e-Kormányzat: rendeletek, határozatok  ·  Honlaptérkép  ·  Levélküldés 2021. október 16. szombat, Gál napja 
A faluról
Önkormányzatunk
Polgármesteri Hivatal
Intézmények
Civil szervezetek
Egyházak
Hasznos információk
Hírarchívum
Vállalkozói oldal
Általános közzétételi lista
Közbeszerzés
 
 

Református templom

 

47,533691; 18,656438

 

 


A kelet-nyugati tengelyű templomnak keleti, háromszintes, 30 m magas homlokzati tornya van. A templom főhomlokzatán a félköríves záródású kőkeretes, vállkővel és zárókővel ellátott bejárati ajtó fölött magasan három egyenes záródású téglalap alakú ablak áll a felmenő, oszlopfőkben végződő falsávok tükreiben. Az alsó két szintet széles párkány választja el egymástól. A második szint közepén egy kis szegmensíves záródású, két oldalon egy-egy kicsiny kör alakú ablak van. Az egyenes oromfal két szélén kővázák állanak. A torony harmadik szintjén a falsávok lábazatból indulnak, s minden irányban a bejárati ajtóhoz hasonló harangházablakok vannak. Felül órapárkány zárja a torony falazatát. A hagymaalakú sisak legfölül nyolcszögletes gúlában folytatódik.

A templom oldalfalain faltükrökben helyezkednek el a nagyméretű, félköríves záródású ablakok. A templom nyugati vége egyenes záródású. A déli oldal közepén van egy kicsi oldalbejárat. A 12 X 34 méteres belsőt sík, vakolt mennyezet zárja és mindkét végében háromnyílásos hatalmas kőkarzat épült. A nyugatai karzaton áll az orgona, melyet Országh Sándor épített 1881-ben tizenkét változattal. A klasszicizáló, elegáns szószék és fölötte a szószékkorona az északi falhoz simul, alatta a Mózesszék, előtte vaskos lábon áll a márvány úrasztala. Az impozáns, műemlék jellegű, késő barokk templom 400 ülőhelyes.
Három harangja van. A 700 és 250 kg-os harangjait Szlezák László öntötte 1922-ben Budapesten, a 150 kg-osat Gombos Miklós 1991-ben Őrbottyánban.


Rövid története:

Egy 1785. évi protokollunii bejegyzés szerint: ,,...temetőnkben a temetkezés oly régen megkezdetett, hogy arra emberek ma nem emlékeznek; első sorban temetkeztek a református lakosok ama puszta templom körül, melynek most már csak egy falának áll fenn valami darabja és amely úgy látszik, hajdan a napkeleti valláson levőktől építtetett." (E körülmény a XV. századba teszi a templom fennállását.)

A XVI. század közepén azonban nincs itt falunak nyoma, sőt a másfélszáz évig tartott török uralom enyészetes lehelete terjedt szét s ült rá e vidékre, mely csak sejteti, hogy 1580 körül létezett Mány község.

A fejérvári seniorátus 1664. évi jegyzőkönyve írja, hogy Bogdányi Mihály volt az első - ismert - prédikátora (aki 1656-76-ig szolgált). Ezzel a feljegyzéssel egybevág az 1721-ben - a templom eredete és építése ügyében - kihallgatott (58 éves, vagyis 1663-as születésű) tanú vallomása, hogy "az ő születésétől fogva mindétig a helvétusoké volt a mányi templom." Egy 1745-beli, hasonló ügyben kihallgatott 79 éves másik tanú vallomása: "ő nem tudja a templom építésének idejét, valamint predikátor és oskolamester odajövetelét sem, mert mindkettő volt már a török világban is."

A szervezkedő polgári község bizonysága a: "Mányi falu pecsétje 1716." Az ekkor két-háromszáz lelket számláló gyülekezet javítja nádtetős oratoriumát, elébe új haranglábat állít, melyre 1716-ban új harangot szerez, iskoláját pedig tatarozza.

A kis templom, mely az előző század közepe táján karókra épített tapaszos (patics) épület volt, oly romladozó állapotra jutott, hogy a falazatot gerendákkal kellett megtámogatni, és az 1720-as években düledezni is kezdett, mennyezete több ízben beszakadt. A gyülekezet elhatározta, hogy helyette erős, szilárd anyagból új és nagyobb templomot épít. Mányi Ács János prédikátor idején - 1730-43 - 1730-31-ben tetemes költséggel, de megint csak nádtetővel felépült a templom, abba 1734-ben karzatot és cintériumot, mellé 1736-ban pedig fatornyocskát csináltattak (164 frt 83 dénár és 6 mérő búzáért).
Zágonyi Sándor - 1800-17 - idejének a kezdetén kitűnt, hogy a templom kicsiny és rozzant, a célnak meg nem felelő, helyette tehát új és tágas templomot kellett építeni kőtoronnyal együtt. Az 1804-ben meghirdetett adakozás eredménye ezer frt lett, mely egy évtized alatt annyira felszaporodott, hogy a régi templom helyén 1816-ra felépült az új fazsindelytetős templom tornyával együtt (több ezer frt-os költséggel, tetemes földesúri segéllyel, a traktus egyházainak adakozásával), tornyába két harangot helyeztek, a régit és egy 1800-ban öntött nagyobbat. 1816-ban Báthory Gábor püspök meglátogatta az egyházat, melyben mindeneket "ékesen és jó renddel" talált.

1864-ben a templomot renoválták, 1873-ban egy kb. 650 kg-os harangot vettek, majd ismét templom és toronytető javítás történt, 1875-ben márvány úrasztalát készíttettek, rá és a szószékre (katedrára) zöld bársony terítőket csináltattak. 1877-ben a papikertet kerítették körül, fészert és méhest csináltak, 1880-ban a templomot és a tornyot zsindelyezték (800 frt), 1881-ben a gazdasági épületeket javították, valamint orgonát építtetnek (2014 frt értékben), 1883-ban a templomra és a papilakra vízvezető csatornákat szereltettek, majd 1885-ben ismét a templomot és a tornyot javították (700 frt).

1891-ben pedig két új harangot öntettek (6 és 7 q-st, a régieket becserélték), 1895-ben a templom és a papiház tetejét újították.

A II. világháború 1945 eleji hadszínterének idején a falu lakosságát kitelepítették, három hónapig itt állt a front. A templom, benne az orgona, a parókia és az iskola használhatatlanná vált. Először az iskolát állították helyre, sokáig abban tartották az istentiszteleteket. Majd állami segítséggel és sok áldozattal 1951-ig ideiglenesen helyreállították a templomot. 1958-ban a templomba bevezették a villanyt, majd belső-külső felújítás történt. 1977-ben megkurtították a templomi padokat, a legénykar alját üvegfallal elválasztották és fűthetővé tették, 1979-ben palázták a templom tetőzetét. 1985-ben helyreállíttatták az ideiglenesen kijavított orgonát. 1990-ben új ablakokat készíttettek a háború után javítgatott ablakok helyére. 1991-ben megöntették a harmadik harangot, így azok az itteni szóhasználattal élve most már "hármaznak!"

2013-ban pályázati pénzből kezdődött el egy újabb külső-belső felújítás, mely jelenleg is tart.

  

Mány község honlapját a jacsa.NET készítette. A szerkesztők névsorához kattintson ide!