem az arra jogosult nyújtotta be,

-          nem felel meg a kiírásban, vagy dokumentációban meghatározott lényeges feltételeknek.

 

Az ajánlatok bontásánál megjelent személyekről jelenléti ívet kell felvenni, és a bontásról jegyzőkönyvet kell vezetni. A pályázat értékeléséhez a pályázatot és az elbírálást előkészítő szakiroda minden esetben értékelő táblázatot készít, amely tartalmazza a pályázat, illetve az ajánlat elbírálásánál lényeges szakmai szempontokat. (pl. műszaki tartalom, ár, … stb.)

 

10.   A pályázat végeredményéről az érintetteket a legrövidebb időn belül, de legkésőbb a felbontás napjától számított 8 napon belül írásban tájékoztatni kell.

 

11.   Zártkörű pályázat kiírására olyan speciális feladatok esetében kerül sor, amelyeknél a feladat jellegére tekintettel érdemben nem vezetne eredményre a nyilvános ajánlat-kérés. Ilyenek pl.: szabályozási terv, parkfenntartás, jogi szakértői, tanácsadói feladatok, stb.

 Zártkörű meghívásos pályázat csak egyfordulós lehet.

12.   Zártkörű pályázatra csak ellenőrzött és referenciával rendelkező ajánlattevő hívható meg. Az ajánlattevőre vonatkozó ellenőrzés köre megegyezik a nyílt pályázat eljárási rendjében előírtakkal.

 

13. A zártkörű pályázatra annyi pályázót kell meghívni, hogy lehetőleg 5 benyújtott érdemi és részletesen kidolgozott pályamű érkezhessen.

 

14. A zártkörű pályázat lebonyolítására egyebekben a nyilvános pályázatra vonatkozó szabályok az irányadók.

 

 

c)  Az árajánlat és a pályázat elbírálásánál irányadó szempontok

 

1.       A kivitelezési és tervezési munkák elnyerésénél az a pályázó lesz előnyben, aki

 

-          banki nyilatkozattal igazolja, hogy a vállalkozás anyagi erejét nem haladja meg,

-          igazolja, hogy a vállalkozás időtartama garanciális, szavatossági 5 és 10 éves alkalmassági idő alatti tönkremenetele, jogutód nélküli átalakulása esetén rendelkezik olyan biztosítással, amely alapján anyagi igényeinket érvényesíteni tudjuk,

-          előnyösebb és a költségvetéssel összehangoltabb fizetési feltételek mellett vállalja a munka elvégzését pl.: előleg nélküli vállalkozás, kisebb előleg-igénylés, előleg utáni kamatfizetés, stb.,

-          előnyösebb áron vállalkozik,

-          rövidebb határidő alatt teljesít,

-          jobb referencia munkái vannak,

-          nagyobb és megbízhatóbb gyakorlatot igazol,

-          akinek igazolhatóan nincs adó- és TB. tartozása,

-          akinek kedvezőbbek a személyi- és technikai feltételei,

-          aki kedvezőbb kötbér feltételekkel vállalkozik,

-          magasabb vagy korszerűbb színvonalon szolgáltatja az árut, teljesíti a szolgáltatást.

 

d) Szerződéskötés

 

1.   Szerződés megkötésére csak a Kiíró által záradékolt árajánlat, illetőleg pályázat esetén a bíráló bizottság javaslatának figyelembe vétele mellett, a Kiíró döntése után kerülhet sor.

 

2.       A szerződés aláírására jelen szabályzat kötelezettségvállalók és ellenjegyzők személyére vonatkozó mellékletében szereplő személyek jogosultak. A kötelezettségvállalás előtt a szerződést jogi felülvizsgálatra a jogi referensek részére, pénzügyi fedezet-vizsgálat céljából pedig a pénzügyi és Költségvetési Iroda részére kell megküldeni.

 

3.       Szerződéskötést csak a költségvetésben jóváhagyott keretek és címek terhére lehet kezdeményezni. A tárgyévi költségvetés jóváhagyásáig (ún. átmeneti költségvetési időszakban), vagy a költségvetés kiadási előirányzatainak zárolásakor kizárólag a jegyző előzetes engedélyével lehet szerződéskötést előkészíteni.

 

4.       A Hivatal fizetési kötelezettséget csak e szabályozásban foglaltak szerint történt kötelezettségvállalás esetén teljesít.

 

 

e) Egyéb rendelkezések

 

1.       Az illetékes szakiroda vezetője a jelen előírásban az alábbiak szerint meghatározott indokok valamelyikére hivatkozva írásban javasolhatja a jelen szabályzatban meghatározott pályáztatási rend alóli felmentést.  Az indokokkal alátámasztott részletes írásbeli javaslatot a felmentés megadása esetén a Kiíró aláírásával záradékolja.

 

1.2.  Az illetékes irodavezető az alábbi indokok alapján tehet javaslatot a pályáztatási rend alóli felmentésre:

-          közvetlen életveszély, balesetveszély vagy egyéb elháríthatatlan ok miatt szükségessé váló halaszthatatlan intézkedések megtétele érdekében (pl. célszerűen vagy szakszerűen csak meghatározott időszakban végezhető munkák esetén)

-          olyan esetben, amikor a pályáztatási eljárás lefolytatásához szükséges időtartam miatt az Önkormányzatot gazdasági hátrány érintheti.

 

1.3.  A fenti – a felmentést megalapozó – indokok nem eredhetnek az eljárást előkészítő szakiroda mulasztásából.

 

1.4.  Az eljárás alóli felmentés kérése nem irányulhat valamely pályázó előnyben részesítésére, a felmentést kizárólag az esélyegyenlőség sérelme nélkül lehet kezdeményezni a fenti indokok valamelyikének teljesülésével.

 

1.5.  A fenti feltételek tényleges meglétéért a pályáztatási rend alóli felmentést javasoló szakiroda vezetője tartozik felelősséggel.

 

2.       Beruházási, fejlesztési, rekonstrukciós és felújítási munkák árajánlatának bekérése, illetve pályázat előkészítésekor az illetékes irodák által egyeztetett anyag terjeszthető a Kiíró elé. Az egyeztetett ajánlati felhívást a bíráló bizottságban részt vevő tagoknak az előkészítő iroda köteles megküldeni.

 

3.       A szabályozás végrehajtásáért a Hivatal szervezeti egységeinek vezetői és a referensek felelősek. Amennyiben a Hivatalhoz írásbeli szerződés nélkül teljesített számlát nyújtanak be, annak kiegyenlítését a Polgármester, illetve a Jegyző írásbeli intézkedéséig fel kell függeszteni, mivel az feltehetően szóbeli megrendelésre készült. A kiegyenlítésért a megrendelő hivatali dolgozó anyagi és fegyelmi felelősséggel tartozik. 

Tulajdoni lap és térkép

Ügyintéző:

 

Bicskei Járási Földhivatal

2060 Bicske, Kossuth tér 14. IV-V. em.

22/566-010

 

 

Tulajdonilap és térkép

Tulajdoni lap és térkép másolatok megrendelése

Tulajdoni lap kiváltásához a helyrajzi szám pontos ismerete szükséges. A tulajdoni lap beszerzésének költsége 5.100 Ft, amelyet az ügyfélszolgálaton kapott csekken kell fizetni. A tulajdoni lap megrendelésétől számított 4. munkanapot követően átvehető. A térkép másolat beszerzésének költsége 4.100.-Ft, melyet az ügyfélszolgálaton kapott csekken kell fizetni

 Telekalakítások

Ügyintéző:

 

Bicskei Járási Földhivatal

2060 Bicske, Kossuth tér 14. IV-V. em.

22/566-010

 

Szabálysértési eljárás, feljelentés

Szabálysértési eljárás, feljelentés

Szabálysértési ügyek

A Szabálysértési és Kereskedelmi Iroda

·         Ellátja az 1999. évi LXIX. törvény és a 218/1999. korm. rendelet, valamint a kapcsolódó joganyagok alapján a Jegyző - mint általános hatáskörű szabálysértési hatóság - hatáskörébe utalt szabálysértési ügyeket.

·         Ellátja az Ipari és Kereskedelmi feladatköröket.

·         Ellátja és gyakorolja a Jegyző egyes földművelésügyi igazgatással kapcsolatos, államigazgatási, állatvédelmi feladat- és hatásköröket.

·         Ellátja és gyakorolja a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatók esetében a hatósági nyilvántartásba vétellel (üzemeltetési engedélyek kiadásával), az ellenőrzéssel illetve a nyilvántartásból való törlésével kapcsolatos feladatokat


Címünk: 2060 Bicske, Kossuth tér 14.

E-mail címünk: hivatal@bicske.fejer.gov.hu
Telefon: 22/566-518
Fax: 22/566-543

Ügyfélfogadási idő:

H, Sz: 08.00-12.00 13.00-15.30

P: 08.00-12.00

Szabálysértési feladatkörök:

·         feljelentés, bejelentés vagy saját észlelés alapján megindítja az eljárást, vagy mellőzi a felelősségre vonást,

·         a körülmények tisztázása érdekében bizonyítást folytat le, tisztázza a tényállást,

·         érdemi határozatot hoz, melyben büntetést vagy intézkedést alkalmaz

·         a pénzbüntetés, valamint az erre jogosult szabálysértési hatóság által kiszabott helyszíni bírság meg nem fizetése esetén intézkedik a végrehajtásáról

Szabálysértési eljárás illetékei:

·         A szabálysértési eljárás, valamint a hozott határozat elleni kifogás vagy panasz illetékmentes.

·         A magánlaksértés és a becsületsértés eljárása magánindítványra indul, illetéke 3.000.- Ft - Kifogás 3.500.- Ft

·         A részletfizetési, halasztási kérelem illetéke 2.200.- Ft

·         A méltányossági kérelem illetékmentes.

·         A szerencsejáték igazolási kérelem kiadásának illetéke 2.200.-Ft

 

 

 

 

Rendeltetésváltoztatási engedély

Ügyintéző:

 

Bicskei Polgármesteri Hivatal

2060 Bicske, Kossuth tér 14.

22/566-525Lakó-, és tartózkodási hely bejelentése

Ügyintéző:

 

Pataki András 22/350-143 szoc@many.hu  

Fax: 224-59-28

 

Lakó- és tartózkodási hely bejelentése

Kérjük, hogy lakó - és tartózkodási helyre történő bejelentkezéshez a tulajdonjog igazolására tulajdoni lapot vagy adásvételi szerződést, bérlakás esetén kiutaló határozatot magukkal hozni szíveskedjenek. Amennyiben családtagként, vagy egyéb minőségben kívánnak bejelentkezni, akkor a szállásadó sajátkezű aláírása is szükséges, de a tulajdoni lapot, vagy a lakásbérleti szerződést ebben az esetben is mellékelni kell. A bejelentkezéshez szükséges nyomtatványt az Ügyfélszolgálaton fogják megkapni.

 

 

Kiszolgáló út lejegyzése

Ügyintéző:

 

Bicskei Járási Földhivatal

2060 Bicske, Kossuth tér 14. IV-V. em.

22/566-010

 

 

Kiszolgáló út lejegyzése

Kiszolgáló út céljára lejegyzés (Étv.)

Ha a helyi építési szabályzat (KSZT), illetőleg szabályozási terv szerint a település egyes területrészeit érintő kiszolgáló és lakóút létesítése, bővítése vagy szabályozása szükséges, a teleknek a kiszolgáló út céljára szükséges részét - kisajátítási eljárás nélkül - a telek fekvése szerinti települési önkormányzat javára igénybe vehető és lejegyezhető.

A lejegyzéshez az érdekeltek hozzájárulása nem szükséges.

A telek kiszolgáló út céljára igénybe vett részéért, a kisajátítási kártalanítás szabályai szerint megállapított kártalanítás jár. A kártalanítás összegéről az  építésügyi hatóság külön határozatban dönt. A kártalanítás összegét a kiszolgáló út megépítéséből, illetőleg az ezzel összefüggő közművesítésből eredő telekérték-növekedés figyelembevételével kell megállapítani.

Ha a lejegyzéssel érintett telek visszamaradó része a rendeltetésének megfelelő használatra alkalmatlanná válik, a tulajdonos kérelmére a lejegyzéssel egyidejűleg, az egész telket igénybe kell venni. Ilyen esetben a telek teljes területéért kártalanítás jár.

Ha a kiszolgáló út létesítését, bővítését vagy szabályozását szolgáló lejegyzés műszaki vagy egyéb indok alapján csak az egyik oldali teleksorból lehetséges, akkor a kiszolgáló út másik oldalán lévő teleksor tulajdonosait a települési önkormányzat, a kiszolgáló út változásából eredő telekérték-növekedés arányában - rendeletben - egyszeri hozzájárulás fizetésére kötelezheti.

A kiszolgáló út létesítése, bővítése során feleslegessé vált közterületet az érintett tulajdonosok részére vételre fel kell ajánlani. Ha az ilyen területet korábban kártalanítás nélkül jegyezték le, azt az érintett tulajdonosnak térítés nélkül kell visszaadni.

 

 

 

Kertépítészet és fakivágás

Ügyintéző:

 

Bajtekné Halász Ildikó

Tel.: 22/350-143

Fax: 22/350-806

pmh@many.huKözterületi munkavégzés

Ügyintéző:

 

Bajtekné Halász Ildikó

Tel.: 22/350-143

Fax: 22/350-806

pmh@many.huKözterületi munkavégzés

Közterületi munkavégzés esetén - pl. közmű bekötés létesítése esetén - közútkezelői és munkakezdési hozzájárulást kell kérni, melyet a Városgazdálkodási Iroda ad ki.

A kitöltött nyomtatványokhoz mellékelni kell még az alábbiakat:

Tervező, vagy kivitelezői nyilatkozat a közműcégekkel, szakhatóságokkal való tervegyeztetésről.

Előzetesen beszerzett közútkezelői hozzájárulás, új létesítmény esetén tulajdonosi hozzájárulás.

Közműszolgáltatók által jóváhagyott tervdokumentáció.

FKF Rt. Forgalomtechnikai Főosztály (Bp. VIII. ker. Szabó Ervin tér 2.) és a Bp. Főváros Főpolgármesteri Hivatal Közlekedési Főosztály Forgalomtechnikai Alosztálya által jóváhagyott ideiglenes forgalomkorlátozási terv.

Végleges forgalmi rend változás esetén az elfogadott végleges forgalmi rend tervei. Ügyintézés időtartama a kérelem benyújtásától számított 30 nap

 

 

Köztemetés

Ügyintéző:

Pataki András 22/350-143 szoc@many.hu  

Fax: 22/350-806

 

Köztemetés

Köztemetés

A XII. kerületben történő haláleset esetében kérhető, ha

 • nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy

·         az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik

 

 

Közmű rákötések engedélyezése

Ügyintéző:

 

Bajtekné Halász Ildikó

Tel.: 22/350-143

Fax: 22/350-806

E-mail: pmh@many.hu

 

Közmű rákötések engedélyezése

A meglévő közműhálózatra (ivóvíz, szennyvíz, gáz) való utólagos rácsatlakozások engedélyezésének részeként a Városgazdálkodási Irodában lehet kérni egy igénybejelentő nyomtatvány kitöltésével és egyúttal egy még jóváhagyás nélküli bekötési terv benyújtásával a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat hozzájáruló nyilatkozatának kiadását az illetékes közmű-üzemeltető Rt.-felé.

 

Hirdető berendezések engedélyezése

Ügyintéző:

 

Bajtekné Halász Ildikó

Tel.: 22/350-143

Fax: 22/350-806

E-mail: pmh@many.hu

 

Használatbavételi engedély

Ügyintéző:

 

Bicskei Polgármesteri Hivatal

2060 Bicske, Kossuth tér 14.

22/566-525

 

Fogyasztóvédelmi ügyek

Ügyintéző:

 

dr. Majoros Ildikó:

22/350-143

 jegyzo@many.hu

Fax: 22/350-806

 

Ipari és kereskedelmi panasz ügyek

A XII. kerület közigazgatási területén üzemelő ipari illetve szolgáltató, valamint kereskedelmi tevékenységet folytató üzletek, vállalkozások működésére, tevékenységére vonatkozó lakossági bejelentések kivizsgálása, ügyintézése. A panasz jellegéből adódóan más szervek - Fogyasztóvédelmi Felügyelőség, NAV, stb. - megkeresése a vizsgálat lefolytatására, az intézkedések megtételére.

Az iroda munkatársai - függetlenül az üzemeltetésre vonatkozó bejelentésektől - a kerületben üzemelő vendéglátó, kereskedelmi valamint ipari (szolgáltató) tevékenységet folytató vállalkozásokat rendszeresen ellenőrzik, az ellenőrzéseket szakhatóságok, valamint ellenőrzésre jogosult hatóságokkal közösen is végzik.

 

 

Fennmaradási engedély

Ügyintéző:

 

Bicskei Polgármesteri Hivatal

2060 Bicske, Kossuth tér 14.

22/566-525

Ellenőrzési és kötelezési eljárások

Feldolgozás alatt

Bontási engedély

Ügyintéző:

 

Bicskei Polgármesteri Hivatal

2060 Bicske, Kossuth tér 14.

22/566-525

 

Építési engedély

 

Ügyintéző:

 

Bicskei Polgármesteri Hivatal

2060 Bicske, Kossuth tér 14.

22/566-525

 

Gépészeti berendezések engedélyezése

Ügyintéző:

 

Bicskei Polgármesteri Hivatal

2060 Bicske, Kossuth tér 14.

22/566-525

 

 

Gépészeti berendezések engedélyezése

Gépészeti berendezések engedélyezése (46/KTM, KVSZ)

1. Homlokzati égéstermék kivezetések
2. Légkondicionáló berendezések
3. Szerelt kémények
4. Felvonók
5. Távközlési berendezések


A fenti építési engedélyhez kötött gépészeti berendezések engedélyezési eljárása során az ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK ÉPÍTÉS menüpontban leírtakon felül az alábbi mellékletek szükségesek:

1. Homlokzati égéstermék kivezetések

 • Kéményseprő szakvélemény,
 • Az érintett homlokzatról fénykép,


2.Légkondicionáló berendezések

 • A KVSZ 81.§ (2) bekezdése szerint az engedélyezési terveknek zajvédelmi munkarészt is kell tartalmaznia,


3.Szerelt kémények

 • Kéményseprő szakvélemény,
 • Az érintett homlokzatról fénykép,


4. Felvonók (113/1998 Korm.)

 • akkreditált szervezet nyilatkozata,
 • műszaki leírás, amelyből kiderül, hogy a felvonó új illetve meglévő aknába kerül elhelyezésre,
 • forgalomszámítás, valamennyi személyszállító berendezés figyelembevételével,
 • helyszínrajz, amelyből a felvonó épületen belüli elhelyezkedése egyértelműen kiderül,
 • statikai és szilárdságtani számítás.


5. Távközlési berendezések

 • KVSZ 8.§ (2) bekezdés szerint a terepszint feletti elektronikus hírközlési építmény engedélyezési tervében látványtervvel kell bizonyítani a városképhez és a tájképhez való illeszkedést.

 

 

Elvi építési engedély

Feldolgozás alattBontási munka befejezésének bejelentése

Feldolgozás alatt

 

Behajtási engedély súlykorlátozott járműhöz

Behajtási engedély súlykorlátozott járműhöz

A Budapest Hegyvidék XII. kerület területére a 12 tonna össztömeget meghaladó gépjárművek számára behajtási korlátozás van érvényben. Behajtási engedélyt kérelemre az iroda készíti elő

Az eljárás ügymenete a kérelem benyújtásától számított 10 munkanap.

·         Az Iroda feladatai közé tartozik még a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közlekedési útakon történ gépjármű károk kárbejelentésének ügyintézése és továbbítása, KÁRBEJELENTÉS (nyomtatván letölthető). Ügyintézési idő a biztosító társaságtól függ.
 

A közterület rendeltetésétől eltérő, pl. konténer kihelyezés, építőanyag tárolás, építőállvány felállítás, árusítás, reklámtábla elhelyezés stb. használatához közterület-használati hozzájárulás szükséges, melyet szintén az Iroda készít elő. A közterület-használat az 59/1995. (X.20.) Bp. Főv. Kgy. Önkormányzati rendelet, valamint a többször módosított 18/1995. (XII.13.) XII. ker. Önkormányzat rendeletben foglaltak alapján díjfizetés mellett történhet. A "Közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem" nyomtatvány letölthető.Ügyintézés időtartama a kérelem benyújtásától számított 30 nap.

 

Illetékfizetés

Illetékfizetés

Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2004. évi CI. törvénnyel az Országgyűlés módosította az Adóigazgatási Iroda által alkalmazott törvényeket. Mivel a megváltozott jogszabályi rendelkezések egy része az ügyek menetében 2005. évtől igen jelentős változtatásokat eszközöl, ezért a leglényegesebb módosításokról szeretnék tájékoztatást adni.

Az illetékek változásai

A fenti törvény 2005. január 1-jei hatállyal módosította az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényt, melynek következtében az adóigazgatási eljárásban az illetékek megfizetésének módja igen jelentősen megváltozott.

A korábbi illetékbélyeggel történő illetékfizetés helyett (a másolat illetőleg a kivonat, valamint a felügyeleti intézkedési kérelem illetékének kivételével) az adóhatóságilletékbeszedési számlájára (az Iroda által kezelt bakszámlák az Adóigazgatási Iroda címszó alatt megtalálhatók) kell az illetéket megfizetni. A befizetett illetékről szóló igazolást a kérelem előterjesztésével egyidőben kell az adóhatóságnál igazolni. Amennyiben az eljárási illeték esedékességkor nem kerül megfizetésre, az adóhatóság határozatban közli az adózóval a fizetendő illeték, valamint a mulasztási bírság összegét, ami a határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül még a mulasztási bírság megfizetése nélkül teljesíthető. A meg nem fizetett illeték behajtásáról az adóhatóság gondoskodik.

Felhívom a figyelmet arra, hogy amennyiben az illetéket bélyegben lerótták, azt az önkormányzat illetékbeszedési számlájára is meg kell fizetni, ebben az esetben az illetékbélyegben lerótt összeg az Illetékhivatal útján kerül visszatérítésre.

Az illetékek mértéke az Adóigazgatási Iroda címszó alatt megtekinthetők.

Az eljárási illeték esedékességkor történő teljes összegű kiegyenlítése esetén, amennyiben az eljáró hatóság az előírt ügyintézési határidőt nem tartotta be és a határidő túllépése nem az ügyfélnek felróható okból következett be, akkor a késedelem mértékétől függően az illeték 50, vagy 100 %-át az eljáró hatóság köteles az ügyfél részére visszatéríteni. A visszatérítésre az adózás rendjéről szóló törvény adó-visszatérítésre vonatkozó rendelkezései értelmében kérelem benyújtását követően kerülhet sor.

 

Beadványok, kérelmek leadása

A Polgármesteri Hivatal bármely irodájára címzett beadványokat, valamint Ugron Zoltán polgármester, Szabó Zoltán alpolgármester, dr. Majoros Ildikó jegyző részére eljuttatandó, kézzel is aláírt beadványaikat vesszük át, átvételi elismervény ellenében.

 

 

Gyámügyi eljárások

 

Gyámhatósági ügyek

 

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 3. § (1) bekezdése szerint a gyámügyi igazgatás területén a jegyző hatáskörébe az alábbi ügyfajták tartoznak:

 

-    ügygondnok, eseti gondnok kirendelése, felmentése,

-    környezettanulmány felvétele külső szervek megkeresésére, mint pl. a bíróság, gyámhivatalok,

-    döntés gyermek védelembe vételéről és annak megszüntetéséről,

-    azonnali intézkedést igénylő esetben a gyermek elhelyezése a különélő másik szülőnél, más hozzátartozónál vagy más alkalmas személynél, illetve nevelőszülőnél, vagy - ha erre nincs mód - gyermekotthonban, vagy fogyatékos személyek otthonában vagy pszichiátriai betegek otthonában,

-    nemzetközi szerződésben meghatározottak szerint közreműködés a gyermektartásdíj iránti igény érvényesítésében

 

A gyámhatósági ügyek többnyire külső jelzésre, de hivatalból indulnak, eljárási cselekményeket  a jelzés alapján egyedi elbírálás alapján végzünk.

 

Kivételt képeznek az ügygondnoksági ügyek, melyek kérelem alapján indulnak, azonban ügygondnok kirendelésére csak közigazgatási eljárásban, az eljáró hatóság megkeresése alapján van mód.

 

 

Ügyintézők:

tel:

Bicskei Járási Hivatal

22/566-518

 

 

Birtokvédelmi ügyek

A birtokvédelem kérdéskörét a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 188. § - 192. §-aiban foglalt rendelkezések szabályozzák. A Ptk. 188. § (1) bekezdése értelmében, ha a birtokost birtokától jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában zavarják (tilos önhatalom), birtokvédelem illeti meg.

 

A közigazgatási úton nyújtott birtokvédelem a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül történt birtokháborítás esetén vehető igénybe. A birtokvédelmi eljárás során pusztán ténykérdések vizsgálatára kerül sor, azaz annak van döntő szerepe, hogy az eredeti birtokhelyzetben történt-e olyan változás, amelyet a birtokháborító személy tilos önhatalommal, jogellenesen valósított meg. Az eljárás elsődleges célja tehát az eredeti állapot helyreállítása, illetőleg annak fenntartása. Amennyiben a birtokháborítás egy éven túl történt, vagy ha a birtokháborítás jogalapja is vitás, a birtoklásában sérelmet szenvedett fél bíróság előtt kérheti a birtokháborítás megállapítását. Szintén a bíróság hatáskörébe tartozik a társasház tulajdonostársai között a közös tulajdon használati rendjének megváltoztatása körül kialakult viták rendezése.

 

A birtokvédelmi kérelemnek a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Kormányrendelet 3. §-a szerint a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) a kérelmező nevét, lakcímét (székhelyét),

b) a képviselő nevét, lakcímét (székhelyét),

c) az ellenérdekű fél (felek) nevét, lakcímét (székhelyét),

d) a birtokvitával érintett dolog megjelölését,

e) a jegyző illetékességét megalapozó adatokat,

f) a jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelmet,

g) a kérelem és annak határidőben való benyújtása alapjául szolgáló tényeket.

 

Fentieken kívül a kérelemhez csatolni kell a kérelemben foglalt tények igazolására szolgáló bizonyítékokat.

 

A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényeket annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a jegyző valónak fogadja el, vagyis az eljárás során a bizonyítási teher az ügyfeleken van. Az ügyben a tényállás tisztázása után a hatóság határozatot hoz, és ha kétséget kizáróan bebizonyosodik a birtoksértés elkövetése, az eredeti állapotot helyreállítja, és a birtoksértőt e magatartástól eltiltja.

 

Amennyiben a kérelemnek helyt adó határozat születik, úgy a kötelezett az abban foglaltaknak a határozat kézbesítésétől számított három napon belül -- a kereset benyújtásától függetlenül -- köteles eleget tenni. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén végrehajtási eljárás keretében történik a teljesítés kikényszerítése. A végrehajtási eljárás megindítása érdekében a kötelezettség határidőre történő teljesítésének elmaradását a panaszos félnek be kell jelentenie a hatóság részére. A végrehajtási eljárás ezen bejelentés alapján kerül lefolytatásra, azonban az alapeljárással ellentétben illetékmentes.

 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 142. § (1) bekezdése kimondja, hogy a végrehajtás módjáról a végrehajtást foganatosító szerv -- szükség esetén a jogosult, illetve a kötelezett meghallgatása után -- dönt. [Meghatározott cselekményt a kötelezett költségére, és veszélyére elvégeztetheti; feljogosíthatja a jogosultat, hogy a meghatározott cselekményt a kötelezett költségére és veszélyére elvégezze vagy mással elvégeztesse; ha a teljesítés elmaradása a kötelezettnek felróható, a kötelezettel szemben eljárási bírságot szabhat ki (5.000,- forinttól természetes személy esetében: 500.000,-/ jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében 1.000.000,- forintig terjedő összegben); a rendőrség közreműködésével kényszerítheti ki a meghatározott cselekményt.]

 

A közigazgatási szerv azt az intézkedést köteles megtenni, amely -- az eset összes körülményét mérlegelve -- a leghatékonyabban biztosítja a kötelezettség teljesítését. A végrehajtás felfüggesztésére a Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelet (Ptké.) 27. § (4) bekezdése értelmében a közigazgatási hatóság nem, csak kizárólag a bíróság jogosult.

 

Letölthető dokumentumok:

Birtokvédelmi kérelem

Birtokvédelmi végrehajtási kérelem

 

Ügyintéző:

tel:

fax:

e-mail:

dr. Majoros Ildikó
jegyző

22/350-143

22/350-806

jegyzo@many.hu

 

Mány község honlapját a jacsa.NET készítette. A szerkesztők névsorához kattintson ide!